VMware/V - 42. časť

linux-logo.jpg V tej­to čas­ti se­riá­lu do­kon­čí­me opis zá­klad­ných mož­nos­tí kon­fi­gu­rá­cie VM. Zá­ro­veň sa bu­de­me za­obe­rať tým, ako mož­no jed­no­du­chým spô­so­bom pre­ná­šať úda­je me­dzi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM.

Kon­fi­gu­rá­cia VM
V rám­ci kon­fi­gu­rá­cie VM po tom, ako sme doň nain­šta­lo­va­li OS, bu­de­me zrej­me vy­uží­vať tie­to mož­nos­ti:

1. sprá­va vir­tuál­ne­ho HDD – pri­da­nie/zme­na/od­ob­ra­nie vir­tuál­nych HDD – za­ují­ma­vé sú mož­nos­ti per­sis­tent disk – úda­je zos­ta­nú ulo­že­né na dis­ku aj po reš­tar­te VM a non­per­sis­tent disk – ulo­že­né úda­je sú pri reš­tar­te vy­ma­za­né, vir­tuál­ny disk je vždy vo vý­cho­dis­ko­vom sta­ve,
2. sprá­va CD/DVD, za­ria­de­ní USB – za­ují­ma­jú nás naj­mä mé­diá vlo­že­né do fy­zic­kých za­ria­de­ní fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča a ich sprís­tup­ne­nie pre VM – aby sme pre­diš­li stra­te úda­jov, nes­mie­me za­bud­núť na pri­pá­ja­nie a od­pá­ja­nie za­ria­de­ní,
3. sprá­va sie­ťo­vých pri­po­je­ní – tú­to ob­lasť ro­zo­be­rie­me pod­rob­nej­šie.

Sie­ťo­vé pri­po­je­nia VM
VMware po­nú­ka v rám­ci sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia VM nas­le­du­jú­ce mož­nos­ti:

1. Brid­ged – vir­tuál­na sie­ťo­vá kar­ta (adap­tér) má svo­ju vlas­tnú IP ad­re­su a v rám­ci sie­te ko­mu­ni­ku­je sa­mos­tat­ne, os­tat­né PC mô­žu pris­tu­po­vať pria­mo na VM,
2. NAT – vir­tuál­ny adap­tér dos­ta­ne IP ad­re­su po­mo­cou vir­tuál­ne­ho DHCP server­a, tá­to IP ad­re­sa je však na fy­zic­kom po­čí­ta­či pre­lo­že­ná na IP ad­re­su fy­zic­ké­ho adap­té­ra, os­tat­né PC ne­mô­žu pris­tu­po­vať pria­mo na VM (fun­kčné sie­ťo­vé spo­je­nie mu­sí byť vždy ini­cia­li­zo­va­né vir­tuál­nym adap­té­rom, nie nao­pak),
3. Host-on­ly – VMware vy­tvo­rí izo­lo­va­nú vnú­tor­nú sieť (vir­tual pri­va­te network – VPN) me­dzi vir­tuál­nym a fy­zic­kým adap­té­rom, IP ad­re­sy obom adap­té­rom pri­de­lí vir­tuál­ny DHCP server, spo­je­nie tej­to sie­te s oko­lím mô­že­me za­bez­pe­čiť napr. pros­tred­níc­tvom sof­tvé­ro­vé­ho pre­pí­na­ča (rou­ter), kto­rý nain­šta­lu­je­me na fy­zic­ký po­čí­tač.

Sním­ky (snap­shots)
Sním­ky sú ur­če­né na ucho­vá­va­nie ak­tuál­ne­ho sta­vu VM. Uk­la­dá sa ak­tuál­ny ob­sah vir­tuál­nej pa­mä­te, kon­fi­gu­rá­cie VM a stav vir­tuál­ne­ho dis­ku. Nás­led­né ope­rá­cie vy­ko­ná­va­né v rám­ci VM sú od mo­men­tu vy­tvo­re­nia sním­ky za­zna­me­ná­va­né do tzv. re­do log sú­bo­rov a zá­le­ží na nás, ako chce­me vy­ko­na­né zme­ny ap­li­ko­vať.

V prí­pa­de, že sa chce­me vrá­tiť k pô­vod­né­mu sta­vu VM, zvo­lí­me mož­nosť náv­ra­tu (Re­vert to a snap­shot). Ak chce­me vy­ko­na­né zme­ny ap­li­ko­vať, vy­be­rie­me mož­nosť od­strá­ne­nia sním­ky (Re­mo­ve a snap­shot). Ak v ča­se exis­tu­jú­cej sním­ky vy­tvo­rí­me no­vú sním­ku (Ta­ke a snap­shot), zme­ny, kto­ré sme vy­ko­na­li od oka­mi­hu vy­tvo­re­nia pred­chá­dza­jú­cej sním­ky, sa naj­skôr per­ma­nen­tne ulo­žia na vir­tuál­ny HDD a nás­led­ne sa za­čnú napĺňať no­vé re­do log sú­bo­ry.

Pre­nos úda­jov me­dzi fy­zic­kým a vir­tuál­nym po­čí­ta­čom Na pre­nos úda­jov me­dzi fy­zic­kým PC a VM ako zvy­čaj­ne pou­ží­va­me Sam­bu. Ok­rem Sam­by je dob­ré nain­šta­lo­vať aj tzv. SWAT (Sam­ba Web Ad­min Tool). Po­mo­cou kon­zo­ly SWAT do­ká­že­me veľ­mi jed­no­du­cho vy­ge­ne­ro­vať zá­klad­ný kon­fi­gu­rač­ný skript (Wizard -> Rewri­te smb.conf fi­le). Skript tre­ba dopl­niť o kon­krét­ne roz­hra­nie VMware (napr. vmnet1 na pri­po­je­nie Host-on­ly) a zdie­ľa­nie po­ža­do­va­nej zlož­ky (SWAT -> Sha­res -> Crea­te Sha­re) – poz­ri obr. 1.

obr1.jpg
Obr. 1. Zdie­ľa­nie zlož­ky me­dzi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM

Nás­led­ne je pot­reb­né vy­bra­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi nas­ta­viť tzv. SMB hes­lo, kto­ré bu­de pou­ží­vať pri prís­tu­pe na zdie­ľa­né zlož­ky (prí­kaz smbpasswd – su­per­pou­ží­va­teľ root me­ní hes­lá ľu­bo­voľ­ným pou­ží­va­te­ľom, kon­krét­ny pou­ží­va­teľ me­ní hes­lo pre se­ba). Z VM po­tom mož­no k zdie­ľa­ným zlož­kám pris­tú­piť naj­jed­no­duch­šie za­da­ním IP ad­re­sy fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča (pri­de­le­nej roz­hra­niu vmnet1).

Na­bu­dú­ce…
V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu uká­že­me prak­tic­ký prík­lad vy­uži­tia ap­li­ká­cie Blen­der. Ne­bu­de­me opi­so­vať pros­tre­die ap­li­ká­cie ani jej mož­nos­ti, ale za­me­ria­me sa na kon­krét­ny prí­pad jej vy­uži­tia.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
Táto časť nášho seriálu o používaní Linuxu počas každodennej práce bude nepatrne odlišná od tých predchádzajúcich. Dokonca by som mohol tvrdiť, že bude odlišná od akýchkoľvek iných článkov uverejnených v tomto časopise. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
Touto časťou seriálu o používaní Linuxu ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali „kombinácii“ LAMP – Linux + Apache + MySQL + PHP. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Predošlá časť seriálu bola ako vystrihnutá z učebnice – samá teória, žiadna prax... Teraz však tomu urobíme razantný koniec a nudné teoretické poučky vymeníme za čistú prax. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Počuli ste niekedy o skratke LAMP? Vznikla zoskupením prvých písmen slov Linux, Apache, MySQL a PHP. Uvedená skupina, zložená z operačného systému a troch spolupracujúcich aplikácií, je základom jedného z najrozšírenejších webových serverov. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7.časť
V predchádzajúcich častiach seriálu sme uviedli, ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý naším kolegom pracujúcim s Windows PC.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise možností zdieľania sieťových zdrojov, ktorými sme sa začali zaoberať pred mesiacom.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Preh­lia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Na konci predošlej časti seriálu sme uviedli, že budeme pokračovať v ukážkach rôznych spôsobov prenosu údajov medzi naším Linux PC a okolitými Windows PC. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - USB kľúč - 4. časť
Z dôvodu odľahčenia témy venovanej vzájomnému sieťovému prenosu údajov medzi LinuxPC a WindowsPC si v tejto časti seriálu povieme pár slov o použití tzv. USB kľúčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter