IW: Exchange Server 2010 – uchovanie a obnova vymazaných správ

Exchange_server.JPG V praxi sa ad­mi­nis­trá­to­ri Exchan­ge server­ov čas­to stre­tá­va­jú s po­žia­dav­kou na ob­no­vu star­ších správ, kto­ré bo­li vy­ma­za­né omy­lom ale­bo zá­mer­ne pri up­ra­to­va­ní poš­to­vej schrán­ky z ka­pa­cit­ných dô­vo­dov. Ad­mi­nis­trá­to­ri star­ších ver­zií Exchan­ge server­ov ma­jú mož­nosť rie­šiť si­tuáciu dvo­ma spô­sob­mi. Pr­vý spô­sob vy­ža­du­je ak­ti­vá­ciu ko­ša (Dum­pster) na da­ta­bá­ze s poš­to­vý­mi schrán­ka­mi. V tom­to prí­pa­de vie pou­ží­va­teľ sám bez asis­ten­cie ad­mi­nis­trá­to­ra ob­no­viť vy­ma­za­né sprá­vy pros­tred­níc­tvom pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cie Out­look ale­bo Out­look Web Ac­cess. Fun­kcia ko­ša je na da­ta­bá­zach pred­nas­ta­ve­ná auto­ma­tic­ky (7 dní pre Exchan­ge 2003, 14 dní pre Exchan­ge 2007), po­kiaľ ju ad­mi­nis­trá­tor nez­me­ní na inú hod­no­tu na da­ta­bá­ze, prí­pad­ne in­di­vi­duál­ne na poš­to­vej schrán­ke. Po up­ly­nu­tí nas­ta­ve­nej do­by sú sprá­vy v pro­ce­se údr­žby auto­ma­tic­ky od­strá­ne­né z da­ta­bá­zy Exchan­ge server­a a na ob­no­ve­nie po­ža­do­va­nej sprá­vy zos­tá­va už len dru­hý spô­sob, kto­rý vy­ža­du­je asis­ten­ciu ad­mi­nis­trá­to­ra. Sprá­vu mu­sí ob­no­viť ad­mi­nis­trá­tor zo star­šej zá­lo­hy da­ta­bá­zy, čo mô­že byť pri ap­li­ko­va­ní pos­tu­pu bez do­da­toč­ných nás­tro­jov tre­tích strán v mno­hých prí­pa­doch prác­ne a ča­so­vo ná­roč­né.

Vý­vo­já­ri Exchan­ge server­a us­ku­toč­ni­li v da­ta­bá­zach pre ver­ziu Exchan­ge server 2010 množ­stvo ar­chi­tek­to­nic­kých zmien. Jed­na z nich je no­vá ver­zia ko­ša (Dum­pster 2.0), kto­rá umož­ňu­je efek­tív­nej­šie ria­diť vy­ma­zá­va­nie a ob­no­vu správ a zá­ro­veň pri­ná­ša aj množ­stvo no­vých fun­kcií.

Pred­chá­dza­jú­ca ver­zia
Naj­prv si v krát­kos­ti zhr­nie­me, ako fun­gu­je kôš v da­ta­bá­zach star­ších ver­zií Exchan­ge server­a. Sprá­va sa dos­ta­ne do pou­ží­va­teľ­ské­ho prie­čin­ka Do­ru­če­ná poš­ta (In­box). Ak pou­ží­va­teľ sprá­vu vy­ma­že, tá sa pre­su­nie do prie­čin­ka kôš (De­le­ted Items). Ob­sah prie­čin­ka kôš sa od­stra­ňu­je buď na zá­kla­de pou­ží­va­teľ­ské­ho nas­ta­ve­nia v ap­li­ká­cii Out­look či Out­look Web Ac­cess, ale­bo auto­ma­tic­ky nas­ta­ve­nia­mi spra­vo­va­ných prie­čin­kov (Ma­na­ged fol­ders), prí­pad­ne fun­kciou Mes­sa­ging Re­cords ma­na­ge­ment (MRM). V ap­li­ká­cii Out­look ale­bo Out­look Web Ac­cess mô­že pou­ží­va­teľ všet­ky dos­tup­né vy­ma­za­né po­lož­ky s vy­uži­tím nás­tro­ja Ob­no­viť od­strá­ne­né po­lož­ky (Re­co­ver De­le­ted Items) buď ob­no­viť do prie­čin­ka kôš, ale­bo ich per­ma­nen­tne vy­ma­zať po­čas pe­rió­dy na ucho­va­nie vy­ma­za­ných správ, nas­ta­ve­nej ad­mi­nis­trá­to­rom. Po up­ly­nu­tí pe­rió­dy na ucho­va­nie vy­ma­za­ných po­lo­žiek je sprá­va auto­ma­tic­ky od­strá­ne­ná z da­ta­bá­zy. V prí­pa­de, že pou­ží­va­teľ pot­re­bu­je ob­no­viť ta­kú­to vy­ma­za­nú sprá­vu, mu­sí kon­tak­to­vať ad­mi­nis­trá­to­ra a pos­kyt­núť mu in­for­má­ciu o ča­se, keď sprá­vu vy­ma­zal. Na zá­kla­de tej­to in­for­má­cie ad­mi­nis­trá­tor vy­hľa­dá zá­lo­hu da­ta­bá­zy, v kto­rej sa sprá­va na­chá­dza­la v ne­vy­ma­za­nom sta­ve, nás­led­ne da­ta­bá­zu ob­no­ví do pra­cov­nej da­ta­bá­zy v Re­co­ve­ry sto­ra­ge group, z kto­rej mô­že po­ža­do­va­nú sprá­vu extra­ho­vať a pos­kyt­núť pou­ží­va­te­ľo­vi.

Star­šia ver­zia ko­ša neu­mož­ňu­je za­brá­niť pou­ží­va­te­ľo­vi per­ma­nen­tne vy­ma­zať po­lož­ku z da­ta­bá­zy. Ob­no­vi­teľ­né po­lož­ky nie sú dos­tup­né na in­dexova­né vy­hľa­dá­va­nie a v prí­pa­de, že pou­ží­va­teľ pou­ži­je tzv. tvr­dé vy­ma­za­nie (s vy­uži­tím kom­bi­ná­cie klá­ve­sov SHIFT + DE­LE­TE), sprá­vu ne­má k dis­po­zí­cii na ob­no­vu nás­tro­jom na ob­no­vu vy­ma­za­ných po­lo­žiek. Ochra­nu pred tvr­dým vy­ma­za­ním mož­no pre ap­li­ká­ciu Out­look za­pnúť v re­gis­troch (http://sup­port.mic­ro­soft.com/kb/886205). Po vy­ma­za­ní zos­tá­va­jú po­lož­ky na­ďa­lej v tom prie­čin­ku, kde sa v ča­se vy­ma­za­nia na­chá­dza­li, pri­čom ich zob­ra­zo­va­nie je im­ple­men­to­va­né de­fi­no­va­ným poh­ľa­dom, kto­rý vy­uží­va príz­nak pri­ra­ďo­va­ný vy­ma­za­ným sprá­vam. Ten­to spô­sob mô­že pou­ží­va­te­ľom sťa­žo­vať lo­ka­li­zá­ciu vy­ma­za­ných správ.

Zme­ny v ar­chi­tek­tú­re
Kôš vo ver­zii Exchan­ge 2010 už nie je reali­zo­va­ný ako poh­ľad v jed­not­li­vých prie­čin­koch, ale ako štruk­tú­ra prie­čin­kov, kto­ré sú ulo­že­né v sys­té­mo­vej čas­ti poš­to­vej schrán­ky. Zá­klad štruk­tú­ry tvo­rí prie­či­nok s náz­vom Re­co­ve­rab­le Items, kto­rý ob­sa­hu­je ďal­šie vno­re­né prie­čin­ky De­le­tions, Ver­sions a Pur­ges. Vy­ma­zá­va­nie sprá­vy sa reali­zu­je pre­su­nom vy­ma­za­nej po­lož­ky do prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\De­le­tions, a to v prí­pa­de jed­no­du­ché­ho vy­ma­za­nia, ako aj v prí­pa­de tvr­dé­ho vy­ma­za­nia. Ak pou­ží­va­teľ pou­ži­je nás­troj Ob­no­viť od­strá­ne­né po­lož­ky (Re­co­ver De­le­ted Items), zob­ra­zí sa ob­sah prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\De­le­tions.

No­vé us­po­ria­da­nie ko­ša za­bez­pe­ču­je in­dexova­nie ob­sa­hu v jed­not­li­vých prie­čin­koch a pre pou­ží­va­te­ľa aj jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie doh­ľa­da­nie po­ža­do­va­nej po­lož­ky. Hľa­da­nie je zjed­no­du­še­né aj pre­to, že všet­ky vy­ma­za­né po­lož­ky sa sús­tre­ďu­jú na jed­nom mies­te a nie sú roz­ptý­le­né v jed­not­li­vých prie­čin­koch pou­ží­va­teľ­skej poš­to­vej schrán­ky. Pri pre­su­ne poš­to­vých schrá­nok do­chá­dza v star­ších ver­ziách Exchan­ge server­ov k stra­te in­for­má­cie o vy­ma­za­ných po­lož­kách. Ten­to prob­lém ta­kis­to rie­ši no­vé us­po­ria­da­nie ko­ša, le­bo s poš­to­vou schrán­kou sa pre­sú­va aj ob­sah prie­čin­kov, kto­ré sú sú­čas­ťou ko­ša.

Pre fir­my a or­ga­ni­zá­cie s po­žia­dav­kou na vy­ššiu úro­veň za­bez­pe­če­nia dát po­nú­ka no­vá ver­zia ko­ša fun­kciu na krát­ko­do­bé ale­bo dl­ho­do­bé ucho­va­nie dát v da­ta­bá­ze Exchan­ge server­a. Ta­kým­to spô­so­bom sa mô­že nap­rík­lad pou­ží­va­te­ľo­vi za­brá­niť v za­hla­de­ní stôp po ne­ka­lej čin­nos­ti. V star­ších ver­ziách Exchan­ge server­ov uve­de­ná mož­nosť chý­ba, tak­že ak sa pou­ží­va­teľ chce z ne­ja­ké­ho dô­vo­du natr­va­lo zba­viť ne­že­la­nej sprá­vy, vy­ma­že ju a nás­led­ne od­strá­ni (Pur­ge) po­mo­cou nás­tro­ja na ob­no­vu vy­ma­za­ných po­lo­žiek. Tým sa sta­ne sprá­va v da­ta­bá­ze Exchan­ge server­a tr­va­lo vy­ma­za­nou a jej prí­pad­né doh­ľa­da­nie pre pot­re­by do­ka­zo­va­nia ne­ka­lej čin­nos­ti pou­ží­va­te­ľa je buď veľ­mi ná­roč­né, ale­bo ne­mož­né. Krát­ko­do­bé ale­bo dl­ho­do­bé ucho­va­nie dát v da­ta­bá­ze sa nas­ta­vu­je na úrov­ni jed­not­li­vých poš­to­vých schrá­nok (mail­box).

Krát­ko­do­bé ucho­va­nie dát mô­že­me za­pnúť nas­le­du­jú­cim prí­ka­zom v pros­tre­dí Exchan­ge ma­na­ge­ment shell:

Set-Mail­box -Sin­gleI­tem­Re­co­ve­ryE­nab­led $true

Do­ba ucho­va­nia dát je sta­no­ve­ná pa­ra­met­rom da­ta­bá­zy De­le­te­dI­tem­Re­ten­tion (pre Exchan­ge server 2010 pred­nas­ta­ve­né na 14 dní) ale­bo pa­ra­met­rom poš­to­vej schrán­ky Re­tain­De­le­te­dI­tem­sFor. Pre ka­len­dá­ro­vé po­lož­ky je na da­ta­bá­ze vy­tvo­re­ná vý­nim­ka, pri­čom tie sú ucho­va­né po do­bu 120 dní aj vte­dy, ak je krát­ko­do­bé ucho­va­nie dát vy­pnu­té.

Pro­ce­dú­ra vy­ma­za­nia v prí­pa­de za­pnu­té­ho krát­ko­do­bé­ho ucho­va­nia pre­bie­ha nas­le­du­jú­cim spô­so­bom. Pou­ží­va­teľ vy­ma­že sprá­vu. Vy­ma­za­ná sprá­va sa po vy­sy­pa­ní ko­ša pre­su­nie do prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\De­le­tions. V prí­pa­de, že sa chce pou­ží­va­teľ in­kri­mi­no­va­nej sprá­vy zba­viť, po­mo­cou nás­tro­ja na ob­no­vu vy­ma­za­ných po­lo­žiek po­ža­do­va­nú sprá­vu od­strá­ni (Pur­ge). Tak­to vy­ma­za­ná sprá­va sa pre­su­nie do prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\Pur­ges, do kto­ré­ho už pou­ží­va­teľ ne­má prís­tup. Sprá­va tak zos­tá­va ulo­že­ná v da­ta­bá­ze a v prí­pa­de pot­re­by ju vie op­ráv­ne­ný pou­ží­va­teľ doh­ľa­dať. Prie­či­nok Re­co­ve­rab­le Items\Pur­ges rov­na­ko slú­ži na uk­la­da­nie správ, na kto­ré pou­ží­va­teľ ap­li­ku­je tvr­dé vy­ma­za­nie.

Ak fir­me ale­bo or­ga­ni­zá­cii vy­plý­va z le­gis­la­tí­vy ale­bo inter­ných no­riem po­vin­nosť ucho­vať všet­ky vy­ma­za­né po­lož­ky, mož­no za­pnúť dl­ho­do­bé ucho­va­nie dát (li­ti­ga­tion hold). Nas­ta­ve­nie sa dá de­fi­no­vať na úrov­ni poš­to­vej schrán­ky pa­ra­met­rom Li­ti­ga­tion­Hol­dE­nab­led. Po­kiaľ je po­lož­ka za­pnu­tá, od­stra­ňo­va­nie správ z prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\Pur­ges je eli­mi­no­va­né.

Uk­la­da­nie ver­zií
Ďal­šia no­vá vlas­tnosť ko­ša je ucho­vá­va­nie ver­zií edi­to­va­ných po­lo­žiek. Ak je edi­to­va­nou po­lož­kou sprá­va, pri zme­ne v jej sub­jek­te, te­le, príl­ohách ale­bo de­fi­ní­cii od­osie­la­te­ľov a prí­jem­cov a dá­tu­mov pri­ja­tia ale­bo od­os­la­nia sa ulo­ží pô­vod­ná ver­zia sprá­vy do prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\Ver­sions. V prí­pa­de os­tat­ných ty­pov po­lo­žiek sa pô­vod­ná ver­zia ulo­ží do prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\Ver­sions, ak dôj­de k akej­koľ­vek zme­ne po­lož­ky s vý­nim­kou pre­su­nu me­dzi prie­čin­ka­mi a zme­ny sta­vu Pre­čí­ta­né/nep­re­čí­ta­né. Dá­ta ulo­že­né do prie­čin­ka Re­co­ve­rab­le Items\Ver­sions sú in­dexova­né a mô­že v nich vy­hľa­dá­vať op­ráv­ne­ný pou­ží­va­teľ.

Ob­no­va od­strá­ne­ných po­lo­žiek
Po­lož­ky, kto­ré sú ulo­že­né v prie­čin­ku Re­co­ve­rab­le Items\De­le­tions, mô­že kon­co­vý pou­ží­va­teľ ob­no­viť v ap­li­ká­cii Out­look ale­bo Out­look Web App po­mo­cou nás­tro­ja Ob­no­viť od­strá­ne­né po­lož­ky (Re­co­ver De­le­ted Items). Po­lož­ky ulo­že­né v prie­čin­koch Re­co­ve­rab­le Items\Pur­ges a Re­co­ve­rab­le Items\Ver­sions pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa nie sú dos­tup­né, mô­že v nich preh­ľa­dá­vať iba pri­vi­le­go­va­ný pou­ží­va­teľ. Pot­reb­né prís­tu­po­vé prá­va sú de­fi­no­va­né ro­lou Dis­co­ve­ry Ma­na­ge­ment. Op­ráv­ne­ný pou­ží­va­teľ mô­že za­dá­vať po­žia­dav­ky na hľa­da­nie po­lo­žiek v pou­ží­va­teľ­skej poš­to­vej schrán­ke pros­tred­níc­tvom nás­tro­ja Vy­hľa­dá­va­nie v poš­to­vej schrán­ke (Mail­box Sear­ches) v ap­li­ká­cii Exchan­ge Con­trol Pa­nel (ECP), ako je zrej­mé z ob­ráz­ka. Exchan­ge server vy­extra­hu­je sprá­vy zod­po­ve­da­jú­ce do­py­tu do špe­ciál­nej poš­to­vej schrán­ky Dis­co­ve­ry Mail­box. Op­ráv­ne­ný pou­ží­va­teľ mô­že pre­zrieť vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia a nás­led­ne prí­ka­zom export-mail­box expor­to­vať náj­de­né po­lož­ky do pou­ží­va­te­ľo­vej poš­to­vej schrán­ky.

Ka­pa­cit­né plá­no­va­nie
Pri kon­fi­gu­ro­va­ní krát­ko­do­bé­ho či dl­ho­do­bé­ho ucho­va­nia vy­ma­za­ných po­lo­žiek tre­ba po­čí­tať s väč­ším ob­je­mom dát ulo­že­ných v da­ta­bá­zach Exchan­ge server­a a pat­rič­ne to­mu pris­pô­so­biť har­dvé­ro­vú vý­ba­vu. Pri krát­ko­do­bom ucho­va­ní po­lo­žiek mô­že­me ob­jem za­cho­va­ných dát re­gu­lo­vať nas­ta­ve­ním ob­do­bia ucho­va­nia vy­ma­za­ných po­lo­žiek. Exspi­ro­va­né po­lož­ky sú v tom­to prí­pa­de auto­ma­tic­ky od­strá­ne­né z da­ta­bá­zy služ­bou Mes­sa­ging Re­cords Ma­na­ge­ment (MRM).

V nas­le­du­jú­cej ta­buľ­ke náj­de­te preh­ľad sprá­va­nia sa Exchan­ge server­a pri nas­ta­ve­ní jed­not­li­vých pa­ra­met­rov ko­ša:

tab.JPG

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Sha­re­Point Server 2010
Se­riál Využitie Excel Services v rámci BI na platforme SharePoint Server 2010, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od augusta 2010 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vir­tua­li­zá­cia
Se­riál Virtualizácia, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od februára 2009 do de­cem­bra 2009. Se­riál ob­shu­je 8 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Hac­king webu a ob­ra­na
Seriál Hacking webu a obrana, vychádzal v magazíne Infoware od januára 2008 do decembra 2008. Seriál obshuje 11 častí. čítať »
 
Exchan­ge Server 2010 – Exchan­ge Con­trol Pa­nel
V tomto článku sa budeme venovať aplikácii Exchange Control Panel (ECP), ktorá je súčasťou produktu Exchange Server 2010 čítať »
 
IW: Exchange Server 2010 – uchovanie a obnova vymazaných správ
V praxi sa administrátori Exchange serverov často stretávajú s požiadavkou na obnovu starších správ, ktoré boli vymazané omylom alebo zámerne pri upratovaní poštovej schránky z kapacitných dôvodov. čítať »
 
Sys­tem Cen­ter Servic­e Ma­na­ger 2010 – In­ci­dent Ma­na­ge­ment a Servic­e Desk v po­da­ní Mic­ro­sof­tu
Spoločnosti Microsoft v minulosti chýbal centrálny nástroj na riešenie problémov v IT infraštruktúre organizácií, ktorý by svojimi mož nosťami centralizoval a umožňoval poskytovanie riešení z pohľadu aplikácií a používateľov. čítať »
 
Mo­ni­to­ring server­ov­ej far­my pros­tred­níc­tvom Cit­rix Ed­ge­Sight
Citrix EdgeSight poskytuje organizáciám možnosti sledovania koncových používateľov, výkonu serverov, aplikácií a spojení v reálnom čase bez ohľadu na spôsob pripojenia čítať »
 
IW: Konfigurácia zabezpečenia v prostredí Windows Server 2008 pomocou Security Configuration Wizard
V prostredí Windows Server 2008 je k dispozícii niekoľko nástrojov umožňujúcich dostať server do stavu požadovanej bezpečnosti. Jeden z nich je Security Configuration Wizard (SCW) čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter