VMware/III - 40. časť

linux-logo.jpg V tej­to čas­ti se­riá­lu uká­že­me, ako po­mo­cou pro­duk­tu VMware Server vy­tvo­rí­me vir­tuál­ny stroj (Vir­tual Ma­chi­ne – VM) a nain­šta­lu­je­me naň vy­bra­tý ope­rač­ný sys­tém (OS). Pod­rob­nos­ti sprá­vy vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia ne­bu­de­me ro­zo­be­rať, za­me­ria­me sa iba na pos­tup tvor­by VM a in­šta­lá­cie OS.

Vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho stro­ja
VM v rám­ci VMware Server vy­tvá­ra­me po­mo­cou prí­ka­zu Crea­te Vir­tual Ma­chi­ne, kto­rý sa na­chá­dza v me­nu Vir­tual Ma­chi­ne, ale­bo v pra­vej čas­ti ma­naž­men­to­vej kon­zo­ly v boxe Com­mands.

Pos­tup je veľ­mi jed­no­du­chý a in­tui­tív­ny: do di­aló­go­vé­ho ok­na pos­tup­ne za­dá­me ná­zov VM, typ a ver­ziu OS, kto­rý sa chys­tá­me na VM nain­šta­lo­vať, veľ­kosť vir­tuál­nej RAM, veľ­kosť a umies­tne­nie vir­tuál­ne­ho HDD a vlas­tnos­ti vir­tuál­nej sie­te. Na­ko­niec špe­ci­fi­ku­je­me dos­tup­nosť me­cha­ník CD/DVD a FDD a za­ria­de­ní USB. Vý­znam jed­not­li­vých kro­kov môž­me roz­pí­sať tak­to:

1. ná­zov VM – ná­zov, pod kto­rým bu­de stroj iden­ti­fi­ko­va­ný v pros­tre­dí VMware Server,
2. typ a ver­zia OS – iden­ti­fi­ku­jú OS, kto­rý bu­de­me na VM in­šta­lo­vať,
3. RAM – veľ­kosť pa­mä­te, kto­rú pou­ži­je VM na svoj chod, tre­ba my­slieť na to, že o tú­to pa­mäť bu­de uk­rá­te­ný náš fy­zic­ký po­čí­tač, čo evi­den­tne po­ve­die k zní­že­niu je­ho vý­ko­nu, de­le­nie fy­zic­kej pa­mä­te je ne­vyh­nut­né veľ­mi dob­re zvá­žiť, aby o ňu ne­bol nea­dek­vát­ne uk­rá­te­ný fy­zic­ký po­čí­tač, ale ani VM,
4. HDD – VM bu­de na svoj chod pou­ží­vať vir­tuál­ny disk, kto­rý bu­de na fy­zic­kom dis­ku rep­re­zen­to­va­ný kon­krét­nym sú­bo­rom, pri­čom je­ho veľ­kosť mô­že byť de­fi­no­va­ná sta­tic­ky ale­bo me­ne­ná dy­na­mic­ky pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb VM (nas­ta­vu­je­me klik­nu­tím na od­kaz Fi­le Op­tions),
5. sieť – zno­vu sa stre­tá­va­me s tro­mi roz­lič­ný­mi spô­sob­mi prís­tu­pu k sie­ťo­vým služ­bám, pri­čom naj­bež­nej­šie sa pou­ží­va tzv. NAT prek­la­da­nie adries (VM bu­de k sie­ti pris­tu­po­vať s rov­na­kou IP ad­re­sou, akú má náš fy­zic­ký po­čí­tač),
6. Dos­tup­nosť pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní (CD/DVD, FDD, USB) – de­fi­nu­je­me spô­sob, ako bu­dú da­né za­ria­de­nia prís­tup­né v rám­ci VM, na bez­prob­lé­mo­vú prá­cu sta­čí po­ne­chať štan­dard­ný prís­tup na fy­zic­ké mé­dium (Use a Phy­si­cal Dri­ve).

Na obr. 1 mô­že­me vi­dieť su­már­nu in­for­má­ciu o nas­ta­ve­niach prá­ve vy­tvá­ra­né­ho VM. Po stla­če­ní tla­čid­la Fi­nish dôj­de k vy­tvo­re­niu VM a je­ho za­ra­de­niu me­dzi ak­tív­ne VM, kto­ré mož­no nás­led­ne naš­tar­to­vať po­mo­cou prí­ka­zu Power On.

linux1.jpg
Obr. č. 1 Kon­zo­la ma­naž­men­tu – Infra­struc­tu­re Web Ac­cess

In­šta­lá­cia OS na VM
Špe­ci­fi­kom pro­duk­tu VMware Server je to, že po naš­tar­to­va­ní VM ne­zís­ka­me ni­ja­ký gra­fic­ký vý­stup. VMware Server to­tiž k ok­nu VM pris­tu­pu­je od­liš­ne ako Vir­tual­Box. Na to, aby sme vi­de­li gra­fic­ký vý­stup kon­krét­ne­ho VM, mu­sí­me prejsť na zá­lož­ku Con­so­le a kde­koľ­vek v rám­ci ok­na kon­zo­ly klik­núť ľa­vým tla­čid­lom my­ši. Až vte­dy sa nám zob­ra­zí ok­no VM, kto­ré už bu­de ob­sa­ho­vať gra­fic­ký vý­stup vy­bra­té­ho OS.

linux2.jpg
Obr. č. 2 Za­čia­toč­ná fá­za in­šta­lá­cie MS Win­dows XP Pro­fes­sio­nal

Po pr­vom štar­te VM štan­dar­dným spô­so­bom ozná­mi nep­rí­tom­nosť OS a po­žia­da o vlo­že­nie pat­rič­né­ho mé­dia (to is­té by uro­bil aj fy­zic­ký po­čí­tač bez nain­šta­lo­va­né­ho OS). Do me­cha­ni­ky CD/DVD vlo­ží­me in­šta­lač­né mé­dium vy­bra­té­ho OS a spus­tí­me in­šta­lá­ciu.

Po­dob­ne ako v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box ope­rač­ný sys­tém, kto­rý in­šta­lu­je­me na VM, „nez­ba­dá“, že ide o vir­tuál­ne pros­tre­die, a je­ho in­šta­lá­cia pre­bie­ha úpl­ne rov­na­ko, ako ke­by bol in­šta­lo­va­ný na fy­zic­ký po­čí­tač (úpl­ne tran­spa­ren­tne). Reš­tar­ty, kto­ré spre­vá­dza­jú in­šta­lá­ciu MS Win­dows, sú rie­še­né reš­tar­tom VM. Po ús­peš­nom do­kon­če­ní in­šta­lá­cie by sme ma­li zís­kať vý­stup po­dob­ný to­mu na obr. 3.

linux3.jpg
Obr. č. 3 MS Win­dows XP ús­peš­ne nain­šta­lo­va­ný na VM v rám­ci VMware Server

Na­bu­dú­ce…
Na­bu­dú­ce sa za­me­ria­me na de­tail­nej­ší opis prá­ce vo VMware Server a na sprá­vu VM. Do­kon­čí­me blok, v kto­rom sme sa ve­no­va­li vir­tuál­nym pros­tre­diam, a to zo­su­ma­ri­zo­va­ním roz­die­lov me­dzi vir­tua­li­zač­ným pros­tre­dím Vir­tual­Box a VMware Server.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
Táto časť nášho seriálu o používaní Linuxu počas každodennej práce bude nepatrne odlišná od tých predchádzajúcich. Dokonca by som mohol tvrdiť, že bude odlišná od akýchkoľvek iných článkov uverejnených v tomto časopise. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
Touto časťou seriálu o používaní Linuxu ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali „kombinácii“ LAMP – Linux + Apache + MySQL + PHP. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Predošlá časť seriálu bola ako vystrihnutá z učebnice – samá teória, žiadna prax... Teraz však tomu urobíme razantný koniec a nudné teoretické poučky vymeníme za čistú prax. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Počuli ste niekedy o skratke LAMP? Vznikla zoskupením prvých písmen slov Linux, Apache, MySQL a PHP. Uvedená skupina, zložená z operačného systému a troch spolupracujúcich aplikácií, je základom jedného z najrozšírenejších webových serverov. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7.časť
V predchádzajúcich častiach seriálu sme uviedli, ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý naším kolegom pracujúcim s Windows PC.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise možností zdieľania sieťových zdrojov, ktorými sme sa začali zaoberať pred mesiacom.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Preh­lia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Na konci predošlej časti seriálu sme uviedli, že budeme pokračovať v ukážkach rôznych spôsobov prenosu údajov medzi naším Linux PC a okolitými Windows PC. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - USB kľúč - 4. časť
Z dôvodu odľahčenia témy venovanej vzájomnému sieťovému prenosu údajov medzi LinuxPC a WindowsPC si v tejto časti seriálu povieme pár slov o použití tzv. USB kľúčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter