Integrácia komunikačných médií

Po­dsta­tou kaž­dej ko­mu­ni­kač­nej tec­hno­ló­gie je od­strá­ne­nie ­ba­riér. Te­le­fón­ne sys­té­my nap­rík­lad od­strá­ni­li pre­káž­ku v po­do­be vzdia­le­nos­ti med­zi ľuď­mi, ako aj ča­so­vé ba­riéry, tak­že ľu­dia mô­žu ko­mu­ni­ko­vať hla­som v reál­nom ale­bo sko­ro reál­nom ča­se, aj keď sú na rôz­nych mies­tach. Ako sa však vy­ví­ja­jú tec­hno­ló­gie a na­še vní­ma­nie sve­ta, vy­ná­ra­jú sa stá­le no­vé ba­riéry, kto­ré by sme ra­di pre­ko­na­li. Priš­li no­vé for­my ko­mu­ni­ká­cie, ako e-mail, hla­so­vé sprá­vy, faxova­cie za­ria­de­nia a pa­ge­ry, po­pu­lár­ne naj­mä v USA, kto­ré však spra­vid­la všet­ky vy­ža­do­va­li vy­uží­va­nie roz­lič­ných ty­pov za­ria­de­ní. Uni­fied mes­sa­ging (UM) pric­hád­za na po­moc s je­di­ným cie­ľom – od­strá­niť tú­to no­vo­vznik­nu­tú ba­riéru v po­do­be sple­ti roz­diel­nych a vzá­jom­ne nes­po­lup­ra­cu­jú­cich tec­hno­ló­gií. Od­stra­ňu­je rôz­ne ter­mi­ná­ly (za­ria­de­nia), ako aj rôz­ne mé­diá tak, aby ľu­dia po­uží­va­jú­ci roz­lič­né tec­hno­ló­gie, mé­diá a ter­mi­ná­ly moh­li ko­mu­ni­ko­vať s kým­koľ­vek, kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. UM te­da pred­sta­vu­je in­teg­rá­ciu rôz­nych ko­mu­ni­kač­ných mé­dií, aby po­uží­va­teľ mo­hol pri­jať a od­os­lať hla­so­vé, faxové a e-mai­lo­vé sprá­vy z je­di­né­ho roz­hra­nia, či už to je pev­ná te­le­fón­na lin­ka, bez­drô­to­vý/mo­bil­ný te­le­fón, ale­bo PC.

UM-Picture3.jpg
Obr. č. 1 Prík­lad in­teg­ro­va­né­ho preh­rá­va­ča a nah­rá­va­ča hla­so­vých správ v e-mai­lo­vom klien­to­vi

Vý­voj uni­fied mes­sa­gin­gu
Myš­lien­ka uni­fied mes­sa­gin­gu je vy­ni­ka­jú­ca. No ako čas ply­nul a tec­hno­ló­gia bo­la im­ple­men­to­va­ná, pô­vod­ná myš­lien­ka sa troš­ku vy­trá­ca­la. Niek­to­rí vý­rob­co­via vy­ví­ja­li pro­duk­ty, kto­ré bo­li tak strik­tne orien­to­va­né na UM (v zmys­le ich zá­vis­los­ti od ap­li­ká­cií mes­sa­gin­go­vých sys­té­mov tre­tích strán), že ich exis­ten­cia bo­la kom­plet­ne zá­vis­lá od mes­sa­gin­go­vé­ho sys­té­mu, s kto­rým sa ma­li in­teg­ro­vať, a to vrá­ta­ne úlo­žis­ka správ (mail­box sto­re) a ad­re­sá­rov. Vy­so­ká dos­tup­nosť a schop­nosť pri­jí­mať hla­so­vé sprá­vy pri vý­pad­ku mes­sa­gin­go­vé­ho sys­té­mu bo­li pre­to pre sko­ré im­ple­men­tá­cie váž­ny prob­lém. Iní vý­rob­co­via ope­ro­va­li na úpl­ne opač­nom kon­ci po­my­sel­né­ho spek­tra UM a priš­li s rie­še­nia­mi, kto­ré sa dnes čas­to ozna­ču­jú ako in­teg­ra­ted mes­sa­ging na­mies­to uni­fied mes­sa­ging. Prin­cíp in­teg­ra­ted mes­sa­gin­gu spo­čí­va v tom, že klien­tska ap­li­ká­cia (e-mai­lo­vý klient) na­sa­de­ná na des­kto­pe po­uží­va­te­ľa zjed­no­cu­je/uni­fi­ku­je sprá­vy z dvoch roz­diel­nych sys­té­mov – hla­so­vé­ho a e-mai­lo­vé­ho. Ve­ľa fi­riem po­kla­da­lo ta­ké­to rie­še­nie za zmys­lupl­né, no len čo pri­dá­me do rov­ni­ce fax, má­me zra­zu ce­lú šká­lu mož­ných im­ple­men­tá­cií, kto­ré sa mô­žu z po­hľa­du fun­kcio­na­li­ty a po­nú­ka­ných vlas­tnos­tí nav­zá­jom zá­sad­ne lí­šiť. Prin­ci­piál­ne de­le­nie mes­sa­gin­go­vých rie­še­ní na uni­fied mes­sa­ging (UM) a in­teg­ra­ted mes­sa­ging (IM) je plat­né aj dnes. Tre­ba však po­zna­me­nať, že v mi­nu­los­ti bo­li z po­hľa­du fun­kcio­na­li­ty az­da o nie­čo mar­kan­tnej­šie roz­die­ly, kto­ré dnes už nie sú ta­ké zrej­mé. Aj in­teg­ra­ted mes­sa­ging mô­že mať to­tiž svo­je vý­ho­dy, ako nap­rík­lad po­kra­čo­va­nie ­pre­vád­zky sys­té­mu hla­so­vých správ pri vý­pad­ku e-mai­lo­vých server­ov (nie­ke­dy sa to ozna­ču­je ako ar­chi­tek­tú­ra dual-mes­sa­ge sto­re, keď­že doc­hád­za k rep­li­ká­cii med­zi dvo­ma úlo­žis­ka­mi).

Ke­by sme ma­li po­skyt­núť ty­pic­ký a jed­no­duc­hý opis to­ho, čo je uni­fied mes­sa­ging, mo­hol by znieť asi tak­to: Po­uži­tím spo­je­né­ho úlo­žis­ka správ na hla­so­vé, e-mai­lo­vé a faxové sprá­vy do­ká­žu rie­še­nia uni­fied mes­sa­gin­gu po­skyt­núť po­uží­va­te­ľom prís­tup k tým­to sprá­vam po­uži­tím mi­ni­mál­ne dvoch ty­pov roz­hra­nia – TUI a GUI – kon­zis­ten­tným spô­so­bom. TUI je skrat­ka z an­glic­ké­ho Te­lep­ho­ny User Inter­fa­ce a zna­me­ná, že za­ria­de­ním, z kto­ré­ho po­uží­va­teľ pris­tu­pu­je k sprá­vam, je te­le­fón. Pri­tom mô­že ísť o fi­rem­ný IP te­le­fón na sto­le, z kto­ré­ho si vie vy­po­čuť hla­so­vé sprá­vy za­nec­ha­né po­čas je­ho nep­rí­tom­nos­ti. Rov­na­ko však mô­že po­užiť nap­rík­lad mo­bil­ný te­le­fón a po­čas ces­ty do prá­ce si vy­po­čuť no­vé e-mai­ly a na­vi­go­vať v nich. V na­šich kon­či­nách však nie všet­ky z týc­hto po­kro­či­lých fun­kcií fun­gu­jú, keď­že vy­ža­du­jú, aby sof­tvér do­ká­zal ro­zoz­ná­vať ho­vo­re­né slo­vo, resp. ve­del čí­tať slo­ven­ský pí­sa­ný text. Dru­hý typ roz­hra­nia je GUI, te­da ide o gra­fic­kú for­mu prís­tu­pu, kto­rou sa spra­vid­la mys­lí e-mai­lo­vý klient so schop­nos­ťou pri­jí­mať hla­so­vé sprá­vy (hla­so­vú po­štu) nap­rík­lad for­mou príl­ohy do e-mai­lu, ne­raz s in­teg­ro­va­ným preh­rá­va­čom týc­hto zá­zna­mov, ale­bo aj de­di­ko­va­né pros­tre­dia webo­vé­ho GUI v sys­té­moch UM, ako aj nad­stav­bo­vé ap­li­ká­cie GUI bež­iace na IP te­le­fó­noch.
GUI (či už GUI e-mai­lo­vé­ho klien­ta, webo­vé GUI sys­té­mu UM, ale­bo GUI IP te­le­fó­nu) mož­no ok­rem preh­rá­va­nia po­užiť aj na zá­znam no­vej sprá­vy, kto­rú chcem nap­rík­lad ako od­kaz za­jtra po­slať ko­le­go­vi ale­bo ce­lej sku­pi­ne ko­le­gov. Mes­sa­gin­go­vé sys­té­my ale­bo všeo­bec­ne Voi­ce Mail sa na Slo­ven­sku ne­te­šia veľ­kej ob­ľu­be. Mô­že­me po­le­mi­zo­vať, čo je na prí­či­ne, ale všet­ci asi po­zná­me reali­tu, že člo­vek, kto­rý sa vás sna­ží za­stih­núť, vám bu­de opa­ko­va­ne vo­lať, kým sa mu to ne­po­da­rí, a tí, čo sú pra­cov­ne vy­ťa­že­ní, vám po­šlú SMS, nech sa im oz­ve­te. Len zried­ka­vo sa sta­ne, že vám niek­to nec­há hla­so­vú sprá­vu, pri­tom je to aj pre nich ove­ľa po­hodl­nej­šie ako pí­sa­nie SMS, prí­pad­ne „na­há­ňa­nie zvo­le­nej obe­te“ zmeš­ka­ný­mi ho­vor­mi, kto­rých po­čtom sa sna­ží­me in­di­ko­vať ur­gen­ciu spät­né­ho kon­tak­tu...

UM-Picture2.jpg

Obr. č. 2 Prík­lad ap­li­ká­cie na IP te­le­fó­ne (vľa­vo) a smar­tfó­ne (vpra­vo) umož­ňu­jú­cej po­sie­la­nie hla­so­vých správ pros­tred­níc­tvom me­nu GUI

Aj keď u nás to nie je až ta­ká po­pu­lár­na for­ma ko­mu­ni­ká­cie, exis­tu­jú fir­my, kde sa dô­le­ži­té ­ozna­my pre za­mes­tnan­cov (nap­rík­lad o plá­no­va­ných od­stáv­kach) ko­mu­ni­ku­jú aj for­mou hro­mad­nej hla­so­vej sprá­vy pre všet­kých za­mes­tnan­cov. Tí si hla­so­vú sprá­vu na dru­hý deň naš­li „svie­tiť“ v te­le­fó­ne (dos­lo­va svie­tiť, keď­že na in­di­ká­ciu no­vých hla­so­vých správ sa naj­čas­tej­šie po­uží­va sve­tel­ná vi­zuál­na no­ti­fi­ká­cia na IP te­le­fó­ne), prí­pad­ne ju ok­rem to­ho dos­ta­li eš­te aj ako hro­mad­ný e-mail s hla­so­vou príl­ohou, kto­rú si moh­li preh­rať pria­mo v e-mai­lo­vom klien­to­vi cez in­teg­ro­va­ný preh­rá­vač.

Uni­fied com­mu­ni­ca­tions
Uni­fied mes­sa­ging však sám ose­be nie je mož­ný. Na zmys­lupl­né vy­uži­tie mu­sí byť sú­čas­ťou väč­šie­ho sys­té­mu, na­zý­va­né­ho uni­fied com­mu­ni­ca­tions (ale­bo ob­čas aj uni­fied colla­bo­ra­tion). Veľ­ké množ­stvo or­ga­ni­zá­cií už preš­lo na­sa­de­ním mi­ni­mál­ne VoIP (keď sa IP po­uží­va ako pre­nos hla­su na is­tom úse­ku tra­sy). Pri­már­nym fi­rem­ným sti­mu­lom dneš­ných čias však už nie je ušet­re­nie pe­ňa­zí na ho­vor­nom (čo nám pri­már­ne po­nú­ka­lo VoIP), ale schop­nosť zlep­šiť inter­né pro­ce­sy, zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov a umož­niť ich mo­bi­li­tu. Na tie­to tri cie­le je pre­to po­treb­ný uce­le­ný in­teg­ro­va­ný ko­mu­ni­kač­ný sys­tém – uni­fied com­mu­ni­ca­tions (UC). Spo­mí­na­né sys­té­my uni­fied mes­sa­gin­gu sú pre­to spra­vid­la in­teg­ro­va­né do ce­lé­ho rie­še­nia UC. Med­zi ďal­šie kom­po­nen­ty rie­še­nia UC pat­rí IP te­le­fó­nia – zá­klad­ný sta­veb­ný ka­meň po­zos­tá­va­jú­ci z hla­so­vých brán, zdro­jov DSP na zme­nu ko­de­kov a kon­fe­ren­čné služ­by, IP te­le­fó­nov a sof­tvé­ro­vej IP te­le­fón­nej ús­tred­ne. Ďalej je po­treb­ný sof­tvé­ro­vý klient na PC umož­ňu­jú­ci te­le­fo­no­va­nie a vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu, prí­pad­ne aj in­stant mes­sa­ging – čet. Ta­ký­to klient po­sky­tu­je aj in­for­má­ciu o dos­tup­nos­ti iných ľu­dí (free/bu­sy, in a mee­ting, of­fli­ne), po an­glic­ky ozna­čo­va­nú ako pre­sen­ce. Nie­čo, čo si is­te pa­mä­tá­me z ICQ, prí­pad­ne Sky­pu. No keď­že má byť náš sys­tém uni­fi­ko­va­ný, auto­ma­tic­ky vie na pre­zenč­ný sta­tus po­uží­va­te­ľa vy­užiť aj in­for­má­cie z je­ho ka­len­dá­ro­vej ap­li­ká­cie, ale aj in­for­má­ciu o tom, či prá­ve ne­te­le­fo­nu­je – in­for­má­ciu po­chád­za­jú­cu za­se od sof­tvé­ru te­le­fón­nej ús­tred­ne. Uve­die­me prík­lad. Bež­ne sa mi sta­lo, že som na­pí­sal če­to­vú sprá­vu ko­le­go­vi, o kto­rom vi­dím, že je k dis­po­zí­cii, no dlh­šie neod­po­ve­dá. Keď mu však chcem vo­lať a ur­go­vať ho, všim­nem si, že je­ho pre­zen­čná in­for­má­cia sa zme­ni­la a mo­men­tál­ne má te­le­fo­nát. Tak­že chá­pem, že ne­má vý­znam vo­lať mu – buď po­čkám, kým od­po­vie na mo­ju sprá­vu, ale­bo mu za­vo­lám, len čo skon­čí pre­bie­ha­jú­ci ho­vor. Sluš­ný sof­tvé­ro­vý klient zväč­ša umož­ňu­je es­ka­lo­vať če­to­vé sprá­vy na hla­so­vý ho­vor, prí­pad­ne vi­deo­ho­vor. Sof­tvé­ro­vý PC klient spra­vid­la umož­ňu­je ta­kis­to prís­tup k hla­so­vým sprá­vam, keď­že ide o „emu­lá­ciu“ te­le­fón­ne­ho prís­tro­ja na PC. A tak je bež­né, že ak prá­ve pra­cu­jem nap­rík­lad zo Ži­li­ny, te­le­fo­ná­ty na mo­je bra­tis­lav­ské čís­lo pri­jí­mam v Ži­li­ne cez PC a od­ka­zy za­nec­ha­né na te­le­fón v Bra­tis­la­ve si rov­na­ko vy­po­ču­jem aj z Aus­trá­lie. Ok­rem sof­tvé­ro­vé­ho PC klien­ta exis­tu­je množ­stvo klien­tov pre smar­tfó­ny, kto­ré ma­jú Wi-Fi, tak­že pri do­sa­hu Wi-Fi ac­ces po­in­tu ok­rem ko­mu­ni­ká­cie GSM umož­ňu­jú pre­vád­zku sof­tvé­ro­vé­ho IP te­le­fó­nu. Aj cez ne, sa­moz­rej­me, mož­no sle­do­vať zmeš­ka­né ho­vo­ry na fi­rem­nom te­le­fó­ne, prí­pad­ne spra­vo­vať za­nec­ha­né od­ka­zy, sle­do­vať pre­zenč­ný sta­tus ko­le­gov a če­to­vať s ni­mi. Do po­rtfó­lia UC však pa­tria aj vy­so­kok­va­lit­né vi­deo­kon­fe­ren­čné sys­té­my od tých men­ších sto­lo­vých (per­so­nál­nych) až po väč­šie sys­té­my po­nú­ka­jú­ce účas­tní­kov v ži­vot­nej veľ­kos­ti v špe­ciál­ne prip­ra­ve­ných mies­tnos­tiach (tzv. te­lep­re­zen­čné sys­té­my, po an­glic­ky Te­lep­re­sen­ce).

UM-Picture4.jpg

Obr. č. 3 Prík­lad webo­vé­ho GUI na ma­na­žo­va­nie hla­so­vých správ

Ďal­ší kom­po­nent sys­té­mov UC je mo­bi­li­ta. V tom­to prí­pa­de ide skôr o kon­cept, keď­že už aj spo­mí­na­ný sof­tvér na PC ale­bo na smar­tfón, prí­pad­ne sluš­ný tab­let umož­ňu­je pra­co­vať mi­mo kan­ce­lá­rie. V tej­to sú­vis­los­ti spo­me­niem Sing­le Num­ber Reach (SNR) či­že za­stih­nu­teľ­nosť pod je­di­ným te­le­fón­nym čís­lom a Di­al Via Of­fi­ce (DVO). SNR fun­gu­je zjed­no­du­še­ne tak, že na va­šich fi­rem­ných vi­zit­kách dá­va­te len je­di­né te­le­fón­ne čís­lo, a to čís­lo na fi­rem­ný sto­lo­vý IP te­le­fón. Nás­led­ne je úlo­hou IP te­le­fón­nej ús­tred­ne za­bez­pe­čiť, že keď po pár za­zvo­ne­niach nez­dvih­ne­te vo fir­me, auto­ma­tic­ky roz­ší­ri ho­vor na va­mi de­fi­no­va­né za­ria­de­nie/za­ria­de­nia. Pri­tom mô­že ísť o váš mo­bil­ný te­le­fón ale­bo aj do­má­cu pev­nú lin­ku, prí­pad­ne kom­bi­ná­ciu. Zoz­nam za­ria­de­ní sa dá de­fi­no­vať, rov­na­ko aj pe­rió­da dňa, po­čas kto­rej k ta­kej­to exten­zii ho­vo­rov doc­hád­za. Je te­da mož­né, aby ta­ké­to pres­me­ro­va­nie fun­go­va­lo len v pra­cov­nom ča­se a v pra­cov­ných dňoch, mi­mo nich pô­jdu ho­vo­ry do hla­so­vej schrán­ky. Nej­de te­da o kla­sic­ké pres­me­ro­va­nie, ale o in­te­li­gen­tné roz­ší­re­nie pric­hád­za­jú­ce­ho ho­vo­ru na ďal­šie za­ria­de­nia. Keď to­tiž ta­ký­to ho­vor má­te na mo­bil­nom te­le­fó­ne a prá­ve ste priš­li do fir­my, mož­no chce­te po­kra­čo­vať v ho­vo­re, ale s vy­uži­tím IP te­le­fó­nu na sto­le. Sta­čí, že kon­čí­te ho­vor na mo­bi­le a do pár se­kúnd zdvih­ne­te slúc­had­lo IP te­le­fó­nu a mô­že­te v ňom po­kra­čo­vať – ten­to­raz už zo sto­lo­vé­ho za­ria­de­nia.

UM-Picture5.jpg

Obr. č. 4 Prík­lad sof­tvé­ro­vej PC ap­li­ká­cie po­sky­tu­jú­cej hla­so­vé ho­vo­ry, vi­deo­ho­vo­ry, čet, pre­zen­čnú in­for­má­ciu a prís­tup k hla­so­vým sprá­vam

DVO umož­ňu­je aké­si ob­rá­te­nie tej­to fun­kcie, a to tak, že všet­ky va­še te­le­fo­ná­ty mô­žu vy­ze­rať, ako­by ste se­de­li za sto­lom vo fir­me. Pre pri­jí­ma­jú­cu stra­nu te­da vy­stu­pu­je­te vždy pod je­di­ným te­le­fón­nym čís­lom (váš sto­lo­vý IP te­le­fón) nap­riek to­mu, že reál­ne vo­lá­te napr. z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

Po­sled­ný dô­le­ži­tý kom­po­nent sys­té­mov UC sú služ­by kon­tak­tných cen­tier, kto­ré sú špe­ciál­ne vý­znam­né pre spo­loč­nos­ti pri­jí­ma­jú­ce ve­ľa te­le­fo­ná­tov. In­teg­rá­ciou IP te­le­fó­nie s rôz­ny­mi kon­zo­lo­vý­mi ap­li­ká­cia­mi sys­té­mov CRM tak ope­rá­tor kon­tak­tné­ho cen­tra na PC mo­ni­to­re už pri pr­vom za­zvo­ne­ní mô­že vi­dieť dô­le­ži­té in­for­má­cie o vo­la­jú­com, napr. ke­dy na­pos­le­dy vo­lal, či pla­tí fak­tú­ry na­čas a po­dob­ne.

UM-Picture8.jpg
Obr. č. 5 Prík­lad vi­deo­ko­mu­ni­ká­cie pros­tred­níc­tvom bi­zni­so­vé­ho tab­le­tu


Na zá­ver
V na­šich ze­me­pis­ných šír­kach nie je po­uží­va­nie uni­fied mes­sa­gin­gu či hla­so­vých správ veľ­mi roz­ší­re­né, nap­rík­lad na roz­diel od USA. Is­te si pa­mä­tá­te ne­ja­kú scé­nu z ame­ric­ké­ho fil­mu, kde niek­to nec­há­va od­kaz. Je zvláš­tne, že nie­čo ta­ké jed­no­duc­hé ako na­dik­to­vať sprá­vu do slúc­had­la sa u nás až tak ne­vyu­ží­va. Mož­no je to z oba­vy, či si na­šu sprá­vu re­ci­pient vô­bec nie­ke­dy vy­po­ču­je. Uni­fied mes­sa­ging však nie je len o hla­so­vých sprá­vach a prís­tu­pe k nim cez e-mail, ale aj o prís­tu­pe na e-mail cez te­le­fón­ny prís­troj (auto­ma­tic­ké čí­ta­nie e-mai­lu), prí­pad­ne hla­so­vé di­kto­va­nie e-mai­lu cez te­le­fón. Uni­fied mes­sa­ging je je­den z kom­po­nen­tov uce­le­ných ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní pre­važ­ne pre fi­rem­ný seg­ment, vý­rob­ca­mi su­már­ne ozna­čo­va­ných ako uni­fied com­mu­ni­ca­tions ale­bo uni­fied colla­bo­ra­tion. Uni­fied colla­bo­ra­tion v se­be skrý­va po­mer­ne ši­ro­ké po­rtfó­lio pro­duk­tov od har­dvé­ro­vých kon­co­vých za­ria­de­ní, vi­deo­kon­fe­ren­čných kom­po­nen­tov až po sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie a in­teg­rač­né kom­po­nen­ty. Spo­loč­nosť Cis­co stá­la pri zro­de IP te­le­fó­nie a zís­ka­ný tec­hno­lo­gic­ký nás­kok si udr­žia­va už dl­hé ro­ky. Dnes pat­rí med­zi spo­loč­nos­ti s naj­šir­ším ­po­rtfó­liom ko­mu­ni­kač­ných a ko­la­bo­rač­ných nás­tro­jov s veľ­mi sil­ný­mi vzá­jom­ný­mi in­teg­rač­ný­mi väz­ba­mi, kto­ré zjed­no­du­šu­jú ich vy­uži­tie.

Peter Sakala.small.jpg Pe­ter Sa­ka­la
Autor pra­cu­je ako sys­té­mo­vý in­ži­nier Cis­co

Zdroj: Infoware 3/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kon­fi­gu­rá­cia vy­so­kej dos­tup­nos­ti / 1. časť
V našom článku načrtneme možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú zabezpečiť vysokú dostupnosť služieb elektronickej pošty v prostredí Exchange Server 2010. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXIV.
V tejto časti seriálu vám v stručnosti predstavíme tzv. systémy častíc (particle systems). Kvalitne navrhnutými systémami častíc dokážeme veľmi rýchlo a elegantne zvýšiť dynamiku grafických aplikácií. čítať »
 
CON­TAI­NED da­ta­bá­zy
V našom predošlom článku sme sa venovali inštalovaniu SQL Denali v najaktuálnejšom CTP. Takisto sme opísali, ako si pripraviť testovacie prostredie spolu so vzorovými databázami. čítať »
 
Ko­niec ad­res­né­ho pries­to­ru IPv4 inter­ne­tu
Začiatkom februára nastáva veľký deň D pre súčasný internet. Každé zariadenie – či už na internete, alebo v lokálnej sieti – má jednoznačnú L3 adresu, a keďže sa vo svete presadil protokol IP, je to adresa IPv4, zapísaná v 4 oktetoch. čítať »
 
Op­ti­ma­li­zá­cia dá­to­vé­ho skla­du - Spoz­ná­va­me BI: 9. časť
Modelovanie dát dátového skladu je zvláštna disciplína, v rámci ktorej denormalizujeme štruktúry na lepší výkon, aby sme potom z tejto denormalizácie urobili normu a z nej zase výnimky. čítať »
 
Ro­zum­né fi­nan­co­va­nie v IT
Aj napriek oživeniu trhu je opatrnosť a rozumný prístup k použitiu finančných prostriedkov stále na mieste. čítať »
 
IT je vý­hod­nej­šie vy­uží­vať ako vlas­tniť
O lízing informačných technológií akoby na Slovensku ani nebol záujem. Predstavuje menej ako jedno percento z celkovej hodnoty prefinancovaných hnuteľných vecí čítať »
 
In­teg­rá­cia ko­mu­ni­kač­ných mé­dií
Podstatou každej komunikačnej technológie je odstránenie ­bariér. Telefónne systémy napríklad odstránili prekážku v podobe vzdialenosti medzi ľuďmi, čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter