Prerábate na virtualizácii?

dreamstime_12792172.jpg Viac ako 50 % fi­riem v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py mig­ru­je kri­tic­ké ap­li­ká­cie na vir­tuál­ne plat­for­my s pri­már­nym cie­ľom us­po­riť nák­la­dy. Do­siah­nu efek­tív­nej­šie vy­uži­tie vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu svo­jej infra­štruk­tú­ry? Ur­či­te áno. Zna­me­ná to, že bu­dú ich IT služ­by spo­ľah­li­vej­šie, dos­tup­nej­šie a že cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo bu­dú niž­šie? Tu už od­po­veď nie je ta­ká jed­noz­nač­ná. Pri jej hľa­da­ní si mô­že­me po­môcť vy­jad­re­ním, kto­ré o vir­tua­li­zá­cii pos­kyt­la agen­tú­ra Gar­tner: „Vir­tua­li­zá­cia pri­ná­ša vy­ššiu flexibi­li­tu, nie však zjed­no­du­še­nie.“ V ar­chi­tek­tú­re vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia sa už ne­dá spo­ľah­núť, že kri­tic­ká ap­li­ká­cia bu­de spo­je­ná s de­di­ko­va­ným server­om v po­me­re 1:1, čo pri­ná­ša no­vé vý­zvy. Za­tiaľ čo ús­po­ry nák­la­dov sú reali­tou, kri­tic­ké ap­li­ká­cie bež­iace vo vir­tuál­nom pros­tre­dí vy­ža­du­jú viac po­zor­nos­ti z poh­ľa­du ich sprá­vy. Cha­rak­te­ri­zu­je ich vzá­jom­ná pre­po­je­nosť v nie­koľ­kých úrov­niach a po­mer­ne vy­so­ká kom­plexnosť. Agen­tú­ra IDC vo svo­jom vy­jad­re­ní k vir­tua­li­zá­cii uvied­la: „Ak zá­kaz­ní­ci neim­ple­men­tu­jú vo vir­tuál­nom IT pros­tre­dí jas­né pro­ces­né ria­de­nie (ITIL), ich TCO sa nez­ní­ži, ale vý­znam­ne zvý­ši.“ Nas­le­du­jú­ce prí­be­hy sú za­lo­že­né na reál­nych skú­se­nos­tiach IT or­ga­ni­zá­cií. Je mož­né, že niek­to­ré z prob­lé­mov, kto­ré sú v nich opí­sa­né, by moh­li nas­tať aj v ne­vir­tua­li­zo­va­nom pros­tre­dí, ale je to ove­ľa me­nej prav­de­po­dob­né. Kom­bi­ná­cia zvý­še­nej agil­nos­ti a vy­ššej mie­ry zdie­ľa­ných zdro­jov pri­ná­ša vy­šší do­pyt po dob­rých pro­ce­soch, zruč­nos­tiach, ve­do­mos­tiach a nás­tro­joch.

Pod­po­ra pre­vádz­ky ne­vi­dí cel­ko­vý ob­raz
IT or­ga­ni­zá­cia pre­vádz­ko­va­la kom­plexnú služ­bu, kto­rá ma­la mno­ho roz­lič­ných vzá­jom­ne pre­po­je­ných vrs­tiev. Kaž­dú z nich pre­vádz­ko­va­li na nie­koľ­kých vir­tuál­nych server­och, s mno­hý­mi pre­po­je­nia­mi na iné služ­by. Prís­tup k služ­be pre pou­ží­va­te­ľov umož­ňo­val kom­plex­ný load ba­lan­cing pre kaž­dú vrstvu. Is­té rá­no servic­e desk pri­jal od pou­ží­va­te­ľov sťaž­nos­ti na veľ­mi po­ma­lú reak­ciu sys­té­mu. Pra­cov­ní­ci pod­po­ry pre­vádz­ky te­da po­mo­cou nás­tro­ja na me­ra­nie end-to-end vý­ko­nu pre­ve­ri­li dos­tup­nosť ap­li­ká­cie. Vý­sle­dok však naz­na­čo­val, že všet­ko beží v po­riad­ku. Keď­že servic­e desk dos­tal po­mer­ne veľ­ké množ­stvo nah­lá­se­ných in­ci­den­tov, tech­ni­ci sa roz­hod­li eš­te potvr­diť vý­sle­dok z mo­ni­to­ro­va­cie­ho nás­tro­ja. Nah­lá­se­nie sa do sys­té­mu pod ich me­nom však len dos­ved­či­lo na­me­ra­né hod­no­ty, a pre­to usú­di­li, že prob­lém bol do­čas­ný, a všet­ky in­ci­den­ty za­tvo­ri­li. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia v ten is­tý deň nah­lá­si­li ďal­šie in­ci­den­ty, no opäť dos­ta­li in­for­má­ciu, že vý­kon sys­té­mu je v po­riad­ku, a in­ci­den­ty bo­li za­tvo­re­né. Po­čas nas­le­du­jú­cich dní sa si­tuácia opa­ko­va­la bez žiad­nych vi­di­teľ­ných prob­lé­mov pre správ­cu sys­té­mu. Len­že pod­stat­ná časť pou­ží­va­te­ľov hlá­si­la, že vý­kon­nosť sys­té­mu nie je ak­cep­to­va­teľ­ná. Správ­ca sa te­da roz­ho­dol reš­tar­to­vať väč­ši­nu vir­tuál­nych server­ov a vý­kon­nosť sa vrá­ti­la do nor­má­lu. Vy­dr­ža­la však len dov­te­dy, kým sa si­tuácia ne­zo­pa­ko­va­la o nie­koľ­ko týž­dňov nes­kôr. Na­po­kon sa úro­veň do­sa­hu na biz­nis na­toľ­ko zvý­ši­la, že prob­lém bol pos­tú­pe­ný se­nior ma­naž­men­tu. Fir­ma mu­se­la urý­chle­ne pri­jať opat­re­nia na od­strá­ne­nie prob­lé­mu vrá­ta­ne pos­kyt­nu­tia kon­zul­tá­cie špe­cia­lis­tov exter­né­ho do­dá­va­te­ľa, pri­čom vý­ška ich od­me­ny ne­bo­la za­ned­ba­teľ­ná. Po de­tail­nom pre­šet­re­ní vý­kon­nos­tné­ho prob­lé­mu a vy­lú­če­ní mož­ných al­ter­na­tív sa zis­ti­lo, že je­den z ôs­mich vir­tuál­nych server­ov ne­mal dos­ta­tok pa­mä­te. Ap­li­ká­cia bo­la navr­hnu­tá tak, že kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa po pr­vom prih­lá­se­ní pri­ra­ďo­va­la prá­ve k to­mu­to server­u, kde zos­tal dov­te­dy, kým sa neod­hlá­sil. Mo­ni­to­ro­va­cí sof­tvér však bol pri­po­je­ný na pl­ne funkč­ný server a na tú is­tú lo­ka­li­tu sa pri­pá­jal aj správ­ca, keď pria­mo tes­to­val dos­tup­nosť sys­té­mu.

Ma­lo to fun­go­vať!
Pri reali­zá­cii pro­jek­tu vir­tua­li­zá­cie bo­la kaž­dá ap­li­ká­cia navr­hnu­tá tak, aby v prí­pa­de zly­ha­nia v pri­már­nom dá­to­vom cen­tre bo­lo mož­né pres­me­ro­vať zá­ťaž do zá­lož­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra bez aké­ho­koľ­vek do­sa­hu na kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Nás­led­ne bo­lo od­de­le­nie IT schop­né pod­pí­sať no­vé do­ho­dy o úrov­ni slu­žieb (SLA) s ove­ľa vy­ššou dos­tup­nos­ťou a spo­ľah­li­vos­ťou kľú­čo­vých ap­li­ká­cií a ta­kis­to bol ak­tua­li­zo­va­ný a pod­pí­sa­ný plán kon­ti­nui­ty a bez­peč­nos­ti IT. Ten mal od­te­raz spĺňať ná­roč­né kri­té­riá, kto­ré vy­ža­do­val biz­nis. Fai­lo­ver pre kaž­dú kri­tic­kú ap­li­ká­ciu bol riad­ne tes­to­va­ný a všet­ko fun­go­va­lo dob­re dov­te­dy, kým ne­nas­tal reál­ny vý­pa­dok v pri­már­nom dá­to­vom cen­tre. Niek­to­ré z kri­tic­kých ap­li­ká­cií jed­no­du­cho pres­ta­li fun­go­vať. Mno­ho slu­žieb sa sna­ži­lo naš­tar­to­vať pred ac­ti­ve di­rec­to­ry, DNS a ďal­ší­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré nos­né­mu sys­té­mu pos­ky­to­va­li svo­ju fun­kcio­na­li­tu. Zis­ti­lo sa, že po­čas príp­ra­vy na tú­to si­tuáciu ne­bo­li vy­ko­na­né tes­ty pri úpl­nom od­sta­ve­ní pri­már­ne­ho dá­to­vé­ho cen­tra, a te­da zá­lož­né sys­té­my ma­li k dis­po­zí­cii niek­to­ré fun­kcio­na­li­ty na sie­ti. Keď však nas­tal reál­ny vý­pa­dok, ob­no­ve­nie kri­tic­ké­ho sys­té­mu tr­va­lo ve­ľa ho­dín. Účet za vir­tua­li­zá­ciu vzrás­tol o ne­ma­lú su­mu za od­stáv­ku sys­té­mu, ho­di­ny nad­ča­sov, stra­te­ných príj­mov, ne­ho­vo­riac o nes­po­koj­ných zá­kaz­ní­koch a poš­ra­mo­te­nej re­pu­tá­cii. Aké po­nau­če­nie si mož­no vziať z tých­to prík­la­dov? Spo­ľah­li­vosť a re­dun­dan­tnosť tech­no­ló­gie sa­ma ose­be nie je pos­ta­ču­jú­ca. Pod­ľa pos­led­ných zis­te­ní zod­po­ve­dá zly­ha­nie har­dvé­ru len za 10 % neo­ča­ká­va­ných vý­pad­kov IT slu­žieb. Čo­raz viac vy­stu­pu­je do pop­re­dia ne­vyh­nut­nosť brať do úva­hy kom­bi­ná­ciu pro­ce­sov, ľu­dí a nás­tro­jov, kto­ré sa na spo­ľah­li­vej pre­vádz­ke IT slu­žieb po­die­ľa­jú.

HP_Lilov_01.jpg

AN­DREJ LI­LOV

AUTOR PRA­CU­JE AKO BU­SI­NESS MA­NA­GER FOR MIS­SION CRI­TI­CAL & DA­TA­CEN­TER SERVIC­ES, HP

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter