VirtualBox II - 37. časť

linux.jpg Tým­to člán­kom ukon­čí­me opis prá­ce v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box a ply­nu­le sa preorien­tu­je­me na ap­li­ká­ciu VMware. Tá sí­ce za­bez­pe­ču­je rov­na­ké služ­by, ale prá­ca s ňou, ako aj jej vlas­tnos­ti sa pod­stat­ne lí­šia od ap­li­ká­cie Vir­tual­Box.

Prá­ca v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box
Vir­tual­Box by sme moh­li struč­ne cha­rak­te­ri­zo­vať ako jed­no­du­chú ap­li­ká­ciu, kto­rá „do bod­ky“ spl­ní všet­ky na­še oča­ká­va­nia. Po nain­šta­lo­va­ní OS mô­že­me na VM bez prob­lé­mov nain­šta­lo­vať ďal­šie ap­li­ká­cie, pri­čom in­šta­lač­ný pro­ces je zväč­ša bez­prob­lé­mo­vý. In­šta­lá­tor nás vy­zý­va na za­da­nie rov­na­kých úda­jov, ako to bo­lo pri fy­zic­kom po­čí­ta­či, po­ža­do­va­né vstu­py a vý­stu­py sú nez­me­ne­né.

S ur­či­tý­mi prob­lé­ma­mi sa mô­že­me stret­núť po ukon­če­ní in­šta­lá­cie ap­li­ká­cie v oka­mi­hu jej spus­te­nia. Pla­tí pra­vid­lo, že ne­ná­roč­né ap­li­ká­cie ne­bu­de prob­lém spus­tiť a pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať. Prob­lé­my však spra­vid­la nas­ta­nú pri po­ku­soch o spus­te­nie ap­li­ká­cií, kto­ré vy­uží­va­jú mul­ti­me­diál­ne sú­čas­ti hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča (naj­mä GPU, resp. špe­cia­li­zo­va­né audio/vi­deo­kar­ty). V ta­kých­to prí­pa­doch je ús­pech spus­te­nia ap­li­ká­cie zá­vis­lý od to­ho, akým spô­so­bom tá pris­tu­pu­je k har­dvé­ru. Je ťaž­ké špe­ci­fi­ko­vať, kto­ré ap­li­ká­cie bu­dú vo VM fun­go­vať a kto­ré nie. Pres­ný zoz­nam fun­kčných/ne­fun­kčných ap­li­ká­cií neexis­tu­je a je­di­ná mož­nosť, ako to zis­tiť, je vy­užiť skú­se­nos­ti iných pou­ží­va­te­ľov, pre­zen­to­va­né v rôz­nych dis­kus­ných fó­rach.

Vstup­no-vý­stup­né (I/O) za­ria­de­nia
Je­den z po­čia­toč­ných prob­lé­mov pri prá­ci v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box je ne­dos­tup­nosť za­ria­de­ní USB (vrá­ta­ne tla­čiar­ní pri­po­je­ných k por­tu USB). Vir­tual­Box sí­ce tie­to za­ria­de­nia iden­ti­fi­ku­je, ale má prob­lé­my ich sprís­tup­niť pre VM. Žiaľ, nie všet­ky li­nuxové dis­tri­bú­cie rie­šia ten­to prob­lém rov­na­ko. Naj­vhod­nej­šie je náj­sť rie­še­nie pris­lú­cha­jú­ce kon­krét­nej dis­tri­bú­cii na inter­ne­te. Pri dis­tri­bú­cii Fe­do­ra 9 po­mô­žu nas­le­du­jú­ce kro­ky:

1. V rám­ci VM tre­ba nain­šta­lo­vať tzv. hos­ťov­ské dopl­nky (guest ad­di­tions): me­nu Za­ria­de­nia – Nain­šta­lo­vať hos­ťov­ské dopl­nky.
2. Vo Vir­tual­Boxe je ne­vyh­nut­né po­vo­liť pou­ží­va­nie za­ria­de­ní USB: me­nu Nas­ta­ve­nia – USB – Za­pnúť ov­lá­dač USB.
3. Do sku­pi­ny (group) vboxusers dopl­ní­me pou­ží­va­te­ľa (group mem­bers), kto­rý bu­de pou­ží­vať Vir­tual­Box.
4. Náj­de­me umies­tne­nie sú­bo­ru usbfs na hos­ti­teľ­skom HDD (zväč­ša je to /sys/bus/usb/dri­vers).
5. Do sú­bo­ru /etc/fstab dopl­ní­me ria­dok:

none       /sys/bus/usb/dri­vers         usbfs       dev­gid=XXX,dev­mo­de=664      0 0

kde XXX je group id – iden­ti­fi­ká­tor sku­pi­ny vboxusers

6. Reš­tar­tu­je­me po­čí­tač.

Za­ria­de­nia USB mu­sí­me k VM pri­po­jiť (mount) po­dob­ne, ako to ro­bí­me v rám­ci Li­nuxu. Pri kľú­čoch USB nes­mie­me za­bud­núť, že v hos­ti­teľ­skom po­čí­ta­či tre­ba kľúč USB od­po­jiť a až po­tom pri­po­jiť k spus­te­né­mu VM. To is­té pra­vid­lo pla­tí aj pre mé­diá CD/DVD. Jed­no­du­cho vždy mu­sí­me my­slieť na to, že VM nie je fy­zic­ký po­čí­tač a všet­ka je­ho čin­nosť je ria­de­ná sof­tvé­rom.

Zdie­ľa­nie prie­čin­kov
Je sa­moz­rej­mé, že Vir­tual­Box po­nú­ka mož­nosť zdie­ľa­nia úda­jov me­dzi hos­ti­teľ­ským po­čí­ta­čom a VM.
1. Na hos­ti­teľ­skom HDD vy­tvo­rí­me prie­či­nok, kto­rý bu­de nav­zá­jom zdie­ľa­ný me­dzi hos­ti­te­ľom a hos­ťom.
2. V nas­ta­ve­niach VM, v me­nu Zdie­ľa­né prie­čin­ky, pri­dá­me prie­či­nok vy­tvo­re­ný v bo­de 1 do zoz­na­mu zdie­ľa­ných prie­čin­kov.
3. Vo VM v ok­ne Pries­kum­ní­ka v me­nu Pri­dať sie­ťo­vý disk – Ce­lá sieť – Zdie­ľa­né prie­čin­ky Vir­tual­Box vy­be­rie­me prie­či­nok pri­da­ný do zoz­na­mu zdie­ľa­ných prie­čin­kov v bo­de 2, prí­pad­ne to is­té mô­že­me vy­ko­nať za­da­ním nas­le­du­jú­ce­ho prí­ka­zu na prí­ka­zo­vý ria­dok:

net use g: \\vboxsvr\“ná­zov prie­čin­ku“

Na­bu­dú­ce…
V bu­dú­cej čas­ti sa za­me­ria­me na opis ap­li­ká­cie VMware. Ro­zo­be­rie­me si všet­ky čin­nos­ti od in­šta­lá­cie pros­tre­dia až po in­šta­lá­ciu VM rov­na­ko, ako sme to uro­bi­li pri ap­li­ká­cii Vir­tual­Box.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter