Možno vás pri pohľade na titulok napadne, že v redakcii úradoval tlačový škriatok, a chystáte sa preskočiť článok o cloud computingu s nesprávnym nadpisom.

IW: Viete, čo je crowd computing?

crowd_ilus.jpg Mož­no vás pri po­hľa­de na ti­tu­lok na­pad­ne, že v re­dak­cii úra­do­val tla­čo­vý škria­tok, a chys­tá­te sa pres­ko­čiť člá­nok o cloud com­pu­tin­gu s nes­práv­nym nad­pi­som. No uis­ťu­je­me vás, že nad­pis člán­ku je úpl­ne v po­riad­ku. Za­tiaľ čo po­jmom cloud sa zvyk­ne ozna­čo­vať IT infra­štruk­tú­ra umies­tne­ná mi­mo va­šej fir­my, spra­vid­la v dá­to­vých cen­trách, pred­met zá­uj­mu crowd com­pu­tin­gu (crowd = zhro­maž­de­nie ľu­dí, dav) je si­tuo­va­ný na opač­nej stra­ne – med­zi sto­lič­kou a klá­ves­ni­cou. Áno, sú to ľu­dia trá­via­ci viac ale­bo me­nej zmys­lupl­ne svoj čas pri po­čí­ta­čoch. Aj nap­riek zlo­my­seľ­né­mu tvr­de­niu Mur­phy­ho zá­ko­nov, že 99 per­cent chýb v IT vzni­ká prá­ve med­zi sto­lič­kou a klá­ves­ni­cou, pri vhod­nej or­ga­ni­zá­cii sa dá syn­er­gia ob­rov­skej ma­sy ľu­dí vy­se­dá­va­jú­cich pri po­čí­ta­čoch vhod­ne vy­užiť.

Aj nap­riek ob­rov­ské­mu po­kro­ku in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií sú stá­le ob­las­ti, kde sú schop­nos­ti člo­ve­ka ne­nah­ra­di­teľ­né. Ľud­ský úsu­dok je ne­vyh­nut­ný v ob­las­tiach gra­fic­ké­ho spra­co­va­nia, pri hod­no­te­ní gra­fic­kých ale­bo zvu­ko­vých ume­lec­kých di­el, skrát­ka tam, kde tre­ba za­po­jiť zmys­ly, pre­to­že kla­sic­ké al­go­rit­my si s úlo­ha­mi roz­poz­ná­va­nia ob­sa­hu a es­te­tic­ké­ho hľa­dis­ka mul­ti­mé­dií ne­po­ra­dia. Ľud­ská krea­ti­vi­ta, ale hlav­ne do­te­raz nad­via­za­né so­ciál­ne vzťa­hy sú ta­kis­to po­treb­né pri rôz­nych ty­poch úloh na zdo­ko­na­le­nie pro­ce­sov, nap­rík­lad tých mar­ke­tin­go­vých.

Z núd­ze cnosť
Pod skrat­kou CAP­TCHA sa skrý­va zlo­ži­tý po­jem Com­ple­te­ly Auto­ma­ted Pub­lic Tu­ring test to tell Com­pu­ters and Hu­mans Apart, po na­šom auto­ma­tic­ký ve­rej­ný Tu­rin­gov test na od­lí­še­nie po­čí­ta­čov od ľu­dí. V prin­cí­pe ide o test ge­ne­ro­va­ný po­čí­ta­čom, kto­rý po­čí­tač vy­rie­šiť ne­vie, ale člo­vek áno. Po­uží­va sa hlav­ne pri re­gis­trá­cii mai­lo­vých ad­ries ako oc­hra­na pro­ti spa­mom. Všet­ko vy­svet­lí ob­rá­zok.

crowd OBR1.JPG

Ty­pic­ký prík­lad CAP­TCHA z re­gis­trač­nej strán­ky Hot­mail.sk

Do­vo­lí­me si uviesť ma­lú šta­tis­ti­ku o tom­to naj­pou­ží­va­nej­šom spa­mo­vom filtri, kto­rý väč­ši­nou bez­peč­ne roz­lí­ši spa­mo­vé ro­bo­ty od ľu­dí. Den­ne sa na inter­ne­te za­dá 60 mi­lió­nov týc­hto slov, prie­mer­ný čas na na­pí­sa­nie správ­ne­ho slo­va je 10 se­kúnd a sú­čet ča­sov med­zi zob­ra­ze­ním a za­pí­sa­ním správ­nej od­po­ve­de je den­ne 150 000 ho­dín. Ob­rov­ské plyt­va­nie ľud­ským po­ten­ciá­lom v zá­uj­me oc­hra­ny pred ne­vy­žia­da­nou po­štou? Čias­toč­ne. Mož­no ste si všim­li, že niek­to­ré weby vy­ža­du­jú za­da­nie len jed­né­ho slo­va, iné po­tre­bu­jú dve. Prá­ve tie dru­hé, na kto­ré asi viac na­dá­va­te, sú uži­toč­né. Na­pí­sa­ním jed­né­ho z dvoch slov po­má­ha­te pri di­gi­ta­li­zá­cii kníh. Ide o úlo­hu naz­va­nú re­CAP­TCHA. Jed­no zo slov, kto­ré pre­pi­su­je­te, to­tiž po­chád­za z kníh, kto­ré sa di­gi­ta­li­zu­jú, tak­že ok­rem oc­hran­nej fun­kcie za­bez­pe­ču­je re­CAP­TCHA aj pre­pis tých slov z kníh, kto­ré sa ne­da­jú roz­poz­nať al­go­rit­mom ORC. Po­uží­va­te­ľo­vi sa zob­ra­zu­jú dve slo­vá, z kto­rých jed­no je zná­me a dru­hé je za­tiaľ ne­roz­poz­na­né. Pr­vé z nich má bez­peč­nos­tnú fun­kciu, tak­že ak ho po­uží­va­teľ správ­ne za­dá, dá sa pred­pok­la­dať, že správ­ne za­dal aj dru­hé slo­vo z kni­hy. Nap­rík­lad na na­šom ob­ráz­ku je pr­vé slo­vo z di­gi­ta­li­zo­va­nej kni­hy a dru­hé bo­lo vy­ge­ne­ro­va­né po­čí­ta­čom.

Člo­vek je tvor hra­vý...
Ob­lasť úloh, kto­ré do­ká­žu rie­šiť iba ľu­dia, sme už prib­liž­ne de­fi­no­va­li. Sof­tvé­ro­ví in­ži­nie­ri už priš­li na spô­sob, ako vy­užiť čas a skú­se­nos­ti ľu­dí a ich schop­nosť pre­mýš­ľať. Ale ako ich mo­ti­vo­vať, aby to ro­bi­li? Aby nap­rík­lad hro­mad­ne a za­dar­mo od­pi­so­va­li tex­ty z ob­ráz­kov. V pred­chád­za­jú­cej sta­ti vy­stu­po­va­la v mo­ti­vač­nej ro­le pa­ra­no­ja. Ľudia sa sna­žia chrá­niť pred spa­mom, a pre­to sú oc­hot­ní pre­pi­so­vať slo­vá. Veľ­mi účin­nou mo­ti­vá­ciou mô­že byť hra. Bu­de­me ci­to­vať ná­zor vy­ná­lez­cu CAP­TCHA Lui­sa von Ah­na, gu­ru v ob­las­ti hu­man-ba­sed com­pu­tin­gu: „Kaž­dý rok ľu­dia od­oh­ra­jú prib­liž­ne 9 mi­liárd ho­dín hry So­li­tér.“ Pre za­ují­ma­vosť, to je ti­síc­krát viac člo­ve­ko­ho­dín, než bo­lo po­treb­né na po­sta­ve­nie mra­kod­ra­pu Em­pi­re Sta­te Buil­ding. Ne­ko­neč­né ho­di­ny, kto­ré ľu­dia trá­via hra­ním, sa mô­žu vy­užiť na rie­še­nie úloh, na kto­ré po­čí­ta­če nes­ta­čia. „Na ľud­ský mo­zog mô­že­me po­ze­rať ako na veľ­mi kom­plex­ný pro­ce­sor, kto­rý mô­že­me za­priah­nuť do náš­ho al­go­rit­mu a pra­co­vať s ním ako so stro­jom. Za­tiaľ ľu­dia na po­čí­ta­čoch pa­ra­zi­tu­jú. Navr­hu­jem ove­ľa vy­rov­na­nej­ší vzťah, keď niek­to­ré prob­lé­my dneš­nej in­for­ma­ti­ky vy­riešia po­čí­ta­če a niek­to­ré ľu­dia,“ zdô­raz­ňu­je Luis von Ahn na vi­deu z pred­náš­ky na kon­fe­ren­cii Goog­le Tech Talks.

crowd OBR2.jpg

Luis von Ahn, dvad­sa­ťo­sem­roč­ný dok­tor po­čí­ta­čo­vých vied z Gua­te­ma­ly, pro­fe­sor Com­pu­ter Scien­ce De­par­tment Car­ne­gie Mellon Uni­ver­si­ty, kto­rý mo­men­tál­ne pra­cu­je v di­ví­zii Mic­ro­soft Re­search

Na po­tvr­de­nie svo­jej teórie vy­tvo­ril hru ESP Ga­me, kto­rá slú­ži na opis ob­ráz­kov z inter­ne­tu. Po prih­lá­se­ní do hry vás sys­tém spá­ru­je s iným člo­ve­kom. Obid­vom sa zob­ra­zí rov­na­ký ob­rá­zok a va­šou úlo­hou je ob­rá­zok opí­sať. Ak sa s par­tne­rom zhod­ne­te, sys­tém vie, že ste mu s vy­so­kou prav­de­po­dob­nos­ťou po­skyt­li prav­di­vý opis. Ten­to opis si pri­ra­dí k ob­ráz­ku a od­me­ní vás bod­mi. Hra bo­la veľ­mi ús­peš­ná, za pol ro­ka bo­lo opí­sa­ných viac než 15 mi­lió­nov ob­ráz­kov.

crowd OBR3.JPG

Prin­cíp hry ESP Ga­me

Squigl – tá­to hra nad­vä­zu­je na ESP Ga­me. Hrá­čom, kto­rých úlo­hou je zhod­núť sa v oh­ra­ni­če­ní ur­či­té­ho ob­jek­tu na ob­ráz­ku, po­núk­ne ob­rá­zok a po­jmy zís­ka­né z ESP Ga­me. Po­dľa mie­ry zho­dy orá­mo­va­nia sú hrá­čom pri­de­le­né bo­dy. Hrá­či sa dob­re za­ba­via a sys­tém už vie nie­len to, čo na ob­ráz­ku je, ale aj kde sa to pres­ne nac­hád­za.

crowd OBR4.JPG

Prin­cíp hry Squigl

Hra Ver­bo­si­ty po­má­ha po­čí­ta­ču po­cho­piť sú­vis­los­ti z bež­né­ho ži­vo­ta, kto­ré my ľu­dia vní­ma­me ako sa­moz­rej­mosť, nap­rík­lad to, že vo­da te­čie, chlieb sa krá­ja a na­tie­ra, kni­ha sa čí­ta... Vlas­tne ide o kom­bi­ná­ciu lo­gi­ky ve­cí so sé­man­ti­kou ja­zy­ka. V hre fi­gu­ru­jú dve ro­ly – opi­su­jú­ci a há­da­či. Opi­su­jú­ci opi­su­je po­jem, kto­rý tre­ba uhád­nuť, po­mo­cou re­lá­cií ty­pu „po­uží­va sa na...“, „je opa­kom...“ a pod.

crowd OBR5.JPG

Spo­mí­na­né hry náj­de­te na http://www.es­pga­me.org/gwap/

Sa­moz­rej­me, nič nie je do­ko­na­lé, a tak aj v ESP Ga­me sa zro­di­lo zo­pár perli­čiek. Zno­vu ci­tu­je­me auto­ra hry Lui­sa von Ah­na: „Ob­ráz­ky her­ca Wal­te­ra Mat­thaua (mr­zu­tý strý­ko z fil­mu Po­strach Den­nis) bo­li čas­to opi­so­va­né ako Sad­dám Hu­sajn, ob­ráz­ky bý­va­lé­ho ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Geor­gea W. Bus­ha bo­li za­sa opi­so­va­né rôz­ny­mi ne­lic­ho­ti­vý­mi prív­las­tka­mi.“ V sú­vis­los­ti s ma­so­vým roz­mac­hom so­ciál­nych sie­tí sa oča­ká­va­jú no­vé ty­py po­dob­ných hier.

Crowdsour­cing vy­uží­va syn­er­giu veľ­ké­ho množ­stva ľu­dí
Ten­to po­jem vzni­kol spo­je­ním slov crowd (dav) a out­sour­cing. Ide o rie­še­nie ale­bo vy­ko­ná­va­nie úloh (tra­dič­ných aj net­ra­dič­ných) pros­tred­níc­tvom ot­vo­re­nej vý­zvy. Ak nap­rík­lad fir­ma ale­bo or­ga­ni­zá­cia po­tre­bu­je vy­rie­šiť prob­lém, pub­li­ku­je za­da­nie na inter­ne­te a ľu­dia za­čnú pred­kla­dať rie­še­nia. Nás­led­ne sa dá dav eš­te vy­užiť na hla­so­va­nie o naj­lep­šom rie­še­ní. Nie­ke­dy je ví­ťaz­né rie­še­nie dob­re ho­no­ro­va­né, nap­rík­lad pri ve­rej­nej sú­ťa­ži o vy­tvo­re­nie lo­ga, ino­ke­dy je od­me­nou len uz­na­nie ko­mu­ni­ty. Ako ty­pic­ký prík­lad mož­no uviesť www.oldweat­her.org, kde je úlo­hou spra­cú­vať úda­je o po­ča­sí z lod­ných den­ní­kov bo­jo­vých lo­dí z pr­vej a dru­hej sve­to­vej voj­ny. Na zá­kla­de týc­hto úda­jov sa po­tom spres­ňu­jú mo­de­ly na pred­po­veď po­ča­sia. Kla­sic­kou me­tó­dou by spra­co­va­nie všet­kých den­ní­kov tr­va­lo prib­liž­ne 30 ro­kov, po­mo­cou crowdsour­cin­gu sa to mož­no zvlád­ne za ne­ce­lý rok. Iný prík­lad sú hlá­se­nia o dop­rav­nej si­tuá­cii. V USA sa dá cez te­le­fón s Goog­le Maps ozna­čiť zá­pcha a pris­pieť tak k rie­še­niu dop­rav­nej si­tuácie.

Crowdsour­cing sa do­kon­ca dá po­užiť na vý­ber ná­me­tu pre se­ba sa­mé­ho. Vlá­da ale­bo ne­ja­ký mi­liar­dár by chce­li vy­užiť crowdsour­cing na ne­ja­ký účel a tou­to for­mou vás naj­skôr po­žia­da­jú, aby ste navrh­li, akým spô­so­bom tú­to me­tó­du po­užiť.

Ma­sa ľu­dí sa dá po­užiť aj na mar­ke­ting
Ok­rem roz­poz­ná­va­nia a pre­mýš­ľa­nia ľu­dí mož­no vy­užiť aj so­ciál­ne kon­tak­ty. Už dáv­no je zná­my spô­sob hro­mad­ných zliav pri ko­lek­tív­nych ná­ku­poch. Ak zís­ka­te dos­ta­toč­ný po­čet zná­mych a pres­ved­čí­te ich, aby si kú­pi­li rov­na­kú vec, ako chce­te vy, mô­že­te ju zís­kať za zlo­mok pô­vod­nej ce­ny. Nap­rík­lad lac­ný zá­jazd, ak sa po­da­rí pre­dať všet­ky mies­ta v auto­bu­se. S tým­to ná­pa­dom pri­šiel grou­pon.com a od­vte­dy bol ve­ľak­rát od­ko­pí­ro­va­ný. Ak má­te o da­nú vec zá­ujem, mu­sí­te nap­rík­lad po­mo­cou so­ciál­nej sie­te pres­ved­čiť svo­jich zná­mych, aby si ju tiež kú­pi­li.

Nec­haj­me sa prek­va­piť, kam až zá­jdu so­ciál­ne sie­te vo vy­uží­va­ní syn­er­gie myš­lien­ko­vé­ho, tvo­ri­vé­ho a so­ciál­ne­ho po­ten­ciá­lu ľu­dí, nap­rík­lad pri pred­po­ve­da­ní bu­dú­cich tren­dov, mar­ke­tin­go­vé­ho sprá­va­nia a na rie­še­nie no­vých ty­pov úloh uži­toč­ných pre ľud­stvo.
Na zá­ver sme si nec­ha­li ďal­ší ci­tát gu­ru Ah­na, kto­rý by sa ho­dil skôr do Mat­rixu než do člán­ku o hu­man-ba­sed com­pu­tin­gu: „Po­čí­ta­če nás po­uži­jú na úlo­hy, kto­ré ne­ve­dia ro­biť. Bu­de­me te­da jesť, piť a hrať sa, ča­ká nás jed­no­duc­ho svet­lá bu­dúc­nosť...“Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter