Seriál: Linux súkromne i pracovne

Se­riál Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne, vy­chá­dzal v ma­ga­zí­ne In­foware od sep­tem­bra 2006 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 45 čas­tí.

Hľa­da­nie náh­ra­dy ap­li­ká­cií Win­dows - 1. časť
Hľa­da­nie náh­ra­dy ap­li­ká­cií Win­dows - 2. časť
Hľa­da­nie náh­ra­dy ap­li­ká­cií Win­dows - 3. časť
USB kľúč - 4. časť
Pre­hlia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7. časť
Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií II – 12. časť
In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií III. - 13. časť
In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií IV. - 14. časť
Pou­ží­va­me li­nuxové ap­li­ká­cie - 15. časť
Or­ga­ni­zá­tor Kon­tact - 16. časť
Pri­pá­ja­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy I - 17. časť
Pri­pá­ja­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy II. - 18. časť
RSS - 19. časť
Wine I. - 20. časť
Wine II. - 21. časť
Ber­yl I. - 22. časť
Ber­yl II. - 23. časť
PDA I. - 24. časť
PDA II. - 25. časť
Vý­ro­ba DVD fil­mov I. - 26. časť
Vý­ro­ba DVD fil­mov II. - 27.časť
Vý­ro­ba DVD fil­mov III. - 28. časť
Vý­ro­ba DVD fil­mov IV. - 29.časť
Vý­ro­ba skla­dieb MP3 I. - 30. časť
Vý­ro­ba MP3 skla­dieb II. - 31. časť
Vý­ro­ba MP3 skla­dieb III. - 32. časť
Edi­tor webo­vých strá­nok I. - 33. časť
Edi­tor webo­vých strá­nok II. - 34. časť
Vir­tuál­ne pros­tre­dia - 35. časť
Vir­tual­Box I. - 36. časť
Vir­tual­Box II - 37. časť
VMware / I. - 38. časť
VMware/II - 39. časť
VMware/III - 40. časť
VMware/IV - 41. časť
VMware/V - 42. časť
Blen­der - 43. časť
Gimp - 44. časť
Zá­ver - 45. časť

Zdroj: Infoware od 9/2006 do 12/2010Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux prak­tic­ky ako server
Se­riál Linux prakticky ako server, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2003 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tiaľ ob­sa­hu­je 85 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne
Se­riál Linux súkromne i pracovne, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2006 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 45 čas­tí. čítať »
 
Osem tipov pre rýchlejší štart Ubuntu
Aj keď sa môže zdať, že dnešné linuxové distribúcie bežia na počítačoch maximálnou možnou rýchlosťou, nie je to pravda. čítať »
 
10 dôležitých úspechov Linuxu
IT profesionáli, ktorí sa angažujú v projekte IBM developerWorks, sa pri príležitosti 10. výročia tohto projektu, rozhodli spísať 10 významných úspechov operačného systému Linux čítať »
 
Sedem najčastejších dôvodov, prečo používatelia končia s Linuxom
Linuxový zanietenec Keir Thomas bol v roku 2005 jedným z prvých ľudí, ktorí si uvedomili potenciál operačného systému Ubuntu Linux. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter