Výroba skladieb MP3 I. - 30. časť

linux.jpg V pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme vám pred­sta­vi­li je­den z mno­hých spô­so­bov vý­ro­by DVD z fil­mov zos­ní­ma­ných di­gi­tál­ny­mi vi­deo­ka­me­ra­mi. Té­mu, v rám­ci kto­rej sa ve­nu­je­me mul­ti­mé­diám, ten­to­raz dopl­ní­me o ukáž­ku vý­ro­by skla­dieb MP3 z bež­ných hu­dob­ných CD. Na za­čia­tok ob­jas­ní­me, aké sú mož­nos­ti ap­li­ká­cií, kto­ré dis­po­nu­jú gra­fic­kým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním (GUI). V zá­ve­re vám pred­sta­ví­me ap­li­ká­ciu, kto­rá sto­jí v po­za­dí ce­lé­ho vý­rob­né­ho pro­ce­su.

Mo­der­ný Li­nux
V tom­to se­riá­li sa orien­tu­je­me na prá­cu v pros­tre­dí OS Li­nux, pri­čom väč­ši­nu úloh sa sna­ží­me rie­šiť po­mo­cou rôz­nych pou­ží­va­teľ­sky prí­jem­ných ap­li­ká­cií. Rov­na­ko to bu­de aj v tom­to prí­pa­de. Je prav­da, že v mi­nu­los­ti sme v Li­nuxe vy­ko­ná­va­li via­ce­ro čin­nos­tí po­mo­cou rôz­nych prí­ka­zov (com­mands), za­pi­so­va­ných na prí­ka­zo­vý ria­dok (com­mand prompt), ale laic­ký pou­ží­va­teľ v sú­čas­nos­ti jed­noz­nač­ne po­ža­du­je jed­no­du­ché gra­fic­ké roz­hra­nie, v kto­rom by po­ža­do­va­né úlo­hy vy­ko­nal jed­no­du­chým kli­ka­ním my­šou.

Príp­ra­va na vý­ro­bu skla­dieb MP3
Vý­ro­ba skla­dieb MP3 je v sú­čas­nos­ti az­da naj­bež­nej­šia úlo­ha, kto­rú mu­sí zvlád­nuť kto­rý­koľ­vek OS. Bez naj­men­ších prob­lé­mov sme to do­ká­za­li uro­biť vo Win­dows a bez akých­koľ­vek ťaž­kos­tí to vy­ko­ná­me aj v rám­ci Li­nuxu. Ako zvy­čaj­ne je­di­ná pod­mien­ka je mať nain­šta­lo­va­nú niek­to­rú z pos­led­ných ver­zií zvo­le­nej dis­tri­bú­cie a tzv. MP3 ko­dér (en­co­der). Nás­led­ne vy­uži­je­me mož­nos­ti niek­to­rej z audioap­li­ká­cií a úlo­ha je spl­ne­ná.

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Gra­fic­ké pros­tre­die ap­li­ká­cie Sound Jui­cer


Na obr. 1 mož­no vi­dieť ap­li­ká­ciu Sound Jui­cer, kto­rá slú­ži na extra­ho­va­nie ob­sa­hu CD mé­dií. Po­dob­ných ap­li­ká­cií je v Li­nuxe množ­stvo. Pre­to­že rôz­ne dis­tri­bú­cie ob­sa­hu­jú roz­lič­né audioap­li­ká­cie, kto­ré do­ká­žu ok­rem iné­ho vy­ro­biť sklad­by MP3, nie je ľah­ké vy­brať tú naj­lep­šiu (naj­kva­lit­nej­šiu, naj­vhod­nej­šiu...). Jed­nu kon­krét­nu ap­li­ká­ciu by sme však moh­li vy­brať – je ňou ap­li­ká­cia K3b. Tú sme vám už v na­šom se­riá­li pred­sta­vi­li. Slú­ži na tzv. na­pa­ľo­va­nie (bur­ning) mé­dií CD/DVD, ob­sa­hu­je však nie­koľ­ko ďal­ších nás­tro­jov. Pat­rí k nim aj nás­troj na tzv. ri­po­va­nie CD (rip CD).

Ri­po­va­nie CD
Ri­po­va­nie CD je pro­ces, kto­rým sa di­gi­tál­ne úda­je (bi­ty) ulo­že­né vo for­me zvu­ko­vej sto­py (sound track) na CD mé­diu na­čí­ta­va­jú do PC a uk­la­da­jú napr. na pev­ný disk. Po­čas pre­su­nu uve­de­ných úda­jov do­chá­dza zväč­ša k ich kom­pre­sii. Mož­no sí­ce všet­ky úda­je pre­niesť v tzv. ne­kom­pri­mo­va­nom sta­ve, ale v ta­kom prí­pa­de by sme na ulo­že­nie 1 CD mé­dia pot­re­bo­va­li prib­liž­ne 700 MB dis­ko­vé­ho pries­to­ru. Na pev­ný disk by sme tak pre­nies­li iba pár skla­dieb – bo­li by to­tož­né so sklad­ba­mi ulo­že­ný­mi na CD mé­diu (ho­vo­ri­li by sme o tzv. CD kva­li­te).

Sa­moz­rej­me, že ta­ký­to prís­tup je mož­ný, no pou­ží­va sa len má­lo­ke­dy. Na­čí­ta­né úda­je by sme ra­di ulo­ži­li v ta­kej po­do­be, aby za­be­ra­li čo naj­me­nej mies­ta pri za­cho­va­ní po­rov­na­teľ­nej kva­li­ty. Na to pou­ží­va­me tzv. kom­pre­siu úda­jov (da­ta com­press).

Kom­pre­sia úda­jov
Je to pro­ces, pri kto­rom sa zdro­jo­vé úda­je tran­sfor­mu­jú na cie­ľo­vé na zá­kla­de zvo­le­né­ho kom­pres­né­ho al­go­rit­mu. Z vlas­tnos­tí kom­pres­ných al­go­rit­mov nás naj­viac za­ují­ma­jú dve hod­no­ty:

1. schop­nosť ušet­riť maximum pa­mä­ťo­vé­ho pries­to­ru,
2. schop­nosť za­cho­vať kva­li­tu pô­vod­ných úda­jov.

Me­dzi naj­zná­mej­šie kom­pres­né al­go­rit­my ur­če­né na kom­pre­siu zvu­ko­vých úda­jov pa­tria MPEG a Ogg-Vor­bis.

Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu prak­tic­ky pred­ve­die­me ri­po­va­nie hu­dob­né­ho CD mé­dia po­mo­cou ap­li­ká­cie K3b. Za­me­ria­me sa na tie čas­ti, kto­ré sú­vi­sia s vý­ro­bou skla­dieb MP3.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter