Nová éra publikovania

Nova era.jpg Nastáva znova obdobie, keď sa láme nadvláda jedného typu publikovania informácií a prichádza nová. Po papyrusoch, kníhtlači a webových stránkach prišiel čas, keď aj eBookom a knihám v PDF prichádza nová konkurencia.

Z papiera na obrazovky
Magazíny a noviny boli vždy primárne distribuované cez poštové stánky a predplatiteľské objednávky. Krytie nákladov a zisk bol generovaný nielen z ceny, ale aj z reklamy. So zvyšujúcou sa penetráciou internetu sa tlačovým formátom vytvorila konkurencia v podobe on-line magazínov, ktoré nepotrebovali na vznik veľkú investíciu – stačil webhosting a vytvorenie portálu. Printové domy to donútilo čiastočne presunúť publikovanie aj on-line, aby zachytili nový trend a udržali si čitateľov preferujúcich web. Tržby z predaja tým klesli, pretože informácie zverejnené na webe boli voľne dostupné pre každého – koncept platenia za on-line informácie ešte neexistoval. On-line platby, elektronické bankovníctvo a SMS platby takisto neboli samozrejmé.

V rozmachu internetového publikovania sa na web úspešne zaviedla on-line reklama a časom sa stala rovnocenným partnerom tlačovej. Nástupom inteligentných telefónov, sociálnych sietí a pokrokom sa elektronická cesta stáva majoritným kanálom na cielenú reklamu. Zvýšila sa snaha o udržanie návštevníka – na web sa presúvajú aj ďalšie časti printu, články, ktoré sa do tlačeného vydania nezmestili, dokonca sa produkuje obsah len na on-line publikáciu. Etablovaným portálom však príjmy z on-line reklamy nenahrádzajú hodnotu exkluzívneho obsahu, ku ktorému majú prístup zadarmo všetci.

Sú tu elektronické médiá do ruky
S príchodom tabletov a ďalším vývojom inteligentných telefónov sa posúvajú hranice možností zobrazenia. Tam, kde sa doteraz mohol zobraziť len text, zobrazujú sa obrázky a fotografie. Tam, kde hrali prím fotografie, prichádza video, interaktívne grafy, infografiky a ďalší dynamicky načítavaný obsah, ktorý nevyžaduje obnovenie celej stránky.

Takmer každý vydavateľský dom sa rýchlo chopil nového média a dnes si môžete stiahnuť samostatnú aplikáciu do iPadu pre každý známejší titul. No aj tento druh publikovania má svoje úskalia a nedostatky.

Nie každý chápe inteligentné zariadenia a tablety ako novú možnosť publikovania. Médiá pri vstupe do on-line prostredia menia len technológiu publikovania. Tie, ktoré zamierili na tablety ako nový trh, podľahli jednému trendu. Vkladajú nemalé investície do vytvorenia kanála pre veľmi malú skupinu konzumentov. Široké schopnosti tabletov sa zatláčajú do pozadia a z tohto zariadenia sa stáva bezduchá čítačka elektronických kníh vo formáte PDF bez možnosti ďalšej interakcie s obsahom (zdieľanie, komentovanie a pod.). Magazíny a noviny sú jednoducho prekonvertované priamo z tlačových podkladov do PDF.

Tento spôsob publikovania je niekedy ešte viac obmedzený cieľovým zariadením. Časopis totiž nie je len samostatný dokument PDF, ale je súčasťou aplikácie, ktorá sa dá použiť iba na zariadení konkrétnej značky, takmer vždy dokonca len na jednom type zariadenia. Situáciu môžeme prirovnať k tomu, akoby sme pre každý obľúbený titul na internete museli stiahnuť a inštalovať špecifický internetový prehliadač.

Nové možnosti a kroky do neznáma
S publikovaním pre tablety a mobilné zariadenia súvisia aj nové možnosti a formáty reklamy. Štandardná reklama a prezentácia produktov v tlači, na billboardoch a v masmédiách stráca na význame. Valcuje ju osobnejšie odporúčanie od priateľov a známych, ktoré človek vidí na svojej „nástenke“. Rozmach sociálnych sietí a internetovej komunikácie už robí starosti aj mobilným operátorom. Ľudia čoraz viac používajú na bezprostredný rozhovor sociálnu sieť alebo niektorý z  instant messengerov.

Mladý a dynamický trh nových médií ponúka širokú škálu príležitostí uskutočniť svoje nápady alebo podnikateľské ciele. Aktuálna bublina v tejto oblasti, popularita a nízke bariéry vstupu spôsobili, že takmer každý sa v nejakej forme pokúša presadiť s vlastným riešením. Dôsledkom je množstvo pokusov o inovácie, snáh o zavedenie vlastných štandardov, ale aj jednoduchého nasledovania tradične úspešných konceptov. Podľa miery ochoty riskovať nováčikovia na trhu buď kopírujú nápady niekoho iného, alebo sa púšťajú do nových, ešte neprebádaných teritórií.

PDF publikovanie“ je spôsob dočasný a nevhodný na zobrazovanie multimediálneho obsahu s vysokou pridanou hodnotou. Neumožňuje plnohodnotne využiť potenciál,  ktorý konkrétne zobrazovacie zariadenie ponúka, navyše vyžaduje zdĺhavé stiahnutie kompletného súboru PDF do pamäte. Stráca sa interaktivita a dynamickosť obsahu, súbor zostáva v pamäti zariadenia a vydavateľ ho nemôže doplniť ani opraviť – len za cenu opätovného stiahnutia používateľom.

Priestor na nové štandardy, výzva pre IT?
Technológia pre toto médium musí vyhovovať požiadavkám na obsah a aplikácie novej generácie, ktoré vyplývajú z fyzických vlastností média (rozmery, svietivosť, rôzna orientácia displejov, možnosti ovládania, vybavenie  klávesnicou alebo stylusom, otáčanie obrazu a výkonnosť). Technológia by mala vedieť použiť integrovaný prijímač GPS, prípadne zariadenie GSM. Musí teda byť schopná naplno využiť možnosti zariadení a vygenerovať cielene obsah alebo priamo  komponenty zobrazovacích aplikácií určené pre cieľové médium. Špecifická požiadavka na technológie určené na publikovanie obsahu je schopnosť zobrazovať a spravovať interaktívny obsah (aktívne prvky typické pre elektronické knihy – približovanie a rotácia obsahu, listovanie strán, živé grafy a animácie, video, zvuk, diskusie, komentáre a občianska žurnalistika).

Okrem všeobecnej dostupnosti a optimalizácie zobrazenia obsahu pre rôzne druhy zariadení je v dnešnom svete plnom informácií pre používateľa dôležitá aj možnosť filtrovať poskytovaný obsah. Pri jednorazovom generovaní vydania ako kompaktného balíka na stiahnutie sa stráca flexibilita platieb. Jedna z možností riešenia je implementácia modelu platieb za konkrétne sekcie či prístup do privátnej zóny. V porovnaní s tlačou odpadá nevyhnutnosť kalkulácie nákladu, pretože jeden obsah je distribuovaný viacerým koncovým príjemcom naraz. V prípade webových technológií je dokonca možná distribúcia obsahu predplatiteľom ešte pred jeho vydaním v tlači, čo je ďalšia pridaná hodnota.

V krátkej, ale dynamickej histórii publikačných technológií na internete sme odjakživa boli svedkami bojov o presadenie vlastných štandardov. Firmy sa vždy snažili o elimináciu konkurenčnej technológie alebo pripútanie zákazníka k tej vlastnej. Oproti nim stoja otvorené štandardy, ktoré umožňujú publikovanie takmer na všetkých zariadeniach. Nevyžadujú licenčné poplatky, nepodliehajú obmedzeniam a schvaľovaciemu procesu, ako napr. aplikácie pre iPad. V ich prospech hovorí aj flexibilita. Webové služby urobili za posledné roky veľký krok vpred a s natívnou podporou multimédií a dynamiky sú ostrou konkurenciou pre publikovanie PDF a uzavreté ekosystémy producentov zariadení. Možno práve toto bude tá správna cesta.

Peter Nemšák.jpg

Peter Nemšák
Autor pracuje ako head of web development spoločnosti Comsultia

Zdroj: Infoware 6-7/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter