Rozumné financovanie v IT

Aj nap­riek oži­ve­niu tr­hu je opatr­nosť a ro­zum­ný prís­tup k po­uži­tiu fi­nan­čných pros­tried­kov stá­le na mies­te. Ro­biť ve­ci inak, efek­tív­ne a s ví­ziou lep­ších vý­sled­kov pre spo­loč­nosť je sna­hou pre­zie­ra­vé­ho ma­naž­men­tu. Na roz­voj po­dni­ka­nia či zvý­še­nie tr­ho­vé­ho po­die­lu tre­ba dis­po­no­vať ur­či­tý­mi zdroj­mi – fi­nan­čný­mi, ľud­ský­mi, ča­so­vý­mi. A tie mož­no ušet­riť aj na ná­ku­pe a pre­vád­zke sof­tvé­ru i har­dvé­ru. Sta­čí sa roz­hod­núť pre správ­nu voľ­bu fi­nan­co­va­nia. Vi­dieť viac, ako je me­sač­ná splát­ka pri fi­nan­co­va­ní na lí­zing ale­bo for­mou úve­ru, je veľ­mi dô­le­ži­té.

Je lí­zing tá naj­lep­šia voľ­ba?
Ak zo­be­rie­me do úva­hy ča­so­vú ná­roč­nosť vy­ba­vo­va­nia úve­ru v po­rov­na­ní s lí­zin­gom, od­po­veď je jas­ná. Po­zri­me sa však aj na ďal­šie fak­to­ry, kto­ré mô­žu ov­plyv­niť fi­nan­co­va­nie. Uzat­vo­re­nie lí­zin­go­vej zmlu­vy je pruž­né a ča­so­vo ne­ná­roč­né v po­rov­na­ní s úve­rom. Pri lí­zin­gu sa pre­ve­re­nie bo­ni­ty zá­kaz­ní­ka us­ku­toč­ní v prie­be­hu jed­né­ho pra­cov­né­ho dňa. Lí­zin­go­vá spo­loč­nosť má o zá­kaz­ní­ko­vi všet­ky dô­le­ži­té po­dkla­dy, po­treb­né na pre­ve­re­nie. V prí­pa­de, že zá­kaz­ník ús­peš­ne prej­de pre­ve­re­ním kre­di­bi­li­ty, ne­mu­sí ru­čiť svo­jím ma­jet­kom ani ma­jet­kom ako fy­zic­ká oso­ba. Pri úve­re je ru­če­nie ne­vyh­nut­né a schvá­le­nie úve­ru pred­chád­za zdĺha­vý pro­ces od zdok­la­do­va­nia ­do­ku­men­tov až po osob­né, prí­pad­ne iné ru­če­nie či zá­bez­pe­ku. Úver ne­pok­ry­je 100 % hod­no­ty ­in­ves­tič­né­ho ma­jet­ku, inak po­ve­da­né, je ne­vy­hnut­ná akon­tá­cia. Nao­pak, lí­zing pre­fi­nan­cu­je ce­lú po­ža­do­va­nú su­mu. 

Vý­ho­dou lí­zin­gu je aj po­čia­toč­ná ús­po­ra fi­nan­čných zdro­jov, kto­rá rie­ši ne­dos­ta­tok in­ves­tič­né­ho ka­pi­tá­lu. Spo­loč­nosť ne­mu­sí žia­dať o úver, kto­rý je via­za­ný úve­ro­vý­mi po­dmien­ka­mi, ne­mu­sí ani jed­no­ra­zo­vo in­ves­to­vať do in­ves­tič­né­ho ma­jet­ku a svo­je pros­tried­ky mô­že vy­užiť efek­tív­nej­šie na  roz­voj po­dni­ka­nia, pre­vád­zku ale­bo na vlas­tné úče­ly. Me­sač­né nák­la­dy na lí­zing sú vý­raz­ne niž­šie než pri pria­mej kú­pe a po­sky­tu­jú rov­no­mer­né splát­ky náj­om­né­ho po­čas splá­ca­nia. Ak sa spo­loč­nosť, kto­rá vy­uží­va lí­zing, roz­hod­ne pred­čas­ne spla­tiť har­dvér či sof­tvér ob­sta­ra­ný uve­de­nou for­mou, je to mož­né, na­vy­še bez pe­na­li­zá­cie. Pri úve­re je mož­nosť pred­čas­né­ho spla­te­nia len po­dľa ur­če­ných po­dmie­nok, prí­pad­ne s po­ku­tou.

Ako vy­brať správ­ne­ho do­dá­va­te­ľa?
Na slo­ven­skom tr­hu sú stov­ky lí­zin­go­vých spo­loč­nos­tí, pri­čom prib­liž­ne 10 % z nich sa za­me­ria­va na pre­fi­nan­co­va­nie har­dvé­ru a sof­tvé­ru. Nie kaž­dá z nich však do­ká­že po­núk­nuť služ­by, ako je in­šta­lá­cia, tec­hnic­ká po­dpo­ra, sprá­va kon­fi­gu­rá­cie, ško­le­nie, servisn­é za­bez­pe­če­nie, do­dá­va­nie a vý­me­na spot­reb­né­ho ma­te­riá­lu a po­dob­ne. Tak­to mô­žu spo­loč­nos­ti pre nes­práv­ny vý­ber vznik­núť tzv. skry­té po­plat­ky. ­Mys­lí­te si, že za­pla­tí­te vždy toľ­ko splá­tok, na koľ­ko sa za­via­že­te v lí­zin­go­vej zmlu­ve? Nie je to vždy pra­vid­lom. V niek­to­rých lí­zin­go­vých spo­loč­nos­tiach na­mies­to 36 splá­tok za­pla­tí­te 38 až 42 splá­tok, a to dô­vo­du kvar­tál­ne­ho úč­to­va­nia (nap­rík­lad ak uzat­vo­rí­te zmlu­vu v ja­nuá­ri, pr­vé vy­úč­to­va­nie dos­ta­ne­te v mar­ci za pr­vé tri me­sia­ce, pri­čom splát­ky po­čí­ta lí­zin­go­vá spo­loč­nosť od mar­ca). V ko­neč­nom dôs­led­ku po­nu­ka, pre kto­rú sa roz­hod­ne­te na zá­kla­de ce­ny, ne­mu­sí byť ta­ká vý­hod­ná ako sa na za­čiat­ku zda­lo. 

Vý­ho­dou do­dá­va­te­ľa, kto­rý je zá­ro­veň aj vý­rob­com, je, že vie po­núk­nuť vý­hod­né ce­ny za har­dvér, sof­tvér či služ­by. Tre­ba mys­lieť aj na to, že nie kaž­dý vý­rob­ca, kto­rý je zá­ro­veň do­dá­va­te­ľom, vie po­núk­nuť for­mu pre­fi­nan­co­va­nia. Vždy však tre­ba dôk­lad­ne po­rov­nať po­nu­ky fi­nan­co­va­nia pria­mo od vý­rob­cu s uni­ver­zál­ny­mi lí­zin­go­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Veľ­ké kor­po­rá­cie ma­jú vlas­tné fi­nan­čné pros­tried­ky, kto­ré in­ves­tu­jú do lí­zin­gu. Nie sú te­da zá­vis­lé od fixnej ­úro­ko­vej sad­zby ako tie spo­loč­nos­ti, kto­ré sú v spo­lup­rá­ci s exter­ným lí­zin­go­vým po­sky­to­va­te­ľom.

Spo­loč­nosť chce in­ves­to­vať do ná­ku­pu har­dvé­ru. Po­rov­naj­me si te­raz jed­not­li­vé for­my fi­nan­co­va­nia na prík­la­doch (tab. 1).

Pri úve­re sa vy­sky­tu­jú nep­red­pok­la­da­né vý­dav­ky za ve­de­nie úč­tu, spra­co­va­nie zmlu­vy, po­is­te­nie a extra nák­la­dy na in­šta­lá­ciu, servis a po­dob­ne. Či­že kal­ku­lo­va­ná su­ma nie je ko­neč­ná (tab. 2).
Po­is­te­nie je neod­de­li­teľ­ná sú­časť lí­zin­gu a je auto­ma­tic­ky úč­to­va­né pri ak­ti­vá­cii lí­zin­go­vej zmlu­vy. Na pr­vý po­hľad sa me­sač­né splát­ky zda­jú níz­ke, no po­is­te­nie ce­nu za pre­ná­jom po­dstat­ne zvý­ši. Po­zor na pr­vé úč­tov­né ob­do­bie, kto­ré sa za­čí­na kaž­dý ka­len­dár­ny kvar­tál, v ta­kom prí­pa­de sa mô­že stať, že na­mies­to 36 splá­tok za­pla­tí­te až 38. Pri lí­zin­gu je od­kup­ná ce­na tr­ho­vá hod­no­ta. Spra­vid­la sa su­ma ­po­hy­bu­je od 5 % z ob­sta­rá­va­cej ce­ny za­ria­de­nia (tab. 3).

Rozumne financovanie - tab.jpg

Me­sač­ná splát­ka by ne­ma­la byť hlav­ným kri­té­riom pri roz­ho­do­va­ní. Ak chce spo­loč­nosť ušet­riť zdro­je a napl­no sa ve­no­vať bi­zni­su, na kto­rý je pri­már­ne za­me­ra­ná, správ­nym vý­be­rom for­my fi­nan­co­va­nia do­ká­že flexibil­nej­šie rea­go­vať na po­žia­dav­ky tr­hu.

Livia Tkacova.jpg Lí­via Tká­čo­vá
Autor­ka je Lea­sing Spe­cia­list, Xerox Li­mi­ted, o. z.

Zdroj: Infoware 3/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kon­fi­gu­rá­cia vy­so­kej dos­tup­nos­ti / 1. časť
V našom článku načrtneme možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú zabezpečiť vysokú dostupnosť služieb elektronickej pošty v prostredí Exchange Server 2010. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXIV.
V tejto časti seriálu vám v stručnosti predstavíme tzv. systémy častíc (particle systems). Kvalitne navrhnutými systémami častíc dokážeme veľmi rýchlo a elegantne zvýšiť dynamiku grafických aplikácií. čítať »
 
CON­TAI­NED da­ta­bá­zy
V našom predošlom článku sme sa venovali inštalovaniu SQL Denali v najaktuálnejšom CTP. Takisto sme opísali, ako si pripraviť testovacie prostredie spolu so vzorovými databázami. čítať »
 
Ko­niec ad­res­né­ho pries­to­ru IPv4 inter­ne­tu
Začiatkom februára nastáva veľký deň D pre súčasný internet. Každé zariadenie – či už na internete, alebo v lokálnej sieti – má jednoznačnú L3 adresu, a keďže sa vo svete presadil protokol IP, je to adresa IPv4, zapísaná v 4 oktetoch. čítať »
 
Op­ti­ma­li­zá­cia dá­to­vé­ho skla­du - Spoz­ná­va­me BI: 9. časť
Modelovanie dát dátového skladu je zvláštna disciplína, v rámci ktorej denormalizujeme štruktúry na lepší výkon, aby sme potom z tejto denormalizácie urobili normu a z nej zase výnimky. čítať »
 
Ro­zum­né fi­nan­co­va­nie v IT
Aj napriek oživeniu trhu je opatrnosť a rozumný prístup k použitiu finančných prostriedkov stále na mieste. čítať »
 
IT je vý­hod­nej­šie vy­uží­vať ako vlas­tniť
O lízing informačných technológií akoby na Slovensku ani nebol záujem. Predstavuje menej ako jedno percento z celkovej hodnoty prefinancovaných hnuteľných vecí čítať »
 
In­teg­rá­cia ko­mu­ni­kač­ných mé­dií
Podstatou každej komunikačnej technológie je odstránenie ­bariér. Telefónne systémy napríklad odstránili prekážku v podobe vzdialenosti medzi ľuďmi, čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter