Sociálne siete – dobrý sluha / zlý pán

Seattle-SEO copy.jpg So­ciál­ne sie­te sa sta­li fe­no­mé­nom tej­to do­by. Kaž­dý pok­ro­či­lý pou­ží­va­teľ inter­ne­tu má vy­tvo­re­né mi­ni­mál­ne jed­no kon­to na niek­to­rej z po­pu­lár­nych sie­tí, ako sú nap­rík­lad čas­to sklo­ňo­va­né Fa­ce­book, Lin­ke­dIn či Twit­ter. Kým pou­ži­tie niek­to­rých z nich je efek­tív­nym már­ne­ním náš­ho ča­su, sú si­tuácie, keď nám sie­te po­má­ha­jú čas šet­riť, res­pek­tí­ve zís­kať a spra­co­vať in­for­má­cie, ku kto­rým by sme sa bež­ný­mi pros­tried­ka­mi v ro­zum­nom ča­se ne­dos­ta­li. Dnes, keď väč­ši­na z nás má prís­tup k inter­ne­tu, vlas­tní­me za­ria­de­nie na ko­mu­ni­ká­ciu a sme in­te­lek­tuál­ne vy­ba­ve­ní na prá­cu v so­ciál­nej sie­ti, je otáz­kou, pre­čo tie­to vy­mo­že­nos­ti ne­pou­žiť na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty or­ga­ni­zá­cie, pre kto­rú pra­cu­je­me.         

Čo zna­me­ná So­cial Bu­si­ness
So­cial Bu­si­ness, ako sa zvyk­ne vy­uží­va­nie so­ciál­nych sie­tí vo fir­mách na­zý­vať, je ak­ti­vá­cia sie­tí a ľu­dí, kto­rí pou­ží­va­jú re­le­vant­ný ob­sah a skú­se­nos­ti na do­siah­nu­tie vý­sled­ku za po­mer­ne krát­ky čas. 

Agen­da so­ciál­nych sie­tí v akej­koľ­vek spo­loč­nos­ti si vy­ža­du­je vy­tvo­re­nie pros­tre­dia, kto­ré spá­ja za­mes­tnan­cov, zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pres­kú­mať aj pre­po­je­nia, kto­ré ma­jú s ďal­ší­mi jed­not­liv­ca­mi a sku­pi­na­mi. Mož­nosť vy­uží­vať dos­tup­né in­for­má­cie, či už pro­fil za­mes­tnan­ca, ale­bo do­ku­ment, kto­rý zdie­ľa par­tner, cez ta­kú­to kom­plexnú sieť rie­ši per­ma­nent­ný prob­lém vy­hľa­dá­va­nia in­for­má­cií pot­reb­ných pri na­šej prá­ci, nap­rík­lad v pro­ce­se roz­ho­do­va­nia, pri ob­jed­náv­ke to­va­ru ale­bo tvor­be no­vej my­šlien­ky. Ten­to prís­tup orien­to­va­ný na pou­ží­va­te­ľa sa sna­ží za­me­rať nie­len na do­ku­men­ty, sta­tic­ký ob­sah, pro­jek­to­vé plá­ny a iné do­čas­né ar­te­fak­ty, ale na zdroj pl­ný ener­gie a krea­ti­vi­ty. Pou­ží­va­te­lia náj­du, čo pot­re­bu­jú, ale hlav­ne zís­ka­jú zna­los­ti a in­for­má­cie, kto­ré vô­bec neh­ľa­da­li, a na­po­kon vy­rie­šia svo­ju si­tuáciu iným spô­so­bom, ako pred­pok­la­da­li.

Je na mies­te ar­gu­men­to­vať, že ta­ká­to inter­ak­cia tu fun­go­va­la dáv­no pred so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi. To­mu dá­va za prav­du té­za, že to, čo fun­gu­je v reál­nom sve­te, bu­de fun­go­vať aj vo sve­te IT. Hlav­ným pr­vkom toh­to fe­no­mé­nu sú však tech­no­ló­gie, kto­ré nám umož­ňu­jú vy­ko­ná­vať inter­ak­cie „on-li­ne“, z pros­tre­dia ap­li­ká­cie, kto­ré pou­ží­va­jú jed­not­li­ví účas­tní­ci zo za­ria­de­nia, kto­ré im naj­viac vy­ho­vu­je. Veľ­kú úlo­hu v tom­to zoh­ra­li rôz­ne pre­nos­né za­ria­de­nia, kto­ré sú zdro­jom in­for­má­cií z miest a si­tuá­cií, na kto­ré sme do­te­raz ne­bo­li zvyk­nu­tí.

Agen­da so­ciál­nych sie­tí je z veľ­kej čas­ti aj o fi­rem­nej kul­tú­re a dô­ve­re. Na jed­nej stra­ne si mu­sia za­mes­tnan­ci uve­do­miť, že ich inter­ná sieť je mies­to, kto­ré ma­jú vy­užiť ako pr­vé pri vy­hľa­dá­va­ní a zdie­ľa­ní inter­ných in­for­má­cií. Je to mies­to, kde za­mes­tnan­ci ko­mu­ni­ku­jú s exter­ným pros­tre­dím – zá­kaz­ník­mi či par­tner­mi – a nav­zá­jom zdie­ľa­jú svo­je ve­do­mos­ti. Dru­hý as­pekt tej­to ko­la­bo­rá­cie je spo­mí­na­ná dô­ve­ra, kto­rú vkla­dá­me do jed­not­li­vých za­mes­tnan­cov, keď ko­mu­ni­ku­jú s na­ši­mi zá­kaz­ník­mi ale­bo par­tner­mi, kto­rých ne­chá­me vy­jad­ro­vať sa o nás.

Za­uží­va­né ter­mí­ny:

- En­terpri­se 2.0
Ko­la­bo­rá­cia za hra­ni­ca­mi or­ga­ni­zá­cie me­dzi za­mes­tnan­ca­mi a par­tner­mi. Keď je ap­li­ko­va­ná efek­tív­ne, umož­ňu­je veľ­kým spo­loč­nos­tiam stať sa ma­lý­mi v tom naj­lep­šom zmys­le slo­va. Ta­ká­to spo­loč­nosť do­ká­že rých­lo rea­go­vať na vy­skyt­nu­té uda­los­ti.

- So­cial CRM
Stra­té­gia, kto­rá sa orien­tu­je na zá­kaz­ní­ka ako na kľú­čo­vý bod v pod­ni­ka­ní, kde zá­kaz­ník je hyb­ná si­la no­vých my­šlie­nok, slu­žieb či to­va­rov, kto­ré or­ga­ni­zá­cia pro­du­ku­je.

- So­ciál­ne mé­diá
So­ciál­ne mé­diá sú re­la­tív­ne no­vý typ ko­mu­ni­kač­né­ho ka­ná­la zlo­že­né­ho z rôz­nych so­ciál­nych sie­tí (už spo­mí­na­né sie­te Twit­ter či Fa­ce­book). Tie­to ka­ná­ly ma­jú vlas­tné pro­ce­sy, smer­ni­ce, kon­tro­lu a for­mu prís­tu­pu. Pri tvor­be stra­té­gie So­cial Bu­si­ness pred­sta­vu­jú so­ciál­ne mé­diá je­den z ka­ná­lov, kto­ré tre­ba sle­do­vať.

- So­ciál­ny sof­tvér
Sku­pi­na so­ciál­nych nás­tro­jov/slu­žieb, ako sú napr. sprá­vy, ko­mu­ni­ká­cia v reál­nom ča­se, blo­gy, „wikis“, ak­ti­vi­ty, zdie­ľa­nie sú­bo­rov, pro­fi­ly, fó­ra, „tag­ging“, ana­ly­tic­ké nás­tro­je atď.

Vý­zvy a príl­eži­tos­ti:
Jed­na z vý­ziev na­sa­de­nia inter­nej so­ciál­nej sie­te je nep­ri­niesť do fir­my chaos, ale lep­šie ob­chod­né vý­sled­ky. Sna­hou or­ga­ni­zá­cie by ne­ma­la byť tvor­ba hie­rar­chic­kej štruk­tú­ry ko­mu­ni­ká­cie, ale rad­šej sús­tre­de­nie sa na pros­tre­die, kde pou­ží­va­te­lia spo­lup­ra­cu­jú pri­ro­dze­ne, bez za­ra­de­ní do pra­cov­ných sku­pín na zá­kla­de pro­jek­tov, do kto­rých sú za­hr­nu­tí. So­ciál­na sieť by ne­ma­la byť ďal­šie mies­to, kam pou­ží­va­te­lia mu­sia na­hliad­nuť pri hľa­da­ní kon­tak­tu či do­ku­men­tu, ale mies­to, kde sa inter­ak­cie vy­ko­ná­va­jú jed­no­du­chým spô­so­bom. Dô­le­ži­tú úlo­hu tu zoh­rá­va­jú ana­ly­tic­ké nás­tro­je, kto­ré od­filtru­jú ne­pot­reb­né in­for­má­cie a zá­ro­veň od­po­ru­čia tie, kto­ré sú re­le­van­tné.

Aká je hod­no­ta na­sa­de­nia so­ciál­nej sie­te pre or­ga­ni­zá­ciu
Agen­da na­sa­de­nia so­ciál­nej sie­te nes­po­čí­va len v im­ple­men­to­va­ní nás­tro­jov na spo­lup­rá­cu, dú­fa­júc v to naj­lep­šie. Je to dl­hotr­va­jú­ci stra­te­gic­ký pro­ces tvor­by fi­rem­nej kul­tú­ry, kto­rý je zá­vis­lý od cel­ko­vej stra­té­gie vrá­ta­ne navr­hnu­tých ob­chod­ných pro­ce­sov. Aby ak­ti­vi­ty v so­ciál­nej sie­ti bo­li efek­tív­ne, mu­sia byť dob­re in­teg­ro­va­né a mu­sia nad­vä­zo­vať prá­ve na spo­mí­na­né pro­ce­sy.

Prehĺbe­nie zá­kaz­níc­kych vzťa­hov
V ča­se, keď za­zna­me­ná­va­me ná­rast pou­ži­tia inter­ne­tu a so­ciál­nych mé­dií, sa zme­nil spô­sob ko­mu­ni­ká­cie me­dzi spot­re­bi­teľ­mi a do­dá­va­teľ­mi. Spot­re­bi­teľ čo­raz viac dô­ve­ru­je di­gi­tál­ne­mu sve­tu. To­var či služ­by si ob­jed­ná­va­me cez e-shop a so­ciál­ne mé­diá vý­raz­ne ov­plyv­ňu­jú náš ná­zor. So­ciál­ny mar­ke­ting sa stá­va vy­so­ko efek­tív­nym, do­kon­ca až ne­vyh­nut­ným me­cha­niz­mom, ako za­ujať zá­kaz­ní­kov a zá­ro­veň po­čú­vať ich ná­zo­ry. Umož­ňu­je nám vy­tvá­rať per­so­na­li­zo­va­né in­for­má­cie na zá­kla­de pro­fi­lo­vých dát z inter­ne­tu a ne­chá­va zá­kaz­ní­ka spo­lu­vyt­vá­rať vý­sled­ný pro­dukt.

Zvý­še­nie efek­ti­vi­ty
S na­sa­de­ním inter­nej so­ciál­nej sie­te mô­že spo­loč­nosť pro­du­ko­vať ino­vá­cie ove­ľa rých­lej­šie a umož­ňu­je kom­bi­no­vať dob­ré ná­pa­dy s pot­reb­ný­mi zna­los­ťa­mi. Ná­pad je vy­hľa­da­teľ­ný, mô­že expan­do­vať a v ko­neč­nom dôs­led­ku sa pre­me­niť na hod­not­ný pro­dukt či služ­bu.  

Op­ti­ma­li­zá­cia pra­cov­nej si­ly
 V ob­las­ti pra­cov­nej si­ly sú vý­znam­né dva tren­dy, kto­ré sme­ru­jú k na­sa­de­niu so­ciál­nych tech­no­ló­gií. Pr­vým je nás­tup no­vej ge­ne­rá­cie, pre kto­rú je ko­mu­ni­ká­cia pros­tred­níc­tvom sie­tí pri­ro­dze­ným ja­zy­kom. Tým dru­hým je fakt, že jed­not­li­vé tí­my v or­ga­ni­zá­cii sú geog­ra­fic­ky od­de­le­né a efek­tív­ne vy­uží­va­nie tých­to tech­no­ló­gií za­ru­ču­je efek­ti­vi­tu a kon­ti­nui­tu ich prá­ce.

V kaž­dej spo­loč­nos­ti sú z poh­ľa­du prá­ce dva proti­kla­dy. Sú to nas­ta­ve­né pro­ce­sy a ak­ti­vi­ty, kto­ré tre­ba rie­šiť vte­dy, keď sa vy­skyt­nú, a to spô­so­bom, kto­rý nie je opí­sa­ný. Prav­da je, že nech sú pro­ce­sy v rám­ci or­ga­ni­zá­cie ako­koľ­vek dob­re nas­ta­ve­né z hľa­dis­ka spô­so­bu, ako fun­gu­je­me, nie sme schop­ní op­ti­ma­li­zo­vať vý­kon nad is­tý po­mer. Ten naj­väč­ší ka­pi­tál spo­loč­nos­ti sú za­mes­tnan­ci a ich zna­los­ti, o kto­ré sa de­lia s os­tat­ný­mi pra­cov­ník­mi. So­ciál­ne sie­te po­nú­ka­jú spô­sob, ako za­chy­tiť, us­cho­vať a zdie­ľať tie­to ve­do­mos­ti a vy­tvo­riť pros­tre­die, kde nie­len jed­not­li­ví účas­tní­ci, ale sieť ako ce­lok sa stá­va in­te­lek­tuál­nym ka­pi­tá­lom fir­my.

Valer Dunda 1.jpg Va­lér Dun­da
Autor pra­cu­je ako IBM Colla­bo­ra­tion So­lu­tions Sa­les, IBM.

Zdroj: Infoware 6-7/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter