Seriál: Linux súkromne i pracovne - Hľadanie náhrady aplikácií Windows - 1. časť

Linux_ilustracny.jpg Ten­to se­riál, kto­rý bu­de pra­vi­del­ne pub­li­ko­va­ný na www.it­news.sk bu­de ve­no­va­ný za­čí­na­jú­cim pou­ží­va­te­ľom OS Li­nux. Od­te­raz pl­no­hod­not­nom se­riá­li sa bu­de­me za­obe­rať roz­diel­mi me­dzi pou­ží­va­ním OS Win­dows a OS Li­nux. Na­ším cie­ľom bu­de uká­zať no­vým nad­šen­com Li­nuxu spô­so­by prá­ce v tom­to OS a uľah­čiť im pre­chod me­dzi uve­de­ný­mi sys­té­ma­mi.

V tej­to čas­ti sa bu­de­me ve­no­vať ap­li­ká­ciám, kto­ré nah­rá­dza­jú tie, na kto­ré sme bo­li zvyk­nu­tí v pros­tre­dí MS Win­dows.

Ap­li­ká­cie ur­če­né pre Li­nux
Naj­bo­les­ti­vej­šou čr­tou pre­cho­du z pros­tre­dia Win­dows do Li­nuxu je ne­vyh­nut­nosť pou­ži­tia no­vých ap­li­ká­cií, ur­če­ných na sprá­vu sys­té­mu a sú­bo­rov, tvor­bu textu, preh­rá­va­nie mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov, pre­ze­ra­nie a úp­ra­vu ob­ráz­kov, tvor­bu CD, DVD, prís­tup na inter­net... Jed­no­du­cho mu­sí­me za­bud­núť na všet­ky do­po­siaľ pou­ží­va­né ap­li­ká­cie a za­čať pou­ží­vať tie, kto­ré sú ur­če­né pre OS Li­nux. Áno, exis­tu­je aj mož­nosť tzv. emu­lá­cie Win­dows PC a v rám­ci tej­to emu­lá­cie spúš­ťať ap­li­ká­cie Win­dows, no ten­to prís­tup k rie­še­niu prob­lé­mu nie je sto­per­cent­ný. Pri sna­he o spus­te­nie rôz­nych ap­li­ká­cií v Li­nuxe, me­dzi kto­ré, sa­moz­rej­me, za­ra­ďu­je­me aj hry Win­dows, vzni­ka­jú roz­lič­né prob­lé­my. To­mu­to spô­so­bu sa te­da za­tiaľ ne­bu­de­me ve­no­vať a opí­še­me si čis­to li­nuxové ap­li­ká­cie nah­rá­dza­jú­ce pô­vod­né win­dowso­vé.

V pre­doš­lých do­dat­koch sme si opí­sa­li náš sú­čas­ný stav. Zo­pa­ku­je­me si, že má­me PC s nain­šta­lo­va­ným Li­nuxom, ko­rek­tne nain­šta­lo­va­ným HW a SW a sme pri­po­je­ní do po­čí­ta­čo­vej sie­te, kde je na väč­ši­ne (čas­to na všet­kých) PC nain­šta­lo­va­ný OS Win­dows. Sme za­mes­tnan­ca­mi men­šej či väč­šej fir­my, a ako kaž­dý ur­či­te vie, pr­vé, čo v na­šej prá­ci pot­re­bu­je­me spra­cú­vať, sú texto­vé do­ku­men­ty, pre­zen­tá­cie, ta­buľ­ky a rôz­ne da­ta­bá­zy...

Ope­nOf­fi­ce.org – ba­lík nie­len do kan­ce­lá­rie
Vo Win­dows sme na spra­co­va­nie texto­vých (kan­ce­lár­skych) do­ku­men­tov zväč­ša pou­ží­va­li ba­lík MS Of­fi­ce. V Li­nuxe exis­tu­je úpl­ne to­tož­ná ap­li­ká­cia s náz­vom Ope­nOf­fi­ce.org (OOO) . Čo je za­ují­ma­vé, OOO do­ká­že­me spus­tiť nie­len v Li­nuxe, ale exis­tu­je aj ver­zia pre Win­dows. Všet­ky člán­ky toh­to se­riá­lu bo­li na­pí­sa­né pou­ži­tím tej­to ap­li­ká­cie. Jej pros­tre­die je veľ­mi po­dob­né pros­tre­diu MS Of­fi­ce. OOO ob­sa­hu­je kla­sic­ký texto­vý edi­tor, ta­buľ­ko­vý kal­ku­lá­tor, nás­troj na tvor­bu pre­zen­tá­cií, da­ta­báz a jed­no­du­chú úp­ra­vu ob­ráz­kov. Pop­ri tých­to hlav­ných čas­tiach ob­sa­hu­je množ­stvo ďal­ších uti­lít po­dob­ne ako MS Of­fi­ce.

linux1.jpg

Ope­nOf­fi­ce.org: Wri­ter, Calc, Im­press, Draw


Ap­li­ká­ciu OOO zväč­ša in­šta­lu­je­me v rám­ci in­šta­lá­cie Li­nuxu – vre­lo to od­po­rú­čam. Sa­moz­rej­me, že OOO mož­no nain­šta­lo­vať aj nes­kôr, ale ten­to pos­tup „ne­má v rám­ci na­šej fir­my vý­znam“. Je zrej­mé, že texto­vý edi­tor bu­de­me po­čas prá­ce pou­ží­vať.

Ne­mu­sím, dú­fam, do­dá­vať, že v rám­ci ba­lí­ka OOO mô­že­me bez prob­lé­mov pou­ží­vať slo­ven­či­nu a ta­kis­to je mož­né ce­lé pros­tre­die lo­ka­li­zo­vať do slo­ven­či­ny po­dob­ne, ako sme bo­li zvyk­nu­tí na slo­ven­skú ver­ziu MS Of­fi­ce.

OOO do­ká­že ot­vo­riť aj uk­la­dať kla­sic­ké sú­bo­ry MS Of­fi­ce, ako napr. .doc, .ppt, .xls... Ne­ča­kaj­me však, že ten­to pro­ces pre­bie­ha vždy ko­rek­tne! Vý­vo­já­ri ba­lí­ka OOO sa sna­žia kon­ver­ziu li­nuxových do­ku­men­tov na ich ek­vi­va­len­ty Win­dows pri­viesť do do­ko­na­los­ti, no pro­ces pre­no­su sú­bo­rov stá­le nie je úpl­ne do­ko­na­lý. Po­čas svo­jej prá­ce v pros­tre­dí OOO mám naj­väč­ší prob­lém s cel­ko­vou úp­ra­vou textu, fon­tmi a umies­tne­ním jed­not­li­vých ob­jek­tov. Ur­či­té prob­lé­my exis­tu­jú pri pre­no­se texto­vých do­ku­men­tov, ale chy­by náj­de­me aj pri pre­no­se pre­zen­tá­cií, ta­bu­liek... Pre nie­ko­ho to ne­mu­sí byť zá­važ­ná chy­ba, ale tí, kto­rí pot­re­bu­jú spra­cú­vať do­ku­men­ty za­sla­né od pou­ží­va­te­ľov Win­dows (čas­to z na­dria­de­né­ho stup­ňa), mô­žu mať is­té prob­lé­my s cel­ko­vou úp­ra­vou do­ku­men­tu (po­su­nu­té ob­ráz­ky, nes­práv­ne za­rov­na­nie, fon­ty, štý­ly, gra­fic­ké ob­jek­ty). Neexis­tu­je však všeo­bec­ná ra­da, ako sa to­mu­to vy­hnúť. Od­po­rú­čam si pri vý­me­ne do­ku­men­tov me­dzi PC s Li­nuxom a Win­dows ob­čas skon­tro­lo­vať ich úp­ra­vu. Men­ší­mi či väč­ší­mi ko­rek­cia­mi sa dá do­siah­nuť stav, keď) bu­dú na­še do­ku­men­ty tak­mer to­tož­né.
v Na prá­cu v pros­tre­dí OOO si veľ­mi rých­lo zvyk­ne­me, jed­not­li­vé ap­li­ká­cie a ich ov­lá­da­cie pr­vky to­tiž pl­nia rov­na­ké fun­kcie, na aké sme bo­li zvyk­nu­tí. Chvíľ­ku nám sí­ce potr­vá nau­čiť sa, ako ko­rek­tne up­ra­viť na­še vý­stup­né sú­bo­ry pred ich pre­no­som na Win­dows PC, po pre­ko­na­ní tých­to pre­ká­žok však ne­bu­de­me mať prob­lém tie­to do­ku­men­ty vy­tvá­rať či spra­cú­vať.

Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu bu­de­me pok­ra­čo­vať v hľa­da­ní náh­ra­dy ap­li­ká­cií Win­dows. Za­me­ria­me sa na prá­cu s mul­ti­me­diál­ny­mi sú­bor­mi – úp­ra­vu ob­ráz­kov, preh­rá­va­nie vi­dea, hud­by a tvor­bu CD/DVD.

Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

Zdroj: INFOWAREOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
Táto časť nášho seriálu o používaní Linuxu počas každodennej práce bude nepatrne odlišná od tých predchádzajúcich. Dokonca by som mohol tvrdiť, že bude odlišná od akýchkoľvek iných článkov uverejnených v tomto časopise. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
Touto časťou seriálu o používaní Linuxu ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali „kombinácii“ LAMP – Linux + Apache + MySQL + PHP. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Predošlá časť seriálu bola ako vystrihnutá z učebnice – samá teória, žiadna prax... Teraz však tomu urobíme razantný koniec a nudné teoretické poučky vymeníme za čistú prax. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Počuli ste niekedy o skratke LAMP? Vznikla zoskupením prvých písmen slov Linux, Apache, MySQL a PHP. Uvedená skupina, zložená z operačného systému a troch spolupracujúcich aplikácií, je základom jedného z najrozšírenejších webových serverov. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7.časť
V predchádzajúcich častiach seriálu sme uviedli, ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý naším kolegom pracujúcim s Windows PC.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise možností zdieľania sieťových zdrojov, ktorými sme sa začali zaoberať pred mesiacom.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Preh­lia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Na konci predošlej časti seriálu sme uviedli, že budeme pokračovať v ukážkach rôznych spôsobov prenosu údajov medzi naším Linux PC a okolitými Windows PC. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - USB kľúč - 4. časť
Z dôvodu odľahčenia témy venovanej vzájomnému sieťovému prenosu údajov medzi LinuxPC a WindowsPC si v tejto časti seriálu povieme pár slov o použití tzv. USB kľúčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter