Seriál: Linux súkromne i pracovne - Zdieľanie tlačiarní Windows – 7.časť

linux.jpg

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

V pred­chá­dza­jú­cich čas­tiach se­riá­lu sme uvied­li, ako mož­no zdie­ľať úlož­ný pries­tor po­núk­nu­tý na­ším ko­le­gom pra­cu­jú­cim s Win­dows PC. Vy­svet­le­ný spô­sob pri­po­je­nia zdie­ľa­ných zdro­jov mož­no pou­žiť na prís­tup k dis­ko­vé­mu pries­to­ru, CD či DVD dis­kom, dis­ke­tám, kľú­čom USB, všeo­bec­ne k akým­koľ­vek úlož­ným za­ria­de­niam.

V tej­to čas­ti se­riá­lu si vy­svet­le­ný pos­tup zdie­ľa­nia dis­kov Win­dows roz­ší­ri­me o mož­nosť zdie­ľa­nia tla­čiar­ní Win­dows. Vo všeo­bec­nos­ti ide o veľ­mi po­dob­ný prís­tup. Pô­vod­né in­for­má­cie o pou­ží­va­ní Sam­by si roz­ší­ri­me o opis tzv. sys­té­mu CUPS, kto­rý je zod­po­ved­ný za vý­raz­né zjed­no­du­še­nie prá­ce s tla­čiar­ňa­mi v pros­tre­dí OS Li­nux.

His­tó­ria a sú­čas­nosť
OS Li­nux bol ke­dy­si mier­ne po­za­du, čo sa tý­ka po­ho­dlia prá­ce s tla­čiar­ňa­mi, v po­rov­na­ní s po­nu­kou pô­vod­ných Win­dows. Pou­ží­va­nie prí­ka­zo­vé­ho riad­ka zrej­me ni­ko­ho veľ­mi ne­nad­chlo a ani vý­stu­py tla­čiar­ní vo for­me jed­no­du­chých zna­kov a čís­lic ne­bo­li sil­nou strán­kou da­nej do­by. Priz­naj­me si však, že ani Win­dows ale­bo v tom hor­šom prí­pa­de MS DOS s pô­vod­ným vý­stu­pom ty­pu T602 ne­bol jed­noz­nač­ným prie­kop­ní­kom a všet­ci ča­ka­li, čo sa bu­de di­ať.

Vý­voj naš­ťas­tie pos­tu­po­val veľ­mi rých­lo a dnes má­me tla­čiar­ne schop­né tla­čiť nie­len pís­men­ká a čís­li­ce, ale aj pl­no­fa­reb­né ob­ráz­ky vo fo­tog­ra­fic­kej kva­li­te. S vý­vo­jom har­dvé­ru doš­lo k sú­čas­né­mu ra­píd­ne­mu vý­vo­ju sof­tvé­ru, čím sa roz­ší­ri­li po­nú­ka­né mož­nos­ti. Sú­čas­ný pou­ží­va­teľ zá­ro­veň do­ká­že tla­čia­reň ov­lá­dať pod­stat­ne jed­no­duch­šie ako za „sta­rých dob­rých“ čias.

Tvr­de­nia o vý­vo­ji sof­tvé­ru nep­la­tia iba pre vša­de roz­ší­re­né Win­dows, ale vý­voj sa rov­na­ko dot­kol aj Li­nuxu. To zna­me­ná, že s tla­čiar­ňou už ne­bu­de­me pra­co­vať v prí­ka­zo­vom riad­ku, ale všet­ko zvlád­ne­me pou­ži­tím myš­ky.

Ako tla­čí Win­dows
Prv ako sa bu­de­me ve­no­vať Li­nuxu, v krát­kos­ti si po­vie­me pár slov o tom, ako pre­bie­ha tlač v zná­mom Win­dows. Pr­vé slo­vo v tla­čo­vom re­ťaz­ci OS Win­dows má tzv. print spoo­ler (z angl. za­ra­ďo­vač). Tá­to služ­ba sa sta­rá o za­ra­ďo­va­nie do­ku­men­tov do tzv. tla­čo­vé­ho fron­tu (angl. queue), v kto­rom ča­ka­jú na to, ke­dy sa pre ne uvoľ­ní tla­čia­reň a ke­dy bu­dú môcť byť fy­zic­ky vy­tla­če­né. O pre­vod do­ku­men­tu z for­má­tu pod­po­ro­va­né­ho niek­to­rým edi­to­rom (napr. Word, Excel, ale aj Inter­net Explo­rer, Pho­tos­hop...) do po­do­by zro­zu­mi­teľ­nej kon­krét­nou tla­čiar­ňou sa sta­rá tzv. ov­lá­dač tla­čiar­ne (angl. prin­ter dri­ver).

Po­kiaľ chce niek­to­rý pou­ží­va­teľ pra­cu­jú­ci v sie­ti po­núk­nuť svo­ju tla­čia­reň na zdie­ľa­nie iným pou­ží­va­te­ľom, uro­bí tak po­dob­ným spô­so­bom, ako­by po­nú­kal na zdie­ľa­nie svoj dis­ko­vý pries­tor. Pou­ží­va­teľ, kto­rý chce po­núk­nu­tú tla­čia­reň zdie­ľať, pot­re­bu­je poz­nať jej umies­tne­nie, prih­la­so­va­cie úda­je a v prí­pa­de pot­re­by nain­šta­lo­vať do svoj­ho po­čí­ta­ča dopl­ňu­jú­ci ov­lá­dač. V prí­pa­de ús­peš­né­ho pri­po­je­nia vzdia­le­nej tla­čiar­ne mô­že ju nás­led­ne pou­ží­vať rov­na­ko, ako­by bo­la pri­po­je­ná lo­kál­ne k je­ho po­čí­ta­ču. Ten­to pos­tup sa ne­me­ní ani v prí­pa­de, ak je zdie­ľa­ná tla­čia­reň tzv. sie­ťo­vá (angl. network prin­ter). To zna­me­ná, že nie je pri­po­je­ná k iné­mu po­čí­ta­ču pra­cu­jú­ce­mu v sie­ti, ale má sa­mos­tat­nú sie­ťo­vú kar­tu a v sie­ti vy­stu­pu­je úpl­ne auto­nóm­ne (vrá­ta­ne vlas­tnej ad­re­sy IP).

Čo na to Li­nux?
Mo­der­ný Li­nux sa v prís­tu­pe k tla­čiar­ňam a tla­či do­ku­men­tov veľ­mi neod­li­šu­je od spo­mí­na­né­ho prís­tu­pu Win­dows. Pod­ľa mo­jich sub­jek­tív­nych skú­se­nos­tí mô­žem skon­šta­to­vať, že prís­tup Li­nuxu je v niek­to­rých as­pek­toch do­kon­ca lep­ší a pou­ží­va­te­ľo­vi dá­va roz­sia­hlej­šie mož­nos­ti sprá­vy pro­ce­su tla­če.

V Li­nuxe mô­že­me pl­no­hod­not­ne pou­ží­vať nas­le­du­jú­ce poj­my: tla­čia­reň, tla­čo­vý front, ov­lá­dač tla­čiar­ne; ich vý­znam je úpl­ne rov­na­ký ako vo Win­dows. Tla­čo­vý re­ťa­zec Li­nuxu má však dva zá­sad­né roz­die­ly:

1. print spoo­ler je v Li­nuxe nah­ra­de­ný tzv. sys­té­mom CUPS,
2. zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows je Li­nuxu umož­ne­né na zá­kla­de vy­uži­tia Sam­by.

Mož­nos­ti Sam­by sme opí­sa­li do ta­kej mie­ry, že sa k nim ne­mu­sí­me vra­cať. Na zo­pa­ko­va­nie od­po­rú­čam pre­čí­tať pre­doš­lé čas­ti se­riá­lu, prí­pad­ne naš­tu­do­vať ma­nuál uve­rej­ne­ný na do­mov­skej strán­ke www.sam­ba.org. Sam­bu ten­to­raz pot­re­bu­je­me na to, aby sme bo­li scho­pí vy­hľa­dať a pri­po­jiť tla­čia­reň Win­dows (uká­že­me si nes­kôr).

V nas­le­du­jú­com blo­ku sa za­me­ria­me na opis sys­té­mu CUPS, kto­rý je naj­dô­le­ži­tej­ším kom­po­nen­tom tla­čo­vé­ho re­ťaz­ca Li­nuxu.

CUPS – The Com­mon UNIX Prin­ting Sys­tem
CUPS je sof­tvé­ro­vá ap­li­ká­cia (server, služ­ba, dé­mon), kto­rá sa ak­ti­vu­je po za­da­ní po­žia­dav­ky na tlač. V pros­tre­dí Li­nuxu nah­rá­dza pô­vod­ný print spoo­ler, pou­ží­va­ný vo Win­dows. CUPS pou­ží­va­me bez oh­ľa­du na to, či chce­me tla­čiť na cu­dzom po­čí­ta­či so sys­té­mom Win­dows ale­bo na vlas­tnom li­nuxovom stro­ji. CUPS je dob­ré nain­šta­lo­vať po­čas in­šta­lá­cie Li­nuxu. Tá­to mož­nosť je vo via­ce­rých dis­tri­bú­ciách štan­dar­dne po­vo­le­ná, je však dob­ré in­šta­lá­ciu CUPS pre­ve­riť a po­vo­liť, pre­to­že je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že CUPS bu­de­me skôr či nes­kôr pot­re­bo­vať. Po­kiaľ náš sys­tém CUPS server pred­sa len neob­sa­hu­je, mô­že­me ho bez väč­ších prob­lé­mov doin­šta­lo­vať aj nes­kôr.

linux_sukromne OBR1.bmp

Ok­no kon­fi­gu­rá­cie server­a CUPS


Na obr. 1 vid­no ok­no ap­li­ká­cie, po­mo­cou kto­rej mô­že­me nas­ta­viť jed­not­li­vé pa­ra­met­re server­a CUPS. Štan­dar­dne však ne­mu­sí­me vy­ko­nať ni­ja­ké vý­raz­né zá­sa­hy do je­ho čin­nos­ti. Pos­tup, kto­rý te­raz opí­še­me a kto­rým sa nám ur­či­te po­da­rí pri­po­jiť a pou­žiť tla­čia­reň Win­dows, ne­vy­ža­du­je ni­ja­kú zme­nu štan­dar­dných pa­ra­met­rov server­a CUPS. Dô­le­ži­tý je iba fakt, že server CUPS je v na­šom sys­té­me nain­šta­lo­va­ný a je bez chýb spus­te­ný.

CUPS spo­lu s kon­krét­nym ov­lá­da­čom tla­čiar­ne pra­cu­jú ako tzv. kon­ver­tor me­dzi údaj­mi zob­ra­ze­ný­mi na ob­ra­zov­ke po­čí­ta­ča a tým, čo­mu ro­zu­mie tla­čia­reň. Ob­sah ob­ra­zov­ky, resp. dá­to­vé­ho sú­bo­ru, kto­rý chce­me vy­tla­čiť, kon­ver­tu­jú na sled prí­ka­zov, kto­ré sú po­cho­pi­teľ­né pre tla­čia­reň a na zá­kla­de kto­rých je schop­ná vy­tla­čiť do­ku­ment na pa­pier. Keď­že kaž­dý jed­not­li­vý vý­rob­ca tla­čiar­ní pris­tu­pu­je k ich vý­ro­be iným spô­so­bom, príp­ra­va správ­ne­ho sle­du prí­ka­zov mô­že byť veľ­mi kom­pli­ko­va­ná. Bež­ný pou­ží­va­teľ však pro­ces kon­ver­zie do­ku­men­tov ne­vi­dí a je­di­ným príz­na­kom je­ho ús­peš­né­ho ukon­če­nia je za­čia­tok tla­če. Úspeš­ný za­čia­tok fy­zic­kej tla­če na­po­má­ha prá­ve správ­na spo­lup­rá­ca sys­té­mu CUPS a ov­lá­da­ča tla­čiar­ne.

Prv ako sa roz­hod­ne­me sys­tém CUPS pou­ží­vať, mu­sí­me doň pri­dať mi­ni­mál­ne jed­nu tla­čia­reň, na kto­rej sa nes­kôr bu­de vy­ko­ná­vať tlač. Pos­tup pri­da­nia sie­ťo­vej tla­čiar­ne opí­še­me v nas­le­du­jú­com blo­ku.

Pri­da­nie no­vej tla­čiar­ne
Pri­da­nie no­vej tla­čiar­ne mô­že­me vy­ko­nať via­ce­rý­mi spô­sob­mi, zá­vi­sí to od kon­krét­nej dis­tri­bú­cie Li­nuxu a aj od zvo­le­né­ho gra­fic­ké­ho pros­tre­dia (KDE ale­bo GNO­ME). Roz­diel je to­tiž v tom, kde sa na­chá­dza­jú kon­krét­ne po­nu­ko­vé me­nu a kto­rú ap­li­ká­ciu pou­ži­je­me na do­siah­nu­tie že­la­né­ho vý­sled­ku. Opi­so­va­ný pos­tup pla­tí kon­krét­ne pre Fe­do­ra Co­re s KDE, pri­dá­vať bu­de­me tla­čia­reň HP La­serJet 1300 s me­nom hp1300, po­nú­ka­nú po­čí­ta­čom s IP 192.168.58.1.

linux_sukromne OBR2.bmp

Zoz­nam tla­čiar­ní prip­ra­ve­ných na pou­ži­tie


:: Pos­tup pri­da­nia sie­ťo­vej tla­čiar­ne
Na obr. 2 a 3 sú zob­ra­ze­né dve di­aló­go­vé ok­ná, s kto­rý­mi sa stret­ne­me po­čas pri­dá­va­nia sie­ťo­vej tla­čiar­ne. Na to, aby sme bo­li v na­šom úsi­lí ús­peš­ní, mu­sí­me rov­na­ko ako pri pri­pá­ja­ní zdie­ľa­ných dis­kov poz­nať pres­nú troj­kom­bi­ná­ciu me­no – hes­lo – do­mé­na. Ďalej je pot­reb­né poz­nať umies­tne­nie tla­čiar­ne v sie­ti. Pod poj­mom umies­tne­nie ro­zu­mie­me me­no po­čí­ta­ča, ku kto­ré­mu je tla­čia­reň pri­po­je­ná (resp. je­ho ad­re­su IP), a ná­zov, pod kto­rým nám bo­la tá­to tla­čia­reň po­núk­nu­tá na zdie­ľa­nie.

Kon­krét­ny pos­tup je nas­le­du­jú­ci:

1. V me­nu Ad­mi­nis­trá­cia vy­be­rie­me pod­me­nu Tlač.
2. Stla­čí­me tla­čid­lo No­vý.
3. Za­dá­me ná­zov pri­dá­va­nej tla­čiar­ne, pod kto­rým ju bu­de­me ro­zoz­ná­vať v na­šom sys­té­me (mô­že­me na­pí­sať napr. hp1300), za­dá­me krát­ky opis no­vej tla­čiar­ne (mô­že­me na­pí­sať rov­na­ko hp1300 ale­bo čo­koľ­vek iné), stla­čí­me tla­čid­lo Ďalej.
4. Vy­be­rie­me hľa­da­nie sie­ťo­vých tla­čiar­ní po­mo­cou Sam­by [Networ­ked Win­dows (SMB)], stla­čí­me tla­čid­lo Spres­ni.
5. Za­dá­me ná­zov po­čí­ta­ča, resp. je­ho ad­re­su IP, me­no, hes­lo, do­mé­nu (pra­cov­nú sku­pi­nu) a ná­zov tla­čiar­ne, pod kto­rým nám bo­la po­núk­nu­tá na zdie­ľa­nie, stla­čí­me tla­čid­lo Ďalej.

linux_sukromne OBR3.bmp

Pri­da­nie no­vej sie­ťo­vej tla­čiar­ne do Li­nuxu


Krok č. 5 ro­zo­be­rie­me pod­rob­nej­šie. Dô­le­ži­tosť správ­ne­ho za­da­nia troj­kom­bi­ná­cie me­no – hes­lo – do­mé­na ne­mu­sím zno­vu vy­svet­ľo­vať. Ko­le­ga, kto­rý nám po­nú­kol tla­čia­reň na zdie­ľa­nie, nám mu­sí ozná­miť správ­ne prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo a správ­ny ná­zov do­mé­ny, resp. mu­sí po­ve­dať, či da­ný účet je de­fi­no­va­ný v do­mé­ne ale­bo pat­rí lo­kál­ne­mu pou­ží­va­te­ľo­vi. V prí­pa­de nes­práv­nej troj­kom­bi­ná­cie sa nám tla­čia­reň ne­po­da­rí do náš­ho sys­té­mu pri­dať.

Čo sa tý­ka náz­vu po­čí­ta­ča (Server) a náz­vu zdie­ľa­nej tla­čiar­ne (Sha­re), tie­to úda­je mô­že­me ľah­ko zis­tiť pou­ži­tím ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood, kto­rej sme sa ve­no­va­li v pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu. Po­kiaľ tie­to úda­je poz­ná­me, sta­čí ich za­dať do zob­ra­ze­né­ho di­aló­gu. V opač­nom prí­pa­de tre­ba po­mo­cou Lin­Neig­hbor­hood preh­ľa­dať sieť a po­kú­siť sa náj­sť po­čí­tač, kto­rý by mo­hol pat­riť náš­mu ko­le­go­vi. Po je­ho vý­be­re by sme ma­li mať k dis­po­zí­cii preh­ľad po­nú­ka­ných zdie­ľa­ných zdro­jov, me­dzi kto­rý­mi by mal byť aj ná­zov po­nú­ka­nej tla­čiar­ne.

Pok­ra­ču­je­me:

6. Vy­be­rie­me vý­rob­cu a typ tla­čiar­ne, stla­čí­me tla­čid­lo Ďalej.
7. Stla­čí­me tla­čid­lo Ko­niec.
8. Po­kiaľ si to že­lá­me, po­vo­lí­me tlač tes­to­va­cej stra­ny.

Po ús­peš­nom za­da­ní všet­kých po­ža­do­va­ných úda­jov a vy­tla­če­ní tes­to­va­cej stra­ny bu­de­me môcť CUPS a je­ho no­vú tla­čia­reň pou­ží­vať vo všet­kých ap­li­ká­ciách náš­ho li­nuxové­ho pros­tre­dia, me­dzi kto­ré bu­de ur­či­te pat­riť texto­vý, ta­buľ­ko­vý edi­tor, pre­hlia­dač inter­ne­tu, poš­to­vý klient, ale aj mno­hé ďal­šie.

Di­alóg, kto­rý by sa nám mal zob­ra­ziť pri po­ku­se o tlač do­ku­men­tu v niek­to­rej zo spo­mí­na­ných ap­li­ká­cií, mož­no vi­dieť na obr. 4. Je­ho naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou je vý­ber tla­čiar­ne, kto­rú si že­lá­me pou­žiť na tlač do­ku­men­tu. Po vý­be­re tla­čiar­ne mô­že­me ďa­lej nas­ta­viť niek­to­ré štan­dar­dné pa­ra­met­re tla­če, ako napr. veľ­kosť pa­pie­ra, oto­če­nie stra­ny, po­čet kó­pií, po­dob­ne ako sme na to bo­li zvyk­nu­tí v pros­tre­dí Win­dows.

linux_sukromne OBR4.bmp

Di­alóg vý­be­ru tla­čiar­ne na vy­ko­na­nie tla­če


Správ­ca tla­če (angl. Print Ma­na­ger)
Keď má­me prip­ra­ve­ný zoz­nam dos­tup­ných tla­čiar­ní (sa­moz­rej­me, že sta­čí aj jed­na), všet­ky na­še ďal­šie po­žia­dav­ky na tlač sme­ru­je­me na CUPS. CUPS pos­tup­ne za­ra­ďu­je na­še po­žia­dav­ky do tla­čo­vé­ho fron­tu a pre­be­rá všet­ku ďal­šiu zod­po­ved­nosť za od­ov­zda­né do­ku­men­ty. Po­kiaľ z ne­ja­ké­ho dô­vo­du pot­re­bu­je­me ov­plyv­niť spra­co­va­nie do­ku­men­tu, kto­rý sme od­ov­zda­li ap­li­ká­cii CUPS, ak­ti­vu­je­me Správ­cu tla­če (obr. 5). Po­mo­cou ne­ho mô­že­me do­ku­men­ty vo fron­te pre­sú­vať, ma­zať, mô­že­me po­zas­ta­viť, resp. ukon­čiť ich tlač. Ok­rem iné­ho mô­že­me, sa­moz­rej­me, Správ­cu tla­če pou­žiť aj na sle­do­va­nie sta­vu tla­če.

Po­kiaľ ni­ja­ko ne­za­siah­ne­me do pro­ce­su tla­če a da­ný do­ku­ment je pr­vý v po­ra­dí na tlač, CUPS roz­hod­ne, kto­rý ov­lá­dač tla­čiar­ne, port, fil­ter... pou­ži­je na to, aby pre­kon­ver­to­val do­ku­ment do po­do­by zro­zu­mi­teľ­nej pre zvo­le­nú tla­čia­reň, skon­ver­tu­je do­ku­ment po­mo­cou tých­to nás­tro­jov a do­ku­ment za­šle na spra­co­va­nie.

Po kom­ple­tom vy­tla­če­ní do­ku­men­tu CUPS od­strá­ni do­ku­ment z fron­tu a pok­ra­ču­je ďal­ším do­ku­men­tom. V prí­pa­de aké­ho­koľ­vek neús­pe­chu CUPS vy­pí­še hlá­se­nie o chy­be s pod­rob­ným opi­som dô­vo­du, pre­čo ne­mo­hol byť po­ža­do­va­ný do­ku­ment vy­tla­če­ný.

linux_sukromne OBR5.bmp

Správ­ca tla­če


Na­bu­dú­ce…
Tou­to čas­ťou se­riá­lu ukon­čí­me té­mu ve­no­va­nú zdie­ľa­niu sie­ťo­vých zdro­jov. Zhr­niem, že do­po­siaľ sme sa nau­či­li, ako pris­tu­po­vať k dis­kom a tla­čiar­ňam Win­dows, a uká­za­li sme si, ako mož­no po­núk­nuť náš dis­ko­vý pries­tor prí­pad­ným zá­ujem­com z pros­tre­dia Win­dows.

Na­bu­dú­ce na chví­ľu od­bo­čí­me od té­my zdie­ľa­nia zdro­jov, ale na­ďa­lej sa bu­de­me ve­no­vať sie­ťam. Vy­svet­lí­me, ako v Li­nuxe na­kon­fi­gu­ro­vať jed­no­du­chý webo­vý server. Ko­le­gom s Win­dows tak po­núk­ne­me ďal­šiu mož­nosť prís­tu­pu k úda­jom ulo­že­ným na na­šom li­nuxovom dis­ku a zá­ro­veň pre­zen­tu­je­me na­šu prá­cu vo for­me vlas­tnej webo­vej strán­ky.

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
Táto časť nášho seriálu o používaní Linuxu počas každodennej práce bude nepatrne odlišná od tých predchádzajúcich. Dokonca by som mohol tvrdiť, že bude odlišná od akýchkoľvek iných článkov uverejnených v tomto časopise. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
Touto časťou seriálu o používaní Linuxu ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali „kombinácii“ LAMP – Linux + Apache + MySQL + PHP. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Predošlá časť seriálu bola ako vystrihnutá z učebnice – samá teória, žiadna prax... Teraz však tomu urobíme razantný koniec a nudné teoretické poučky vymeníme za čistú prax. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Počuli ste niekedy o skratke LAMP? Vznikla zoskupením prvých písmen slov Linux, Apache, MySQL a PHP. Uvedená skupina, zložená z operačného systému a troch spolupracujúcich aplikácií, je základom jedného z najrozšírenejších webových serverov. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7.časť
V predchádzajúcich častiach seriálu sme uviedli, ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý naším kolegom pracujúcim s Windows PC.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise možností zdieľania sieťových zdrojov, ktorými sme sa začali zaoberať pred mesiacom.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Preh­lia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Na konci predošlej časti seriálu sme uviedli, že budeme pokračovať v ukážkach rôznych spôsobov prenosu údajov medzi naším Linux PC a okolitými Windows PC. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - USB kľúč - 4. časť
Z dôvodu odľahčenia témy venovanej vzájomnému sieťovému prenosu údajov medzi LinuxPC a WindowsPC si v tejto časti seriálu povieme pár slov o použití tzv. USB kľúčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter