IW: Novinky v SharePoint 2010 v oblasti budovania internetových portálov

Čo ma­jú spo­loč­né na­prík­lad http://www.ferra­ri.com, http://www.amd.com, http://www.via­com.com či slo­ven­ské por­tá­ly http://www.vuc­ke.sk či https://lt.jus­ti­ce.gov.sk? Tie­to aj mno­hé ďal­šie sú vy­bu­do­va­né nad plat­for­mou Sha­re­Point Server a vy­uží­va­jú vlas­tnos­ti z ob­las­ti Web Con­tent Ma­na­ge­men­tu.novinky_Sharepoint obr1.bmp  

Ak je pre spo­loč­nosť dô­le­ži­tá webo­vá pre­zen­tá­cia a sprá­va webo­vé­ho ob­sa­hu, pred­sta­vu­je plat­for­ma Sha­re­Point sil­ný ná­stroj na jej vy­bu­do­va­nie a sprá­vu


Sha­re­Point Server 2007 bol pr­vou ver­ziou, kto­rá umož­ňo­va­la vy­tvá­ra­nie webo­vých inter­ne­to­vých sí­del. Ob­sa­ho­val via­ce­ro kľú­čo­vých vlas­tnos­tí, kto­ré vý­raz­ne zjed­no­du­šo­va­li di­zajn por­tá­lov a sprá­vu ob­sa­hu, ako je na­prík­lad:

• kon­cept mas­ter, layout a ob­sa­ho­vých strá­nok
• ano­nym­ný prís­tup a for­mu­lá­ro­vá auten­ti­fi­ká­cia
• re­dakč­ný sys­tém s ver­zio­va­ním, sch­va­ľo­va­ním a pri­po­mie­nko­va­ním ob­sa­hu, strá­nok a di­zaj­nu
• pod­po­ra pre via­cja­zyč­né webo­vé pre­zen­tá­cie so syn­chro­ni­zá­ciou ob­sa­hu a ná­stroj­mi na pre­klad
• rep­li­ká­cia ob­sa­hu me­dzi inter­ným autors­kým por­tá­lom a ve­rej­ným inter­ne­to­vým por­tá­lom
• pre­pra­co­va­ný vy­hľa­dá­va­cí en­gi­ne na pre­hľa­dá­va­nie ob­sa­hu na por­tá­li, prí­pad­ne aj iných zdro­jov

Ver­zia 2010 sta­via na týchto zá­klad­ných vlas­tnos­tiach a roz­ši­ru­je ich o ve­ľa uži­toč­ných fun­kcií, kto­ré mô­že­me roz­de­liť do na­sle­du­jú­cich ka­te­gó­rií.

Do­dr­žia­va­nie štan­dar­dov a prís­tup­nosť
Cie­ľom je mať ren­de­ro­va­ný vý­stup za­lo­že­ný na XHTML Strict DTD sché­me a v sú­la­de s nor­mou WCAG 2.0 AA pre prís­tup­nosť webo­vých sí­del. To­to je jed­na z kľú­čo­vých po­žia­da­viek na mo­der­ný por­tál, kto­rej spl­ne­nie bo­lo tre­ba v pred­chá­dza­jú­cej ver­zii do­prog­ra­mo­vať. Va­lid­ný vý­stup za­bez­pe­ču­je lep­šiu kom­pa­ti­bi­li­tu s webo­vým štan­dar­dom W3C, ako aj vý­no­som o štan­dar­doch, plat­ným v SR. Rov­na­ko RichText edi­tor na edi­tá­ciu ob­sa­hu strá­nok ge­ne­ru­je va­lid­ný kód a ob­sah je tak pl­ne pou­ži­teľ­ný vo všet­kých mo­der­ných pre­hlia­da­čoch. Di­zajn Sha­re­Point strá­nok už nie je za­lo­že­ný na ta­buľ­kách, ale sa spolie­ha na štý­ly CSS.

Rib­bon
Všet­ky kom­po­nen­ty na vy­tvá­ra­nie ob­sa­hu a di­zajn strá­nok ob­sa­hu­jú Rib­bon, kto­rý zdru­žu­je ov­lá­da­cie prv­ky na efek­tív­nu prá­cu s ob­sa­hom, kniž­ni­ca­mi a strán­ka­mi.

novinky_Sharepoint obr2.bmp

Rib­bon zjed­no­du­šu­je edi­tá­ciu strá­nok, ob­sa­hu a na­sta­ve­ní


novinky_Sharepoint obr3.bmp

Zlep­še­ná kniž­ni­ca strá­nok s pod­porou ad­re­sá­rov, hro­mad­ný­mi ak­cia­mi nad strán­ka­mi (cez Rib­bon) a plá­no­va­ním pub­li­ko­va­nia


Vý­kon a šká­lo­va­teľ­nosť
Men­šie a gra­nu­lár­nej­šie CSS a ja­vascrip­to­vé sú­bo­ry do­vo­ľu­jú efek­tív­nej­šie vy­užiť pre­no­so­vé pás­mo a zrýc­hli­ť na­čí­ta­va­nie strá­nok. Na­sa­dzo­va­nie ob­sa­hu (Con­tent Dep­loyment) pod­po­ru­je SQL Server snap­sho­ty, čím sa vý­raz­ne zni­žu­je zá­ťaž na pro­duk­čnú da­ta­bá­zu. Ob­sah sa naj­prv na­sa­dí na snap­shot, z kto­ré­ho je ná­sled­ne ge­ne­ro­va­ný ba­lík s dá­ta­mi a im­por­to­va­ný do pro­duk­čnej da­ta­bá­zy. A kon­cept ap­li­kač­ných slu­žieb (Servic­e Appli­ca­tio­ns – ná­hra­da za Sha­red Servic­es) za­lo­že­ný na Win­dows Com­mu­ni­ca­tion Fou­nda­tion do­vo­ľu­je vy­tvo­riť ro­bus­tnú a re­dun­dan­tnú ap­li­kač­nú infraštruk­tú­ru s to­le­ran­ciou k vý­pad­kom.

Ka­te­go­ri­zá­cia a ty­py ob­sa­hu
V kniž­ni­ci strá­nok (Pa­ges Lib­ra­ry) je pod­po­ro­va­né vy­tvá­ra­nie ad­re­sá­rov, čím mož­no ob­sah lep­šie štruk­tú­ro­vať. Roz­ší­re­né sú aj mož­nos­ti na­sta­ve­nia a spra­vo­va­nia me­ta­dát (taxonó­mie me­ta­dát), kto­ré umož­ňu­jú ka­te­go­ri­zá­ciu ob­sa­hu a strá­nok pod­ľa me­ta­dát. Or­ga­ni­zá­tor ob­sa­hu (Con­tent Or­ga­ni­zer) po­tom umož­ňu­je auto­ma­tic­ké za­ra­de­nie strán­ky do správ­ne­ho úlo­žis­ka (na­pr. ad­re­sá­ra, kniž­ni­ce) na zá­kla­de me­ta­dát a pra­vi­diel, čo zľah­ču­je prá­cu re­dak­čnej ra­de por­tá­lu. Zlep­še­ná je aj pod­po­ra pre mul­ti­me­diá­lny ob­sah na strán­kach, ako sú na­pr. webo­vé čas­ti Sil­verlight a zob­ra­ze­nie vi­deí YouTu­be v zlep­še­nej webo­vej čas­ti Con­tent Query.

Web Ana­ly­tics
Ná­stroj Sha­re­Point 2010 Web Ana­ly­tics slú­ži na sle­do­va­nie ná­vštev­nos­ti por­tá­lu, iden­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľov, pre­hlia­da­čov a ge­ne­ro­va­nie zos­táv o ná­vštev­nos­ti. Sle­do­va­né ka­te­górie uvá­dza­me na ob­ráz­ku.

novinky_Sharepoint obr4.bmp

Roz­ší­re­né mož­nos­ti sle­do­va­nia ná­vštev­nos­ti cez Web Ana­ly­tics


Ok­rem vlas­tnos­tí plat­for­my Sha­re­Point pre­šli zme­na­mi aj ná­stro­je na di­zajn a vý­voj webo­vých sí­del – Sha­re­Point De­sig­ner 2010 a Vi­sual Stu­dio 2010. Sha­re­Point De­sig­ner 2010 ob­sa­hu­je Rib­bon a zlep­še­né na­vi­gač­né prv­ky, kto­ré umož­ňu­jú di­zaj­né­ro­vi jed­no­duchší po­hyb po webo­vom síd­le.

novinky_Sharepoint obr5.bmp

Zlep­še­ný Sha­re­Point De­sig­ner 2010 ob­sa­hu­je Rib­bon a uľah­ču­je na­vi­gá­ciu po webo­vom síd­le


No­vé vlas­tnos­ti a ro­bus­tnosť plat­for­my Sha­re­Point umož­ňu­jú vy­bu­do­vať a spra­vo­vať roz­sia­hle webo­vé por­tá­ly firiem, or­ga­ni­zá­cií či in­šti­tú­cií s dô­ra­zom na jed­no­du­chosť imple­men­tá­cie, sprá­vu ob­sa­hu, prís­tup­nosť, pod­po­ru me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov, via­ce­rých inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov a prí­pad­nú in­teg­rá­ciu por­tá­lu na ďal­šie elektro­nic­ké služ­by. No­vé inter­ne­to­vé edí­cie Sha­re­Point 2010 (Sha­re­Point 2010 for Inter­net Si­tes – Stan­dard a En­terpri­se) zlep­šu­jú roz­de­le­nie fun­kcio­na­lít vzhľa­dom na reál­ne pot­re­by zá­kaz­ní­ka, čím mô­žu vý­raz­ne pris­pieť k zní­že­niu vstup­nej in­ves­tí­cie do plat­for­my Sha­re­Point.

M_Samaj.pngMa­rek Šamaj
Sha­re­Point Cer­ti­fied Mas­ter
Mic­ro­soft Slo­va­kia

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter