Seriál: Jython

jython copy.jpg Se­riál Jyt­hon, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od ap­rí­la 2008 do no­vem­bra 2009. Se­riál ob­shu­je 14 čas­tí.



  1. časť: Zoz­nám­te sa...
  2. časť: Zá­kla­dy ja­zy­ka
  3. časť: Ko­men­tá­re
  4. časť: Nu­me­ric­ké fun­kcie
  5. časť: Sek­ven­čné dá­to­vé ty­py
  6. časť: Aso­cia­tív­ne po­le
  7. časť: Lo­gic­ké vý­ra­zy ale­bo Čo je prav­da a čo lož
  8. časť: Zdru­že­ný zoz­nam
  9. časť: Fun­kcie
10. časť: Fun­kcie a spô­so­by od­ov­zdá­va­nia pa­ra­met­rov
11. časť: Mo­du­ly a ba­líč­ky v Jyt­ho­ne
12. časť: Pre­men­né, ta­buľ­ky sym­bo­lov a roz­sa­hy plat­nos­ti v Jyt­ho­ne
13. časť: Jyt­hon a da­ta­bá­za Cac­hé
14. časť: Per­zis­ten­tné ob­jek­ty a Ja­va pro­jek­cia

Zdroj: Infoware od 4/2008 do 10/2009



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: C++ pod Win­dows
Se­riál C++ pod Windows, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne PC REVUE od augusta 2000 do septembra 2002. Se­riál ob­shu­je 26 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne
Se­riál Programujeme grafický engine, začal vychád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od novembra 2007 a stále vychádza. Se­riál zatial ob­sahu­je 36 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Tvor­ba in­ter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Se­riál Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od apríla 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tiaľ ob­sa­hu­je 2 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Prog­ra­mu­je­me GPU
Se­riál Programujeme GPU, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od januára 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
Se­riál Vývoj aplikácií pre Office 2010 (2007), za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od januára 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Jyt­hon
Se­riál Jython, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od apríla 2008 do novembra 2009. Se­riál ob­shu­je 14 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia / Ako stvo­riť An­droid
Se­riál Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia / Ako stvoriť Android, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od ja­nuá­ra 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Ar­dui­no
Se­riál Arduino, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od marca 2010 do júna 2010. Se­riál ob­shu­je 4 čas­tí. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter