Sú ekonomické on-line systémy zabijakom klasických účtovných softvérov?

Strana 2/2

A čo ce­na? Kto­ré rie­še­nie je lep­šie?

Aj tu sú me­dzi obo­ma rie­še­nia­mi znač­né roz­die­ly. Čas­to pre­zen­to­va­ná ne­vý­ho­da kú­py ba­lí­ko­vé­ho sof­tvé­ru je vy­ššia po­čia­toč­ná in­ves­tí­cia do prog­ra­mu, no da­jú sa vy­užiť rôz­ne ak­cie a zľa­vy. Väč­ši­na vý­rob­cov pri kú­pe prog­ra­mu po­nú­ka aj mož­nosť ak­tua­li­zá­cií a te­le­fo­nic­kej pod­po­ry na pr­vý rok bez­plat­ne. Po­tom mož­no prog­ram pou­ží­vať ďa­lej, no už bez je­ho ak­tua­li­zá­cií. Po­kiaľ sa však ne­ja­ko vý­raz­ne nez­me­ní le­gis­la­tí­va, dá sa prog­ram pou­ží­vať bez­plat­ne. Ak sa po­tom roz­hod­ne­te pre no­vú ver­ziu (pre zme­nu le­gis­la­tí­vy ale­bo no­vé fun­kcie), zvy­čaj­ne za­pla­tí­te oko­lo 20 - 30 % z ce­ny prog­ra­mu za pod­po­ru na ďal­ší rok.

On-li­ne rie­še­nia po­nú­ka­jú sof­tvér ako služ­bu a pou­ží­va­teľ pla­tí buď me­sač­ný pau­šál, ale­bo mô­že pla­tiť aj za pres­ne zreali­zo­va­né úko­ny (po­čet vy­sta­ve­ných fak­túr, vy­po­čí­ta­ných miezd a pod.). Vý­hod­né sú niž­šie me­sač­né plat­by, no pou­ží­va­teľ pla­tí kaž­dý me­siac bez roz­die­lu, či zme­ny v le­gis­la­tí­ve sú ale­bo nie. To v ko­neč­nom dôs­led­ku mô­že ce­nu za on-li­ne rie­še­nie už v dru­hom ro­ku pou­ží­va­nia pred­ra­žiť. Vzhľa­dom na to, že nik­to si asi ne­ku­pu­je sof­tvér iba na je­den či dva ro­ky, je dob­ré pre­po­čí­tať si ce­nu rad­šej na dlh­šie ob­do­bie - nap­rík­lad na 3 ale­bo 5 ro­kov. On-li­ne rie­še­nie sa mô­že vy­pla­tiť v prí­pa­de, že pou­ží­va­teľ ne­má ve­ľa dok­la­dov. No aj v tom­to prí­pa­de je tu vždy aj al­ter­na­tí­va ba­lí­ko­vé­ho sof­tvé­ru v naj­niž­šej zá­klad­nej ver­zii, kde pou­ží­va­teľ nie je li­mi­to­va­ný me­sač­ný­mi ob­me­dzenia­mi poč­tu fak­túr.

Aké rie­še­nie je te­da lep­šie?

Od­po­veď na tú­to otáz­ku je, sa­moz­rej­me, vždy in­di­vi­duál­na a zá­vi­sí od po­žia­da­viek kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa. Ak chce pou­ží­va­teľ vy­šší kom­fort prá­ce, vy­ššiu rých­losť spra­co­va­nia, viac fun­kcií, úpl­nú kon­tro­lu nad svo­ji­mi dá­ta­mi, mal by siah­nuť po kla­sic­kých eko­no­mic­kých ba­lí­koch.

Ak pou­ží­va­teľ pra­cu­je z rôz­nych miest, sta­čia mu skôr zá­klad­né úč­tov­né fun­kcie a do­ká­že si spo­čí­tať, že mu ce­na za tie­to služ­by bu­de vy­ho­vo­vať aj po pár ro­koch, mô­že zvo­liť on-li­ne rie­še­nie.

Drob­ní živ­nos­tní­ci mô­žu na fak­tu­rá­ciu vy­užiť de­mo­ver­zie eko­no­mic­kých prog­ra­mov, kto­ré pos­ky­tu­jú bez­plat­nú fak­tu­rá­ciu bez ob­me­dze­ní v poč­te fak­túr me­sač­ne.

Čo mô­že­me do­dať na zá­ver? On-li­ne eko­no­mic­ké sof­tvé­ry ur­či­te nie sú za­bi­ja­kom kla­sic­kých prog­ra­mov, tak ako to o se­be čas­to tvr­dia. Bu­de tr­vať eš­te nie­koľ­ko ro­kov, kým sa po­čet pou­ží­va­te­ľov on-li­ne sof­tvé­rov as­poň prib­lí­ži k poč­tu pou­ží­va­te­ľov ba­lí­ko­vých sof­tvé­rov. Je to po­dob­né ako pri elek­tro­nic­kých kni­hách, kto­ré priš­li pred pár rok­mi s veľ­kým tres­kom. Už te­raz je však zrej­mé, že tie tla­če­né ur­či­te eš­te dl­hý čas ne­nah­ra­dia.


jiri_galdia.jpg Jiří Gal­dia

Autor pra­cu­je ako ve­dú­ci
mar­ke­tin­go­vé­ho od­de­le­nia,
KROS a. s.

Zdroj: IW 10/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter