Sociálne siete na podporu biznisu

Na pr­vý poh­ľad by sa moh­lo zdať, že so­ciál­ne sie­te sú fe­no­mén sme­ro­va­ný do osob­né­ho ži­vo­ta. Nap­ro­ti to­mu pod­ľa vý­sled­kov via­ce­rých ne­zá­vis­lých pries­ku­mov (Gar­tner, Re­ne­ga­de...) viac než 85 per­cent ma­na­žé­rov a pod­ni­ka­te­ľov v sú­čas­nos­ti vy­uží­va so­ciál­ne mé­diá pri reali­zá­cii ob­chod­ných roz­hod­nu­tí.

Bez so­ciál­nych sie­tí sa biz­nis ne­zao­bí­de

Biz­ni­so­vé so­ciál­ne sie­te sa sta­li dô­le­ži­tým nás­tro­jom pod­ni­ka­nia, kto­rý or­ga­ni­zá­cie mo­ti­vu­je tran­sfor­mo­vať časť svo­jich pod­ni­ko­vých ope­rá­cií od PR, mar­ke­tin­gu, slu­žieb zá­kaz­ní­kom a pre­da­ja cez vý­voj pro­duk­tov až po ľud­ské zdro­je tak, aby tie moh­li ťa­žiť z po­ten­ciá­lu syn­er­gie so­ciál­nych sie­tí. O po­ten­ciá­li ras­tu so­ciál­nych sie­tí v biz­ni­se sved­čí aj sku­toč­nosť, že za­tiaľ čo vo ve­ko­vej sku­pi­ne 45 - 54 ro­kov vy­uží­va so­ciál­ne sie­te „len" 45 % po­pu­lá­cie, 14 - 24-roč­ných je na so­ciál­nych sie­ťach viac ako 90 %. A tí­to ľu­dia sa vo veľ­mi krát­kom ča­se sta­nú eko­no­mic­ky ak­tív­ny­mi...

Preh­ľad všeo­bec­ných biz­ni­so­vých sie­tí

Lin­ke­dIn je pod­ľa všeo­bec­né­ho po­ve­do­mia „jed­not­ka" v biz­ni­so­vých so­ciál­nych sie­ťach. Fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako Fa­ce­book, no pri­már­ne je tá­to sieť za­me­ra­ná na pro­fe­sio­nál­nu ko­mu­ni­tu. Lin­ke­dIn za­stre­šu­je ľu­dí z rôz­nych pra­cov­ných od­vet­ví, nie­len z IT sek­to­ra. Vy­uží­va­jú ju ma­na­žé­ri, ob­chod­ní­ci, kon­zul­tan­ti, per­so­na­lis­ti na bu­do­va­nie ob­chod­ných vzťa­hov, hľa­da­nie kva­li­fi­ko­va­ných za­mes­tnan­cov a po­dob­ne. Vý­ho­da sie­te Lin­ke­dIn je v tom, že sa v nej mô­žu ľu­dia pri­pá­jať k rôz­nym sku­pi­nám, kto­ré mô­že za­lo­žiť kaž­dý člen. Tak­to vzni­ka­jú sku­pi­ny úz­ko za­me­ra­né ho­ci na vý­voj ap­li­ká­cií, sof­tvé­ro­vé plat­for­my či me­tó­dy mar­ke­tin­gu.

Linkedit-1.jpg

Na­priek to­mu, že Lin­ke­dIn je v sú­čas­nos­ti naj­pou­ží­va­nej­šia a zá­ro­veň naj­pres­tíž­nej­šia biz­ni­so­vá so­ciál­na sieť, vy­uží­va­jú sa aj iné rie­še­nia. Naj­čas­tej­šou mo­ti­vá­ciou je sna­ha (ale­bo do­kon­ca nut­nosť) pris­pô­so­biť sa no­vé­mu za­mes­tná­va­te­ľo­vi, zá­kaz­ní­ko­vi či ob­chod­né­mu par­tne­ro­vi, kto­ré­ho pra­cov­ní­ci ma­jú cez ta­kú­to sieť už vy­bu­do­va­né ob­chod­né vzťa­hy, pri­čom vám ne­zos­tá­va nič iné ako nas­tú­piť do idú­ce­ho vla­ku. Pri bu­do­va­ní so­ciál­ne­ho zá­ze­mia sa mô­že­te naj­čas­tej­šie stret­núť so všeo­bec­ne za­me­ra­ný­mi sie­ťa­mi AP­Sen­se (ap­sen­se.com), Fo­cus (Fo­cus.com), Meet­the­boss (Meet­the­boss.tv), Qapa­ci­ty (qapa­ci­ty.com) či Yam­mer (yam­mer.com). Niek­to­ré sie­te sú za­me­ra­né ko­mu­nit­ne, nap­rík­lad so­ciál­na sieť Ad­vo­ga­to (www.ad­vo­ga­to.org) saorien­tu­je na open sour­ce vý­vo­já­rov. Pri „lo­ve moz­gov" v štu­dent­ských ko­mu­ni­tách sa v me­dzi­ná­rod­nom roz­sa­hu da­jú vy­užiť štu­den­tské sie­te Aca­de­mia (Aca­de­mia.edu) a Eca­de­my (eca­de­my.com).

Academia-2.jpg

Fi­rem­né so­ciál­ne sie­te

Po­dob­ne ako pri kla­sic­kých so­ciál­nych sie­ťach by pou­ží­va­te­ľom viac vy­ho­vo­va­la jed­na sieť, no tej­to príl­eži­tos­ti sa chy­ti­li ďal­šie fir­my (ty­pic­ký prík­lad je Goog­le+), a tak mno­hí pou­ží­va­te­lia v sna­he byť „in" fun­gu­jú pa­ra­lel­ne na via­ce­rých so­ciál­nych sie­ťach. Sieť Lin­ke­dIn svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi ur­či­te do­ká­že pok­ryť všet­ky pot­re­by mo­der­né­ho biz­ni­su. Je to však ko­mer­čná ak­ti­vi­ta, kto­rú pre­vádz­ku­je rov­no­men­ná spo­loč­nosť (NY­SE: LNKD). Vý­znam biz­ni­so­vých so­ciál­nych sie­tí neus­tá­le ras­tie a príl­eži­tos­ti sa cho­pi­li ďal­šie fir­my. Ich cie­ľom nie je zisk z pre­vádz­ky sie­te, ale pod­po­ra svoj­ho pri­már­ne­ho biz­ni­su a pod­chy­te­nie ko­mu­ni­ty pou­ží­va­te­ľov svo­jich pro­duk­tov a slu­žieb.

Ty­pic­ký prík­lad je Orac­le So­cial Network. Má zdru­žo­vať ko­mu­ni­tu oko­lo Orac­lu, t. j. za­mes­tnan­cov, par­tne­rov a zá­kaz­ní­kov. Hlav­ným cie­ľom je po­môcť ak­ce­le­rá­cii biz­ni­su. Orac­le So­cial Network je k dis­po­zí­cii ako sa­mos­tat­ný nás­troj, vlo­že­ný do pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, ale­bo vo for­me SaaS v rám­ci Orac­le Pub­lic Cloud.

Biz­ni­so­vá so­ciál­na sieť IBM je za­lo­že­ná na tech­no­ló­gii IBM Lo­tus Con­nec­tions. Dy­na­mic­kým bu­do­va­ním no­vých spo­je­ní me­dzi ľuď­mi, ich od­bor­ný­mi zna­los­ťa­mi a úlo­ha­mi, kto­ré vy­ko­ná­va­jú, po­má­ha maxima­li­zo­vať vy­uži­tie spo­loč­ných ve­do­mos­tí vo fir­me, u par­tne­rov a zá­kaz­ní­kov. Sieť je vy­bu­do­va­ná na bá­ze šies­tich in­teg­ro­va­ných kom­po­nen­tov: Pro­fi­ly, Ko­mu­ni­ty, Blo­gy, Ak­ti­vi­ty a Do­gear. Vy­svet­le­nie pot­re­bu­je iba pos­led­ný z nich - umož­ňu­je rých­lo vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie, kto­ré bo­li pred­tým ozna­če­né a vy­hod­no­te­né ľuď­mi vo va­šej sie­ti.

Zdroj: Infoware 6-7/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter