Strategické riadenie IT

Komentár: Vytráca sa CIO z vedenia?

Je prav­da, že zod­po­ved­nos­ti a prá­vo­mo­ci šé­fa IT v or­ga­ni­zá­ciách po­dlie­ha­jú zme­nám už dl­hý čas. Ce­lý kon­cept zla­de­nia biz­ni­su a IT stra­té­gií zna­me­ná, že IT ma­na­žér mu­sí om­no­ho de­tail­nej­šie po­ro­zu­mieť biz­ni­su a im­ple­men­to­vať naj­efek­tív­nej­šie tech­no­ló­gie pod­po­ru­jú­ce je­ho vý­kon­nosť. Je­ho zod­po­ved­nos­ti sa tak roz­ši­ru­jú a vplyv ras­tie.

Strá­ca vo fir­mách CIO svo­ju po­zí­ciu?

Znie to mož­no šo­ku­jú­co, no vo via­ce­rých or­ga­ni­zá­ciách ro­la CIO, ako čle­na vr­cho­lo­vé­ho ma­naž­men­tu zod­po­ved­né­ho za in­for­mač­né sys­té­my, pa­ra­doxne slab­ne. V niek­to­rých or­ga­ni­zá­ciách v jej sú­čas­nej po­do­be do­kon­ca mož­no za­nik­ne a bu­de po­dria­de­ná iným čle­nom ma­naž­men­tu. Tie­to té­my v pos­led­nom ča­se re­zo­nu­jú aj vo via­ce­rých spo­loč­nos­tiach pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku a v oko­li­tých kra­ji­nách.

Vo všeo­bec­nos­ti by sa moh­lo oča­ká­vať, že v stag­nu­jú­cej eko­no­mi­ke sú za tý­mi­to zme­na­mi scvr­ká­va­jú­ce sa IT roz­poč­ty ale­bo zni­žo­va­nie vply­vu IT na tvor­bu kon­ku­ren­čných vý­hod. Mô­žu byť aj pre­ja­vom zmien v ob­sta­rá­va­ní a vy­uží­va­ní IT, naj­mä v ras­tú­com po­die­le tech­no­ló­gií pre­na­jí­ma­ných v uti­lit­nom mó­de (pay-per-use) a clou­do­vých rie­še­ní. Pos­tup­ne kle­sá množ­stvo a nie­ke­dy aj vý­znam kom­plexných in­for­mač­ných sys­té­mov vy­bu­do­va­ných a pre­vádz­ko­va­ných in-hou­se. To všet­ko mô­že vplý­vať na zoš­tíh­ľo­va­nie IT od­de­le­ní a mož­né os­la­be­nie pos­ta­ve­nia ich ve­dú­ce­ho.

Vý­kon­nosť

Pod­stat­ný vplyv na cel­ko­vú vý­kon­nosť a pos­ta­ve­nie CIO ma­jú dva fak­to­ry - je­ho man­dát a po­zí­cia v or­ga­ni­zá­cii. Man­dát sa via­že na je­ho zod­po­ved­nos­ti: čo sa od ne­ho oča­ká­va a čo mu­sí do­dať, aby bol ús­peš­ný. Po­zí­cia rep­re­zen­tu­je je­ho re­por­to­va­cie lí­nie, spô­sob, ako je za­čle­ne­ný do or­ga­ni­zá­cie a ako spo­lup­ra­cu­je s os­tat­ný­mi vr­cho­lo­vý­mi ma­na­žér­mi.

Tvr­de­nie, že všet­ci CIO sú pria­mo zod­po­ved­ní za im­ple­men­tá­ciu ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií, kto­ré ma­jú vplyv na vý­kon­nosť ce­lej or­ga­ni­zá­cie, však nie je úpl­ne prav­di­vé. Vo všeo­bec­nos­ti exis­tu­jú tri pro­fi­ly IT ma­na­žé­rov (poz­ri tab. 1):

  • Fun­kcio­nál­ny ma­na­žér
  • Zdo­ko­na­ľo­va­teľ
  • Ino­vá­tor

strategicke_riadenie_Fidecon.jpg

Ta­buľ­ka 1 Pro­fi­ly CIO

Naj­dô­le­ži­tej­šia úlo­ha IT ma­na­žé­rov pra­cu­jú­cich v ro­le fun­kcio­nál­ne­ho ma­na­žé­ra je udr­žať exis­tu­jú­cu fun­kcio­na­li­tu in­for­mač­ných tech­no­ló­gií za naj­niž­šie mož­né nák­la­dy. Je­ho na­dria­de­ným spra­vid­la bý­va člen vr­cho­lo­vé­ho ve­de­nia fir­my, zried­ka ním je ge­ne­rál­ny ria­di­teľ. Na dru­hej stra­ne naj­prav­de­po­dob­nej­ším pria­mym na­dria­de­ným IT ma­na­žé­ra pra­cu­jú­ce­ho ako ino­vá­tor bý­va ge­ne­rál­ny ria­di­teľ. Od toh­to CIO sa oby­čaj­ne vy­ža­du­je ak­tív­na účasť pri tvor­be a reali­zá­cii pro­jek­tov s cie­ľom zvý­šiť kon­ku­ren­cies­chop­nosť or­ga­ni­zá­cie, t. j. dos­tal jas­ný man­dát na zme­ny.

Tre­ba zdô­raz­niť, že ús­peš­nosť prá­ce ma­na­žé­ra vy­jad­ru­je mie­ra pl­ne­nia je­ho cie­ľov v ča­se. Veľ­mi ús­peš­ne mô­že byť hod­no­te­ný CIO vý­bor­ne pl­nia­ci úlo­hu fun­kcio­nál­ne­ho ma­na­žé­ra, ak to or­ga­ni­zá­cia od ne­ho oča­ká­va. Zna­me­ná to, že sa mu da­rí ma­na­žo­vať IT v exis­tu­jú­com roz­sa­hu fun­kčnos­ti, bez vý­pad­kov a za níz­ke nák­la­dy. Nao­pak, neús­pech sa bu­de spá­jať s ma­na­žé­rom, kto­rý sí­ce má sil­nú po­zí­ciu vo ve­de­ní, or­ga­ni­zá­cia oča­ká­va, že bu­de viesť ino­vač­né ak­ti­vi­ty, je­ho pro­jek­ty však nep­ri­ná­ša­jú že­la­né prí­no­sy, prí­pad­ne úpl­ne ale­bo čias­toč­ne zly­ha­li.

Pre­čo te­da v or­ga­ni­zá­ciách pre­bie­ha dis­ku­sia o zme­nách v pos­ta­ve­ní IT ma­naž­men­tu?

Od­po­veď na otáz­ku tre­ba hľa­dať v šir­ších sú­vis­los­tiach. Zme­ny pre­bie­ha­jú­ce v ria­de­ní or­ga­ni­zá­cií sa ne­tý­ka­jú iba pos­ta­ve­nia CIO. Všet­ci ma­na­žé­ri reali­zu­jú v ma­na­žér­skej praxi roz­hod­nu­tia s cie­ľom po­sil­niť svo­ju po­zí­ciu a jas­nej­šie ur­čiť man­dát. To všet­ko sa us­ku­toč­ňu­je sú­bež­ne s reali­zá­ciou inter­ných opat­re­ní, kto­rý­mi or­ga­ni­zá­cie rea­gu­jú na zme­ny v exter­nom pros­tre­dí. Sú to rôz­ne or­ga­ni­zač­né zme­ny, zme­ny v stra­té­giách, per­so­nál­ne zme­ny. Zvy­šu­je sa tým tlak na ma­na­žé­rov sna­žia­cich sa pris­pieť k ús­pe­chu or­ga­ni­zá­cie a zá­ro­veň aj k upev­ne­niu vlas­tnej po­zí­cie v nej.

Bu­do­va­nie dô­ve­ry­hod­nos­ti a roz­poz­na­teľ­nos­ti

IT ma­na­žé­ri so sna­hou zvý­šiť svo­ju vý­kon­nosť, a te­da aj po­diel na do­sa­ho­va­ní ús­pe­chov or­ga­ni­zá­cie sa mu­sia sna­žiť zlep­šiť po­zí­ciu v obid­voch fak­to­roch, te­da v man­dá­te a v po­zí­cii. Ho­ci obid­va vplý­va­jú na vý­kon­nosť ne­zá­vis­le od se­ba, spo­loč­ne sa ich efekt zná­so­bu­je.

No ak sa vý­kon inter­né­ho IT bu­de vní­mať kri­tic­ky, po­sil­ne­nie pos­ta­ve­nia CIO v or­ga­ni­zá­cii nie je prav­de­po­dob­né. Mu­sí te­da naj­skôr za­bez­pe­čiť do­siah­nu­tie ak­cep­to­va­teľ­nej úrov­ne IT slu­žieb a zís­kať si osob­ný od­bor­ný kre­dit me­dzi ko­le­ga­mi z ve­de­nia.

V ďal­šom texte sú uve­de­né niek­to­ré mož­nos­ti na upev­ne­nie po­zí­cie CIO a aj zlep­še­nie pos­ta­ve­nia ce­lé­ho IT od­de­le­nia.

Prehĺbe­nie práv­ne­ho roz­hľa­du

Re­gu­lá­cia v pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí na­ras­tá. Obzvlášť vo vy­so­ko re­gu­lo­va­ných od­vet­viach, ako sú fi­nan­čné služ­by, te­le­ko­mu­ni­ká­cie, pod­ni­ky ve­rej­ných slu­žieb, CIO mu­sí mať dob­rý preh­ľad o zá­kon­ných na­ria­de­niach ov­plyv­ňu­jú­cich spra­co­va­nie úda­jov. Sú­čas­ný CIO je zod­po­ved­ný za spra­co­va­nie in­for­má­cií, nie­len za tech­no­ló­gie spra­cú­va­jú­ce dá­ta. Mu­sí mať preh­ľad o ce­lom ži­vot­nom cyk­le úda­jov v or­ga­ni­zá­cii a za­bez­pe­čiť, aby in­for­má­cie bo­li k dis­po­zí­cii v po­ža­do­va­nej chví­li a iba op­ráv­ne­ným oso­bám. Čo­raz čas­tej­šie sa vy­ža­du­jú do­ku­men­ty oh­ľa­dom zho­dy s bez­peč­nos­tný­mi pra­vid­la­mi, ochra­ny osob­ných úda­jov a pod.

Ve­no­va­nie po­zor­nos­ti fi­nan­ciám

Nie­že­by sa IT ma­na­žé­ri v mi­nu­los­ti ne­zao­be­ra­li fi­nan­cia­mi, ale tre­ba sa oboz­na­mo­vať s no­vý­mi spô­sob­mi ob­sta­rá­va­nia in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a slu­žieb, ro­zu­mieť ich dôs­led­kom a pris­pieť tak k zlep­še­niu fi­nan­čné­ho vý­hľa­du or­ga­ni­zá­cie ako cel­ku. CIO mu­sí napr. ro­zu­mieť roz­diel­ne­mu do­sa­hu na fi­nan­cie a ma­je­tok spo­loč­nos­ti pri ob­sta­ra­ní tech­no­ló­gií no­vý­mi for­ma­mi (clou­do­vé rie­še­nia, out­sour­cing...) ale­bo rôz­no­ro­dý­mi mo­der­ný­mi mo­del­mi do­dáv­ky IT slu­žieb.

Zdo­ko­na­le­nie sa v ob­las­ti en­terpri­se da­ta ma­na­ge­ment

V ča­se bu­si­ness in­telli­gen­ce a ob­rov­skej dá­to­vej zá­klad­ne sa čas­to od IT po­ža­du­je spra­co­va­nie a ana­lý­za veľ­ké­ho množ­stva úda­jov. Zna­los­ti v ob­las­ti ana­lý­zy BI mô­žu CIO po­môcť skrá­tiť čas pot­reb­ný na do­da­nie po­ža­do­va­ných ana­ly­tic­kých vý­stu­pov už len tým, že urý­chlia inter­nú spo­lup­rá­cu a po­ro­zu­me­nie pri ko­mu­ni­ká­cii s je­ho ko­le­ga­mi z ma­naž­men­tu.

Skva­lit­ne­nie ma­naž­men­tu do­dá­va­teľ­ských a par­tner­ských vzťa­hov

Or­ga­ni­zá­cie prak­tic­ky neus­tá­le in­ves­tu­jú do IT, ob­sta­rá­va­jú no­vý har­dvér, up­ra­vu­jú fun­kčnosť sys­té­mov pod­ľa no­vov­zni­ka­jú­cich po­žia­da­viek. Na­priek to­mu sa na CIO kla­dú stá­le no­vé úlo­hy pri zni­žo­va­ní nák­la­dov. Ma­naž­ment do­dá­va­teľ­ských a par­tner­ských vzťa­hov má mno­ho po­dôb, zá­le­ží len na pre­fe­ren­cii IT ma­na­žé­ra, kto­rým sme­rom sa vy­dá. Aj v tom­to prí­pa­de sa však rá­ta­jú len vý­sled­ky.

Pe­ter Man­da, MBA, se­nior kon­zul­tant FI­DE­CON, s. r. o.

Zdroj: IW 4/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter