Budúci IT odborníci a lídri sa formujú v komunitách nadšencov

V IT od úplného počiatku pozorujeme striedanie generácií. Technokrati sa síce zaujímajú prevažne o generácie počítačov a architektúr informačných systémov, no najdôležitejším motorom pokroku v každej oblasti sú, samozrejme, ľudia a aj tu možno pozorovať, ako zdanlivo nenápadne prebieha striedanie generácií. Mnohí dnešní študenti stredných a vysokých škôl budú onedlho IT špecialistami, manažérmi a lídrami. Väčšina z nich sa viac alebo menej vedome na svoju budúcu životnú dráhu pripravuje už dnes. Nájdete ich nielen na univerzitách, ale aj v rôznych komunitách geekov a „startupových" nadšencov, pričom najznámejšie príklady z histórie (Bill Gates, Steve Jobs...) naznačujú, že tieto komunity rozhodne netreba podceňovať.

bar3.jpg

Komunity nadšencov sa združujú buď okolo prirodzených lídrov či blogerov (typický príklad je NGLS), alebo oveľa častejšie v súvislosti s (ne)konferenciami a „startup" projektmi. Ako huby po daždi sa objavujú rôzne „campy" (StartupCamp, BaseCamp, CloudCamp...), dokonca vo viacerých mestách. Tieto neformálne stretnutia sa organizujú hlavne cez Facebook alebo Twitter.

Čo sú nekonferencie? V dnešnom neustále sa meniacom IT svete potrebujú nadšenci miesto, kde by si mohli vymieňať skúsenosti, pokúsiť sa spolu hľadať riešenia a odpovede na otázky a problémy, ktoré ich trápia. Z názvu sa dá vydedukovať, že ide o neformálne, uvoľnené stretnutia bez saka a kravaty, bez silených reklamných prezentácií, s otvorenou diskusiou a s ľuďmi, ktorí majú spoločné ciele a záujmy. Stretnutia sú založené na jednoduchom princípe: vypočujete si ľudí, ktorí majú čo povedať, a v rámci diskusií sa podelíte o svoje nápady či myšlienky a spoločne hľadáte cestu k riešeniam a pokroku, takže na nekonferenciách sa v praxi veľmi často z účastníkov stávajú prednášajúci.

Dilemu, ktoré z komunít v článku predstaviť, sme vyriešili intuitívne - tie, ktoré sú otvorené a dávajú o svojej činnosti vedieť prostredníctvom webu a sociálnych sietí, prípadne komunity nadšencov, ktorí sa stretávajú na rôznych podujatiach.

barcamp.jpg BarCamp je medzinárodná sieť otvorených (ne)konferencií a workshopov. Táto aktivita zahrnujúca nielen prednášky a ukážky, ale hlavne diskusiu prednášajúceho s publikom sa zrodila z túžby po zdieľaní poznatkov a skúseností, záujmu o učenie v otvorenom prostredí. Prvé BarCampy sa sústreďovali hlavne na open source komunitu, časom sa však okruh tém rozrástol, no stále zostáva v medziach IT, marketingu, sociálnych médií, dizajnu, podnikania a ďalších súvisiacich odborov. V zahraničí existujú aj tematicky zamerané BarCampy, typický príklad je iPhoneDevCamp so zameraním na vývojárov aplikácií pre iPhone a iPad (www.barcamp.sk).

cloucamplogo copy.jpg CloudCamp - (ne)konferencia o nosných IT témach súčasnosti, ako je cloud computing či virtualizácia. Je určená všetkým, ktorí sa o tieto témy zaujímajú a majú chuť podeliť sa s ostatnými o svoje skúsenosti, riešiť výzvy a hľadať riešenia. Takže auditórium tvoria koncoví používatelia, IT profesionáli, vendori atď. (www.cloudcamp.sk).

DRUPAL je typický príklad monotematickej komunity, v tomto prípade nadšencov participujúcich na internetovom publikačnom open source systéme DRUPAL, ktorí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si skúsenosti nielen so zlepšovaním redakčného systému, ale hlavne ohľadne zdieľania informácií prostredníctvom webu.

NGLS - za touto skratkou sa skrýva neziskový projekt Next Generation Leaders of Slovakia, zameraný na rozvoj talentov a leadershipu interaktívnou formou. Jeho úlohou je spojiť rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú záujem o budúcnosť - či už svoju, alebo budúcnosť Slovenska. Už z názvu vyplýva, že členovia komunity neskrývajú svoje ambiciózne ciele stať sa lídrami, inak povedané, mať možnosť prispieť svojimi schopnosťami k prosperite (www.ngls.sk).

NGLS1.jpg

tedlogo.jpg TEDx - tento formát podujatí vznikol so zámerom podnietiť intenzívne diskusie a nadviazať vzťahy v skupinách nadšencov. Konferencie TEDx usporadúvajú nezávislí organizátori. Tieto podujatia majú vo svete už 25-ročnú tradíciu. Podporujú myšlienky, ktoré menia svet. Na výročnú konferenciu TED sú pozývaní aj poprední svetoví myslitelia a významné osobnosti, ako napríklad Bill Gates, Al Gore, Richard Branson. Každoročne sa udeľuje cena TED Prize, ktorá dáva trom výnimočným ľuďom, ktorí si želajú zmeniť svet, príležitosť zrealizovať svoje želania (www.tedxbratislava.sk).

StartupCamp je pravidelné stretnutie ľudí, ktorí vytvárajú alebo zvažujú vytvoriť firmy s predmetom podnikania týkajúcim sa internetu. Nadšenci majú možnosť prezentovať svoje nápady investorom, prípadne ich konzultovať s prizvanými odborníkmi (www.startupcamp.sk).

Na podporu študentov a nadšencov, ktorí chcú svoje nápady premeniť na reálny biznis, je k dispozícii veľa podporných projektov, ponúkajúcich napr. prenájom kancelárskych priestorov, technológií a podobne. Ako príklad zaujímavého a užitočného projektu uvádzame občianske združenie vpsFree.cz, ktoré poskytuje svojim členom virtuálne servery.

UniCamp je neformálna, primárne študentská konferencia o on-line svete, marketingu, dizajne a médiách, no je otvorená všetkým záujemcom o nové a kreatívne myšlienky, neustále vzdelávanie a napredovanie. Cieľom konferencie je sprostredkovať študentom kontakt s praxou a umožniť im získať prehľad v trendoch technologického a spoločenského vývoja. Sekundárnym cieľom podujatia je motivovať študentov, aby si aktívne hľadali prácu alebo stáž popri škole už počas štúdia. Okrem študentov sú pravidelnými účastníkmi aj podnikatelia a zamestnanci internetových spoločností, e-shopov a iných firiem, ktoré sa chcú presadiť tak v reálnom, ako aj v digitálnom svete (www.unicamp.sk).

Ako si ustelieme...

Druhú polovicu tohto úslovia každý pozná. Nie všetci však majú rovnaké schopnosti, a tak budúcnosť väčšiny z nás do určitej miery závisí od schopností osobností na manažérskych pozíciách. Musia to byť vzdelaní a skúsení ľudia s prirodzenou autoritou a takíto ľudia „nevzniknú" zo dňa na deň, ale musia sa postupne formovať a získavať skúsenosti.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter