Reportáž: Svet on-line transakcií žije v minulom tisícročí, budúcnosť patrí bitcoinu

Strana 1/2

O bit­coi­ne sme v In­foware už pí­sa­li. Ide o no­vú al­ter­na­tív­nu me­nu, kto­rá je na roz­diel od štát­nych „fiat" pe­ňa­zí de­cen­tra­li­zo­va­ná po­dob­ne ako sys­tém elek­tro­nic­kej poš­ty ale­bo Bit­torrent. De­cen­tra­li­zo­vať me­no­vý sys­tém je však ove­ľa ťaž­šie - ak neexis­tu­je cen­trál­na auto­ri­ta, mu­sí exis­to­vať spô­sob, ako ve­ri­fi­ko­vať tran­sak­cie tak, aby si ne­mo­hol kto­koľ­vek len tak „vy­ro­biť" no­vé pe­nia­ze. Pri štát­nych pe­nia­zoch tú­to zod­po­ved­nosť dá­va­me cen­trál­nej ban­ke, kto­rá má pro­duk­ciu pe­ňa­zí „pod kon­tro­lou". Väč­ši­nou pro­duk­cia no­vých pe­ňa­zí fi­nan­cu­je štát­ne ut­rá­ca­nie a fun­gu­je ako skry­té zda­ne­nie (vy­tvo­re­ním no­vých pe­ňa­zí auto­ma­tic­ky os­tat­né pe­nia­ze v da­nej me­ne strá­ca­jú na hod­no­te).

bitcoin - 1.jpg
Obr. 1  Ju­raj Bed­nár pred­ná­ša o eko­no­mic­kej slo­bo­de

Bit­coin však nie je iba me­na, ale aj pla­tob­ný sys­tém, kto­rý tú­to me­nu vy­uží­va. Nie je zvláš­tne, že do­ká­že­me pos­lať e-mail ale­bo texto­vú sprá­vu nie­ko­mu na dru­hej stra­ne pla­né­ty a ad­re­sát si ju do pár se­kúnd pre­čí­ta, ale na me­dzi­ná­rod­ný pla­tob­ný prí­kaz ča­ká­me dni a pla­tí­me ob­rov­ské pop­lat­ky? Pla­tob­né kar­ty nie sú o nič lep­šie - je tam vy­so­ké ri­zi­ko pod­vo­du, čo sa pre­ja­vu­je na vý­ške pop­lat­kov. Na­vy­še sú kar­ty sta­va­né na vý­me­nu me­dzi zá­kaz­ní­kom a ob­chod­ní­kom - pos­lať nie­ko­mu len tak pe­nia­ze je stá­le zlo­ži­té a vždy jed­na stra­na (ob­chod­ník) ťa­há za krat­ší ko­niec - zná­ša pop­lat­ky a ri­zi­ko. To­to sa, sa­moz­rej­me, mu­sí pre­ja­viť aj na ce­nách to­va­rov a slu­žieb.

Bit­coin je „cash" elek­tro­nic­ké­ho ve­ku. Keď ho nie­ko­mu „poš­le­te", mô­že­te si byť is­tí, že ho dos­ta­ne a vy ho ne­mô­že­te dru­hýk­rát pou­žiť. To­to by sa ziš­lo aj sú­čas­né­mu ban­ko­vé­mu sys­té­mu, kto­rý umož­ňu­je mi­núť viac­krát tie is­té pe­nia­ze (for­mou sys­té­mu frak­čných re­zerv).

Bit­coin kon­fe­ren­cia bo­la veľ­kým zá­žit­kom, pre­to­že si mys­lím, že svet pe­ňa­zí a hlav­ne svet on-li­ne tran­sak­cií ži­je eš­te v mi­nu­lom ti­síc­ro­čí. Mô­že za to pre­važ­ne pre­buj­ne­ná štát­na re­gu­lá­cia, kto­rá za­bí­ja ino­vá­ciu v tej­to ob­las­ti.

Bit­coin kon­fe­ren­cia

Po kon­fe­ren­cii v Pra­he sa us­ku­toč­ni­la ďal­šia európ­ska Bit­coin kon­fe­ren­cia v Lon­dý­ne. Ot­vo­ril ju or­ga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie Amir Taa­ki a sna­žil sa (po­dob­ne ako my v úvo­de) uviesť bit­coin do šir­šie­ho kon­textu. Nas­le­do­va­li tzv. lig­htning talks, krát­ke pred­náš­ky od ko­ho­koľ­vek, kto sa prih­lá­sil. Naj­zau­jí­ma­vej­šia bo­la pred­náš­ka An­tho­ny­ho Gallip­pi­ho, CEO spo­loč­nos­ti Bit­Pay. Bit­Pay je fir­ma, kto­rá umož­ňu­je fir­mám ak­cep­to­vať bit­coin po­dob­ne ako Pay­Pal (mož­no eš­te aj jed­no­duch­šie). Bit­Pay be­rie na se­ba ri­zi­ko kur­zo­vej zme­ny. Va­ša e-com­mer­ce ap­li­ká­cia te­da pres­me­ru­je pou­ží­va­te­ľa na por­tál Bit­Pay so su­mou vo va­šej na­tív­nej me­ne (napr. v eurách). Bit­Pay sa pos­ta­rá o plat­bu bit­coin­mi, ich pre­vod na eurá a do­ru­če­nie na váš účet. Z úč­tov­né­ho hľa­dis­ka je to len iný spô­sob plat­by, tak­že Bit­Pay umož­ňu­je zjed­no­du­šiť ad­mi­nis­tra­tí­vu tej­to no­vej me­ny, kto­rá sa za­tiaľ po­hy­bu­je v le­gis­la­tív­nom vá­kuu. Plat­by na Slo­ven­sko, žiaľ, eš­te nie sú pod­po­ro­va­né.

Zá­kla­dom bit­coi­no­vé­ho pla­tob­né­ho sys­té­mu je ob­rov­ská de­cen­tra­li­zo­va­ná sieť peer to peer. Po­dob­ný sys­tém, ale na dy­na­mic­ké sme­ro­va­nie pac­ke­tov pred­sta­vil Ca­leb Ja­mes De­Lis­le. Ide o pro­jekt cjdns (po­zor, ne­má to nič spo­loč­né s inter­ne­to­vým sys­té­mom do­mé­no­vých mien DNS). Pro­jekt cjdns vy­tvá­ra sieť, v kto­rej je auto­ma­tic­ky pou­ži­té šif­ro­va­nie peer to peer a sieť zá­ro­veň od­olá­va cen­zú­re. V prí­pa­de vý­pad­ku ale­bo cen­zú­ry pre­vádz­ky sa sieť jed­no­du­cho roz­hod­ne pou­žiť inú tra­su. Vzhľa­dom na to, že aj na Slo­ven­sku už pár vlád­nych úrad­ní­kov dos­ta­lo „vý­bor­ný ná­pad" cen­zu­ro­vať inter­net, je ten­to pro­jekt prud­ko ak­tuál­ny aj v zá­pad­nom sve­te. Eš­te šťas­tie, že sa inter­ne­to­vej ko­mu­ni­te ten­to ná­pad po­da­ri­lo as­poň u nás úrad­ní­kom vy­ho­vo­riť, nie vša­de to však je ta­ké jed­no­du­ché.

Bir­git­ta Jon­sdot­tir je zná­ma ako naj­ne­kon­ven­čnej­šia po­li­tič­ka a zá­ro­veň sku­toč­ná hac­ker­ka. Do is­lan­dské­ho parla­men­tu sa dos­ta­la viac-me­nej ná­ho­dou. Zná­ma je pre­dov­šet­kým ako autor­ka pr­vé­ho is­lan­dské­ho on-li­ne vy­sie­la­nia a pro­du­cen­tka vi­dea colla­te­ral mur­der. Na Bit­coin kon­fe­ren­cii roz­prá­va­la o slo­bo­de a o tom, ako by bež­ní hac­ke­ri ma­li ov­plyv­ňo­vať zá­ko­no­dar­ný pro­ces, kto­ré­mu mo­men­tál­ne do­mi­nu­jú skôr lo­bis­ti a fi­nan­čné zá­uj­my (áno, na ce­lom sve­te, nie­len u nás).

Las­se Birk Ol­sen roz­prá­val o pro­jek­te Seas­tea­ding. Je to sna­ha vy­bu­do­vať kon­ku­ren­čné pros­tre­die aj v ob­las­ti štát­ne­ho zria­de­nia. Pro­jekt je in­špi­ro­va­ný tech­no­lo­gic­kou start-up ko­mu­ni­tou. Ino­vá­cia pri­chá­dza z kon­ku­ren­cie a z neus­tá­le­ho zlep­šo­va­nia pro­duk­tov a slu­žieb. V ob­las­ti štát­ne­ho zria­de­nia je níz­ka kon­ku­ren­cia a v dôs­led­ku to­ho aj veľ­mi níz­ka kva­li­ta. Tie lep­šie vlá­dy sú nee­fek­tív­ne a ok­rá­da­jú svo­jich zá­kaz­ní­kov. Tie hor­šie ich za­bí­ja­jú a za­tvá­ra­jú do pra­cov­ných tá­bo­rov. Ino­vá­cii brá­ni naj­mä fakt, že v tej­to ob­las­ti exis­tu­je ob­rov­ská ba­rié­ra za­bra­ňu­jú­ca vstu­pu no­vých hrá­čov. Mô­že­te skú­siť vy­hrať voľ­by s ús­tav­nou väč­ši­nou (čo sto­jí pri­ve­ľa pe­ňa­zí a pri­ve­ľa nespl­ni­teľ­ných sľu­bov), roz­pú­tať voj­nu ale­bo náj­sť neo­bý­va­né úze­mie. Seas­tea­ding sa roz­ho­dol pre pos­led­nú mož­nosť a sna­ží sa vy­tvo­riť tech­no­ló­gie pot­reb­né na osíd­le­nie oceá­nov - me­dzi­ná­rod­ných vôd. Tu by ma­li vzni­kať plat­for­my pre no­vé spo­lo­čen­ské zria­de­nia. Sys­tém je zá­ro­veň sta­va­ný mo­du­lár­ne, tak­že keď sa vám bu­dú zdať vy­so­ké da­ne, od­po­jí­te svoj mo­dul aj s do­mom a zá­hra­dou a pres­ťa­hu­je­te sa do iné­ho štá­tu. Za tým­to pro­jek­tom sto­jí ok­rem množ­stva iných ľu­dí aj spo­lu­zak­la­da­teľ Pay­Pa­lu Pe­ter Thiel a vnuk ob­ľú­be­né­ho eko­nó­ma Mil­to­na Fried­ma­na Pat­ri Fried­man.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter