Nová implementácia dynamického SQL

Ke­dy­si dáv­no sme sa ve­no­va­li tvor­be do­py­tov s po­uži­tím ruč­ne pí­sa­né­ho kó­du bez ja­zy­ka SQL. V tej­to čas­ti si, nao­pak, uká­že­me, akým spô­so­bom sa v Cac­hé vy­ví­ja­li do­py­ty, a oboz­ná­mi­me sa s naj­nov­šou im­ple­men­tá­ciou dy­na­mic­kých do­py­tov SQL. 

Už od pr­vo­po­čiat­kov Cac­hé exis­to­va­la v ňom mož­nosť pra­co­vať s prí­kaz­mi ja­zy­ka SQL za­puz­dre­ný­mi do mak­ro­kó­du ja­zy­ka Ob­jectScript, te­da náš­ho na­tív­ne­ho skrip­to­va­cie­ho ja­zy­ka. Ten­to spô­sob prá­ce s SQL je stá­le naj­rýc­hlej­ší pri vy­ko­ná­va­ní do­py­tov, ale má tú nec­nosť, že prí­kaz SQL mu­sí byť zos­ta­ve­ný už v ča­se tvor­by zdro­jo­vé­ho kó­du, te­da mu­sí byť „za­drô­to­va­ný“ natvr­do. Sí­ce do a zo za­puz­dre­né­ho SQL mož­no od­ov­zdá­vať pa­ra­met­re, ale stá­le prí­ka­zy sa ne­da­jú za be­hu me­niť. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vá im­ple­men­tá­cia dy­na­mic­ké­ho SQL
Kedysi dávno sme sa venovali tvorbe dopytov s použitím ručne písaného kódu bez jazyka SQL. V tejto časti si, naopak, ukážeme, akým spôsobom sa v Caché vyvíjali dopyty, a oboznámime sa s najnovšou implementáciou dynamických dopytov SQL. čítať »
 
Dy­na­mic­ké od­ba­ve­nie vlas­tnos­tí a me­tód tried
V tejto časti nášho seriálu sa oboznámime s veľmi užitočnou schopnosťou tried Caché, ktorá je k dispozícii už dlhší čas, ale až v posledných verziách sa dostáva viac do popredia čítať »
 
Prá­ca s trie­dou %In­staller
V tomto pokračovaní seriálu vám ukážeme použitie ešte stále pomerne čerstvej novinky, určenej na používateľskú úpravu inštalácie Caché. čítať »
 
Vy­uži­tie po­uží­va­teľ­skej pro­jek­cie na Unit Tes­ting
V predchádzajúcej časti sme sa oboznámili s balíčkom % UnitTesting a ukázali sme na praktickom príklade, ako s ním pracovať. Asi vám v priebehu čítania napadlo, či by nebolo možné tvorbu testovacích tried nejako automatizovať. čítať »
 
Tes­to­va­nie kó­du po­mo­cou Unit Tes­ting nás­tro­ja Cac­hé
Koľkí z nás vývojárov môžu na otázku, či testujú svoj kód, odpovedať úprimne: áno? čítať »
 
Try – catch ošet­re­nie chýb a pre­po­je­nie do sys­té­mo­vé­ho pro­to­ko­lu chýb
Na početné otázky priaznivcov programovania s vysokovýkonnou objektovou databázou InterSystems Caché vám prinášame niekoľko aktuálnych tipov a trikov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter