Aký by mal byť počítač pre top manažéra + test zdatnosti

young business man.jpg Kon­fi­gu­rá­cia po­čí­ta­čov za­mes­tnan­cov je té­ma, o kto­rej sa už ve­ľa po­pí­sa­lo. Úzko sú­vi­sí s bez­peč­nos­tnou po­li­ti­kou, cen­trál­nou sprá­vou sys­té­mov a sprá­vou ap­li­ká­cií. V mno­hých, hlav­ne men­ších fir­mách si za­mes­tnan­ci kon­fi­gu­ru­jú po­čí­ta­če sa­mi, veľ­ké fir­my vo väč­ši­ne prí­pa­dov sta­vi­li na os­ved­če­nú uni­for­mi­tu. A čo po­čí­ta­če vr­cho­lo­vé­ho ma­naž­men­tu? Má sa ich kon­fi­gu­rá­cia po­dria­diť fi­rem­ným po­li­ti­kám ale­bo vzhľa­dom na špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky a naj­vyš­šiu mie­ru auto­nóm­nos­ti CEO mô­že byť vý­nim­kou potvr­dzu­jú­cou pra­vid­lo? Nie je to len kon­fi­gu­rá­cia, ale aj za­bez­pe­če­nie cit­li­vých úda­jov či pos­tup „zo­ta­ve­nia" po prí­pad­nej stra­te ale­bo krá­de­ži. A keď sme pri cit­li­vých úda­joch, mô­žu vô­bec byť na pre­nos­nom po­čí­ta­či, a ak áno, ako ich chrá­niť?

Op­ti­mál­ne rie­še­nie naz­na­če­ných otá­zok mô­že byť tvr­dý orie­šok aj pre IT fir­my, ne­ho­vo­riac o fir­mách s pred­me­tom pod­ni­ka­nia mi­mo IT. Po­dob­ný prob­lém bu­dú rie­šiť aj špič­ko­ví práv­ni­ci, le­ká­ri a iné po­dob­né po­vo­la­nia. Pre­to pri­ná­ša­me nie­koľ­ko prík­la­dov.

In­špi­ruj­te sa IT líd­ra­mi

Vo veľ­kých fir­mách ma­jú ma­na­žé­ri mož­nosť vý­be­ru nie­koľ­kých mo­de­lov ma­na­žér­skych no­te­boo­kov so štan­dar­dnou kon­fi­gu­rá­ciou. Spra­vid­la je­den vý­kon­nej­ší s väč­šou uh­lo­prieč­kou a dru­hý men­ší a ľah­ší. Na kaž­dý za­mes­tna­nec­ký no­te­book sa pre­ko­pí­ru­je štan­dard­ný ima­ge OS, pou­ží­va­ný v kon­krét­nej fir­me, po­čí­tač je za­šif­ro­va­ný. Vý­nim­ku z fi­rem­nej po­li­ti­ky oby­čaj­ne ne­má ani CEO. V niek­to­rých fir­mách na­vy­še nain­šta­lu­jú up­da­to­va­cí prog­ram, kto­rý na po­za­dí neus­tá­le ro­bí ak­tua­li­zá­cie všet­kých ofi­ciál­nych ap­li­ká­cií. Po­nú­ka­né ma­na­žér­ske no­te­boo­ky ma­jú v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov ove­ľa väč­ší vý­kon, než tre­ba na beh pou­ží­va­ných ap­li­ká­cií, pre­to nie sú pot­reb­né pou­ží­va­teľ­ské úp­ra­vy kon­fi­gu­rá­cie. Vý­nim­kou bý­va roz­ší­re­nie ka­pa­ci­ty pa­mä­te ale­bo dis­ku v prí­pa­de pot­re­by. Pos­tup­ne si ma­na­žér svoj po­čí­tač pris­pô­so­bí tak, aby vy­ho­vo­val je­ho po­žia­dav­kám a pot­re­bám.

V prí­pa­de stra­ty ale­bo krá­de­že no­te­boo­ku má ma­na­žér stá­le prís­tup k svo­jej agen­de cez smar­tfón. Ak sa nap­rík­lad na za­hra­nič­nej ces­te bez po­čí­ta­ča ne­zao­bí­de, na no­vom no­te­boo­ku ak­ti­vu­je ob­no­vu svo­jich sú­bo­rov, kto­ré má na server­i ako clou­do­vé rie­še­nie ale­bo na exter­nom za­ria­de­ní. Nás­led­ne sa prih­lá­si na mai­lo­vý server a na­tiah­ne späť všet­ky mai­ly. Tým­to kro­kom do­chá­dza k úpl­né­mu zo­ta­ve­niu po naz­na­če­nej uda­los­ti a CEO mô­že bez prob­lé­mov pok­ra­čo­vať v prá­ci pri za­cho­va­ní pô­vod­né­ho nas­ta­ve­nia.

700Z+screen.jpg Test zdat­nos­ti

Aby sme v praxi ove­ri­li schop­nosť ma­na­žé­ra na­kon­fi­gu­ro­vať si no­vý no­te­book, na­si­mu­lo­va­li sme sce­nár krá­de­že na za­hra­nič­nej slu­žob­nej ces­te v Špa­nielsku, čo je pod­ľa na­šich skú­se­nos­tí dosť prav­de­po­dob­ná si­tuácia. Po krá­de­ži ne­zos­tá­va v ča­so­vej ties­ni nič iné ako si kú­piť no­vý PC a čo naj­rý­chlej­šie ho na­kon­fi­gu­ro­vať. CEO stred­ne veľ­kej slo­ven­skej fir­my (vek 54 ro­kov) dos­tal k dis­po­zí­cii no­vý no­te­book Sam­sung 700Z s pre­din­šta­lo­va­ným an­glic­kým ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7. Vy­bra­li sme ten­to mo­del úmy­sel­ne - ani nie pre­to, že svo­jím vý­ko­nom a ten­kým di­zaj­nom je priam pre­dur­če­ný pre ma­na­žé­rov, ale s tro­chou ško­do­ra­dos­ti sme chce­li ve­dieť, ako sa náš „tes­ter" vy­rov­ná s tým, že po­dob­ne ako pri plat­for­me Mac pod touch­pa­dom nie sú ob­vyk­lé tla­čid­lá.

Sle­do­va­li sme, ako si na­ša „obeť" s na­si­mu­lo­va­nou si­tuáciou po­ra­dí. Sa­moz­rej­me, CEO mal mož­nosť vy­užiť žo­lík „za­vo­laj od­bor­ní­ko­vi zo svo­jej fir­my". Ne­bu­de­me vás na­pí­nať, do­pad­lo to ža­los­tne. Ma­na­žér skon­čil na pr­vej mé­te, kto­rou bo­la in­šta­lá­cia Of­fi­ce. Aby bo­la si­mu­lá­cia čo naj­ver­nej­šia, pos­kyt­li sme mu aj in­šta­lač­né mé­dium špa­nielske­ho Of­fi­ce, kto­rú by mo­hol kú­piť v mies­tnom ob­cho­de. Slo­ven­skú či an­glic­kú in­šta­lá­ciu Of­fi­ce sa ma­na­žé­ro­vi v za­hra­ni­čí ne­po­da­ri­lo zís­kať a prá­cu bez ap­li­ká­cií toh­to kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka si ne­ve­del pred­sta­viť. Špa­nielsku ver­ziu ne­do­ká­zal pou­ží­vať, o na­kon­fi­gu­ro­va­ní Out­loo­ku na prís­tup k fi­rem­né­mu mai­lu ani ne­ho­vo­riac, a tak asi po ho­di­ne po­ku­sov a te­le­fo­no­va­nia ho­dil ute­rák do rin­gu.

Prak­tic­ký prík­lad v clou­do­vej ére

Dru­hý test sme na rov­na­kom prís­tro­ji uro­bi­li sa­mi. S vý­ho­dou sme vy­uži­li „clou­do­vý" Of­fi­ce 365 (po­dob­ne fun­gu­je Of­fi­ce, Web Apps, Do­ku­men­ty Goog­le či Goog­le Apps for Bu­si­ness). K elek­tro­nic­kej poš­te a do­ku­men­tom v clou­de sme ma­li prís­tup po troch mi­nú­tach, sta­či­lo ot­vo­riť pre­hlia­dač a za­dať prih­la­so­va­cie úda­je. Ma­na­žér spo­mí­na­ný v pred­chá­dza­jú­cej sta­ti sa na to dí­val ako Alen­ka v kra­ji­ne zá­zra­kov a priz­nal, že o kan­ce­lár­skych ba­lí­koch v clou­de sí­ce už po­čul, no ne­tu­šil, aké sig­ni­fi­kan­tné vý­ho­dy pos­ky­tu­jú a ako jed­no­du­cho sa s ni­mi pra­cu­je. Náš test a nes­krý­va­ný údiv ma­na­žé­ra pok­ra­čo­va­li po pri­po­je­ní sa k vir­tuál­ne­mu po­čí­ta­ču v clou­de. Pre jed­no­du­chosť sme pou­ži­li služ­bu Ama­zon EC2, a aby sme de­monštro­va­li, že ide o uni­ver­zál­ne pou­ži­teľ­nú zá­le­ži­tosť, dos­tup­nú na rôz­nych plat­for­mách, nás­led­ne sme sa pri­po­ji­li k vir­tuál­ne­mu po­čí­ta­ču (pres­nej­šie server­u) v služ­be Win­dows Azu­re.

Ne­vie­me, na­koľ­ko bol náš test rep­re­zen­ta­tív­ny, ale obá­va­me sa, že to ne­bo­la vý­nim­ka a mno­hí ma­na­žé­ri fi­riem pod­ni­ka­jú­cich mi­mo IT si neu­ve­do­mu­jú mož­nos­ti, kto­ré pos­ky­tu­jú no­vé tren­dy IT, hlav­ne cloud a vir­tua­li­zá­cia. Je to zá­ro­veň ná­met na za­mys­le­nie pre CIO, ako by v na­šej si­mu­lo­va­nej si­tuá­cii us­pel je­ho šéf.

Zdroj: Infoware 6-7/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter