Výroba DVD filmov III. - 28. časť

V tom­to člán­ku uká­že­me je­den zo spô­so­bov vý­ro­by DVD me­nu a úp­ra­vy vop­red prip­ra­ve­né­ho vi­deo­sú­bo­ru do for­má­tu zro­zu­mi­teľ­né­ho pre DVD preh­rá­vač. V rám­ci Li­nuxu mô­že­me da­nú úlo­hu reali­zo­vať v texto­vom re­ži­me, ale ta­kis­to mô­že­me pou­žiť via­ce­ré ap­li­ká­cie, kto­ré dis­po­nu­jú veľ­mi prí­jem­ným GUI. Prá­ve me­dzi ta­ké­to ap­li­ká­cie pat­rí aj 'Q' DVD-Aut­hor.

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Ap­li­ká­cia 'Q' DVD-Aut­hor


'Q' DVD-Aut­hor
Ap­li­ká­ciu 'Q' DVD-Aut­hor nain­šta­lu­je­me po­mo­cou na­mi pou­ží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov (napr. v prí­pa­de ma­na­žé­ra yum za­dá­me yum -y in­stall qdvdaut­hor a poč­ká­me na do­kon­če­nie in­šta­lač­né­ho pro­ce­su). V prí­pa­de, že má­me po­vo­le­né a dos­tup­né pot­reb­né re­po­zi­tá­re, ne­bu­de­me mať s in­šta­lá­ciou prob­lém.
Po­mo­cou ap­li­ká­cie 'Q' DVD-Aut­hor mô­že­me prip­ra­vo­vať DVD me­nu, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, vy­tvá­ra­me ňou kon­krét­ny ob­sah DVD mé­dia zro­zu­mi­teľ­ný pre kla­sic­ké DVD preh­rá­va­če.

:: Príp­ra­va DVD
Pro­ces príp­ra­vy DVD fil­mu je prak­tic­ky rov­na­ký, pri­čom je jed­no, akú kon­krét­nu ap­li­ká­ciu pou­ži­je­me. Sa­moz­rej­me, že kaž­dá ap­li­ká­cia má svo­je špe­ci­fic­ké čr­ty, všet­ky však dodr­žia­va­jú nas­le­du­jú­ci pos­tup:

1. Zá­kla­dom DVD fil­mu je vi­deo­záz­nam (vi­deo­sú­bor), z čo­ho vy­plý­va, že všet­ky DVD edi­to­ry umož­ňu­jú na­čí­tať vi­deo­záz­na­my, kto­ré umies­tňu­jú do tzv. DVD štruk­tú­ry (opí­še­me nes­kôr), v na­šom prí­pa­de ide o vi­deo­záz­nam ulo­že­ný v sú­bo­re s prí­po­nou .mpeg, kto­rý sme zís­ka­li po­mo­cou ap­li­ká­cie Ki­no.
2. Na za­čiat­ku DVD mé­dií s ulo­že­ný­mi DVD fil­ma­mi je zväč­ša tzv. DVD me­nu – sta­tic­ký ob­raz ale­bo krát­ke vi­deo pl­nia­ce fun­kciu dy­na­mic­ké­ho me­nu, DVD me­nu bý­va dopl­ne­né ob­ráz­ka­mi, textom, tla­čid­la­mi, zvu­kom, po vlo­že­ní vi­deo­sú­bo­ru te­da tre­ba vy­ro­biť DVD me­nu.
3. Vý­ro­ba DVD fil­mu – všet­ky úda­je je ne­vyh­nut­né umies­tniť do správ­nej DVD štruk­tú­ry a nás­led­ne ich ulo­žiť (na­pá­liť) na DVD mé­dium.

Pre­to­že prá­ca v ap­li­ká­cii 'Q' DVD-Aut­hor je veľ­mi in­tui­tív­na, všet­ky uve­de­né kro­ky by sme ma­li zvlád­nuť bez väč­ších prob­lé­mov. Vi­deo­sú­bor vlo­ží­me po­mo­cou tla­čid­la Add Mo­vie (pri­dať film). Pri­da­nie po­za­dia vy­ko­ná­me po­mo­cou tla­čid­la Add Background (pri­dať po­za­die). Inter­ak­tív­ne tla­čid­lá vy­tvá­ra­me tak, že naj­skôr vy­tvo­rí­me ne­ja­ký ob­jekt, napr. text, rám­ček ale­bo ob­rá­zok, kto­ré­mu nás­led­ne pri­ra­dí­me fun­kciu tla­čid­la – De­fi­ne as But­ton (po­nu­ka sa zob­ra­zí po stla­če­ní pra­vé­ho tla­čid­la my­ši).

Po vy­tvo­re­ní DVD me­nu mô­že­me pris­tú­piť k umies­tne­niu všet­kých úda­jov do DVD štruk­tú­ry. Ten­to pro­ces spus­tí­me vý­be­rom od­ka­zu DVDAut­hor -> Crea­te DVD (vy­tvor DVD).

linux_sukromne obr2.bmp

Obr. 2 DVD me­nu – po­za­die s textom vo fun­kcii tla­čid­la (But­ton 1)


:: Štruk­tú­ra DVD
Pri­ja­té me­dzi­ná­rod­né štan­dar­dy de­fi­nu­jú pev­ne sta­no­ve­nú štruk­tú­ru DVD, skla­da­jú­cu sa zo zlo­žiek:

1. AUDIO_TS – uk­la­dá zvu­ko­vé in­for­má­cie, ale zväč­ša je práz­dna,
2. VI­DEO_TS – ob­sa­hu­je in­for­mač­né sú­bo­ry .IFO (.BUP) a sú­bo­ry s prí­po­nou .VOB, kto­ré ob­sa­hu­jú ob­ra­zo­vé a zvu­ko­vé in­for­má­cie (vrá­ta­ne ti­tul­kov, ak sú k dis­po­zí­cii).

Štruk­tú­ra DVD je za­lo­že­ná na zá­pi­se tzv. mno­žín ka­pi­tol (TS – tit­le set), kto­rých ob­sa­hom sú vi­deo­sú­bo­ry .VOB iden­ti­fi­ko­va­né in­for­mač­ný­mi sú­bor­mi .IFO. In­for­mač­né sú­bo­ry ob­sa­hu­jú na­vi­gač­né in­for­má­cie a sú dopl­ne­né zá­lož­ný­mi sú­bor­mi .BUP.
Dodr­ža­nie uve­de­nej štruk­tú­ry DVD je ne­vyh­nut­né z via­ce­rých dô­vo­dov. Nás mu­sí za­ují­mať ten naj­dô­le­ži­tej­ší – v prí­pa­de, že uve­de­ná štruk­tú­ra DVD ne­bu­de dodr­ža­ná, náš sto­lo­vý DVD preh­rá­vač od­miet­ne nes­práv­ne prip­ra­ve­ný DVD film preh­rať. Na DVD mé­diu sí­ce bu­de­me mať všet­ky pot­reb­né úda­je, kto­ré zväč­ša mô­že­me na­čí­tať v niek­to­rom z preh­rá­va­čov nain­šta­lo­va­ných v na­šom PC (napr. po­mo­cou ap­li­ká­cie mplayer), ale pre sto­lo­vý DVD preh­rá­vač bu­de ta­ké­to DVD mé­dium ne­či­ta­teľ­né.

Na­bu­dú­ce…
Pri vý­ro­be DVD fil­mu po­mo­cou ap­li­ká­cií Ki­no a 'Q' DVD-Aut­hor sme sa ur­či­te stret­li s mož­nos­ťou pre­no­su kon­fi­gu­rač­ných úda­jov po­mo­cou tzv. sú­bo­rov XML. Uve­de­né sú­bo­ry ne­sú in­for­má­cie o ce­lom pro­ce­se vý­ro­by DVD fil­mu. V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu sa po­kú­si­me opí­sať pro­ces DVD aut­ho­rin­gu z poh­ľa­du fun­kčnos­ti pod­por­ných ap­li­ká­cií.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter