Výroba MP3 skladieb III. - 32. časť

linux.jpg V pos­led­nej čas­ti blo­ku, v kto­rom sme sa ve­no­va­li vý­ro­be MP3 skla­dieb, struč­ne opí­še­me ap­li­ká­ciu La­me, kto­rá sto­jí v po­za­dí pro­ce­su kom­pre­sie úda­jov.

La­me (LA­ME Ain't an Mp3 En­co­der, http://la­me.sour­ce­for­ge.net)

La­me je ap­li­ká­cia – ko­dér, kto­rý tran­sfor­mu­je vstup­né úda­je (hu­dob­né vzor­ky – sound sam­ples) do for­má­tu MPEG Audio Layer III (MP3). Je li­cen­co­va­ný pod hla­vič­kou LGPL a po­va­žu­je sa za je­den z naj­lep­ších open sour­ce ko­dé­rov. Je­ho naj­väč­šia vý­ho­da je rých­losť pri sú­čas­nom za­cho­va­ní dos­ta­toč­nej kva­li­ty vý­stu­pu.
Ko­dér La­me je in­teg­ro­va­ný do mno­hých ap­li­ká­cií, ne­vy­ní­ma­júc ap­li­ká­cie OS Win­dows. Sa­moz­rej­má je je­ho in­teg­rá­cia v pros­tre­dí Li­nuxu, kde tvo­rí štan­dar­dnú sú­časť väč­ši­ny dis­tri­bú­cií. V oje­di­ne­lých prí­pa­doch, po­kiaľ nie je pre­din­šta­lo­va­ný v sys­té­me, mož­no ho ke­dy­koľ­vek doin­šta­lo­vať po­mo­cou na­mi pou­ží­va­né­ho správ­cu ba­líč­kov (pac­ka­ge ma­na­ger – yum, apt-get...).

Vlas­tnos­ti La­me
- rých­ly ko­dér pro­du­ku­jú­ci kva­lit­ný vý­stup,
- pod­po­ru­je kó­do­va­nie do for­má­tov MPEG1, MPEG2 a 2.5 Layer III,
- pod­po­ru­je kon­štant­ný dá­to­vý tok (CBR), ale aj dva ty­py va­ria­bil­né­ho dá­to­vé­ho to­ku (VBR a ABR),
- mô­že byť sú­čas­ťou zdie­ľa­ných kniž­níc (sha­red lib­ra­ries, DLL...),
- ob­sa­hu­je jed­no­du­ché, ale veľ­mi so­fis­ti­ko­va­né nas­ta­ve­nia na tran­sfor­má­ciu vstu­pu na vý­stup, ta­kis­to nás­tro­je na skva­lit­ne­nie akus­tic­ké­ho doj­mu a od­strá­ne­nie šu­mu.

Nas­ta­ve­nia La­me
La­me je bež­ná ap­li­ká­cia, kto­rú mô­že­me spus­tiť za­da­ním prí­ka­zu la­me. Ho­ci je ta­ký­to prís­tup mož­ný, v sú­čas­nos­ti sa pou­ží­va len zried­ka. Ko­dér La­me je to­tiž in­teg­ro­va­ný do mno­hých ap­li­ká­cií dis­po­nu­jú­cich pl­no­hod­not­ným gra­fic­kým roz­hra­ním (ako napr. K3b). Je­ho pou­ží­va­nie je pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa do­ko­na­le tran­spa­ren­tné. Po­kiaľ chce­me zme­niť nas­ta­ve­nia La­me v rám­ci ap­li­ká­cie K3b, uro­bí­me tak v me­nu Set­tings -> Con­fi­gu­re K3b... -> Plu­gins -> K3b Exter­nal Audio En­co­der -> Mp3 (La­me).

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Po­moc­ník k ap­li­ká­cii La­me


Po­moc­ní­ka k ap­li­ká­cii La­me spus­tí­me za­da­ním prí­ka­zu man la­me. Tým zís­ka­me jed­no­du­chý preh­ľad o mož­nos­tiach ap­li­ká­cie. Zá­klad­ný tvar prí­ka­zu la­me je nas­le­du­jú­ci:

la­me [nas­ta­ve­nia] vstup­ný_sú­bor vý­stup­ný_sú­bor

Naj­pou­ží­va­nej­šie nas­ta­ve­nia sú uve­de­né v nas­le­du­jú­cej ta­buľ­ke:

tabulka.jpg


linux_sukromne obr2.bmp  

Obr. 2 Sú­bo­ry MP3 vy­tvo­re­né v ap­li­ká­cii K3b (po­mo­cou ko­dé­ra La­me)


Na­bu­dú­ce…
V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu ot­vo­rí­me té­mu, v rám­ci kto­rej sa bu­de­me za­obe­rať tvor­bou webo­vých strá­nok. Pred­sta­ví­me vám mož­nos­ti, kto­ré po­nú­ka Li­nux na čo naj­jed­no­duch­šie vy­tvo­re­nie vlas­tnej webo­vej strán­ky.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter