IW: Prečo dodržiavať štandardy a špecifikácie?

Pri tvorbe webových aplikácií, dokumentov XHTML, XML, CSS, JS, ale aj pri používaní ďalších technológií je veľmi dôležité dodržiavať platné štandardy a špecifikácie.

Aplikácie nie vždy stopercentne podporujú platné štandardy a špecifikácie. Vďaka tejto vlastnosti sú schopné spracovať aj zápisy umiestnené v zakázanom priestore alebo v nesprávnom tvare a navyše zobraziť ich v poriadku. Veľmi dobrý príklad v oblasti webových stránok je Internet Explorer, ktorý nielenže akceptuje nesprávne zápisy, ale navyše podporuje vlastnú syntax, ktorú iné internetové prehliadače nepodporujú. Kým v minulosti vďaka takmer monopolnému postaveniu Internet Explorera to nebol významný problém, v súčasnosti s rozmachom open source, množstva rôznorodých platforiem s rôznymi prehliadačmi a výrazným poklesom podielu IE na trhu sa to už stáva problémom.

Ak sa projekt vytvorený s nesprávne aplikovanými štandardmi a špecifikáciami dostane do aplikácie, ktorá ich striktne dodržuje, vzniká problém. Výsledkom je nesprávne zobrazenie obsahu alebo obmedzenie vytvorenej funkcionality. V prípade webových aplikácií sú najviac postihnuté dokumenty XML, XHTML, CSS, ako aj ich kombinácia s JavaScriptom a DOM. 

xmlvalidator.jpg


Pokiaľ autor nepozná štandardy a špecifikácie, nájsť a odstrániť takýto problém môže byť časovo náročné. Preto pri tvorbe akýchkoľvek projektov treba vychádzať zo štandardov a špecifikácií a vykonať testovania vo viacerých aplikáciách alebo prostrediach. Tým sa dá eliminovať nesprávne vytváranie projektov.

Ak sa pozrieme do minulosti, veľmi častým javom pri tvorbe webových aplikácií pre všetky dostupné internetové prehliadače bolo používanie špecifických zápisov, nazývaných hacky. Ich úlohou bolo zabezpečiť identickú funkcionalitu vo všetkých dostupných aplikáciách (internetových prehliadačoch). Stav bol taký katastrofálny, že jednotlivé hacky museli byť rôzne aplikované na jednotlivé verzie aplikácií. Dôvodom bolo ignorovanie vytvorených štandardov a špecifikácií, ale aj monopolné postavenie najväčšieho hráča na trhu. S príchodom konkurencie sa podpora štandardov postupne zlepšovala, prichádzali nové aktualizácie a verzie nielen prehliadačov, ale aj zdrojových aplikácií zabezpečujúcich renderovanie obsahu a spracovanie skriptov. V súčasnosti sa práve podpora štandardov a špecifikácií stáva hlavnou konkurenčnou výhodou internetových prehliadačov. 

dt.jpg


Na kontrolu dodržania štandardov a špecifikácií sa vytvárajú špecializované nástroje určené pre vývojárov. V prípade dokumentov CSS, XML a XHTML sú k dispozícii bezplatné on-line validátory konzorcia W3C.

Medzi ďalšie bezplatné on-line nástroje na overenie dodržiavania štandardov patria napríklad validátor RSS a validátor RDF.

Pre JavaScript a DOM sú k dispozícii bezplatné nástroje Firebug, Internet Explorer Developer Tools či Opera DragonFly. Okrem špecializovaných nástrojov určitý stupeň kontroly poskytujú aj vývojárske nástroje, a to napríklad prostredníctvom zvýrazňovania a kontroly syntaxe. Pritom tieto nástroje podporujú syntax veľkého množstva programovacích jazykov, čo špecializované nástroje neumožňujú.

Vďaka tvorbe projektov a ich testovaniu na dodržiavanie štandardov a špecifikácií majú vývojári istotu, že ich projekt bude bez problémov funkčný na akejkoľvek platforme aj v budúcnosti. Zabráni sa tým vzniku dodatočných nákladov na ladenie a úpravu projektu pre ostatné platformy a aplikácie.

Ponuka bezplatných a kvalitných aplikácií zameraných na správnosť aplikovania štandardov a špecifikácií je na trhu dostatočná. Závisí od zvolenej technológie a funkcií, ktoré jednotlivé riešenia vývojárom ponúkajú. Treba sa pritom vyvarovať používania izolovaných alebo individuálne presadzovaných technológií, ktorých použitie je limitované na obmedzený počet platforiem alebo aplikácií. Pri webových aplikáciách sa napríklad odporúča používať SVG namiesto VML alebo JavaScript (ECMAScript) namiesto JScriptu od Microsoftu. Podobné príklady možno nájsť aj pri iných technológiách. Ďalšie informácie nájdete >>

Zdroj: Infoware


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter