Výroba MP3 skladieb II. - 31. časť

V tej­to čas­ti se­riá­lu prak­tic­ky pred­ve­die­me ri­po­va­nie CD mé­dií za po­mo­ci ap­li­ká­cie K3b. Text dopl­ní­me o ob­ráz­ky zos­ní­ma­né po­čas pro­ce­su ri­po­va­nia.

Ri­po­va­nie CD po­mo­cou ap­li­ká­cie K3b

linux_sukromen obr1.bmp

Obr. 1 Vzhľad ap­li­ká­cie K3b po vý­be­re me­nu Rip Audio CD


Ap­li­ká­ciu K3b dos­ta­ne­me do sta­vu po­dob­né­ho to­mu zob­ra­ze­né­mu na obr. 1 po vý­be­re me­nu Tools -> Rip Audio CD... V tom­to oka­mi­hu ap­li­ká­cia na­čí­ta ob­sah vlo­že­né­ho hu­dob­né­ho CD, a po­kiaľ má­me ot­vo­re­ný ne­ja­ký in­for­mač­ný ka­nál (lo­kál­ny ale­bo s prís­tu­pom na inter­net), K3b sa po­kú­si na­čí­tať tzv. CDDB (Com­pact Disc Da­ta­Ba­se) in­for­má­cie. Tie opi­su­jú ob­sah CD (ná­zov al­bu­mu, me­no auto­ra, náz­vy jed­not­li­vých skla­dieb), prí­pad­ne ob­sa­hu­jú iné vy­uži­teľ­né úda­je.

:: Nas­ta­ve­nie pro­ce­su ri­po­va­nia CD
Pro­ces ri­po­va­nia sa v ap­li­ká­cii K3b ni­ja­ko zvlášť ne­nas­ta­vu­je. Naj­dô­le­ži­tej­šie je vy­brať po­ža­do­va­ný kom­pres­ný al­go­rit­mus [v na­šom prí­pa­de Mp3 (La­me)]. Nas­le­du­je vý­ber zlož­ky, do kto­rej bu­de K3b uk­la­dať vy­tvo­re­né sklad­by, a na­ko­niec nas­ta­ve­nie náz­vov no­vo vy­tvá­ra­ných sú­bo­rov (po­mo­cou tzv. špe­ciál­nych re­ťaz­cov – spe­cial strings).

:: Spus­te­nie pro­ce­su ri­po­va­nia CD

linux_sukromne obr2.bmp

Obr. 2 Di­aló­go­vé ok­no ap­li­ká­cie K3b po vý­be­re tla­čid­la Start Rip­ping


Po tých­to úvod­ných kro­koch je pro­ces ri­po­va­nia CD nas­ta­ve­ný a mô­že­me ho od­štar­to­vať stla­če­ním tla­čid­la Start Rip­ping. V tom­to mo­men­te nám ne­zos­tá­va nič iné iba ča­kať. V zá­vis­los­ti od vý­ko­nu náš­ho PC bu­de ri­po­va­nie CD tr­vať me­nej či viac mi­nút. Do­ba tran­sfor­má­cie úda­jov sa predĺži zväč­ša v prí­pa­de, keď chce­me kom­pri­mo­vať veľ­ké množ­stvo zdro­jo­vých sú­bo­rov, ulo­že­ných napr. na kľú­či USB, resp. na pev­nom dis­ku (aj to je mož­né).

linux_sukromne obr3.bmp

Obr. 3 Ok­no zob­ra­zu­jú­ce prie­beh ri­po­va­nia


Na obr. 3 mož­no vi­dieť prie­beh pro­ce­su ri­po­va­nia CD. K3b pos­tup­ne vy­tvá­ra sú­bo­ry s po­ža­do­va­ný­mi náz­va­mi a v po­ža­do­va­nom for­má­te (.mp3, .ogg...).

Pot­reb­ná ap­li­ká­cia
Ap­li­ká­cia K3b sa­ma ose­be neob­sa­hu­je nás­troj na kom­pre­siu úda­jov do for­má­tu MP3. Na to pou­ží­va exter­nú ap­li­ká­ciu (uti­li­tu) s náz­vom La­me. Tá­to uti­li­ta je jed­noú­če­lo­vý nás­troj na kom­pre­siu vstup­ných úda­jov. Má množ­stvo pa­ra­met­rov, kto­ré mô­že­me nas­ta­viť. V praxi však pou­ží­va­te­lia nas­ta­vu­jú iba niek­to­ré z nich. Os­tat­né sú vy­uži­teľ­né iba v špe­ci­fic­kých prí­pa­doch, resp. sú dô­le­ži­té pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ra­di expe­ri­men­tu­jú. Opi­su vlas­tnos­tí ap­li­ká­cie La­me sa bu­de­me ve­no­vať v nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu.

Kom­pre­sia zvu­ku
Kom­pre­sia hu­dob­ných skla­dieb je ne­vyh­nut­ná naj­mä z dô­vo­du šet­re­nia úlož­né­ho pries­to­ru. Nap­rík­lad ke­by sme chce­li ulo­žiť jed­nu mi­nú­tu hud­by v CD kva­li­te, pot­re­bo­va­li by sme na to 44 100 (po­čet vzo­riek/s) × 2 (po­čet ka­ná­lov – ste­reo) × 2 (2 baj­ty) × 60 (s/min) = asi 10 MB. Troj­mi­nú­to­vá pes­nič­ka by tak za­bra­la prib­liž­ne 30 MB dis­ko­vé­ho pries­to­ru a 20 skla­dieb na­po­kon prib­liž­ne 600 MB.

Keď­že ta­ký­to luxus si ne­mô­že­me do­vo­liť, vý­skum­ní­ci pre nás prip­ra­vi­li rôz­ne kom­pres­né al­go­rit­my, kto­rý­mi tran­sfor­mu­je­me di­gi­tál­ne úda­je do po­do­by za­be­ra­jú­cej me­nej mies­ta na na­šich dis­koch. Jed­ným z tých­to kom­pres­ných al­go­rit­mov je aj MPEG Layer III (for­mát MP3), kto­rý je za­lo­že­ný na fak­te, že ľud­ské ucho nie je schop­né za­chy­tiť niek­to­ré frek­ven­cie zvu­ko­vé­ho sig­ná­lu. Je­ho vý­ho­dou je vy­ni­ka­jú­ca kom­pre­sia vstup­ných úda­jov. Nao­pak, ne­vý­hod­ná je sku­toč­nosť, že ide o tzv. stra­to­vú (los­sy) kom­pre­siu. Niek­to­ré čas­ti ori­gi­nál­nej sklad­by sa po kom­pre­sii ne­náv­rat­ne stra­tia, z čo­ho vy­plý­va, že zo sklad­by MP3 už nik­dy ne­bu­de­me môcť uro­biť ori­gi­nál s pô­vod­nou kva­li­tou.

Na­bu­dú­ce…
V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu uza­vrie­me té­mu vý­ro­by skla­dieb MP3. Opí­še­me ap­li­ká­ciu La­me, kto­rá sto­jí v po­za­dí pro­ce­su kom­pre­sie úda­jov.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter