Viete aké sú prínosy deduplikácie? Škoda ich nevyužiť.

De­dup­li­ká­cia je po­jem, kto­rý vý­raz­ne re­zo­nu­je v dneš­nom sve­te pa­mä­ťo­vých za­ria­de­ní. Pri­tom nej­de o úpl­nú no­vin­ku - tá­to tech­no­ló­gia je na tr­hu už nie­koľ­ko ro­kov. V dneš­nej do­be mô­že mať jej vy­uži­tie reál­ny efekt na zní­že­nie TCO a zlep­še­nie ROI. Uve­die­me nie­koľ­ko ty­pic­kých prík­la­dov vy­uži­tia de­dup­li­ká­cie.

1. Zá­lo­ho­va­nie

Zá­lo­ho­va­nie je naj­tra­dič­nej­ší (a pr­vý ko­mer­čne dos­tup­ný) spô­sob vy­uži­tia. Pou­ží­va­jú sa dva spô­so­by, kto­ré sa lí­šia ča­so­vým rám­com spra­co­va­nia zá­lo­ho­va­ných dát. In-li­ne spra­co­va­nie de­dup­li­ku­je dá­ta pria­mo pri prís­tu­pe na zdroj, spra­co­va­nie post-pro­ces­sing de­dup­li­ku­je už ulo­že­né dá­ta.

In-li­ne vy­ža­du­je vý­raz­ne väč­ší vý­poč­to­vý vý­kon, aby bo­la do­siah­nu­teľ­ná úro­veň de­dup­li­ká­cie ako pri spra­co­va­ní post-pro­ces­sing. V za­čiat­koch ko­mer­čné­ho vy­uží­va­nia sa pri­már­ne vy­uží­va­la me­tó­da post-pro­ces­sin­gu, ale v dneš­nej do­be, keď viac­jad­ro­vé pro­ce­so­ry pos­ky­tu­jú ma­sív­ny vý­poč­to­vý vý­kon za ro­zum­nú ce­nu, sa pri­már­ne vy­uží­va me­to­di­ka in-li­ne.

Vy­uži­tie de­dup­li­ká­cie má zmy­sel pre­dov­šet­kým pri zá­lo­ho­va­ní dát s vy­so­kou mie­rou dá­to­vej re­dun­dan­cie. Jed­no z naj­efek­tív­nej­ších vy­uži­tí je zá­lo­ho­va­nie vir­tua­li­zo­va­né­ho pros­tre­dia, kde jed­not­li­vé klo­no­va­né vir­tuál­ne stro­je ma­jú vý­raz­ný spo­loč­ný ob­sah. Pri zá­lo­ho­va­ní ta­ké­ho­to pros­tre­dia mô­že mie­ra de­dup­li­ká­cie do­siah­nuť po­mer až 50:1.

DATALAN_deduplication.jpg

2. De­dup­li­ká­cia na úrov­ni  pri­már­ne­ho sto­ra­geu

Dnes väč­ši­na sve­to­vých vý­rob­cov sto­ra­geu po­nú­ka aj mož­nosť de­dup­li­ká­cie pria­mo na úrov­ni pri­már­ne­ho sto­ra­geu, kde mô­že­me de­fi­no­vať rôz­ne prís­tu­py k tej­to fun­kcio­na­li­te:

a) De­dup­li­ká­cia klo­nov a snap­sho­tov - lo­gic­ká voľ­ba, kde pri­már­ne dá­ta sú v čis­tej for­me a rie­še­nie ne­má do­sah na vý­kon sto­ra­geu (v zmys­le ope­rá­cií V/V)

b) Post-pro­ces­sing - dá­ta sa uk­la­da­jú na sto­ra­ge v čis­tej for­me a de­dup­li­ká­cia nas­tá­va až nes­kôr, ty­pic­ky v ča­se, keď pri­már­ny sto­ra­ge nie je napl­no vy­ťa­že­ný. Tá­to me­tó­da fun­gu­je lep­šie, ako to znie, ty­pic­ky do­sa­hu­jú tie­to rie­še­nia vý­kon­nosť ne­de­dup­li­ko­va­né­ho sto­ra­geu a zby­toč­ne nemr­ha­jú vý­ko­nom na de­dup­li­ká­ciu do­čas­ných dát vy­tvá­ra­ných po­čas be­hu ap­li­ká­cií.

c) In-li­ne - via­ce­ro sve­to­vých vý­rob­cov do­dá­va na trh aj sto­ra­geo­vé za­ria­de­nia s on-li­ne de­dup­li­ká­ciou dát, s pa­ra­met­ra­mi, kto­ré spĺňa­jú po­žia­dav­ky na pri­már­ny sto­ra­ge a pop­ri­tom umož­ňu­jú vy­uží­vať vý­ho­dy de­dup­li­ká­cie. Zrej­me tá­to tech­ni­ka je ces­ta, kto­rou sa bu­de ube­rať ďal­ší vý­voj, naj­mä pre­to, že už nie je prob­lém po­nú­kať sto­ra­geo­vé za­ria­de­nia s ma­sív­nym inter­ným vý­poč­to­vým vý­ko­nom a ma­sív­nym ob­je­mom pa­mä­te RAM ale­bo SSD.

Iný poh­ľad na tú­to prob­le­ma­ti­ku je rie­še­nie otáz­ky, kde sa de­dup­li­kač­ný pro­ces vy­ko­ná­va:

1. De­dup­li­ká­cia pri zdro­ji - do­chá­dza k nej na zdro­ji (ty­pic­ky na server­i ale­bo klien­to­vi). Prís­tup za­lo­že­ný na zdro­ji má za nás­le­dok men­šie množ­stvo dát po­sie­la­ných po sie­ti na zá­lo­ho­va­nie, čo mô­že viesť k skrá­te­niu ča­su pot­reb­né­ho na zá­lo­ho­va­nie.

2. De­dup­li­ká­cia na cie­li - dá­ta sa naj­skôr ulo­žia a po­tom de­dup­li­ku­jú (nás­led­ný pro­ces).

Kaž­dá z tých­to me­tód má svo­je za a pro­ti. De­dup­li­ká­cia v nás­led­nom pro­ce­se mô­že vy­ús­tiť do rých­lej­šie­ho zá­lo­ho­va­nia, prie­bež­ná za­sa zna­me­ná, že dá­ta sa mô­žu rep­li­ko­vať okam­ži­te po ukon­če­ní zá­lo­ho­va­nia.

Hlav­né prí­no­sy

Na zá­ver sa po­kú­si­me zhr­núť prí­no­sy de-dup­li­ká­cie:

1. Sto­ra­ge ale­bo zá­lo­ho­va­cie za­ria­de­nie mô­že byť osa­de­né rá­do­vo niž­šou ka­pa­ci­tou

2. Spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie a ener­gie na chla­de­nie je vý­raz­ne niž­šia

3. Pou­ži­tie ove­re­nej tech­no­ló­gie

4. Širo­ký vý­ber rie­še­ní od re­no­mo­va­ných vý­rob­cov

5. Rých­la ob­no­va tech­no­ló­gie vzhľa­dom na jej „sof­tvé­ro­vý" pô­vod, z to­ho vy­plý­va­jú­ce rých­le zlep­šo­va­nie vlas­tnos­tí a dopl­ňo­va­nie fun­kcio­na­lít

6. De­dup­li­ká­cia mô­že byť dnes už na­tív­nou vlas­tnos­ťou kaž­dé­ho rie­še­nia, či už zá­lo­ho­va­cie­ho, ale­bo pri­már­ne­ho sto­ra­geu, a ur­či­te je spô­so­bom, ako zní­žiť nák­la­dy na pre­vádz­ku a aj ob­sta­rá­va­cie nák­la­dy rie­še­nia.

 Ján Har­man, autor je ria­di­te­ľom od­de­le­nia in­fo­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií v spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN.

Zdroj: Infoware 12/2012


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter