Kedy splnia novo vybudované dátové centrá na Slovensku svoje poslanie?

Strana 1/2

dreamstime_10927726.jpg Bu­do­va­nie no­vých dá­to­vých cen­tier na Slo­ven­sku sa roz­beh­lo na pl­né ob­rát­ky. V pos­led­ných me­sia­coch slo­ven­ský trh oh­la­so­val do­kon­če­nie nie­koľ­kých mo­der­ných ob­jek­tov toh­to ty­pu. Ich ma­ji­te­lia ve­ri­li, že nas­ta­ne dra­ma­tic­ký ná­rast po­žia­da­viek na pre­ná­jom pries­to­rov v ta­kých­to ob­jek­toch, a to naj­mä v sú­vis­los­ti so si­tuáciou na IT tr­hu, kto­rý je stá­le v po­hy­be, te­da v pro­ce­se tran­sfor­má­cie, kon­so­li­dá­cie a op­ti­ma­li­zá­cie. Na­priek to­mu, že v rám­ci PR ak­ti­vít sa no­ví ma­ji­te­lia dá­to­vých cen­tier pred­há­ňa­li s pub­li­ko­va­ním tech­nic­kých pa­ra­met­rov no­vo­vy­bu­do­va­ných ob­jek­tov a pre­zen­to­va­li svo­je „trom­fy" op­ro­ti kon­ku­ren­cii, trh os­tá­va ok­rem ma­lých vý­ni­miek k tým­to ob­jek­tom chlad­ný a vy­ze­rá to tak, že si­tuácia sa ani v bu­dú­cich me­sia­coch dra­ma­tic­ky me­niť ne­bu­de.

Je to pár ro­kov, čo sa eufó­ria sú­vi­sia­ca s vý­stav­bou dá­to­vých cen­tier pre­su­nu­la zo zá­pad­nej Euró­py do jej stred­nej a vý­chod­nej čas­ti. Tá­to vl­na mo­der­ni­zá­cie neo­biš­la ani Slo­ven­sko. Nie­koľ­ko spo­loč­nos­tí sa roz­hod­lo in­ves­to­vať fi­nan­čné pros­tried­ky do no­vých dá­to­vých cen­tier, kto­ré bu­dú spĺňať prís­ne me­dzi­ná­rod­né po­žia­dav­ky. I pred tý­mi­to „po­hyb­mi" exis­to­va­li na Slo­ven­sku po­čí­ta­čo­vé, resp. tech­no­lo­gic­ké te­le­ko­mu­ni­kač­né sá­ly men­šie­ho či väč­šie­ho roz­sa­hu, kto­ré slú­ži­li ok­rem vý­ni­miek na umies­tne­nie inter­ných tech­no­ló­gií a mno­hé zod­po­ve­da­li prís­nym pre­vádz­ko­vým po­žia­dav­kám. Ob­jek­ty bo­li pris­pô­so­be­né pre­važ­ne pre jed­né­ho do­mi­nan­tné­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý de­fi­no­val po­žia­dav­ky tak na bez­peč­nosť, ako i po­ža­do­va­né te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by.

No­vé dá­to­vé cen­trá sú bu­do­va­né tak, aby slú­ži­li via­ce­rým zá­kaz­ní­kom, a pred­nos­tne sú pos­ta­ve­né pre exter­né­ho klien­ta. Tá­to si­tuácia vy­ža­du­je, aby no­vo vy­bu­do­va­né ob­jek­ty bo­li pries­to­ro­vo va­ria­bil­né a po­nú­ka­li mož­ným zá­ujem­com ši­ro­ké spek­trum slu­žieb, či už te­le­ko­mu­ni­kač­ných, bez­peč­nos­tných, ale­bo pre­vádz­ko­vých.

In­ves­to­rov, kto­rí sa roz­hod­li bu­do­vať no­vé dá­to­vé cen­trá na Slo­ven­sku, mož­no roz­de­liť do troch zá­klad­ných sku­pín.

Pr­vú sku­pi­nu tvo­ria te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri. Tí preš­li tor­tú­rou bu­do­va­nia tech­no­lo­gic­kých mies­tnos­tí už v mi­nu­los­ti. I keď po­žia­dav­ky na te­le­ko­mu­ni­kač­né pries­to­ry sú od­liš­né ako tie, kto­ré vy­ža­du­je dá­to­vé cen­trum, ve­de­li sa adap­to­vať a vďa­ka exter­ným po­rad­com vy­bu­do­va­li dá­to­vé cen­trá, kto­ré zod­po­ve­da­jú prís­nym me­dzi­ná­rod­ným štan­dar­dom a te­raz slú­žia na obid­va úče­ly. Poh­nút­ky, kto­ré ich vied­li k pos­ta­ve­niu no­vých tech­no­lo­gic­kých pries­to­rov, bo­li veľ­mi pro­zaic­ké. Aj te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri po ob­do­bí extrém­ne­ho ras­tu pot­re­bo­va­li kon­so­li­do­vať a op­ti­ma­li­zo­vať svo­je tech­no­lo­gic­ké pries­to­ry. Tie bo­li roz­dro­be­né a už eko­no­mic­ky nee­fek­tív­ne. Pop­ri vlas­tnej op­ti­ma­li­zá­cii sa cho­pi­li ob­chod­nej príl­eži­tos­ti a ne­vyu­ži­té pries­to­ry po­núk­li zá­ujem­com, kto­rí sa roz­hod­li ísť ces­tou pre­náj­mu ICT pries­to­rov a zru­šiť vlas­tné pries­to­ry.

Dru­há sku­pi­na sú in­ves­to­ri, kto­rých ak­ti­vi­ty mô­že­me chá­pať skôr ako špe­ku­la­tív­ne. Bez to­ho, aby ma­li vop­red do­hod­nu­tých bu­dú­cich náj­om­cov, vy­bu­do­va­li ale­bo plá­nu­jú bu­do­vať dá­to­vé cen­trá s tým, že pos­tup­ne bu­dú iden­ti­fi­ko­vať mož­ných do­má­cich, resp. za­hra­nič­ných zá­kaz­ní­kov. Prá­ve tí dru­hí sa zda­jú per­spek­tív­nej­ší. Dá­to­vé cen­trá na zá­pad od na­šich hra­níc pred­sa už ne­ja­ký čas fun­gu­jú a ich ka­pa­ci­ta ta­kis­to nie je ne­ko­neč­ná. Ak k to­mu pri­dá­me vý­hod­nú po­lo­hu Slo­ven­ska (Bra­tis­la­vy), vy­uží­va­nie mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií in­šta­lo­va­ných v no­vých dá­to­vých cen­trách a niž­šie TCO, vi­dí­me mož­nú stra­té­giu tých­to in­ves­to­rov. Tie­to dá­to­vé cen­trá pos­ky­tu­jú ši­ro­ké spek­trum slu­žieb, pos­ky­tu­jú pri­po­je­nia od všet­kých roz­ho­du­jú­cich te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov a pris­pô­so­bu­jú pros­tre­die pot­re­bám zá­kaz­ní­kov.

Tre­tia, tak tro­chu neš­tan­dar­dná sku­pi­na sú veľ­ké spo­loč­nos­ti ale­bo štát­na a ve­rej­ná sprá­va, kto­rá bu­du­je či re­no­vu­je vlas­tné dá­to­vé cen­trá. Trh pred­pok­la­dal, že prá­ve tie­to or­ga­ni­zá­cie bu­dú vo väč­šej mie­re vy­uží­vať ko­mer­čné dá­to­vé cen­trá. Na­priek toľ­ko dis­ku­to­va­nej eko­no­mic­kej krí­ze, vy­pra­co­va­ným štú­diám tý­ka­jú­cim sa efek­tív­ne­ho vy­uží­va­nia ICT a tla­ku za­me­rať ak­ti­vi­ty tých­to or­ga­ni­zá­cii na jad­ro pod­ni­ka­nia stá­le sa ne­da­rí pres­ved­čiť dos­ta­tok kom­pe­ten­tných a pre­su­núť ICT do efek­tív­nej­šie­ho pros­tre­dia. Mož­no po­ve­dať, že ich zá­ujem bu­do­vať a pre­vádz­ko­vať vlas­tné dá­to­vé cen­trum v sú­čas­nos­ti sil­nie, a te­da sa nep­red­pok­la­dá, že by tie­to or­ga­ni­zá­cie bo­li vý­znam­ný­mi náj­om­ca­mi už vy­bu­do­va­ných súk­rom­ných dá­to­vých cen­tier.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter