Reportáž: Svet on-line transakcií žije v minulom tisícročí, budúcnosť patrí bitcoinu

Strana 2/2

Stan Stal­na­ker pred­sta­vil al­ter­na­tív­nu me­nu ven. Je­ho cie­le sú zís­ka­nie pos­vä­te­nia štát­nych auto­rít, sto­per­cen­tné kry­tie ko­mo­dit­ným a me­no­vým ko­šom a cen­trál­na sprá­va. Stan vy­svet­ľo­val, pre­čo je dob­ré mať ven aj bit­coin, aj keď sú fi­lo­zo­fic­ky pos­ta­ve­né na iných nák­la­doch.

bitcoin - 2.jpg
Obr. 2  Hlav­ný or­ga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie Amir Taa­ki pred­sta­vu­je Maxa Kei­se­ra

Lon­dýn­ska Bit­coin kon­fe­ren­cia sa vy­zna­čo­va­la aj množ­stvom pred­ná­ša­jú­cich zo zvláš­tnej vý­cho­doeuróp­skej kra­ji­ny naz­va­nej Slo­ven­sko - ok­rem auto­ra člán­ku to bol aj Pa­vol Lup­ták a Pe­ter Šur­da. Pe­ter pred­ná­šal o eko­no­mic­kých as­pek­toch bit­coi­nu a prip­ra­vu­je kni­hu s eko­no­mic­ký­mi ana­lý­za­mi tej­to me­ny.

Ja­mes McCar­thy je za­ují­ma­vý tým, že si ako pr­vý kú­pil le­ten­ku za bit­coi­ny a ako pr­vý si vy­skú­šal, aké je byť vy­hos­te­ný z USA, keď od­po­vie­te col­ní­ko­vi na otáz­ku, či má­te pe­nia­ze na váš po­byt v USA, jed­no­du­chým: „Mám bit­coi­ny." Je to dosť zvláš­tne, pre­to­že Ja­mes McCar­thy je ope­rá­to­rom naj­väč­šej ak­cio­vej bur­zy za­lo­že­nej na bit­coi­noch, a te­da má pod pal­com vcel­ku sluš­ný ma­je­tok. Roz­prá­val o ak­cio­vých tr­hoch a o tom, ako zno­va vy­na­chá­dzal pra­vid­lá, kto­ré ma­jú zmy­sel. Pod­ľa ne­ho hlav­nou vý­ho­dou al­ter­na­tív­nych ak­cio­vých tr­hov je fakt, že sú ne­re­gu­lo­va­né, a te­da ten­to spô­sob fi­nan­co­va­nia mô­žu vy­uží­vať aj ma­lé fir­my. Pre­zen­to­val niek­to­ré fir­my v por­tfó­liu, nap­rík­lad mi­ni­ban­ku, kto­rá po­nú­ka bez­úroč­né pô­žič­ky, fir­my na ťaž­bu bit­coi­nov a pod. V zá­ve­re pre­zen­tá­cie tvr­dil, že v sú­čas­nej eko­no­mi­ke, kde si ban­ky stá­le me­nej pl­nia svo­ju fun­kciu a je po­mer­ne ťaž­ké zís­kať pô­žič­ku na za­ča­tie pod­ni­ka­nia, mô­že po­môcť prá­ve ak­cio­vý trh ne­za­ťa­že­ný re­gu­lá­cia­mi.

Ste­fan Tho­mas pred­ná­šal o pod­po­re bit­coi­nov v Ja­vaS­crip­te (a te­da aj v pre­hlia­da­čoch). Nap­rog­ra­mo­val reim­ple­men­tá­ciu bit­coi­no­vé­ho pro­to­ko­lu v Ja­vaS­crip­te (bit­coin-js), kto­rú pou­ží­va veľ­mi ob­ľú­be­ná „pe­ňa­žen­ka" blockchain.in­fo a nie­koľ­ko server­ov­ých pro­jek­tov (spo­lu so server­ov­ým Ja­vaS­cript fra­mewor­kom No­deJS). Vďa­ka pod­po­re Ja­vaS­crip­tu mô­že­te pria­mo v pre­hlia­da­či vy­tvo­riť a pod­pí­sať bit­coi­no­vú tran­sak­ciu. To umož­ňu­je nap­rík­lad aj pe­ňa­žen­ky, ku kto­rým ne­má prís­tup správ­ca server­a - na server­i sú za­šif­ro­va­né a k plain­textu pe­ňa­žen­ky sa dos­ta­ne­te iba po za­da­ní šif­ro­va­cie­ho hes­la. Pri­vát­ne kľú­če nik­dy neo­pus­tia váš pre­hlia­dač. Sa­moz­rej­me, tu tre­ba dô­ve­ro­vať ja­vas­crip­to­vé­mu kó­du, kto­rý poš­le pre­hlia­dač, ale na to ta­kis­to exis­tu­je rie­še­nie (roz­ší­re­nie do pre­hlia­da­ča, kto­ré kon­tro­lu­je zme­ny v Ja­vaS­crip­te, kto­rý po­sie­la server).

Jeff Gar­zik je je­den z hlav­ných vý­vo­já­rov ofi­ciál­ne­ho bit­coi­no­vé­ho klien­ta. V pred­náš­ke s náz­vom Sta­te of the coin pre­zen­to­val to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo sa za pos­led­ný rok v tej­to ob­las­ti sta­lo. Spo­mí­nal tzv. brain-wallets - pe­ňa­žen­ky, kto­ré sú vy­tvo­re­né z (dos­ta­toč­ne dl­hé­ho a dos­ta­toč­ne ná­hod­né­ho) re­ťaz­ca, kto­rý si za­pa­mä­tá­te. Na to, aby ste moh­li tie­to pe­nia­ze dos­tať, ne­pot­re­bu­je­te nič iné ako si pa­mä­tať ten­to re­ťa­zec. Je to pek­ná ochra­na pro­ti od­cu­dzeniu ma­jet­ku (či už zoš­tát­ne­ním, ale­bo uk­rad­nu­tím). Jeff ho­vo­ril aj o tom, ako by si pre­daj­co­via ma­li za­bez­pe­čiť pe­ňa­žen­ky a ako ak­cep­to­vať bit­coi­ny bez­peč­ne. Ne­bo­lo v nich nič prev­rat­né, ale pos­led­né hac­ky niek­to­rých pre­daj­cov naz­na­ču­jú, že ich nie všet­ci dos­ta­toč­ne im­ple­men­tu­jú.

Ma­rek Pa­la­ti­nus, zná­my ako slush, je auto­rom my­šlien­ky poo­led mi­ning - spol­kov ľu­dí, kto­rí spo­loč­ne ťa­žia bit­coi­ny. Je­ho pool mi­ning.bit­coin.cz je stá­le je­den z naj­väč­ších. Ma­rek jed­noz­nač­ne preu­ká­zal, že od mo­men­tu, keď tú­to tech­ni­ku vy­mys­lel, nad ňou nep­res­tal roz­mýš­ľať a pred­sta­vil no­vý pro­to­kol, po­mo­cou kto­ré­ho ko­mu­ni­ku­je cen­trá­la spol­ku s jed­not­li­vý­mi „ba­ník­mi". Ten­to pro­to­kol má me­ra­teľ­ný do­sah na efek­ti­vi­tu ťa­že­nia a zá­ro­veň zni­žu­je sys­té­mo­vé ná­ro­ky oboch strán.

Spo­mí­na­ný Pa­vol Lup­ták pre­zen­to­val spô­sob, ako vy­tvá­rať slo­bod­né tr­hy a iné ano­nym­né služ­by. Je­ho prís­tup vy­uží­va Tor hid­den služ­by ochrá­ne­né re­ver­zným proxy server­om, pri­po­je­ným na „ot­vo­re­nom" inter­ne­te (sa­moz­rej­me pre­na­ja­tom za bit­coi­ny). To zna­me­ná, že ta­kým­to spô­so­bom do­ká­že­te pre­vádz­ko­vať akú­koľ­vek webo­vú strán­ku (vrá­ta­ne strá­nok e-com­mer­ce) a os­tať úpl­ne ano­nym­ní.

Je­re­mias Kan­gas je auto­rom nie­koľ­kých pro­jek­tov, kto­ré sú­vi­sia s bit­coi­nom, naj­mä djan­go-bit­coin, ac­cep­tbit.com a lo­cal­bit­coins.com. Pos­led­ný pro­jekt je za­ují­ma­vý pre ko­ho­koľ­vek, kto chce zís­kať bit­coi­ny na ďal­ší ob­chod, keď­že vám umož­ní na­kú­piť ich osob­ne v mies­te, kde sa prá­ve na­chá­dza­te. Aj v Bra­tis­la­ve sa náj­de nie­koľ­ko pre­daj­cov.

Pred­náš­ka An­drewa Mille­ra o teo­re­tic­kých zá­kla­doch bit­coi­nu skú­ma­la iné mož­nos­ti, ako do­siah­nuť „dis­tri­buo­va­ný kon­sen­zus", kto­rý je zá­kla­dom tran­sak­čnej his­tó­rie bit­coi­nu.

Zá­ver

Bit­coin kon­fe­ren­cia ma prí­jem­ne prek­va­pi­la. Chý­ba­li mi az­da iba pred­náš­ky orien­to­va­né viac na ob­chod­nú strán­ku - ako vy­užiť bit­coi­ny v pod­ni­ka­ní. Tech­no­lo­gic­ké aj fi­lo­zo­fic­ké pred­náš­ky bo­li veľ­mi za­ují­ma­vé a te­ším sa na ďal­šiu európ­sku Bit­coin kon­fe­ren­ciu, kto­rá pod­ľa zá­ku­lis­ných in­for­má­cií mož­no bu­de vo Vied­ni.

Zdroj: Infoware 11/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter