E-mailový marketing – prehľad riešení

email-marketing.jpg E-mai­lo­vý mar­ke­ting je ob­ľú­be­ná for­ma pre­zen­tá­cie pro­duk­tov a slu­žieb, kto­rú spo­loč­nos­ti vy­uží­va­jú na os­lo­ve­nie ši­ro­kej sku­pi­ny zá­kaz­ní­kov. Ho­ci je po­sie­la­nie správ bez­plat­né, v prí­pa­de e-mai­lo­vé­ho mar­ke­tin­gu je si­tuácia zlo­ži­tej­šia. Da­ta­bá­zy veľ­kých fi­riem ne­raz po­zos­tá­va­jú z ti­sí­cov až stá­ti­sí­cov zá­kaz­ní­kov, ruč­né od­osie­la­nie kaž­dé­ho e-mai­lu te­da nep­ri­pa­dá do úva­hy. Na tr­hu sa na­chá­dza via­ce­ro rie­še­ní, kto­ré pro­ces od­osie­la­nia mar­ke­tin­go­vých e-mai­lov auto­ma­ti­zu­jú a urý­chľu­jú. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu za­kú­piť li­cen­ciu na ho­to­vý pro­dukt, prí­pad­ne vy­užiť služ­by, kto­ré po­nú­ka­jú aj slo­ven­ské spo­loč­nos­ti.

Inter­spi­re Email Mar­ke­ter

Me­dzi zá­klad­né fun­kcie prog­ra­mu pat­rí mož­nosť jed­no­du­cho vy­tvá­rať a ma­na­žo­vať e-mai­lo­vé kam­pa­ne, ako aj spra­vo­vať da­ta­bá­zu kon­tak­tov. Ne­chý­ba mož­nosť im­por­to­va­nia exis­tu­jú­cej da­ta­bá­zy, prí­pad­ne export. Email Mar­ke­ter do­ká­že auto­ma­tic­ky kon­tro­lo­vať da­ta­bá­zu a ma­zať kon­tak­ty s neak­tív­ny­mi e-mail­mi. Z hľa­dis­ka od­osie­la­nia e-mai­lov nás­troj po­nú­ka dos­ta­tok mož­nos­tí, ako si kam­paň pris­pô­so­biť pot­re­bám. Ta­kis­to mož­no jed­no­du­cho de­fi­no­vať cie­ľo­vú sku­pi­nu - e-mai­ly sa da­jú po­sie­lať aj ur­či­tej sku­pi­ne z da­ta­bá­zy kon­tak­tov, kto­rá je de­fi­no­va­ná lo­ka­li­tou, poh­la­vím, ve­kom ale­bo iný­mi fak­tor­mi. Ap­li­ká­cia pos­ky­tu­je aj dô­le­ži­té in­for­má­cie o ús­peš­nos­ti kam­pa­ne - koľ­kok­rát bol e-mail pre­čí­ta­ný atď., pri­čom nás­troj umož­ňu­je in­teg­rá­ciu služ­by Goog­le Ana­ly­tics.

campaign_stats_email-1.gif

Inter­spi­re pre­dá­va pro­dukt vo for­me jed­no­ra­zo­vej li­cen­cie, kto­rej ce­na je zá­vis­lá od poč­tu pou­ží­va­te­ľov. Zá­kaz­ník nie je ok­rem poč­tu pou­ží­va­teľ­ských kont inak ob­me­dzo­va­ný a mô­že nás­troj vy­uží­vať na od­os­la­nie neob­me­dze­né­ho množ­stva e-mai­lov. Naj­lac­nej­šia li­cen­cia pre jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa sto­jí 495 USD.

http://www.inter­spi­re.com/email­mar­ke­ter/

Smar­tSe­rial­Mail

Jed­no z naj­lac­nej­ších rie­še­ní, kto­ré pos­ky­tu­je zá­klad­né fun­kcie a zjed­no­du­šu­je ce­lý pro­ces od­osie­la­nia hro­mad­né­ho e-mai­lu. Smar­tSe­rial­Mail je voľ­ba pre me­nej ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov, po­nú­ka však preh­ľad­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, šab­ló­ny a edi­tor na tvor­bu správ. Na­vy­še umož­ňu­je pris­pô­so­biť, kto z kon­tak­tov v da­ta­bá­ze dos­ta­ne e-mail a kto nie. Ne­chý­ba ani mož­nosť zob­ra­zo­vať me­no prí­jem­cu v te­le sprá­vy. Sú­čas­ťou prog­ra­mu sú aj jed­no­du­ché nás­tro­je pos­ky­tu­jú­ce šta­tis­ti­ky ot­vo­re­nia hro­mad­né­ho e-mai­lu. Smar­tSe­rial­Mail po­nú­ka po­mer­ne lac­né jed­no­ra­zo­vé li­cen­cie - od 39,95 EUR v prí­pa­de edí­cie Small Bu­si­ness. Nás­troj neob­me­dzu­je ani po­čet kon­tak­tov v da­ta­bá­ze, ani po­čet od­os­la­ných e-mai­lov. Ok­rem jed­no­ra­zo­vej li­cen­cie sa už ďal­šie pop­lat­ky nep­la­tia.

2.gif

http://www.jam-software.com/smar­tse­rial­mail/

Email Mar­ke­ting

Služ­ba Email Mar­ke­ting po­nú­ka nás­troj Email Mar­ke­ter vo for­me pre­náj­mu. Ap­li­ká­cia v tom­to prí­pa­de beží na server­och pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb a zá­kaz­ník sa ne­mu­sí o nič sta­rať, dos­ta­ne k dis­po­zí­cii pou­ží­va­teľ­ské kon­to, kto­ré vy­uží­va. Pos­ky­to­va­nie služ­by je za­lo­že­né na me­sač­nom pau­šál­nom pop­lat­ku, kto­ré­ho veľ­kosť sa lí­ši pod­ľa poč­tu od­os­la­ných e-mai­lov me­sač­ne, pop­la­tok za li­cen­ciu sa v tom­to prí­pa­de nep­la­tí. Za naj­lac­nej­ší va­riant - 500 e-mai­lov - za­pla­tí zá­kaz­ník 10 EUR me­sač­ne.

3.gif

http://www.email-mar­ke­ting.sk/

Grap­hic­Mail

Grap­hic­Mail je ďal­šia z on-li­ne slu­žieb na e-mai­lo­vý mar­ke­ting. Po­nú­ka zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu na po­dob­nej úrov­ni ako Email Mar­ke­ter, umož­ňu­je však aj pre­po­je­nie so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi, vy­tvo­re­nie mo­bil­nej ver­zie rek­lam­ných strá­nok a od­osie­la­nie SMS kam­pa­ní. Tvor­bu e-mai­lov zjed­no­du­šu­je in­teg­ro­va­ný edi­tor, kto­rý umož­ňu­je vy­tvá­rať aj mo­bil­né strán­ky, op­ti­ma­li­zo­va­né pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny. Sa­moz­rej­má je in­teg­rá­cia služ­by Goog­le Ana­ly­tics a nás­tro­jov ana­lý­zy, kto­ré mož­no vy­užiť pri vy­hod­no­co­va­ní ús­peš­nos­ti kam­pa­ne.

Služ­ba Grap­hic­Mail je dos­tup­ná vo ver­zii pre ma­lé a stred­né fir­my a ta­kis­to v pod­ni­ko­vej a agen­túr­nej ver­zii. Služ­ba sa dá vy­uží­vať pra­vi­del­ne za me­sač­ný pop­la­tok s ur­či­tým pred­pla­te­ným poč­tom e-mai­lov, resp. pod­ľa veľ­kos­ti da­ta­bá­zy ale­bo za­kú­pe­ním tr­vác­nych kre­di­tov. Tá­to al­ter­na­tí­va je ur­če­ná zá­kaz­ní­kom, kto­rí ne­po­sie­la­jú kam­pa­ne pra­vi­del­ne, ale ná­ra­zo­vo nie­koľ­kok­rát za rok. Ce­na me­sač­né­ho pau­šá­lu sa za­čí­na na hra­ni­ci 9,95 EUR bez DPH, tr­va­lé kre­di­ty sa da­jú kú­piť od 49,95 EUR. Kon­to mož­no vy­tvo­riť bez­plat­ne.

GraphicMail-4.jpg

Služ­ba sa sna­ží via­ce­rý­mi spô­sob­mi za­bez­pe­čiť, aby kam­pa­ne zá­kaz­ní­kov nes­kon­či­li v spa­me, resp. ne­bo­la IP ad­re­sa blo­ko­va­ná - anti­spa­mo­vou po­li­ti­kou s in­di­vi­duál­nym pre­ve­ro­va­ním kva­li­ty da­ta­báz pri­jí­ma­te­ľov zá­kaz­ní­kov s vy­lú­če­ním po­doz­ri­vých od­osie­la­ní, auto­ma­ti­zo­va­ným vy­hod­no­co­va­ním spät­nej väz­by (FBL) a po­su­dzo­va­ním sťaž­nos­tí na spam, prep­ra­co­va­nou seg­men­tá­ciou od­osie­la­te­ľov, tes­tom newslet­te­ra na spa­mo­vé skó­re eš­te pred je­ho od­os­la­ním a tzv. whi­te-lis­ting do­ho­da­mi so sve­to­vý­mi, ako aj s lo­kál­ny­mi ISP.

http://www.grap­hic­mail.sk/

Mai­lis­si­mo

Mai­lis­si­mo je webo­vá služ­ba, kto­rá auto­ma­tic­ky spra­vu­je da­ta­bá­zu kon­tak­tov a za­bez­pe­ču­je do­ru­če­nie správ a ich správ­ne zob­ra­ze­nie. Z hľa­dis­ka vlas­tnos­tí ide o ap­li­ká­ciu, kto­rá po­nú­ka veľ­mi po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu ako kon­ku­ren­čné služ­by. Ne­chý­ba te­da vi­zuál­ny edi­tor na tvor­bu kam­pa­ní, vop­red prip­ra­ve­né šab­ló­ny, mož­nosť za­sie­lať per­so­na­li­zo­va­né e-mai­ly a mož­nosť vop­red plá­no­vať dá­tum a čas od­osie­la­nia kam­pa­ní. Sa­moz­rej­mé sú aj ana­ly­tic­ké nás­tro­je na kon­tro­lu ús­peš­nos­ti kam­pa­ne. Op­ro­ti os­tat­ným rie­še­niam po­nú­ka Mai­lis­si­mo iba sys­tém kre­di­tov - me­sač­ný pau­šál k dis­po­zí­cii nie je. Vy­tvo­re­nie pro­fi­lu je spop­lat­ne­né ce­nou 100 EUR, pri­čom sú­čas­ťou vstup­né­ho ba­líč­ka sú kre­di­ty na od­os­la­nie 1000 e-mai­lov a neob­me­dze­ná da­ta­bá­za. Ďal­šie ba­líč­ky kre­di­tov od 5000 e-mai­lov a vy­ššie sa da­jú kú­piť od 30 EUR.

thumb-big-5.jpg

Služ­ba za­bez­pe­ču­je, aby od­os­la­ná poš­ta nes­kon­či­la v spa­me, po­mo­cou auto­ma­tic­ké­ho nás­tro­ja na kon­tro­lu spa­mo­vé­ho in­dexu, ako aj mož­nos­ťou pou­ži­tia zá­zna­mu SPF na auto­ri­zá­ciu server­a od­osie­la­jú­ce­ho e-mai­ly. Služ­bu ta­kis­to ne­mô­žu vy­uží­vať pou­ží­va­te­lia so za­kú­pe­ný­mi mai­lin­go­vý­mi zoz­na­ma­mi.

http://www.mai­lis­si­mo.sk/

Mail­kit

Nás­troj za­uj­me mož­nos­ťou auto­ma­ti­zo­va­né­ho vy­tvá­ra­nia e-mai­lov, ako aj pod­po­rou vzdia­le­ných zdro­jov dát (XML/RSS). Pod­po­ro­va­né sú aj šab­ló­ny mic­ro­si­te, kto­ré tvo­ria dopl­ňu­jú­cu zlož­ku me­dzi e-mai­lo­vou kam­pa­ňou a webo­vý­mi strán­ka­mi. Mail­kit je dos­tup­ný v troch ver­ziách. Ba­se je zá­klad­ná ver­zia s pop­lat­kom 1 cent za e-mail. Syn­di­ca­te po­nú­ka zá­kaz­ní­kom úpl­nú ver­ziu prog­ra­mu so zria­ďo­va­cím pop­lat­kom 700 EUR a me­sač­ným pau­šá­lom ale­bo pop­lat­kom pod­ľa poč­tu od­os­la­ných e-mai­lov. Pos­led­ná ver­zia Agen­cy je ur­če­ná pre rek­lam­né agen­tú­ry - zria­ďo­va­cí pop­la­tok je v tom­to prí­pa­de 1200 EUR. Mail­kit za­bez­pe­ču­je ochra­nu od­osie­la­ných e-mai­lov po­mo­cou kon­tro­ly auto­ma­tic­ké­ho spa­mo­vé­ho skó­re pred od­os­la­ním, umies­tne­ním IP adries server­ov na whi­te-lis­toch sve­to­vých ISP a kon­tro­lou blac­klis­tov.

Mailkit.jpg

http://www.mail­kit.sk/

Zdroj: Infoware 11/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter