IW: Sociálne siete v práci učiteľa

Mot­to: De­ti ži­jú dva sve­ty, je­den reál­ny a dru­hý vir­tuál­ny na inter­ne­te a so­ciál­nych sie­ťach. Uči­teľ lo­gic­ky mu­sí byť prí­tom­ný aj v di­gi­tál­nom ži­vo­te žia­kov.

De­ti vy­uží­va­jú no­vé tech­no­ló­gie do­ma, pri ko­mu­ni­ká­cii s ka­ma­rát­mi a oča­ká­va­jú, že ich bu­dú pou­ží­vať aj v ško­le. Bež­ne pou­ží­va­jú blo­gy a so­ciál­ne sie­te, ale nie vždy do­ká­žu sa­my in­tui­tív­ne roz­poz­nať ich po­ten­ciál na roz­voj svo­jej osob­nos­ti. V tom­to má ne­zas­tu­pi­teľ­nú úlo­hu uči­teľ. Ten ok­rem me­to­dic­ké­ho us­mer­ňo­va­nia žia­kov k efek­tív­ne­mu vy­uží­va­niu inter­ne­tu ich mô­že aj sám vy­užiť pri svo­jej tvo­ri­vej čin­nos­ti. Mô­že ko­mu­ni­ko­vať so žiak­mi, spo­lup­ra­co­vať a vy­mie­ňať si skú­se­nos­ti s ko­le­ga­mi zo svo­jej ško­ly i z iných, s ro­dič­mi žia­kov a po­dob­ne. Uči­te­lia by ma­li vy­uží­vať vý­ho­dy so­ciál­nych sie­tí pri do­sa­ho­va­ní svo­jich pe­da­go­gic­kých zá­me­rov, pre­to­že uče­nie sa v so­ciál­nych sie­ťach po­sil­ňu­je a obo­ha­cu­je roz­voj osob­nos­ti žia­ka aj zo spo­lo­čen­skej strán­ky.

Kla­sic­ké po­ní­ma­nie úlo­hy uči­te­ľa pred­pok­la­dá, že bu­de or­ga­ni­zo­vať čin­nos­ti svo­jich žia­kov v trie­de tak, aby sa čo naj­viac zvý­ši­li ich šan­ce kva­lit­ne sa učiť. Časť tej­to úlo­hy sa pos­tup­ne pre­sú­va na so­ciál­ne sie­te, kde žia­ci ma­jú mož­nosť spo­lup­ra­co­vať v ma­lých sku­pi­nách. Mô­žu sa tu nau­čiť viac aj vďa­ka to­mu, že ich čin­nos­ti mô­že uči­teľ prie­bež­ne sle­do­vať.

Ideál­ne je, ak uči­teľ (ale­bo ro­dič) po­ra­dí žia­kom pri vy­tvá­ra­ní ich vlas­tných úč­tov na blo­goch a so­ciál­nych sie­ťach, aby to ro­bi­li v sú­la­de s „ne­ti­ke­tou“, v tom­to prí­pa­de tak, aby sa z náz­vu da­la ľah­ko ur­čiť iden­ti­ta, te­da ná­zov osob­né­ho kon­ta by mal ob­sa­ho­vať me­no a priez­vis­ko, blog trie­dy za­sa jej ná­zov, prí­pad­ne za­me­ra­nie trie­dy a ob­sa­ho­vé za­me­ra­nie blo­gu. Na dru­hej stra­ne tre­ba žia­kom vy­svet­liť, aké in­for­má­cie sa neod­po­rú­ča zve­rej­ňo­vať.

Blo­gy mô­žu vý­znam­ne po­môcť uči­te­ľom pri ich pro­fe­sio­nál­nom roz­vo­ji a tou­to for­mou mô­žu pre­zen­to­vať svo­je ná­zo­ry aj tí uči­te­lia, kto­rí vá­ha­jú ot­vo­re­ne ho­vo­riť s os­tat­ný­mi.

Socialne_siete_v_praci_ucitela_priklad2.JPG

Prík­lad blo­gu trie­dy, kon­krét­ne 4.A v Zá­klad­nej ško­le Ru­dol­fa Di­lon­ga v Tr­ste­nej http://hap­py­trie­da.spa­ces.li­ve.com/?lc=105

Blo­gy mô­žu na­vo­dzo­vať ná­me­ty na dis­ku­sie, pos­ky­to­vať spät­nú väz­bu – uči­teľ mô­že vní­mať, čo sa v trie­de udia­lo, a rea­go­vať na to. Prá­ve spät­ná väz­ba je naj­väč­šia pri­da­ná hod­no­ta blo­gov, inak by sa deg­ra­do­va­li len na pro­pa­gá­ciu vlas­tnej prá­ce a ús­pe­chov uči­te­ľa. Spät­ná väz­ba nap­ro­ti to­mu umož­ní jej kri­tic­ké zhod­no­te­nie. Dob­rý uči­teľ prí­pad­né omy­ly či chy­by vy­uží­va ako príl­eži­tosť na zdo­ko­na­ľo­va­nie sa a roz­voj. Blo­gy mô­žu byť uži­toč­né aj pri ko­mu­ni­ká­ciu uči­te­ľa so žiak­mi a pre tried­ne­ho uči­te­ľa aj pri ko­mu­ni­ká­cii s ro­dič­mi. Pre­zen­tu­jú na nich čin­nos­ti žia­kov a pos­ky­tu­jú ro­di­čom ak­tuál­ne in­for­má­cie zo ži­vo­ta trie­dy, prí­pad­ne tu zve­rej­ňu­jú rôz­ne ma­te­riá­ly, ako sú od­ka­zy na elek­tro­nic­ké kni­hy na po­vin­né čí­ta­nie či dopl­nko­vý ma­te­riál.

Aj na­priek to­mu, že mno­hí ro­di­čia vi­dia v če­to­va­ní a iných inter­ak­tív­nych for­mách ko­mu­ni­ká­cie iba žrú­ta ča­su, ak to uči­teľ zo­be­rie za správ­ny ko­niec, ten­to spô­sob ko­mu­ni­ká­cie mô­že byť veľ­mi uži­toč­ný aj pri vý­uč­be. Na pr­vý poh­ľad je to nez­my­sel, veď žia­ci se­dia ved­ľa se­ba a nav­zá­jom sa vi­dia a po­ču­jú, no uči­teľ mô­že čet vy­užiť nap­rík­lad na rých­le pres­kú­ša­nie ve­do­mos­tí žia­kov. Tí sa sna­žia čo naj­skôr od­po­ve­dať na po­lo­že­nú otáz­ku a uči­teľ po­tom mô­že ohod­no­tiť nap­rík­lad troch naj­rý­chlej­ších žia­kov, kto­rí na­pí­sa­li správ­nu od­po­veď.

Socialne_siete_v_praci_ucitela_priklad.JPG

Elear­ning OBR2 Prík­lad blo­gu uči­te­ľa, kon­krét­ne na pod­po­ru vý­uč­by ne­mec­ké­ho ja­zy­ka http://ha­nus­ci­no­va.spa­ces.li­ve.com/

Mož­nosť ko­mu­ni­ká­cie, naj­mä ak je v trie­de pro­jek­tor ale­bo inter­ak­tív­na ta­bu­ľa, oce­nia uči­te­lia vte­dy, ak je žiak dlh­šie cho­rý. Ty­pic­kým prík­la­dom sú kiah­ne, keď žiak mu­sí byť dva-tri týž­dne v izo­lá­cii, aby ne­na­ka­zil spo­lu­žia­kov. Žiak si sám zvo­lí, či sa chce z do­mu s trie­dou spo­jiť, ale­bo nie. Väč­ši­nou kaž­dé­ho po­te­ší, keď na ho­din­ku uvi­dí svo­jich ka­ma­rá­tov. Tú­to mož­nosť sme ma­li mož­nosť vi­dieť v praxi v Zá­klad­nej ško­le Ru­dol­fa Di­lon­ga v Tr­ste­nej, kde ju ak­tív­ne vy­uží­va uči­teľ Mgr. Pe­ter Pallo. Če­to­va­nie vý­bor­ne pos­lú­ži, ak uči­teľ chce pos­lať všet­kým žia­kom v trie­de pouč­ku na sko­pí­ro­va­nie do poz­ná­mok, prí­pad­ne od­kaz na webo­vú strán­ku. Na Slo­ven­sku uči­te­lia na ten­to cieľ naj­čas­tej­šie vy­uží­va­jú Win­dows Li­ve.

So­ciál­ne sie­te mô­žu uči­te­lia vy­uží­vať pri or­ga­ni­zo­va­ní rôz­nych po­du­ja­tí, nap­rík­lad špor­to­vých zá­pa­sov me­dzi ško­la­mi v mes­te, prí­pad­ne or­ga­ni­zo­va­ní ne­for­mál­nych zá­uj­mo­vých ak­ti­vít uči­te­ľov z via­ce­rých škôl.

Sa­moz­rej­me, to všet­ko kla­die na uči­te­ľa aj zvý­še­né ná­ro­ky. Mu­sí uk­ro­jiť zo svoj­ho osob­né­ho voľ­na, aby sa nau­čil nie­čo no­vé, ale vý­sled­ky, kto­ré sme ma­li mož­nosť vi­dieť v niek­to­rých trie­dach, roz­hod­ne sto­ja za to.

Mies­to zá­ve­ru zo­pár od­ka­zov na blo­gy uči­te­ľov...
http://kmu­lies­ko­vec.spa­ces.li­ve.com/
http://mo­ni­ka­moj­to­va.spa­ces.li­ve.com/
http://kat­ka­chan.spa­ces.li­ve.com/
http://poz­naj­ko­via.spa­ces.li­ve.com/
http://pallo­pe­ter.wordpress.com/

... a žia­kov
http://stvr­ta­ci-par­ta­ci.spa­ces.li­ve.com/
http://fu­fin­ka.spa­ces.li­ve.com/
http://mo­ni-cka.spa­ces.li­ve.com/de­fault.aspxOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter