Seriál: Linux súkromne i pracovne - Hľadanie náhrady aplikácií Windows - 2. časť

penguin.jpg V tej­to čas­ti náš­ho se­riá­lu ve­no­va­né­ho zá­kla­dom pou­ží­va­nia OS Li­nux bu­de­me pok­ra­čo­vať v hľa­da­ní náh­ra­dy ap­li­ká­cií Win­dows. Uká­že­me si niek­to­ré li­nuxové ap­li­ká­cie ur­če­né na prá­cu s mul­ti­me­diál­ny­mi sú­bor­mi – úp­ra­vu ob­ráz­kov, preh­rá­va­nie vi­dea, hud­by a tvor­bu CD/DVD.

Mul­ti­me­diál­ne ap­li­ká­cie pre OS Li­nux
V pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme uvied­li, že v pros­tre­dí Li­nuxu je tak­mer ne­mož­né pou­žiť kla­sic­ké ap­li­ká­cie Win­dows. Pre­to bu­de­me mu­sieť hľa­dať rov­na­ké ale­bo as­poň po­dob­né ap­li­ká­cie, po­mo­cou kto­rých bu­de­me schop­ní pl­niť rov­na­ké úlo­hy ako do­po­siaľ. V ta­buľ­ke 1 sú v struč­nos­ti uve­de­né tie li­nuxové ap­li­ká­cie, kto­rých pou­ži­tím zís­ka­me rov­na­ké vý­sled­ky, ako ke­by sme pra­co­va­li s pô­vod­ný­mi win­dowso­vý­mi ap­li­ká­cia­mi. Náš vý­klad pok­ra­ču­je pod­rob­nej­ším opi­som vy­bra­tých ap­li­ká­cií.

úp­ra­va ob­ráz­kov Ado­be Pho­tos­hop GIMP
preh­rá­va­nie vi­dea Win­dows Me­dia Player MPlayer
preh­rá­va­nie hud­by WinAmp XMMS
tvor­ba CD/DVD Ne­ro K3b
Tab. 1 Li­nuxové ek­vi­va­len­ty win­dowso­vých ap­li­ká­cií

Na za­čiat­ku kaž­dé­ho blo­ku je uve­de­ná do­mov­ská inter­ne­to­vá strán­ka opi­so­va­nej ap­li­ká­cie. Na tých­to strán­kach mož­no náj­sť a „stiah­nuť“ zdro­jo­vé (bi­nár­ne) sú­bo­ry tých­to ap­li­ká­cií. Uve­de­né strán­ky ob­sa­hu­jú aj veľ­mi pod­rob­ný opis mož­nos­tí jed­not­li­vých ap­li­ká­cií a po­moc k tým­to ap­li­ká­ciám. Strán­ky sú spra­co­va­né veľ­mi kva­lit­ne a pre za­čí­na­jú­ce­ho pou­ží­va­te­ľa Li­nuxu sú neo­ce­ni­teľ­ným zdro­jom všet­kých pot­reb­ných in­for­má­cií. Je­di­ným prob­lé­mom by az­da moh­la byť an­glič­ti­na, kto­rá je pou­ži­tá rov­na­ko na uve­de­ných strán­kach, ako i pre po­moc­ní­ka k opi­so­va­ným ap­li­ká­ciám.

GIMP (http://www.gimp.org)
Gimp je ap­li­ká­cia, kto­rú mož­no pou­žiť rov­na­ko v pros­tre­dí OS Win­dows i v pros­tre­dí OS Li­nux. Svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi sa po­do­bá zná­mej win­dowso­vej ap­li­ká­cii Ado­be Pho­tos­hop. Pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die je sí­ce roz­diel­ne, ale iba čo sa tý­ka vzhľa­du a spô­so­bu prá­ce s jed­not­li­vý­mi nás­troj­mi. Mož­nos­ti tvor­by a úp­ra­vy ob­ráz­kov sú však na ne­ro­zoz­na­nie od Pho­tos­ho­pu. Pou­ží­va­teľ mô­že s ob­ráz­kom uro­biť úpl­ne to­tož­né úp­ra­vy a do­ká­že zís­kať ta­ký is­tý vý­sle­dok, ako ke­by pou­žil spo­mí­na­nú ap­li­ká­ciu Win­dows.

Keď­že pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie (jed­not­li­vé ok­ná, pa­le­ty s nás­troj­mi a ďal­šie di­aló­gy) je od­liš­né, pre nás pou­ží­va­te­ľov to zna­me­ná, že sa s Gim­pom bu­de­me mu­sieť na za­čiat­ku prá­ce oboz­ná­miť. Je dob­ré otes­to­vať si pár zá­klad­ných nás­tro­jov a pos­tu­pov vy­ko­ná­va­nia jed­not­li­vých úp­rav. Na to je veľ­mi vý­hod­né pou­žiť vsta­va­nú po­moc, resp. náj­sť po­ža­do­va­ný pos­tup vy­ko­na­nia prís­luš­nej úp­ra­vy na inter­ne­te.

Po os­vo­je­ní si zá­klad­ných roz­die­lov je ďal­šia prá­ca v Gim­pe jed­no­du­chá a účel­ná. Niek­to­rí z nás do­kon­ca mô­žu náj­sť nie­koľ­ko vý­hod pou­ži­tia tej­to ap­li­ká­cie a zis­tia, že pou­ží­va­nie Gim­pu je v niek­to­rých prí­pa­doch jed­no­duch­šie a in­tui­tív­nej­šie ako pou­ží­va­nie pô­vod­nej ap­li­ká­cie Win­dows.

img1.jpg

Pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die ap­li­ká­cie GIMP


MPlayer (http://www.mplayerhq.hu)
Tak­mer kaž­dý pou­ží­va­teľ OS Win­dows ur­či­te vie, čo je Win­dows Me­dia Player a ako mož­no po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie preh­rať vi­deo­sú­bo­ry. V pros­tre­dí Li­nuxu mô­že­me náj­sť množ­stvo roz­lič­ných ap­li­ká­cií pl­nia­cich rov­na­kú úlo­hu – preh­rá­va­jú vi­deo. Do­kon­ca by som po­ve­dal, že v pros­tre­dí Li­nuxu je po­dob­ných ap­li­ká­cií až pri­ve­ľa, čo je nie­ke­dy na ško­du ve­ci.

Me­dzi tie­to „re­dun­dan­tné“ ap­li­ká­cie však ur­či­te ne­pat­rí MPlayer. Ten svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi do­ká­že s preh­ľa­dom kon­ku­ro­vať Win­dows Me­dia Playeru a ďal­ším po­dob­ným ap­li­ká­ciám. Je ur­če­ný na preh­rá­va­nie veľ­ké­ho množ­stva roz­lič­ných zvu­ko­vých a vi­deo­for­má­tov sú­bo­rov. Do­ká­že pra­co­vať v texto­vom, ale i v gra­fic­kom re­ži­me. Úpl­nou sa­moz­rej­mos­ťou je mož­nosť preh­ra­nia win­dowso­vých for­má­tov vi­deo­sú­bo­rov a do­kon­ca do­ká­že pria­mo preh­rať aj DVD vi­deo­sú­bo­ry. Ta­kis­to je sa­moz­rej­mé, že MPlayer vie pri­be­rať no­vé ko­de­ky, tak ako sú pos­tup­ne uvoľ­ňo­va­né ich no­vé ver­zie. Pod­po­ra ti­tul­kov a úp­ra­vy ob­ra­zu, ako sme na ňu bo­li zvyk­nu­tí vo Win­dows, nie je pre MPlayer ni­ja­ký prob­lém.

Niek­to­rí z nás by moh­li mať prob­lém s po­čia­toč­nou kom­pi­lá­ciou a nas­ta­ve­ním ap­li­ká­cie do po­ža­do­va­né­ho sta­vu. MPlayer však rov­na­ko ako aj iné ap­li­ká­cie ob­sa­hu­je po­mer­ne pod­rob­né­ho po­moc­ní­ka. Pos­tup­ným vy­ko­na­ním kro­kov uve­de­ných v ňom mož­no veľ­mi jed­no­du­cho dos­tať MPlayer do po­do­by, keď bu­de­me po­mo­cou ne­ho schop­ní preh­rať všet­ky vi­deá z náš­ho ar­chí­vu.

img2.jpg

Ap­li­ká­cia MPlayer po­čas preh­rá­va­nia vi­dea


XMMS (http://www.xmms.org)
Keď niek­to vy­slo­ví slo­vo WinAmp, všet­ci pou­ží­va­te­lia Win­dows ve­dia, o čom je reč. Ak to tro­chu zve­li­čí­me, XMMS mô­že­me pok­la­dať za úpl­ne to­tož­nú ap­li­ká­ciu pre pros­tre­die Li­nuxu. Spus­te­ním ap­li­ká­cie XMMS to­tiž zís­ka­me tak­mer rov­na­ké ap­li­kač­né roz­hra­nie s rov­na­ký­mi fun­kcia­mi, na aké sme bo­li zvyk­nu­tí pri pou­ží­va­ní WinAm­pu.

Pou­ží­va­nie XMMS je veľ­mi in­tui­tív­ne a tak­mer na ne­ro­zoz­na­nie od pou­ží­va­nia WinAm­pu. Sa­moz­rej­má je mož­nosť preh­ra­nia jed­not­li­vé­ho sú­bo­ru, ale i na­čí­ta­nia sku­pi­ny sú­bo­rov a ich pos­tup­né­ho preh­ra­nia. XMMS ob­sa­hu­je i ďal­šie kon­trol­né pr­vky, ur­če­né na zme­nu spô­so­bu preh­rá­va­nia hud­by, ako aj mož­nosť dopl­ne­nia zá­klad­nej ap­li­ká­cie o roz­ši­ru­jú­ce mo­du­ly a pod­po­ru ďal­ších zvu­ko­vých for­má­tov.

img3.jpg

XMMS – ek­va­li­zér a zoz­nam pies­ní


K3b (http://www.k3b.org)
V pre­doš­lom od­se­ku sme ho­vo­ri­li o po­dob­nos­ti ap­li­ká­cií WinAmp a XMMS. Po­kiaľ by sme chce­li hľa­dať po­dob­nosť v ob­las­ti ap­li­ká­cií ur­če­ných na tvor­bu CD/DVD, naš­li by sme jed­nu – tak­mer sto­per­cen­tnú. Ide o po­dob­nosť ap­li­ká­cií Ne­ro a K3b. Zno­vu mô­žem skon­šta­to­vať, že by sme asi ťaž­ko naš­li pou­ží­va­te­ľa OS Win­dows, kto­rý by sa nie­ke­dy po­čas svo­jej prá­ce nes­tre­tol s ap­li­ká­ciou Ne­ro. Po­kiaľ sme nie­ke­dy pou­ží­va­li tú­to ap­li­ká­ciu, pra­co­vať v K3b pre nás ne­bu­de prob­lém. Bliž­ším poh­ľa­dom na ap­li­kač­né roz­hra­nie K3b mô­že­me veľ­mi ľah­ko náj­sť množ­stvo po­dob­ných pr­vkov. Príp­ra­va dát spo­čí­va v pre­su­ne po­ža­do­va­ných sú­bo­rov do pat­rič­né­ho ok­na ap­li­ká­cie. Nas­ta­ve­nie a štart „vy­pa­ľo­va­cie­ho“ pro­ce­su ta­kis­to mož­no po­rov­nať s pô­vod­ným pos­tu­pom, kto­rý sme vy­ko­ná­va­li v pros­tre­dí Ne­ra.

K3b ob­sa­hu­je tak­mer rov­na­ké kon­trol­né pr­vky a nás­tro­je. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je, sa­moz­rej­me, pl­ne gra­fic­ké a všet­ky pot­reb­né úko­ny vy­ko­ná­va­me po­mo­cou my­ši.

img4.jpg

Ap­li­ká­cia K3b s no­vým pro­jek­tom na tvor­bu DVD


GUI (gra­fic­ké pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie) a prí­ka­zo­vý ria­dok
OS Li­nux už dáv­nej­šie ukon­čil éru pou­ží­va­nia prí­ka­zo­vé­ho riad­ka. Stá­le sí­ce mož­no vy­ko­nať všet­ky pot­reb­né úlo­hy aj po­mo­cou prí­ka­zo­vé­ho riad­ka, ale k ta­ké­mu­to spô­so­bu prá­ce sa vra­ca­jú iba kon­zer­va­tív­ni priaz­niv­ci Li­nuxu. Po­kiaľ si niek­to stá­le mys­lí, že pou­ží­va­nie Li­nuxu je ob­me­dze­né na čier­nu ob­ra­zov­ku s bli­ka­jú­cim kur­zo­rom, veľ­mi sa mý­li.

Mo­der­ný Li­nux do­ká­že svo­jím pros­tre­dím a ap­li­ká­cia­mi bez prob­lé­mov kon­ku­ro­vať naj­nov­ším ver­ziám Win­dows. Niek­to­ré z tých­to ap­li­ká­cií sme opí­sa­li v tej­to čas­ti se­riá­lu, keď­že však pri na­šej prá­ci pot­re­bu­je­me aj nie­koľ­ko ďal­ších ap­li­ká­cií, bu­de­me sa ich opi­su na­ďa­lej ve­no­vať.

Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu bliž­šie cha­rak­te­ri­zu­je­me ap­li­ká­cie na prá­cu v sie­ťo­vom pros­tre­dí. Uká­že­me si, ako ko­mu­ni­ko­vať s Win­dows PC v na­šom oko­lí, a opí­še­me si rôz­ne spô­so­by pre­no­su sú­bo­rov me­dzi na­ším Li­nux PC a Win­dows PC.

Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
Táto časť nášho seriálu o používaní Linuxu počas každodennej práce bude nepatrne odlišná od tých predchádzajúcich. Dokonca by som mohol tvrdiť, že bude odlišná od akýchkoľvek iných článkov uverejnených v tomto časopise. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
Touto časťou seriálu o používaní Linuxu ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali „kombinácii“ LAMP – Linux + Apache + MySQL + PHP. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Predošlá časť seriálu bola ako vystrihnutá z učebnice – samá teória, žiadna prax... Teraz však tomu urobíme razantný koniec a nudné teoretické poučky vymeníme za čistú prax. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Počuli ste niekedy o skratke LAMP? Vznikla zoskupením prvých písmen slov Linux, Apache, MySQL a PHP. Uvedená skupina, zložená z operačného systému a troch spolupracujúcich aplikácií, je základom jedného z najrozšírenejších webových serverov. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7.časť
V predchádzajúcich častiach seriálu sme uviedli, ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý naším kolegom pracujúcim s Windows PC.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise možností zdieľania sieťových zdrojov, ktorými sme sa začali zaoberať pred mesiacom.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Preh­lia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Na konci predošlej časti seriálu sme uviedli, že budeme pokračovať v ukážkach rôznych spôsobov prenosu údajov medzi naším Linux PC a okolitými Windows PC. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - USB kľúč - 4. časť
Z dôvodu odľahčenia témy venovanej vzájomnému sieťovému prenosu údajov medzi LinuxPC a WindowsPC si v tejto časti seriálu povieme pár slov o použití tzv. USB kľúčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter