Monitoring serverovej farmy prostredníctvom Citrix EdgeSight

Cit­rix Ed­ge­Sight po­sky­tu­je or­ga­ni­zá­ciám mož­nos­ti sle­do­va­nia kon­co­vých po­uží­va­te­ľov, vý­ko­nu server­ov, ap­li­ká­cií a spo­je­ní v reál­nom ča­se bez oh­ľa­du na spô­sob pri­po­je­nia a zá­ro­veň po­sky­tu­je mož­nos­ti ge­ne­ro­va­nia re­por­tov z dát za­zna­me­na­ných v prie­be­hu čin­nos­ti jed­not­li­vých kom­po­nen­tov server­ov­ej far­my. Ed­ge­Sight po­sky­tu­je ad­mi­nis­trá­to­rom nas­le­du­jú­ce mož­nos­ti:

- mo­ni­to­ro­va­nie po­uží­va­teľ­ských se­de­ní
- sle­do­va­nie sys­té­mo­vých zdro­jov XenApp server­ov
- di­ag­nos­ti­ku vý­ko­nu pub­li­ko­va­ných ap­li­ká­cií
- ana­lý­zu prob­lé­mov spo­je­ných so spúš­ťa­ním pub­li­ko­va­ných ap­li­ká­cií

edge_siht OBR1.jpg
Ar­chi­tek­tú­ra jed­not­li­vých kom­po­nen­tov v pros­tre­dí Ed­ge­Sight

Cit­rix po­sky­tu­je na mo­ni­to­ring server­ov­ej far­my nas­le­du­jú­ce pro­duk­ty:

Ed­ge­Sight for Load Tes­ting – po­nú­ka mož­nos­ti tes­to­va­nia vý­ko­nu server­ov a za­ťa­že­nia ap­li­ká­cií v pros­tre­diach XenApp a Xen­Des­ktop
Ed­ge­Sight for XenApp – umož­ňu­je zís­kať de­tail­né in­for­má­cie o ap­li­ká­ciách po­sky­to­va­ných XenApp serverm­i a jed­not­li­vých po­uží­va­teľ­ských se­de­niach
Ed­ge­Sight for En­dpoints – za­zna­me­ná­va jed­not­li­vé in­for­má­cie o kon­co­vých po­uží­va­te­ľoch pris­tu­pu­jú­cich k server­ov­ým zdro­jom z fy­zic­kých, ako aj vir­tuál­nych za­ria­de­ní
Ed­ge­Sight for Net­Sca­ler – edí­cia ur­če­ná na mo­ni­to­ring webo­vých ap­li­ká­cií v pros­tre­dí, kde je na­sa­de­ný pro­dukt Cit­rix Net­Sca­ler

edge_siht OBR2.jpg
Ko­mu­ni­ká­cia med­zi jed­not­li­vý­mi ob­jek­tmi

Kaž­dý z týc­hto pro­duk­tov po­tre­bu­je sa­mos­tat­nú li­cen­ciu, umies­tne­nú na li­cen­čnom server­i. Pros­tre­die, v kto­rom je im­ple­men­to­va­né rie­še­nie Cit­rix Ed­ge­Sight, po­zos­tá­va z nas­le­du­jú­cich kom­po­nen­tov:

Ed­ge­Sight server – zbie­ra úda­je od agen­tov a po­sky­tu­je mož­nos­ti zob­ra­zo­va­nia re­por­tov a no­ti­fi­ká­cií pros­tred­níc­tvom webo­vej kon­zo­ly ad­mi­nis­trá­to­ra Ed­ge­Sight server­a. Po­zos­tá­va z týc­hto kom­po­nen­tov:

- Webo­vý server – po­sky­tu­je správ­cov­skú kon­zo­lu na zob­ra­ze­nie mo­ni­to­ro­va­ných in­for­má­cií server­ov­ej far­my a pre­be­rá dá­ta od agen­tov, kto­ré po­sie­la do cen­trál­nej da­ta­bá­zy
- Da­ta­bá­zo­vý server – Mic­ro­soft SQL server slú­žia­ci ako cen­trál­ne úlo­žis­ko za­zna­me­na­ných úda­jov
- Re­port server – Mic­ro­soft SQL Re­por­ting Servic­es – ge­ne­ru­je re­por­ty, kto­ré po­sky­tu­je webo­vé­mu server­u

Agen­ti Ed­ge­Sight – rep­re­zen­tu­jú služ­bu bež­iacu na klient­skych sta­ni­ciach, ur­če­nú na za­zna­me­ná­va­nie in­for­má­cií o pub­li­ko­va­ných ap­li­ká­ciách, po­uží­va­te­ľoch, vy­ťa­že­ní sys­té­mu, pri­po­je­ní a ICA ses­sion. Tie sa nás­led­ne za­zna­me­ná­va­jú do klien­tskej da­ta­bá­zy a nes­kôr na zá­kla­de pra­vi­diel ak­tua­li­zá­cie dát od­osie­la­jú do cen­trál­nej da­ta­bá­zy pros­tred­níc­tvom Ed­ge­Sight server­a. K dis­po­zí­cii sú dva ty­py agen­tov:

- Ed­ge­Sight for XenApp agen­ti – in­šta­lu­jú sa na XenApp server, prí­pad­ne Pre­sen­ta­tion Server
- Ed­ge­Sight for En­dpoints agen­ti – ur­če­ní pre fy­zic­ké ale­bo vir­tuál­ne klien­tske sta­ni­ce

Li­cen­se Server – spra­vu­je li­cen­cie jed­not­li­vých pro­duk­tov
SMTP server – server po­uži­tý na od­osie­la­nie e-mai­lo­vých no­ti­fi­ká­cií na zá­kla­de pred­de­fi­no­va­ných kri­té­rií
SNMP server – server od­osie­la­jú­ci no­ti­fi­ká­cie správ­cov­skej kon­zo­le pri prek­ro­če­ní li­mit­ných hod­nôt mo­ni­to­ro­va­ných ob­jek­tov
Server­ov­á kon­zo­la – webo­vé roz­hra­nie správ­cu ur­če­né na kon­fi­gu­rá­ciu Ed­ge­Sight server­a

Agen­ti od­osie­la­jú Ed­ge­Sight server­u za­zna­me­na­né úda­je po­uži­tím pro­to­ko­lu HTTP, resp. HTTPS (po­rt 80/433). Ten prís­luš­né úda­je po­stu­pu­je SQL server­u do cen­trál­nej da­ta­bá­zy po­uži­tím po­rtu 1433. Na od­osie­la­nie no­ti­fi­ká­cií vy­uží­va Ed­ge­Sight SMNP server s po­rta­mi 161/162. Ed­ge­Sight webo­vý kom­po­nent ko­mu­ni­ku­je s e-mai­lo­vým server­om cez po­rt 25 a na zob­ra­ze­nie re­por­tov v kon­krét­nom ča­se kon­zo­la Ed­ge­Sight kon­tak­tu­je agen­ta Ed­ge­Sight cez po­rt 9035. Na ko­mu­ni­ká­ciu s li­cen­čným server­om sa po­uží­va po­rt 27000. Mi­ni­mál­ne po­žia­dav­ky na in­šta­lá­ciu Ed­ge­Sight server­a:

- Win­dows Server 2003/2008
- SQL Server client tools
- IIS 6.0
- Mic­ro­soft .NET Fra­mework 2.0
- Mic­ro­soft Mes­sa­ge Queuing
- Mic­ro­soft XML Par­ser 3.0
- Win­dows Script 5.6

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Sha­re­Point Server 2010
Se­riál Využitie Excel Services v rámci BI na platforme SharePoint Server 2010, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od augusta 2010 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vir­tua­li­zá­cia
Se­riál Virtualizácia, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od februára 2009 do de­cem­bra 2009. Se­riál ob­shu­je 8 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Hac­king webu a ob­ra­na
Seriál Hacking webu a obrana, vychádzal v magazíne Infoware od januára 2008 do decembra 2008. Seriál obshuje 11 častí. čítať »
 
Exchan­ge Server 2010 – Exchan­ge Con­trol Pa­nel
V tomto článku sa budeme venovať aplikácii Exchange Control Panel (ECP), ktorá je súčasťou produktu Exchange Server 2010 čítať »
 
IW: Exchange Server 2010 – uchovanie a obnova vymazaných správ
V praxi sa administrátori Exchange serverov často stretávajú s požiadavkou na obnovu starších správ, ktoré boli vymazané omylom alebo zámerne pri upratovaní poštovej schránky z kapacitných dôvodov. čítať »
 
Sys­tem Cen­ter Servic­e Ma­na­ger 2010 – In­ci­dent Ma­na­ge­ment a Servic­e Desk v po­da­ní Mic­ro­sof­tu
Spoločnosti Microsoft v minulosti chýbal centrálny nástroj na riešenie problémov v IT infraštruktúre organizácií, ktorý by svojimi mož nosťami centralizoval a umožňoval poskytovanie riešení z pohľadu aplikácií a používateľov. čítať »
 
Mo­ni­to­ring server­ov­ej far­my pros­tred­níc­tvom Cit­rix Ed­ge­Sight
Citrix EdgeSight poskytuje organizáciám možnosti sledovania koncových používateľov, výkonu serverov, aplikácií a spojení v reálnom čase bez ohľadu na spôsob pripojenia čítať »
 
IW: Konfigurácia zabezpečenia v prostredí Windows Server 2008 pomocou Security Configuration Wizard
V prostredí Windows Server 2008 je k dispozícii niekoľko nástrojov umožňujúcich dostať server do stavu požadovanej bezpečnosti. Jeden z nich je Security Configuration Wizard (SCW) čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter