IW: Na čo myslieť pri kúpe ekonomického softvéru

analyza people.jpg Nie ste si is­tí, či vám prog­ram bu­de vy­ho­vo­vať? Väč­ši­na sof­tvé­ro­vých fi­riem po­nú­ka bez­plat­ne de­mo­ver­zie i pre­zen­tá­cie, pre­to­že osob­ná skú­se­nosť vás pri­ve­die k roz­hod­nu­tiu rých­lej­šie. Via­ce­rí do­dá­va­te­lia sof­tvé­ru us­po­ra­dú­va­jú pre­zen­tá­cie bez­plat­ne. Ich cie­ľom je up­ria­miť po­zor­nosť ši­ro­kej ve­rej­nos­ti na po­uží­va­nie prog­ra­mov ná­zor­nou ukáž­kou. Ten­to spô­sob je vhod­ný dopl­nok vy­skú­ša­nia prog­ra­mu, pri­čom ľah­šie a rých­lej­šie zis­tí­te, čo prog­ram do­ká­že a ako vám po­mô­že.

Štan­dar­dom väč­ši­ny pre­daj­cov sú osob­né náv­šte­vy u po­ten­ciál­ne­ho zá­kaz­ní­ka. Vy má­te zá­ujem prog­ram rých­lej­šie spoz­nať, cie­ľom pre­daj­cu je zis­tiť va­še po­žia­dav­ky a pre­zen­to­vať to naj­lep­šie rie­še­nie pre va­šu fir­mu. Ak prog­ram svo­ji­mi fun­kcia­mi vy­ho­vu­je, dos­tá­va sa vám do rúk ce­no­vá po­nu­ka. Ve­nuj­te jej dos­ta­toč­nú po­zor­nosť, chý­ba­jú­ce in­for­má­cie si vy­žia­daj­te a ne­za­bud­ni­te čí­tať i med­zi riad­ka­mi, aby ste si bo­li is­tí, že ob­sta­rá­va­cia ce­na je ko­neč­ná.

Daj­te si vy­pra­co­vať ce­no­vú po­nu­ku na zos­ta­vu prog­ra­mu, kto­rá vám bu­de vy­ho­vo­vať mi­ni­mál­ne je­den rok a nes­pô­so­bí do­da­toč­né nák­la­dy. Over­te si ná­ro­ky sof­tvé­ru na tec­hnic­ké vy­ba­ve­nie (aké vý­kon­né po­čí­ta­če, sieť, prí­pad­ne server­y bu­de­te po­tre­bo­vať). Dbaj­te na správ­ny vý­ber mo­du­lov, vy­be­raj­te len tie, kto­ré sku­toč­ne v da­nom ča­se po­tre­bu­je­te ale­bo ich plá­nu­je­te vy­užiť v roz­med­zí jed­né­ho ro­ka.

Pri hľa­da­ní prog­ra­mu sa mô­že­te roz­ho­do­vať med­zi ba­lí­ko­vým sof­tvé­rom ale­bo sof­tvé­rom na zá­kaz­ku (pris­pô­so­be­ný pres­ne va­šim po­tre­bám). Veľ­ká väč­ši­na fi­riem si vy­be­rá ba­lí­ko­vý sof­tvér. Dô­vo­dom ich roz­hod­nu­tia je po­sta­ču­jú­ca bež­ná fun­kčnosť, kto­rú mož­no čias­toč­ne pris­pô­so­biť po­tre­bám fir­my (napr. zos­ta­vy, evi­den­cie, prá­va a pod.). Ur­či­te veľ­ké slo­vo pri vý­be­re bu­de mať ce­na. Dá sa zjed­no­du­še­ne po­ve­dať, že ba­lí­ko­vý sof­tvér sa po­hy­bu­je v ce­ne od 100 do 1000 €, sof­tvér na zá­kaz­ku v ce­ne od 10 000 €.

Vý­ho­da ba­lí­ko­vé­ho sof­tvé­ru je jed­no­duc­há in­šta­lá­cia a ak­tua­li­zá­cia – zvlád­ne ju kaž­dý bež­ný po­uží­va­teľ (úč­tov­níč­ka, ma­ji­teľ...). Ke­by napr. z ča­so­vých dô­vo­dov ne­bol vhod­ný ta­ký­to spô­sob, do­dá­va­teľ sof­tvé­ru spra­vid­la vie po­skyt­núť aj in­šta­lá­ciu prog­ra­mu. In­šta­lá­cia/im­ple­men­tá­cia mô­že byť sú­čas­ťou ob­sta­rá­va­cej ce­ny, ale väč­ši­na slo­ven­ských sof­tvé­ro­vých fi­riem ich po­nú­ka za príp­la­tok. Ce­na sa ne­raz uvád­za v ho­di­no­vých sad­zbách a jej čas čas­to nie je zná­my. Ak te­da o ta­kej­to al­ter­na­tí­ve uva­žu­je­te, in­for­muj­te sa, aby ste ne­bo­li ne­mi­lo prek­va­pe­ní, že za in­šta­lá­ciu prog­ra­mu za­pla­tí­te tak­mer toľ­ko ako za sa­mot­ný prog­ram.

S prog­ra­mom ste nik­dy nep­ra­co­va­li, in­for­má­cie z pre­zen­tá­cie dáv­no vy­fu­ča­li z hla­vy, za­čí­na­te mať vy ale­bo úč­tov­níč­ka ko­pec otá­zok? Tá pr­vá znie: Po­ra­dí mi vý­rob­ca? Štan­dar­dom kaž­dé­ho je po­ra­den­stvo po te­le­fó­ne (hot­li­ne). Spra­vid­la je ta­ké­to po­ra­den­stvo v ce­ne roč­nej po­dpo­ry, mô­že byť však aj za príp­la­tok. Ta­kis­to si po­zri­te, v akých ho­di­nách a ako dl­ho sa po­ra­den­stvo po­sky­tu­je. Prí­pad­ne si skús­te aj pred kú­pou za­vo­lať na hot­li­ne a bu­de­te mať jas­nú pred­sta­vu, ako fun­gu­je (či sa do­vo­lá­te, ako s va­mi ko­mu­ni­ko­va­li, či vám správ­ne po­ra­di­li).

Ško­le­nia. Aj tu sa mož­no stret­núť s roz­diel­mi. Náj­de­te do­dá­va­te­ľa, kto­rý úvod­né za­ško­le­nie po­skyt­ne za­dar­mo, i ta­ké­ho, kto­rý vám vy­sta­ví hneď aj fak­tú­ru. Aj ako dl­ho­roč­ný po­uží­va­teľ po­tre­bu­je­te in­for­má­cie o uzá­vier­ke ro­ka, roč­nom zúč­to­va­ní da­ne, zdra­vot­né­ho po­is­te­nia, no­vých fun­kciách... Naj­väč­šie sof­tvé­ro­vé fir­my ich prip­ra­vu­jú za po­pla­tok, no len niek­to­ré vám po­skyt­nú za­dar­mo po­treb­né ma­te­riá­ly. Ta­kis­to je dô­le­ži­té, v akých mes­tách sa tie­to ško­le­nia ko­na­jú, pre­to­že ces­to­vať 300 km na ško­le­nie je dosť nep­rak­tic­ké a zvy­šu­je to nák­la­dy. Aby do­dá­va­teľ po­kr­yl ce­lé úze­mie Slo­ven­ska, mal by ško­le­nia a po­dpo­ru po­sky­to­vať as­poň v 7-8 mes­tách, roz­mies­tne­ných tak, aby ste ich ma­li v do­sa­hu 100 km.

Vý­ška roč­né­ho po­plat­ku za po­uží­va­nie prog­ra­mu nie je u všet­kých vý­rob­cov rov­na­ká. Fi­nan­cie, kto­ré ste vy­na­lo­ži­li pri ob­sta­ra­ní prog­ra­mu, ne­za­ru­čia, že prog­ram bu­de funkč­ný, le­gis­la­tív­ne ak­tuál­ny ďal­ších nie­koľ­ko ro­kov. Mu­sí­te byť in­for­mo­va­ní, koľ­ko vás bu­de stáť je­ho údr­žba a čo všet­ko za­hŕňa. A zno­vu sa in­for­muj­te! Údr­žbu mô­že­te náj­sť v po­nu­ke pod náz­vom Ba­lík po­dpo­ry, Zá­kaz­níc­ka po­dpo­ra, Up­gra­de, Servis... Hlav­nou po­dmien­kou pre vás by ma­la byť ak­tuál­na le­gis­la­tí­va, pre­to si over­te (napr. na webo­vej strán­ke vý­rob­cu, ale i na inter­ne­to­vých fó­rach, kde pre­zen­tu­jú svo­je skú­se­nos­ti so sof­tvé­rom iní po­uží­va­te­lia), či ju vý­rob­ca sof­tvé­ru po­núk­ne do prog­ra­mu včas a za akých po­dmie­nok ju zís­ka­te. Ce­ny roč­nej po­dpo­ry pri väč­ši­ne prog­ra­mov pred­sta­vu­jú 20 % z ce­ny za­kú­pe­nej zos­ta­vy prog­ra­mu. Ne­za­bud­ni­te si tiež ove­riť, či je roč­ná po­dpo­ra u da­né­ho do­dá­va­te­ľa po­vin­ná, pre­to­že mô­že prísť ob­do­bie, keď nap­rík­lad pre­ru­ší­te na je­den rok po­dni­ka­nie a prog­ram ne­bu­de­te po­uží­vať. Do­dá­va­teľ vás aj nap­riek to­mu mô­že nú­tiť za­pla­tiť si po­dpo­ru, prí­pad­ne po roč­nom za­ktua­li­zo­va­ní vám ju dá dop­la­tiť.

Ne­pá­či sa vám vzhľad fak­tú­ry v prog­ra­me, chce­te doň za­pra­co­vať svo­ju zos­ta­vu? Mno­hí vý­rob­co­via po­nú­ka­jú mož­nosť po­slať in­di­vi­duál­nu po­žia­dav­ku, ale zno­vu sa pý­taj­te na jej ce­nu. Úpra­vy na mie­ru vždy pa­tria k dopl­nko­vým, spop­lat­ne­ným služ­bám.

Sof­tvér ste si ob­sta­ra­li ako za­čí­na­jú­ca fir­ma, napr. bez ma­jet­ku a po­vin­nos­ti pla­tiť DPH. Ubie­ha­jú me­sia­ce, da­rí sa vám a prog­ram za­čí­na byť „ma­lý“. Chce­te chý­ba­jú­ce mo­du­ly. Vý­rob­ca vám dá vždy mož­nosť roz­ší­re­nia, ale nie kaž­dý si pred­sta­vu­je pod tým­to slo­vom to is­té. Nák­la­dy spo­je­né s roz­ši­ro­va­ním prog­ra­mu by ma­li v ko­neč­nom dôs­led­ku viesť k tej is­te ce­ne, ako ke­by ste ho kú­pi­li už „väč­ší“ na pr­výk­rát.

Aby ste pre­diš­li nep­rí­jem­ným prek­va­pe­niam, pý­taj­te sa. A nep­la­tí to len pri kú­pe eko­no­mic­ké­ho sof­tvé­ru.

Ing. Ľubo­mí­ra On­drá­šo­vá
ob­chod­ník KROS, a. s.

Zdroj: INFOWAREOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter