Seriál: Linux súkromne i pracovne - Inštalácia nových aplikácií I – 11. časť

linux.jpg Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

Tá­to časť náš­ho se­riá­lu o pou­ží­va­ní Li­nuxu po­čas kaž­do­den­nej prá­ce bu­de ne­patr­ne od­liš­ná od tých pred­chá­dza­jú­cich. Do­kon­ca by som mo­hol tvr­diť, že bu­de od­liš­ná od akých­koľ­vek iných člán­kov uve­rej­ne­ných v tom­to ča­so­pi­se. Ne­bu­de to to­tiž od­bor­ný člá­nok, pl­ný kon­krét­nych in­for­má­cií vy­svet­ľu­jú­cich jed­not­li­vé čin­nos­ti, kto­ré tre­ba vy­ko­nať na to, aby sme do­siah­li po­ža­do­va­ný vý­sle­dok. Skôr pôj­de o ideu, resp. prin­cí­py, kto­ré je dob­ré dodr­žia­vať, po­kiaľ plá­nu­je­me in­šta­lo­vať no­vé ap­li­ká­cie v pros­tre­dí OS Li­nux.

Ako sme si po­ve­da­li v zá­ve­re pred­chá­dza­jú­cej čas­ti se­riá­lu, v tom­to člán­ku sa za­čne­me ve­no­vať in­šta­lá­cii no­vých ap­li­ká­cií do pros­tre­dia OS Li­nux s vy­uži­tím ma­na­žé­rov ba­líč­kov (Yum, Ur­pmi, Apt-get). Od­bor­ný vý­klad však nah­ra­dí­me in­for­má­cia­mi – mo­ji­mi osob­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi s pou­ží­va­ním Li­nuxu po­čas kaž­do­den­nej ru­tin­nej prá­ce.

Ak­tuál­nosť pou­ží­va­nej ver­zie Li­nuxu
Za­čne­me jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších a az­da aj naj­cen­nej­ších in­for­má­cií. Tou­to in­for­má­ciou je pot­re­ba udr­žia­vať pou­ží­va­nú ver­ziu Li­nuxu v čo naj­ak­tuál­nej­šom sta­ve. Je dosť otáz­ne, ako to reál­ne us­ku­toč­niť. Pr­vá z mož­nos­tí je up­da­to­vať/up­gra­do­vať na­šu ver­ziu OS buď auto­ma­tic­ky, ale­bo ruč­ne po­mo­cou špe­ci­fic­kých nás­tro­jov sys­té­mu. Ta­ký­to nás­troj je aj spo­mí­na­ný ma­na­žér ba­líč­kov, pri­čom sa­moz­rej­mé je aj pou­ži­tie niek­to­rej z gra­fic­kých ver­zií (nad­stav­by) tých­to ma­na­žé­rov.

Ten­to pr­vý va­riant rie­še­nia je cel­kom pos­ta­ču­jú­ci, ale iba na ur­či­té ob­do­bie. Po dl­hšom ča­se, a to naj­mä v prí­pa­doch, keď roz­sah sof­tvé­ru vy­uží­va­jú­ce­ho naj­nov­šie ba­líč­ky (kniž­ni­ce, uti­li­ty, pod­por­né ap­li­ká­cie) pre­siah­ne množ­stvo sof­tvé­ru, kto­rý sa us­po­ko­jí aj so star­ší­mi sú­bor­mi, tre­ba nain­šta­lo­vať no­vú ver­ziu pou­ží­va­nej dis­tri­bú­cie Li­nuxu. Je via­ce­ro dô­vo­dov na kom­plet­nú rein­šta­lá­ciu sys­té­mu. Ten naj­dô­le­ži­tej­ší je od­bú­ra­nie prob­lé­mov, na kto­ré bu­de­me čo­raz čas­tej­šie na­rá­žať pri po­ku­soch o in­šta­lá­ciu no­vých ap­li­ká­cií. Rein­šta­lá­ciou sys­té­mu však zís­ka­me aj ďal­šie vý­ho­dy, ako napr. mož­nosť prá­ce ako stand-alo­ne (z angl. sa­mos­tat­ný PC – náš po­čí­tač ne­bu­de mu­sieť byť pri­po­je­ný do po­čí­ta­čo­vej sie­te). Vý­hod­né je aj ulo­že­nie in­šta­lač­ných sú­bo­rov na mé­dium, z kto­ré­ho ich bu­de mož­né ke­dy­koľ­vek doin­šta­lo­vať (rein­šta­lo­vať), ne­ho­vo­riac o ak­tuál­nos­ti ap­li­ká­cií, kto­ré sa bu­dú na tom­to mé­diu na­chá­dzať.

Stiah­nu­tím a nain­šta­lo­va­ním naj­nov­šej ver­zie OS ta­kis­to zís­ka­me naj­nov­šie pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie (X Win­dow vrá­ta­ne des­kto­pov KDE, GNO­ME...), naj­nov­šie ver­zie sof­tvé­ro­vých ba­líč­kov (Ope­nOf­fi­ce, Gimp, Fi­re­fox, Mail klient...) a aj naj­nov­šie ver­zie sys­té­mo­vých uti­lít či rôz­nych ďal­ších ap­li­ká­cií. K dis­po­zí­cii bu­de­me mať naj­nov­šie ov­lá­da­če har­dvé­ro­vých za­ria­de­ní a naj­nov­šie uti­li­ty na sprá­vu tých­to za­ria­de­ní.

S Li­nuxom je to jed­no­du­cho po­dob­né ako s Win­dows. Po­kiaľ má­me sys­tém pri­po­je­ný do po­čí­ta­čo­vej sie­te (naj­mä k inter­ne­tu), OS sa neus­tá­le sna­ží dopĺňať a in­šta­lo­vať no­vé ver­zie ba­líč­kov. Ten­to pro­ces je však ko­neč­ný a jed­né­ho dňa bu­de OS v sta­ve, keď ho tre­ba kom­plet­ne nah­ra­diť nov­šou ver­ziou (napr. Win2000 na­mies­to Win98, WinXP na­mies­to Win2000...). Nes­mie­me za­bud­núť, že sú­čas­ne s in­šta­lá­ciou no­vej ver­zie sof­tvé­ru zväč­ša stú­pa­jú aj ná­ro­ky na har­dvér po­čí­ta­ča. Vie­me, že WinXP má pod­stat­ne väč­šie ná­ro­ky na vý­kon PC ako pô­vod­ný Win2000. Rov­na­ké je to aj v Li­nuxe, kde kaž­dá no­vá ver­zia zväč­ša vy­ža­du­je „sil­nej­ší“ po­čí­tač, no čas­to sa od­me­ní do­ko­na­lej­ším (kva­lit­nej­ším, kraj­ším) GUI, roz­ší­re­ným zoz­na­mom ap­li­ká­cií, prep­ra­co­va­nej­ším ov­lá­da­ním sys­té­mu...

Poz­nám­ka: Z vlas­tných skú­se­nos­tí mô­žem po­ve­dať, že in­šta­lá­ciou naj­nov­šej ver­zie Li­nuxu dôj­de zväč­ša k vy­rie­še­niu via­ce­rých prob­lé­mov, kto­ré sme ma­li po­čas pou­ží­va­nia star­šej ver­zie. Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že niek­to­ré prob­lé­my, kto­ré sme ne­ve­de­li vy­rie­šiť ani po nie­koľ­kých po­ku­soch, resp. tie, kto­ré sme ne­vy­rie­ši­li vô­bec, sa jed­no­du­cho vy­rie­šia „sa­my“, a to iba tým, že nain­šta­lu­je­me naj­nov­šiu ver­ziu OS.

In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií
Na strán­kach toh­to ča­so­pi­su už bo­lo opí­sa­ná prá­ca s ma­na­žér­mi ba­líč­kov (angl. pac­ka­ge ma­na­gers), a te­da net­re­ba zno­vu vy­svet­ľo­vať, na čo sú ur­če­né a ako sa s ni­mi pra­cu­je. Na zo­pa­ko­va­nie iba uve­diem, že in­šta­lo­vať sof­tvér z jed­not­li­vých ba­líč­kov (.rpm sú­bo­rov) je čas­to nes­mier­ne na­má­ha­vé, do­kon­ca exis­tu­jú prí­pa­dy, keď to pou­ží­va­teľ dos­lo­va vzdá a rad­šej sa roz­hod­ne pre iný ba­lí­ček, s kto­rým ne­bu­de mať rov­na­ké ale­bo po­dob­né prob­lé­my. Väč­ši­na tých­to ba­líč­kov (angl. pac­ka­ges) má to­tiž tzv. nad­väz­nos­ti (angl. de­pen­den­cies) na ďal­šie ba­líč­ky, kto­ré by sme mu­se­li nain­šta­lo­vať ta­kis­to ruč­ne. Prí­pad­né va­ro­va­nia či chy­bo­vé hlá­se­nia sí­ce ne­mu­sí­me vziať do úva­hy, ale tak ris­ku­je­me, že nain­šta­lo­va­ný ba­lí­ček ne­bu­de pra­co­vať správ­ne.

Ma­na­žér ba­líč­kov rie­ši uve­de­né prob­lé­my, a to tak, že po­čas in­šta­lá­cie ur­či­té­ho ba­líč­ka sám doin­šta­lu­je všet­ky ba­líč­ky, kto­ré ma­jú ur­či­tý sú­vis so zvo­le­ným ba­líč­kom (čím prak­tic­ky rie­ši zá­vis­los­ti). Sa­moz­rej­me, že ma­na­žér má pop­ri svo­jej texto­vej po­do­be aj gra­fic­kú for­mu veľ­mi prí­ve­ti­vých pra­cov­ných okien. Ale ako som sa už zmie­nil, na tom­to mies­te ne­bu­de­me opa­ko­vať to, čo už bo­lo raz uve­de­né.

Za­me­ria­me sa na jed­nu z naj­dô­le­ži­tej­ších strá­nok pou­ží­va­nia ma­na­žé­rov ba­líč­kov. Je sí­ce prav­da, že kaž­dý ma­na­žér tre­ba správ­ne nas­ta­viť tak, aby bo­la je­ho čin­nosť v sú­la­de s na­ši­mi po­žia­dav­ka­mi, len­že to nes­ta­čí.

Prav­de­po­dob­ne naj­dô­le­ži­tej­ší krok, kto­rý mu­sí­me vy­ko­nať pred tým, ako bu­de­me chcieť vy­ko­ná­vať in­šta­lá­cie aké­ho­koľ­vek sof­tvé­ru po­mo­cou ma­na­žé­rov ba­líč­kov, je nas­ta­ve­nie tzv. re­po­zi­tá­rov – úlo­žísk ba­líč­kov (angl. re­po­si­to­ries). Bez nas­ta­ve­nia správ­ne­ho, resp. vy­uži­teľ­né­ho úlo­žis­ka pre nás bu­de pou­ži­tie kto­ré­ho­koľ­vek ma­na­žé­ra ba­líč­kov zby­toč­né a prak­tic­ky ne­do­siah­ne­me ni­ja­ký vý­sle­dok.

Re­po­zi­tá­re
Ako sme už uvied­li, re­po­zi­tá­re, resp. úlo­žis­ká ba­líč­kov sú sú­bo­ro­vé server­y, kto­ré ob­sa­hu­jú veľ­ké množ­stvo voľ­ne prís­tup­ných ba­líč­kov. To­to veľ­ké množ­stvo ba­líč­kov sa sna­žia sprís­tup­ňo­vať a spra­vo­vať po­mo­cou špe­ciál­nych webo­vých ap­li­ká­cií – por­tá­lov, kto­ré umož­ňu­jú vy­ko­ná­vať nie­len údr­žbu sú­bo­rov ulo­že­ných na dis­koch server­a, ale aj niek­to­ré ďal­šie úlo­hy, ako napr. zhro­maž­ďo­va­nie in­for­má­cií o auto­roch kon­krét­ne­ho ba­líč­ka, o je­ho ver­zii, vy­ko­na­ných zme­nách, prís­luš­nos­ti k da­nej dis­tri­bú­cii Li­nuxu ale­bo o i iných sku­toč­nos­tiach, kto­ré nám do­po­mô­žu k náj­de­niu to­ho správ­ne­ho ba­líč­ka.

Mno­hé re­po­zi­tá­re us­klad­ňu­jú ba­líč­ky nie­koľ­kých ver­zií OS Li­nux sú­čas­ne, čo je, sa­moz­rej­me, vý­ho­da, no nie­ke­dy to mô­že viesť aj k chyb­ným od­ka­zom na sú­bo­ry, kto­ré ne­pa­tria pou­ží­va­nej ver­zii OS. Po in­šta­lá­cii tých­to „nev­hod­ných“ ba­líč­kov mô­že nás­led­ne dôjsť k chy­bám, kto­ré bu­de doin­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia vy­ka­zo­vať, a to naj­mä v sú­vis­los­ti s od­kaz­mi na ďal­šie sú­bo­ry, kto­ré sú star­šej ver­zie, ako by bo­lo pot­reb­né.

In­šta­lá­cia no­vé­ho re­po­zi­tá­ra
Na to, aby sme moh­li pou­ží­vať niek­to­rý z po­ža­do­va­ných re­po­zi­tá­rov, pot­re­bu­je­me ho za­ra­diť do zoz­na­mu re­po­zi­tá­rov pou­ží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. Nap­rík­lad po­kiaľ uva­žu­je­me o pou­ži­tí ma­na­žé­ra yum, v ad­re­sá­ri /etc/yum.re­pos.d náj­de­me sú­bo­ry s kon­cov­ka­mi .re­po. Tie ma­jú zväč­ša nas­le­du­jú­ci ob­sah:

[iden­ti­fi­ká­tor re­po­zi­tá­ra]
na­me=ná­zov re­po­zi­tá­ra
ba­seurl={URL ad­re­sa1 re­po­zi­tá­ra} {URL ad­re­sa2 re­po­zi­tá­ra} ...
mirrors={URL ad­re­sa 1. zr­kad­le­né­ho zdro­ja ba­líč­kov} {URL ad­re­sa 2. zr­kad­le­né­ho zdro­ja ba­líč­kov} ...
enab­led=0/1
gpgcheck=0/1
gpgkey=URL ad­re­sa sú­bo­ra s kľúč­mi/ná­zov sú­bo­ru s kľúč­mi

Po­kiaľ poz­ná­me ad­re­su URL re­po­zi­tá­ra, kto­rý chce­me pri­dať k do­po­siaľ pou­ží­va­ným re­po­zi­tá­rom, sta­čí, ak v uve­de­nom ad­re­sá­ri vy­tvo­rí­me no­vý sú­bor s náz­vom me­no.re­po a do toh­to sú­bo­ru umies­tni­me uve­de­nú úda­jo­vú štruk­tú­ru, dopl­ne­nú správ­ny­mi údaj­mi.

V prí­pa­de, že úlo­žis­ko ba­líč­kov ob­sa­hu­je in­šta­lač­ný sú­bor (zväč­ša vo for­me ba­líč­ka .rpm), net­re­ba ni­ja­ko za­sa­ho­vať do ob­sa­hu ad­re­sá­ra yum.re­pos.d. Po in­šta­lá­cii správ­ne­ho ba­líč­ka to­tiž dôj­de k auto­ma­tic­ké­mu vy­tvo­re­niu všet­kých pot­reb­ných sú­bo­rov, kto­ré bu­dú ob­sa­ho­vať správ­ne nas­ta­ve­ný ob­sah (me­no re­po­zi­tá­ra, ad­re­sy URL, prí­pad­ne agen­du oh­ľa­dom pou­ží­va­nia kľú­čov GPG).

Všim­ni­me si, že na­ša dis­tri­bú­cia Li­nuxu má v prí­pa­de pou­ži­tia ma­na­žé­ra yum vy­tvo­re­ný ad­re­sár yum.re­pos.d, v kto­rom sa už na­chá­dza­jú is­té sú­bo­ry. Tie od­ka­zu­jú naj­mä na ba­líč­ky na­šej ver­zie Li­nuxu, tak­že v prí­pa­de, že ne­pou­ži­je­me žiad­ny do­da­toč­ný re­po­zi­tár, je dosť prav­de­po­dob­né, že niek­to­ré štan­dar­dné ap­li­ká­cie pa­tria­ce na­mi pou­ží­va­nej li­nuxovej dis­tri­bú­cii bu­de­me môcť doin­šta­lo­vať, a to bez väč­ších prob­lé­mov.

Kľú­če GPG
Niek­to­ré, resp. všet­ky re­po­zi­tá­re ob­sa­hu­jú pop­ri sú­bo­roch s in­šta­lač­ný­mi ba­líč­ka­mi jed­not­li­vých ap­li­ká­cií ďal­šie sú­bo­ry s tzv. kľúč­mi GPG. Tie­to sú­bo­ry slú­žia na ove­ro­va­nie ob­sa­hu stiah­nu­tých sú­bo­rov. Jed­no­duch­šie po­ve­da­né, náš ma­na­žér ba­líč­kov si po stiah­nu­tí po­ža­do­va­né­ho ba­líč­ka ove­rí, či ten bol stiah­nu­tý bez chýb, resp. či je­ho ob­sah súh­la­sí s pô­vod­ným ob­sa­hom toh­to sú­bo­ru ulo­že­né­ho na server­i. Pou­ží­va­nie kľú­čov GPG mož­no vy­pnúť, no ta­ký­to prís­tup nie je bež­ný, skôr sa pris­tu­pu­je ku ko­rek­tnej in­šta­lá­cii pot­reb­ných kľú­čov a ich vy­uží­va­ní na tes­to­va­nie pro­ce­su sťa­ho­va­nia ba­líč­kov.

Na­bu­dú­ce…
V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu bu­de­me pok­ra­čo­vať v té­me ve­no­va­nej in­šta­lá­cii no­vých ap­li­ká­cií. Uve­die­me si zoz­nam naj­pou­ží­va­nej­ších re­po­zi­tá­rov, pri­čom kaž­dý z nich v struč­nos­ti opí­še­me. Ta­kis­to si uká­že­me, ako mož­no ten­to re­po­zi­tár správ­ne nain­šta­lo­vať s cie­ľom zís­ka­nia prís­tu­pu k ba­líč­kom, kto­ré ten­to re­po­zi­tár po­nú­ka.

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

Zdroj: Infoware



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
Táto časť nášho seriálu o používaní Linuxu počas každodennej práce bude nepatrne odlišná od tých predchádzajúcich. Dokonca by som mohol tvrdiť, že bude odlišná od akýchkoľvek iných článkov uverejnených v tomto časopise. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
Touto časťou seriálu o používaní Linuxu ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali „kombinácii“ LAMP – Linux + Apache + MySQL + PHP. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Predošlá časť seriálu bola ako vystrihnutá z učebnice – samá teória, žiadna prax... Teraz však tomu urobíme razantný koniec a nudné teoretické poučky vymeníme za čistú prax. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Počuli ste niekedy o skratke LAMP? Vznikla zoskupením prvých písmen slov Linux, Apache, MySQL a PHP. Uvedená skupina, zložená z operačného systému a troch spolupracujúcich aplikácií, je základom jedného z najrozšírenejších webových serverov. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7.časť
V predchádzajúcich častiach seriálu sme uviedli, ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý naším kolegom pracujúcim s Windows PC.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise možností zdieľania sieťových zdrojov, ktorými sme sa začali zaoberať pred mesiacom.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Preh­lia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Na konci predošlej časti seriálu sme uviedli, že budeme pokračovať v ukážkach rôznych spôsobov prenosu údajov medzi naším Linux PC a okolitými Windows PC. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - USB kľúč - 4. časť
Z dôvodu odľahčenia témy venovanej vzájomnému sieťovému prenosu údajov medzi LinuxPC a WindowsPC si v tejto časti seriálu povieme pár slov o použití tzv. USB kľúčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter