Exchange Server 2010 – Exchange Control Panel

V tom­to člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať ap­li­ká­cii Exchan­ge Con­trol Pa­nel (ECP), kto­rá je sú­čas­ťou pro­duk­tu Exchan­ge Server 2010 a s prí­cho­dom ak­tua­li­zá­cie Servic­e Pack 1 pre Exchan­ge Server 2010 (k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie na strán­ke http://go.mic­ro­soft.com/fwlink/?Lin­kID=199950) bo­la dopl­ne­ná o no­vé mož­nos­ti. V člán­ku sa opi­su­je ver­zia s ak­tua­li­zá­ciou Servic­e Pack 1. Exchan­ge Con­trol Pa­nel je ap­li­ká­cia s webo­vým roz­hra­ním a je dos­tup­ná dvo­ma spô­sob­mi.

Pr­vý spô­sob prís­tu­pu a vy­uži­tia je zvia­za­ný s ap­li­ká­ciou Out­look Web App (poš­to­vý klient Exchan­ge server­a s webo­vým roz­hra­ním, kto­rý bol v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách ozna­čo­va­ný ako Out - look Web Ac­cess). Pou­ží­va­te­lia ap­li­ká­cie Out­look Web App ma­jú mož­nosť de­fi­no­vať rôz­ne nas­ta­ve­nia poš­to­vej schrán­ky a nas­ta­ve­nia pros­tre­dia klien­ta prá­ve pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Exchan­ge Con­trol Pa­nel. Prís­tup k nas­ta­ve­niam je mož­ný pros­tred­níc­tvom tla­čid­la Mož­nos­ti (Op­tions) v pra­vom hor­nom ro­hu ap­li­ká­cie Out­look Web App, ako je zrej­mé z ob­ráz­ka č. 1. Vý­be­rom kto­rej­koľ­vek z vo­lieb v sek­cii Mož­nos­ti sa pou­ží­va­teľ prep­ne do ap­li­ká­cie Exchan­ge Con­trol Pa­nel. K dis­po­zí­cii sú už pred­de­fi­no­va­né, čas­to pou­ží­va­né voľ­by na nas­ta­ve­nie auto­ma­tic­kej od­po­ve­de, zme­nu hes­la a vy­tvo­re­nie pra­vid­la pre do­ru­če­nú poš­tu. No­vin­kou ver­zie s ak­tua­li­zá­ciou Servic­e Pack 1 je mož­nosť vý­be­ru mo­tí­vu pre pros­tre­die ap­li­ká­cie Out­look Web App.

exchange obr1.jpg
Obr. 1

Dru­hý spô­sob, ako vstú­piť pria­mo do ap­li­ká­cie Exchan­ge Con­trol Pa­nel, je za­dať do pre­hlia­da­ča URL, na kto­rom je ap­li­ká­cia pub­li­ko­va­ná, a to vo for­má­te https://server/ecp, kde hod­no­tu server nah­ra­dí­me reál­nym me­nom server­a. Ap­li­ká­cia Exchan­ge Con­trol Pa­nel je pub­li­ko­va­ná pros­tred­níc­tvom vir­tuál­ne­ho ad­re­sá­ra ECP na Exchan­ge server­och s in­šta­lo­va­nou ro­lou Client Ac­cess Server.

Poď­me sa po­zrieť na mož­nos­ti, kto­ré sú k dis­po­zí­cii v ap­li­ká­cii Exchan­ge Con­trol Pa­nel pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov a de­le­go­va­ných pou­ží­va­te­ľov ale­bo správ­cov. Mož­nos­ti dos­tup­né v ap­li­ká­cii Exchan­ge Con­trol Pa­nel pre jed­not­li­vé ty­py pou­ží­va­te­ľov sú zá­vis­lé od to­ho, aký­mi op­ráv­ne­nia­mi v rám­ci or­ga­ni­zá­cie Exchan­ge pou­ží­va­te­lia dis­po­nu­jú. V pros­tre­dí Exchan­ge Server 2010 mož­no op­ráv­ne­nia pou­ží­va­te­ľom pri­ra­ďo­vať pros­tred­níc­tvom ro­lí de­fi­no­va­ných sys­té­mom RBAC (Ro­le Ba­sed Ac­cess Con­trol). Sys­tém RBAC umož­ňu­je vy­uží­vať množ­stvo pred­de­fi­no­va­ných ro­lí, ako aj do­de­fi­no­va­nie ro­lí pod­ľa in­di­vi­duál­nych po­trieb or­ga­ni­zá­cie vy­uží­va­jú­cej služ­by Exchan­ge server­a. Vy­svet­le­nie sys­té­mu RBAC pre­sa­hu­je rá­mec toh­to člán­ku, pre­to sa ob­me­dzí­me na pou­ži­tie ro­lí, kto­ré sú v pros­tre­dí Exchan­ge Server­a už pred­de­fi­no­va­né.

Mož­nos­ti pre pou­ží­va­te­ľa
Po vstu­pe do ap­li­ká­cie Exchan­ge Con­trol Pa­nel má bež­ný pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii nas­le­du­jú­ce sek­cie (ob­rá­zok č. 2): Kon­to (Ac­count), Us­po­ria­dať email (Or­ga­ni­ze e-mail), Sku­pi­ny (Groups), Nas­ta­ve­nia (Set­tings), Te­le­fón (Pho­ne) a Blo­ko­vať ale­bo po­vo­liť (Block or Allow).

exchange obr2.jpg
Obr. 2

V sek­cii Kon­to mô­že pou­ží­va­teľ up­ra­vo­vať kon­tak­tné úda­je svoj­ho úč­tu, napr. ad­re­su a te­le­fón­ne čís­lo, čo umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom udr­žia­vať ak­tuál­ne kon­tak­tné úda­je bez nut­nos­ti kon­tak­to­vať správ­cu pou­ží­va­teľ­ských úč­tov.

V sek­cii Us­po­ria­dať e-mail mô­že pou­ží­va­teľ de­fi­no­vať pra­vid­lá pre do­ru­če­nú poš­tu, nas­ta­vo­vať auto­ma­tic­ké od­po­ve­de ty­pu „Mi­mo pra­co­vis­ka“ a vy­hľa­dá­vať sprá­vy o do­ru­če­ní, ako mož­no vi­dieť na ob­ráz­ku č. 3.

exchange obr3.jpg
Obr. 3

V čas­ti Sku­pi­ny sa mô­že pou­ží­va­teľ za­ra­diť ale­bo po­žia­dať o za­ra­de­nie do vy­bra­nej sku­pi­ny. Za­ra­de­nie sa vy­ko­ná v zá­vis­los­ti od nas­ta­ve­nia sku­pi­ny jej správ­com. Ta­kis­to mô­že pou­ží­va­teľ zru­šiť svo­je člen­stvo vo vy­bra­nej sku­pi­ne, prí­pad­ne o zru­še­nie člen­stva po­žia­dať vlas­tní­ka sku­pi­ny. Mož­nos­ti na schva­ľo­va­nie člen­stva sku­pi­ny sú zrej­mé z ob­ráz­ka č. 4. Spra­vo­va­nie člen­stva sku­pín pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Exchan­ge Con­trol Pa­nel je ďal­šia z vlas­tnos­tí, kto­rá umož­ňu­je od­bre­me­niť ad­mi­nis­trá­to­rov a de­le­go­vať zod­po­ved­nosť za člen­stvo v sku­pi­nách na vlas­tní­kov sku­pín ale­bo pou­ží­va­te­ľov.

exchange obr4.jpg
Obr. 4

V sek­cii Nas­ta­ve­nia mô­že­me náj­sť mož­nos­ti nas­ta­ve­ní ap­li­ká­cie Out­look Web App, po­dob­ne ako to bo­lo v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách. Pou­ží­va­teľ si vie na­de­fi­no­vať pa­ra­met­re poš­to­vej čas­ti ap­li­ká­cie, nas­ta­ve­nia ka­len­dá­ro­vej čas­ti ap­li­ká­cie, mies­tne (re­gio­nál­ne) nas­ta­ve­nia a po­dob­ne.

V čas­ti Te­le­fón mô­že pou­ží­va­teľ spra­vo­vať te­le­fó­ny ale­bo iné mo­bil­né za­ria­de­nia pri­po­je­né k poš - to­vej schrán­ke a syn­chro­ni­zo­va­né po­mo­cou služ­by Exchan­ge Ac­ti­ve­Sync. V pos­led­nej sek­cii Blo­ko­vať ale­bo po­vo­liť mô­že pou­ží­va­teľ de­fi­no­vať zoz­na­my dô­ve­ry­hod­ných od­osie­la­te­ľov a prí­jem­cov ale­bo za­blo­ko­va­ných od­osie­la­te­ľov pre služ­bu ne­vy­žia­da­ná poš­ta.

Mož­nos­ti pre de­le­go­va­né­ho pou­ží­va­te­ľa (správ­cu)
Len čo je pou­ží­va­te­ľo­vi v pros­tre­dí Exchan­ge server­a de­le­go­va­ná ro­la na spra­vo­va­nie niek­to­rej čas­ti sys­té­mu, obo­ha­tí sa ap­li­ká­cia Exchan­ge Con­trol Pa­nel o ďal­šie mož­nos­ti. Rov­na­ko sa dá pou­žiť ap­li­ká­cia Exchan­ge Con­trol Pa­nel na de­le­go­va­nie op­ráv­ne­ní, te­da pri­ra­de­nie ro­ly pou­ží­va­te­ľo­vi. Pou­ží­va­teľ s op­ráv­ne­ním správ­cu mô­že vy­be­rať z nie­koľ­kých kon­textov, ako je zrej­mé z ob­ráz­ka č. 5.

exchange obr5.jpg
Obr. 5

Pri vý­be­re kon­textu Ja má správ­ca k dis­po­zí­cii sek­cie to­tož­né s bež­ným pou­ží­va­te­ľom a mô­že tak spra­vo­vať vlas­tné nas­ta­ve­nia, ako sme uvied­li v pred­chá­dza­jú­cej čas­ti.

Pri vý­be­re kon­textu Mo­ja or­ga­ni­zá­cia má správ­ca k dis­po­zí­cii sek­cie Pou­ží­va­te­lia a sku­pi­ny, Ro­ly a audi­ting, Ov­lá­da­cí pr­vok poš­ty a Te­le­fón a hlas.

V sek­cii Pou­ží­va­te­lia a sku­pi­ny mô­že správ­ca mo­di­fi­ko­vať at­ri­bú­ty poš­to­vých schrá­nok. Ta­kis­to mô­že správ­ca vy­tvá­rať a od­stra­ňo­vať dis­tri­buč­né sku­pi­ny, mo­di­fi­ko­vať ich at­ri­bú­ty a de­fi­no­vať po­li­ti­ku na po­me­no­vá­va­nie dis­tri­buč­ných sku­pín, kto­ré bu­dú vy­tvá­rať de­le­go­va­ní pou­ží­va­te­lia. Správ­ca mô­že aj vy­tvá­rať a od­stra­ňo­vať exter­né kon­tak­ty a mo­di­fi­ko­vať ich at­ri­bú­ty.

V čas­ti Ro­ly a audi­ting mô­že správ­ca pri­ra­ďo­vať ro­ly správ­cu de­le­go­va­ným pou­ží­va­te­ľom v po­ža­do­va­nom roz­sa­hu. Roz­sah de­le­go­va­ných čin­nos­tí sa pri­ra­ďu­je pros­tred­níc­tvom sku­pín ro­lí. Správ­ca mô­že jed­not­li­vé sku­pi­ny ro­lí mo­di­fi­ko­vať, mô­že k nim pri­ra­ďo­vať iden­ti­ty pou­ží­va­te­ľov ale­bo sku­pín de­fi­no­va­ných v Ac­ti­ve Di­rec­to­ry, ta­kis­to mô­že vy­tvá­rať no­vé sku­pi­ny ro­lí, prí­pad­ne no­vú sku­pi­nu ro­lí vy­tvo­riť ako kó­piu exis­tu­jú­cej a nás­led­ne ju up­ra­viť. Mož­nos­ti sú zrej­mé z ob­ráz­ka č. 6. Ďal­šia pod­sku­pi­na nas­ta­ve­ní v čas­ti Ro­ly a audi­ting je de­fi­ní­cia ro­ly pou­ží­va­te­ľa. Fun­kcia je ob­dob­ná ako v prí­pa­de ro­ly správ­cu, roz­diel je v tom, že de­fi­nu­je op­ráv­ne­nia pou­ží­va­te­ľa na nas­ta­vo­va­nie ap­li­ká­cie Out­look Web App a sa­moad­mi­nis­trač­né úlo­hy. V tre­tej pod­sku­pi­ne mož­nos­tí, ozna­če­nej Audit, mož­no za­dá­vať vy­tvá­ra­nie rôz­nych zos­táv. Zos­ta­vy mô­žu ob­sa­ho­vať rôz­ne ty­py zmien vy­ko­na­ných v poš­to­vých schrán­kach ale­bo v nas­ta­ve­niach kon­fi­gu­rá­cie.

V sek­cii Ov­lá­da­cí pr­vok poš­ty mô­že správ­ca de­fi­no­vať pra­vid­lá na kon­tro­lu to­ku e-mai­lo­vých správ (Tran­sport ru­les), pra­vid­lá den­ní­ka (Jour­nal ru­les) a mô­že vy­hľa­dá­vať sprá­vy o do­ru­če­ní v pou­ží­va­teľ­ských poš­to­vých schrán­kach. V prí­pa­de, že je správ­co­vi pri­ra­de­ná ro­la správ­cu Dis­co­ve­ry Ma­na­ge­ment, pri­bud­ne v sek­cii Ov­lá­da­cí pr­vok poš­ty mož­nosť Zis­ťo­va­nie, kto­rá umož­ňu­je za­dá­vať po­žia­dav­ky na vy­hľa­dá­va­nie správ vo via­ce­rých poš­to­vých schrán­kach. Vý­sled­ky hľa­da­nia sa uk­la­da­jú do špe­ciál­nej poš­to­vej schrán­ky, ozna­če­nej Dis­co­ve­ry Search Mail­box.

exchange obr6.jpg
Obr. 6

V pos­led­nej opi­so­va­nej sek­cii Te­le­fón a hlas náj­de správ­ca v pod­sku­pi­ne Prís­tup k syn­chro­ni­zá­cii Ac­ti­ve­Sync mož­nosť de­fi­no­vať pra­vid­lá na prís­tup pre špe­ci­fic­ké sé­rie ale­bo mo­de­ly pri­pá­ja­ných za­ria­de­ní. Ta­kis­to mož­no de­fi­no­vať nas­ta­ve­nie prís­tu­pu pre za­ria­de­nia, kto­ré nie sú spra­vo­va­né pra­vid­la­mi ani osob­ný­mi vý­nim­ka­mi. Nas­ta­ve­nie prís­tu­pu pre za­ria­de­nia ro­zoz­ná­va tri mož­nos­ti: Po­vo­liť, Blo­ko­vať ale­bo Ka­ran­té­na. Správ­ca mô­že spra­vo­vať aj za­ria­de­nia umies­tne­né do ka­ran­té­ny a roz­ho­do­vať o ich po­vo­le­ní ale­bo blo­ko­va­ní. Ďalej mô­že vy­tvá­rať, od­stra­ňo­vať a up­ra­vo­vať po­li­ti­ky ap­li­ko­va­né na za­ria­de­nia syn­chro­ni­zo­va­né tech­no­ló­giou Exchan­ge Ac­ti­ve­Sync.

Na­ko­niec má správ­ca pri vý­be­re kon­textu Iný pou­ží­va­teľ... mož­nosť vy­brať iné­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­ré­ho nas­ta­ve­nia tre­ba mo­di­fi­ko­vať. V tom­to prí­pa­de má k dis­po­zí­cii iba pod­sku­pi­nu nas­ta­ve­ní opi­so­va­ných v ka­pi­to­le Mož­nos­ti pre pou­ží­va­te­ľa.

Exchan­ge Con­trol Pa­nel mô­že ob­sa­ho­vať rôz­ne kom­bi­ná­cie mož­nos­tí v zá­vis­los­ti od de­le­go­va­ných op­ráv­ne­ní pou­ží­va­te­ľa, pre­to sa v uve­de­nom preh­ľa­de ne­vys­ky­tu­jú úpl­ne všet­ky.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Sha­re­Point Server 2010
Se­riál Využitie Excel Services v rámci BI na platforme SharePoint Server 2010, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od augusta 2010 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vir­tua­li­zá­cia
Se­riál Virtualizácia, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od februára 2009 do de­cem­bra 2009. Se­riál ob­shu­je 8 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Hac­king webu a ob­ra­na
Seriál Hacking webu a obrana, vychádzal v magazíne Infoware od januára 2008 do decembra 2008. Seriál obshuje 11 častí. čítať »
 
Exchan­ge Server 2010 – Exchan­ge Con­trol Pa­nel
V tomto článku sa budeme venovať aplikácii Exchange Control Panel (ECP), ktorá je súčasťou produktu Exchange Server 2010 čítať »
 
IW: Exchange Server 2010 – uchovanie a obnova vymazaných správ
V praxi sa administrátori Exchange serverov často stretávajú s požiadavkou na obnovu starších správ, ktoré boli vymazané omylom alebo zámerne pri upratovaní poštovej schránky z kapacitných dôvodov. čítať »
 
Sys­tem Cen­ter Servic­e Ma­na­ger 2010 – In­ci­dent Ma­na­ge­ment a Servic­e Desk v po­da­ní Mic­ro­sof­tu
Spoločnosti Microsoft v minulosti chýbal centrálny nástroj na riešenie problémov v IT infraštruktúre organizácií, ktorý by svojimi mož nosťami centralizoval a umožňoval poskytovanie riešení z pohľadu aplikácií a používateľov. čítať »
 
Mo­ni­to­ring server­ov­ej far­my pros­tred­níc­tvom Cit­rix Ed­ge­Sight
Citrix EdgeSight poskytuje organizáciám možnosti sledovania koncových používateľov, výkonu serverov, aplikácií a spojení v reálnom čase bez ohľadu na spôsob pripojenia čítať »
 
IW: Konfigurácia zabezpečenia v prostredí Windows Server 2008 pomocou Security Configuration Wizard
V prostredí Windows Server 2008 je k dispozícii niekoľko nástrojov umožňujúcich dostať server do stavu požadovanej bezpečnosti. Jeden z nich je Security Configuration Wizard (SCW) čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter