IW: Aj malé firmy môžu profitovať z cloudu

cloud-computing.jpg Čo je cloud com­pu­ting v sku­toč­nos­ti? Poz­ri­me sa, aké sú mož­nos­ti z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa a pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb. U pou­ží­va­te­ľa služ­by clou­du sa väč­ši­nou ne­vy­ža­du­je kú­pa a in­šta­lá­cia no­vé­ho har­dvé­ru a sof­tvé­ru. Nas­ta­ve­nie pa­ra­met­rov jed­not­li­vých po­nú­ka­ných slu­žieb sa us­ku­toč­ňu­je pros­tred­níc­tvom sa­moob­slu­hy. Pop­lat­ky za služ­by clou­du sa ty­pic­ky uh­rá­dza­jú for­mou me­sač­né­ho pred­plat­né­ho. Me­dzi ďal­šie vlas­tnos­ti clou­du pat­rí ľah­ká šká­lo­va­teľ­nosť. Dos­tup­né rie­še­nia do­ká­žu ob­slú­žiť pod­ni­ky s 5 či 500 a viac za­mes­tnan­ca­mi. Služ­by clou­du zvy­čaj­ne ras­tú tak, ako ras­tie fir­ma. Cloud com­pu­ting sa uka­zu­je ako tech­no­ló­gia nie­len bu­dúc­nos­ti, ale už aj sú­čas­nos­ti. IT prie­my­sel v tom­to sme­re rých­lo nap­re­du­je. Ho­ci pri clou­de tre­ba zod­po­ve­dať otáz­ky bez­peč­nos­ti, sta­bi­li­ty a vlas­tníc­tva dát, v zá­sa­de pos­ky­tu­je pod­ni­kom dô­le­ži­tý nás­troj na mi­ni­ma­li­zá­ciu nák­la­dov na pre­vádz­ku vlas­tné­ho IT a dá­to­vé­ho cen­tra. Ma­lé pod­ni­ky väč­ši­nou zís­ka­va­jú vý­ho­dy nap­rík­lad z mi­ni­ma­li­zá­cie nák­la­dov pot­reb­ných na pre­vádz­ku sú­bo­ro­vých a e-mai­lo­vých server­ov, dá­to­vých úlo­žísk a rôz­ne­ho ho­to­vé­ho ba­líč­ko­vé­ho sof­tvé­ru. Na­vy­še vždy a vša­de dos­tup­né služ­by clou­do­vé­ho rie­še­nia pred­sta­vu­jú zá­klad pre bez­prob­lé­mo­vú spo­lup­rá­cu me­dzi za­mes­tnan­ca­mi a ob­chod­ný­mi par­tner­mi. Ide to veľ­mi jed­no­du­cho, väč­ši­nou s vy­uži­tím webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. V in­for­mač­ných zdro­joch, kto­ré sú k dis­po­zí­cii, mô­že­me ľah­ko náj­sť de­siat­ky dos­tup­ných slu­žieb, po­nú­ka­ných pre cloud. Tie sa orien­tu­jú nap­rík­lad na dá­to­vé úlo­žis­ká a zá­lo­ho­va­nie, ďa­lej na pod­po­ru pro­duk­ti­vi­ty pra­cov­ní­kov, ako je nap­rík­lad Goog­le Docs či Goog­le Apps, naj­nov­ší Orac­le Cloud Of­fi­ce, prí­pad­ne služ­by rôz­nych webo­vých kon­fe­ren­cií (obr. 1).

obr1.JPG

Ďalej v po­nu­ke clou­du náj­de­me fi­nan­čné a úč­tov­né ap­li­ká­cie, ur­če­né na sle­do­va­nie nák­la­dov, vý­no­sov, da­ňo­vých po­vin­nos­tí. Sú tu však dos­tup­né aj väč­šie nás­tro­je na ob­slu­hu a ria­de­nie vzťa­hov so zá­kaz­ní­kom (CRM) a do­kon­ca aj nás­tro­je na bu­si­ness in­telli­gen­ce.

Ako mô­že cloud vy­ze­rať u pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb
Kým pou­ží­va­te­ľo­vi clou­do­vých slu­žieb väč­ši­nou sta­čí ope­rač­ný sys­tém, pre­hlia­dač a pri­po­je­nie na sieť, na stra­ne pos­ky­to­va­te­ľa je pot­reb­ná elas­tic­ká sof­tvé­ro­vá a har­dvé­ro­vá infra­štruk­tú­ra, pos­ta­ve­ná na štan­dar­doch. Zvy­čaj­ne ide o ot­vo­re­nú a in­teg­ro­va­nú súp­ra­vu pro­duk­tov s vy­so­kým vý­ko­nom, spo­ľah­li­vos­ťou, šká­lo­va­teľ­nos­ťou, dos­tup­nos­ťou, za­bez­pe­če­ním a por­ta­bi­li­tou. To­to sú vlas­tnos­ti oča­ká­va­né od clou­do­vých tech­no­ló­gií pred pre­su­nu­tím dô­le­ži­té­ho dá­to­vé­ho spra­co­va­nia z ma­lej a stred­nej fir­my na ve­rej­ný ale­bo súk­rom­ný cloud. Clou­do­vá plat­for­ma je zvy­čaj­ne v zá­kla­doch pos­ta­ve­ná na ro­bus­tnej infra­štruk­tú­re IaaS, skla­da­jú­cej sa zo sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry, server­ov, ope­rač­ných sys­té­mov a nás­tro­jov na vir­tua­li­zá­ciu. Na tr­hu už dnes exis­tu­jú uni­kát­ne vop­red prip­ra­ve­né sys­té­my pre cloud. Clou­do­vá infra­štruk­tú­ra je tu k dis­po­zí­cii ih­neď po roz­ba­le­ní ška­tu­le. Za­hŕňa­jú op­ti­ma­li­zo­va­né plat­for­my na hos­ťo­va­nie da­ta­báz ale­bo bez­peč­né, úlo­ho­vo kri­tic­ké na­sa­de­nie všet­kých ty­pov ap­li­ká­cií v clou­de s pod­po­rou tak­mer neob­me­dze­né­ho šká­lo­va­nia.

Pre­po­je­nie pod­ni­ko­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra a clou­du
V pos­led­ných ro­koch IT prie­my­sel za­zna­me­nal ná­rast vy­uži­tia ve­rej­ných slu­žieb cloud com­pu­tin­gu a ap­li­ká­cií SaaS. Za­tiaľ čo pod­ni­ky in­ves - tu­jú do no­vých ob­chod­ných mo­de­lov, orien­to­va­ných na vy­uži­tie clou­du, sú­čas­ne sa stá­le vý­raz­ne spo­lie­ha­jú aj na svo­je exis­tu­jú­ce IT. Tá­to stra­té­gia vy­uži­tia dvoch rôz­nych ty­pov infra­štruk­tú­ry pred­sta­vu­je po­ten­ciál­ne rôz­ne prob­lé­my. Pop­ri vý­be­re mid­dlewaru, ako pri­már­nej in­teg­rač­nej plat­for­my na rie­še­nie po­trieb v IT, je ten­to mid­dleware ďa­lej pri­ro­dze­nou voľ­bou na roz­ší­re­nie ale­bo pre­po­je­nie exis­tu­jú­cej IT infra­štruk­tú­ry s clou­dom.

Pri pre­po­je­ní ve­rej­né­ho clou­du a súk­rom­né­ho IT mu­sia zvy­čaj­ne or­ga­ni­zá­cie náj­sť po­mo­cou mid­dlewaru od­po­ve­de na nas­le­du­jú­cich päť vý­ziev:

– Pre­po­jo­va­cia infra­štruk­tú­ra mu­sí byť schop­ná rých­lo na­čí­tať dá­ta z IT a od­os­lať do clou­do­vých ap­li­ká­cií na­čas.
– Úda­je me­dzi IT a clou­dom mu­sia byť syn­chro­ni­zo­va­né čas­to tak­mer v reál­nom ča­se.
– Tam, kde ob­chod­né pro­ce­sy za­hŕňa­jú ap­li­ká­cie na oboch stra­nách ve­rej­né­ho clou­du a súk­rom­né­ho IT, mu­sia byť tie­to pro­ce­sy pl­ne in­teg­ro­va­né.
– Pou­ží­va­teľ­ské kon­tá a prís­tu­po­vé op­ráv­ne­nia k služ­bám vo ve­rej­nom clou­de mu­sia byť ria­de­né tak, ako za­mes­tnan­ci pri­chá­dza­jú a opúš­ťa­jú spo­loč­nosť. Sú­čas­ne tre­ba za­bez­pe­čiť aj dodr­žia­va­nie sprá­vy prís­tu­pu k cit­li­vým sys­té­mom.
– Ochra­nu cit­li­vých in­for­má­cií tak v súk­rom­nom IT dá­to­vom cen­tre, ako aj vo ve­rej­nom clou­de tre­ba za­bez­pe­čiť pre­sa­dzo­va­ním rov­na­kej auten­ti­zá­cie a auto­ri­zá­cie.

Čo­raz šir­šie mož­nos­ti clou­du vy­tvá­ra­jú mo­ti­vá­cie na im­ple­men­tá­ciu a vy­uži­tie clou­du aj seg­men­te ma­lých a stred­ných spo­loč­nos­tí už dnes. Jed­na z hlav­ných mo­ti­vá­cií je mi­ni­ma­li­zá­cia nák­la­dov pot­reb­ných na pre­vádz­ku vlas­tné­ho IT a dá­to­vé­ho cen­tra. Ďal­šia mo­ti­vá­cia je bez­prob­lé­mo­vá spo­lup­rá­ca me­dzi za­mes­tnan­ca­mi a ob­chod­ný­mi par­tner­mi. Cloud tak pri­ná­ša do toh­to seg­men­tu ino­vá­ciu a pod­po­ru­je ma­lé a stred­né fir­my v roz­vo­ji a agi­li­te.

strelecky.jpg

MI­KULÁŠ STRE­LECKÝ,
Prin­ci­pal Sa­les Con­sul­tant,
Orac­le Slo­ven­sko

Zdroj: INFOWARE 3/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter