Konfigurácia vysokej dostupnosti / 1. časť

V na­šom člán­ku načr­tne­me mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie, kto­ré umož­ňu­jú za­bez­pe­čiť vy­so­kú dos­tup­nosť slu­žieb elek­tro­nic­kej poš­ty v pros­tre­dí Exchan­ge Server 2010. 

V sú­čas­nos­ti fir­my a or­ga­ni­zá­cie kla­dú veľ­ký dô­raz na vy­so­kú dos­tup­nosť ko­mu­ni­kač­né­ho pros­tre­dia, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho sú rie­še­né ži­vot­ne dô­le­ži­té fun­kcie fir­my. Ne­raz na ko­mu­ni­kač­né sys­té­my nad­vä­zu­jú ďal­šie ap­li­kač­né sys­té­my, kto­ré za­bez­pe­ču­jú kľú­čo­vé ob­chod­né pro­ce­sy vo fi­rem­nom pros­tre­dí. Exchan­ge Server 2010 po­dob­ne ako je­ho pred­chod­co­via dis­po­nu­je via­ce­rý­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré umož­ňu­jú do­sa­ho­vať vy­so­kú dos­tup­nosť slu­žieb v sie­ťo­vom pros­tre­dí. Nos­ná časť tech­no­ló­gií a fi­lo­zo­fia bo­la pre­ne­se­ná z pred­chá­dza­jú­cej ver­zie Exchan­ge Server 2007. Ide o tech­no­ló­gie Fai­lo­ver Clus­te­ring a Log ship­ping na stra­ne da­ta­bá­zo­vé­ho server­a (Mail­box Server) a Network Load Ba­lan­cing na stra­ne server­a za­bez­pe­ču­jú­ce­ho kon­takt s klien­tsky­mi ap­li­ká­cia­mi (Client Ac­cess Server). Exchan­ge Server 2007 pos­ky­tu­je nie­koľ­ko kon­fi­gu­rá­cií da­ta­bá­zo­vé­ho server­a s rôz­nou úrov­ňou vy­so­kej dos­tup­nos­ti, kto­ré sú ozna­čo­va­né ako Lo­cal con­ti­nuous rep­li­ca­tion (LCR), Clus­ter con­ti­nuous rep­li­ca­tion (CCR), Stan­dby con­ti­nuous rep­li­ca­tion (SCR) a Sing­le co­py clus­ters (SCC). Viac in­for­má­cií o spo­mí­na­ných tech­no­ló­giách mô­že­te náj­sť v tech­nic­kej do­ku­men­tá­cii na strán­kach Mic­ro­sof­tu (http://tech­net.mic­ro­soft.com/en-us/lib­ra­ry/ bb124721(EXCHG.80).aspx).

exchange_2010 OBR1.jpg

Obr. č. 1

Návrh vy­so­ko dos­tup­né­ho rie­še­nia pre Exchan­ge Server 2010 si vy­ža­du­je roz­de­le­nie na jed­not­li­vé ro­ly, pre­to­že kaž­dá z nich vy­uží­va od­liš­nú tech­no­ló­giu a kon­fi­gu­rá­ciu. V tej­to čas­ti ob­jas­ní­me, ako mož­no navr­hnúť kon­fi­gu­rá­ciu s vy­so­kou dos­tup­nos­ťou da­ta­bá­zo­vých server­ov, te­da server­ov v ro­le Mail­box Server­a.

Ro­la Mail­box Server­a
Na za­bez­pe­če­nie vy­so­kej dos­tup­nos­ti da­ta­bá­zo­vých server­ov sa vy­uží­va kom­po­nent server­ov­ých ope­rač­ných sys­té­mov Fai­lo­ver Clus­te­ring. Pre ad­mi­nis­trá­to­ra Exchan­ge Server­a je kon­fi­gu­rá­cia a sprá­va klas­tro­vé­ho rie­še­nia tran­spa­ren­tná, pre­to­že sa v pl­nej mie­re vy­uží­va­jú ad­mi­nis­trá­tor­ské nás­tro­je Exchan­ge Server­a, a to Exchan­ge Ma­na­ge­ment Shell (EMS) a Exchan­ge Ma­na­ge­ment Con­so­le (EMC). Re­dun­dan­cia da­ta­báz je rie­še­ná vy­tvá­ra­ním via­ce­rých kó­pií da­ta­bá­zy na rôz­nych server­och, pri­čom jed­not­li­vé kó­pie sa udr­žia­va­jú v ak­tuál­nom sta­ve po­mo­cou prie­bež­ných rep­li­ká­cií tran­sak­čných log sú­bo­rov (už spo­mí­na­ný Log ship­ping). Re­dun­dan­tná kon­fi­gu­rá­cia da­ta­bá­zo­vé­ho server­a vy­uží­va ob­jekt Da­ta­ba­se Avai­la­bi­li­ty Group (DAG). DAG rep­re­zen­tu­je sku­pi­nu server­ov, kto­ré vy­tvá­ra­jú infra­štruk­tú­ru na za­bez­pe­če­nie rep­li­ká­cií da­ta­báz a ak­ti­vá­ciu kó­pií jed­not­li­vých da­ta­báz. Kaž­dá da­ta­bá­za mô­že ob­sa­ho­vať až 16 kó­pií na rôz­nych server­och v DAG-u, pri­čom na kaž­dom server­i mô­že byť umies­tne­ná da­ta­bá­za iba v jed­nej kó­pii. Roz­lo­že­nie da­ta­báz mô­že ad­mi­nis­trá­tor de­fi­no­vať na zá­kla­de vý­ko­no­vej ka­pa­ci­ty jed­not­li­vých server­ov, ako mož­no vi­dieť v prík­la­de na ob­ráz­ku č. 1.

Ak­tív­na mô­že byť iba jed­na z kó­pií da­ta­bá­zy (v prík­la­de ozna­če­ná mod­rou far­bou), os­tat­né kó­pie da­ta­bá­zy sú pa­sív­ne (v prík­la­de ozna­če­né si­vou far­bou). V prí­pa­de vý­pad­ku dôj­de k ak­ti­vá­cii niek­to­rej z pa­sív­nych kó­pií da­ta­bá­zy. Rov­na­ko mož­no ak­ti­vo­vať ľu­bo­voľ­nú pa­sív­nu kó­piu da­ta­bá­zy v prí­pa­de údr­žby server­a. Ak­ti­vá­cia a deak­ti­vá­cia kó­pie da­ta­bá­zy sa us­ku­toč­ňu­je pre kaž­dú z da­ta­báz in­di­vi­duál­ne a ne­zá­vis­le od os­tat­ných da­ta­báz. Za ak­ti­vo­va­nie pa­sív­nej kó­pie da­ta­bá­zy je zod­po­ved­ný kom­po­nent Exchan­ge server­a, kto­rý sa na­zý­va Ac­ti­ve Ma­na­ger. Ac­ti­ve Ma­na­ger beží ako pro­ces na kaž­dom da­ta­bá­zo­vom Exchan­ge server­i v DAG-u. Ac­ti­ve Ma­na­ger ro­zoz­ná­va dve ro­ly, a to Pri­ma­ry Ac­ti­ve Ma­na­ger (PAM) a Stan­dby Ac­ti­ve Ma­na­ger (SAM). PAM beží na jed­nom zo server­ov v DAG-u a je zod­po­ved­ný za zís­ka­va­nie in­for­má­cií o zme­nách v to­po­ló­gii klas­tra a roz­ho­du­je o ak­ti­vá­cii kó­pie da­ta­bá­zy v prí­pa­de vý­pad­ku server­a ale­bo po­ru­chy ak­tív­nej da­ta­bá­zy. Pri de­tek­cii vý­pad­ku ak­tív­nej da­ta­bá­zy pou­ži­je PAM inter­ný al­go­rit­mus vý­be­ru kó­pie, kto­rá je naj­vhod­nej­šia na ak­ti­vá­ciu. Pri vý­be­re sú pou­ži­té nas­le­du­jú­ce kri­té­riá:

Co­py queue lenght – po­čet tran­sak­čných sú­bo­rov, kto­ré eš­te ne­bo­li sko­pí­ro­va­né z ak­tív­nej kó­pie. Čím niž­šia hod­no­ta, tým vy­ššia pre­fe­ren­cia.
Ac­ti­va­tion­Pre­fe­ren­ce – ad­mi­nis­trá­to­rom sta­no­ve­ná hod­no­ta. Čím niž­šie čís­lo, tým vy­ššia pre­fe­ren­cia.
Rep­lay queue length – po­čet tran­sak­čných sú­bo­rov, kto­ré mu­sia byť za­pra­co­va­né do pa­sív­nej kó­pie da­ta­bá­zy. Čím niž­šia hod­no­ta, tým vy­ššia pre­fe­ren­cia.
Con­tent in­dex – vy­ššiu pre­fe­ren­ciu ma­jú kó­pie da­ta­báz, na kto­rých je in­dex ak­tuál­ny.

Po tom, ako PAM vy­be­rie naj­vhod­nej­šiu kó­piu da­ta­bá­zy na ak­ti­vá­ciu, je spus­te­ný pro­ces at­tempt co­py last logs, kto­rý sa po­kú­ša sko­pí­ro­vať chý­ba­jú­ce tran­sak­čné sú­bo­ry z pô­vod­ne ak­tív­nej da­ta­bá­zy na vy­bra­nú kó­piu. V prí­pa­de ús­peš­né­ho sko­pí­ro­va­nia tran­sak­čných sú­bo­rov sa pa­sív­na da­ta­bá­za bez stra­ty dát auto­ma­tic­ky naš­tar­tu­je. V prí­pa­de, že ko­pí­ro­va­nie chý­ba­jú­cich tran­sak­čných sú­bo­rov zly­há, be­rie sa do úva­hy nas­ta­ve­nie pa­ra­met­ra Auto­Da­ta­ba­se­Moun­tDial. Pa­ra­me­ter Auto­Da­ta­ba­se­Moun­tDial sa nas­ta­vu­je prí­ka­zom Set-Mail­boxSer­ver a mô­že na­do­bú­dať nas­le­du­jú­ce hod­no­ty:

Los­sless – vy­ža­du­je hod­no­tu Co­py queue lenght nu­lo­vú, to zna­čí, že pa­sív­na da­ta­bá­za sa auto­ma­tic­ky naš­tar­tu­je iba v prí­pa­de, že sa po­da­ri­lo z ak­tív­nej da­ta­bá­zy na­ko­pí­ro­vať všet­ky tran­sak­čné sú­bo­ry.
Goo­dA­vai­la­bi­li­ty – po­vo­ľu­je ab­sen­ciu maximál­ne 6 tran­sak­čných sú­bo­rov na ak­ti­vá­ciu pa­sív­nej da­ta­bá­zy. To zna­čí, že hod­no­ta Co­py queue lenght mu­sí byť v roz­sa­hu 0 – 6, aby bo­la da­ta­bá­za ak­ti­vo­va­ná.
Bes­tA­vai­la­bi­li­ty – po­vo­ľu­je ab­sen­ciu maximál­ne 12 tran­sak­čných sú­bo­rov na ak­ti­vá­ciu pa­sív­nej da­ta­bá­zy. To zna­čí, že hod­no­ta Co­py queue lenght mu­sí byť v roz­sa­hu 0 – 12, aby bo­la da­ta­bá­za ak­ti­vo­va­ná.

V prí­pa­de, že kó­pia da­ta­bá­zy prek­ra­ču­je po­vo­le­nú hod­no­tu pa­ra­met­ra Auto­Da­ta­ba­se­Moun­tDial, mu­sí dôjsť k ob­no­ve­niu chý­ba­jú­cich tran­sak­čných lo­gov ale­bo mô­že ad­mi­nis­trá­tor s ve­do­mím mož­nej stra­ty dát ak­ti­vo­vať kó­piu da­ta­bá­zy ruč­ne.

Exchan­ge Server 2010 po­dob­ne ako je­ho pred­chod­ca umož­ňu­je udr­žia­va­nie kó­pie da­ta­bá­zy s ones­ko­re­ným zá­pi­som až 14 dní. Ones­ko­re­ný zá­pis mô­že­me nas­ta­viť prí­ka­zom Set-Mail­boxDa­ta­ba­se­Co­py a de­fi­no­va­ním hod­no­ty Rep­layLag­Ti­me. Kó­pia da­ta­bá­zy s ones­ko­re­ným zá­pi­som sa mô­že vy­užiť v prí­pa­de, že sa poš­ko­de­nie da­ta­bá­zy ale­bo ne­žia­du­ce zme­ny roz­ší­ria prie­bež­ný­mi rep­li­ká­cia­mi tran­sak­čných sú­bo­rov aj na pa­sív­ne kó­pie da­ta­bá­zy.

Mail­box Server do­ká­že v prí­pa­de po­ru­chy vy­uží­vať fun­kciu tran­spor­tné­ho server­a ozna­če­nú Tran­sport Dum­pster, aby tak zní­žil prav­de­po­dob­nosť stra­ty dát pri ak­ti­vá­cii pa­sív­nej kó­pie da­ta­bá­zy. O tom, ako pl­ní fun­kciu Tran­sport Dum­pster, a o mož­nos­tiach za­bez­pe­čo­va­nia vy­so­kej dos­tup­nos­ti pre os­tat­né ro­ly server­ov si po­vie­me v pok­ra­čo­va­ní člán­ku v ďal­šom vy­da­ní ma­ga­zí­nu.

MarosFuleky.jpg Ma­roš Füle­ky, CIT

Zdroj: Infoware 3/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kon­fi­gu­rá­cia vy­so­kej dos­tup­nos­ti / 1. časť
V našom článku načrtneme možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú zabezpečiť vysokú dostupnosť služieb elektronickej pošty v prostredí Exchange Server 2010. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXIV.
V tejto časti seriálu vám v stručnosti predstavíme tzv. systémy častíc (particle systems). Kvalitne navrhnutými systémami častíc dokážeme veľmi rýchlo a elegantne zvýšiť dynamiku grafických aplikácií. čítať »
 
CON­TAI­NED da­ta­bá­zy
V našom predošlom článku sme sa venovali inštalovaniu SQL Denali v najaktuálnejšom CTP. Takisto sme opísali, ako si pripraviť testovacie prostredie spolu so vzorovými databázami. čítať »
 
Ko­niec ad­res­né­ho pries­to­ru IPv4 inter­ne­tu
Začiatkom februára nastáva veľký deň D pre súčasný internet. Každé zariadenie – či už na internete, alebo v lokálnej sieti – má jednoznačnú L3 adresu, a keďže sa vo svete presadil protokol IP, je to adresa IPv4, zapísaná v 4 oktetoch. čítať »
 
Op­ti­ma­li­zá­cia dá­to­vé­ho skla­du - Spoz­ná­va­me BI: 9. časť
Modelovanie dát dátového skladu je zvláštna disciplína, v rámci ktorej denormalizujeme štruktúry na lepší výkon, aby sme potom z tejto denormalizácie urobili normu a z nej zase výnimky. čítať »
 
Ro­zum­né fi­nan­co­va­nie v IT
Aj napriek oživeniu trhu je opatrnosť a rozumný prístup k použitiu finančných prostriedkov stále na mieste. čítať »
 
IT je vý­hod­nej­šie vy­uží­vať ako vlas­tniť
O lízing informačných technológií akoby na Slovensku ani nebol záujem. Predstavuje menej ako jedno percento z celkovej hodnoty prefinancovaných hnuteľných vecí čítať »
 
In­teg­rá­cia ko­mu­ni­kač­ných mé­dií
Podstatou každej komunikačnej technológie je odstránenie ­bariér. Telefónne systémy napríklad odstránili prekážku v podobe vzdialenosti medzi ľuďmi, čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter