Výroba DVD filmov II. - 27.časť

Tú­to časť se­riá­lu ve­nu­je­me struč­né­mu opi­su ap­li­ká­cie Ki­no. Uve­die­me si, akým spô­so­bom mož­no prev­ziať zá­znam z ka­me­ry a ako prip­ra­viť vý­stup­ný sú­bor MPEG.

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Ap­li­ká­cia Ki­no


Po­treb­né ap­li­ká­cie
Prv ako za­čne­me pra­co­vať s ap­li­ká­ciou Ki­no a nes­kôr aj s ap­li­ká­ciou 'Q' DVD-Aut­hor, mu­sí­me ko­rek­tne nain­šta­lo­vať tzv. po­dpor­né ap­li­ká­cie, bez kto­rých ne­zís­ka­me že­la­ný vý­stup. Ide o nas­le­du­jú­ce ap­li­ká­cie:

 mpeg2enc, mp2enc, too­la­me – MPEG audio/vi­deo ko­dé­ry,
 mplex, spu­mux – MPEG mul­tip­lexory,
 jpeg­topnm – kon­ver­tor ob­ráz­kov JPEG na PGM, resp. PPM,
 ppmtoy4m – kon­ver­tor ob­ráz­kov PPM na YUV4­MPEG2.

Ki­no
Ap­li­ká­ciu Ki­no nain­šta­lu­je­me po­mo­cou na­mi po­uží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. Jej in­šta­lá­cia by ma­la pre­beh­núť bez prob­lé­mov. Ma­na­žér ba­líč­kov by mal nain­šta­lo­vať nie­len ap­li­ká­ciu, ale aj všet­ky ďal­šie ap­li­ká­cie, kniž­ni­ce a nás­tro­je, kto­ré sú ne­vyh­nut­né na jej správ­nu fun­kčnosť.

V tom­to oka­mi­hu nás naj­viac za­ují­ma zá­lož­ka Cap­tu­re (prev­ziať). Po jej vý­be­re sa dos­ta­ne­me do tej čas­ti ap­li­ká­cie, kto­rá je ur­če­ná na pre­be­ra­nie zá­zna­mov z exter­ných zdro­jov pri­po­je­ných k náš­mu PC. V na­šom prí­pa­de ide o ka­me­ru pri­po­je­nú cez roz­hra­nie IEEE1394.

:: Cap­tu­re (prev­za­tie zá­zna­mu z ka­me­ry)
Ap­li­ká­cia Ki­no by ma­la auto­ma­tic­ky roz­poz­nať pri­po­je­nú ka­me­ru. Po­drob­nej­šie nas­ta­ve­nie spô­so­bu prev­za­tia zá­zna­mu nas­ta­ví­me v me­nu Edit -> Pre­fe­ren­ces -> Cap­tu­re (resp. IEEE1394). Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vo­lieb je vý­ber for­má­tu Raw DV (Raw DV stream – ne­kom­pri­mo­va­ný di­gi­tál­ny tok).
Pro­ces prev­za­tia zá­zna­mu je ča­so­vo ná­roč­ný, zá­vi­sí naj­mä od fun­kčných mož­nos­tí pri­po­je­nej ka­me­ry. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov však ide o pre­nos zá­zna­mu sním­ka po sním­ke (Wri­te Eve­ry 1 Fra­me). Po­kiaľ má náš zá­znam dĺžku 1 ho­di­ny, rá­taj­me s tým, že na je­ho pre­nos bu­de­me po­tre­bo­vať prá­ve 1 ho­di­nu. Po­dob­ne je to pri zá­zna­moch s väč­šou či men­šou dĺžkou. Do­ba prev­za­tia týc­hto zá­zna­mov bu­de ek­vi­va­len­tná ich dĺžke. V tom­to oka­mi­hu mu­sí­me za­bez­pe­čiť, aby na na­šom dis­ku bol dos­ta­tok voľ­né­ho mies­ta. Ne­kom­pri­mo­va­ný zá­znam to­tiž za­be­rie nie­koľ­ko de­sia­tok či sto­viek gi­ga­baj­tov.

:: Export (príp­ra­va vý­stu­pu)
Po ús­peš­nom prev­za­tí ce­lé­ho zá­zna­mu nas­le­du­je pro­ces je­ho kom­pri­má­cie. Všet­ky po­treb­né nas­ta­ve­nia us­ku­toč­ní­me v zá­lož­ke Export (vý­stup) -> MPEG. V pr­vom ra­de vy­be­rie­me vý­stup do for­má­tu Fi­le For­mat = 8 - DVD. Ďalej tre­ba zvo­liť niek­to­rý z ty­pov vy­hla­de­nia (Dein­terla­ce). Naj­čas­tej­šie po­uží­va­ný va­riant je nas­ta­ve­nie vy­hla­de­nia YUV Dein­terla­ce Film-li­ke.
V ďal­šom kro­ku nas­ta­ví­me po­lož­ku As­pect ra­tio (po­mer strán), v kto­rej ur­čí­me po­mer strán ob­ra­zu. Oby­čaj­ne vo­lí­me med­zi for­má­tom 2 - 4:3 a for­má­tom 3 - 16:9. Vý­be­rom od­ka­zu Ad­van­ced Op­tions mô­že­me ov­plyv­niť pa­ra­met­re po­dpor­ných ap­li­ká­cií. Pri ap­li­ká­cii mp2enc je dô­le­ži­té dopl­niť pa­ra­me­ter -r 48000. Je to z to­ho dô­vo­du, že DVD fil­my po­uží­va­jú pre audios­to­pu (audio stream) inú vzor­ko­va­ciu frek­ven­ciu ako kla­sic­ké CD.

linux_sukromne obr2.bmp

Obr. 2 Export vi­deo­sú­bo­ru


Os­tat­né po­lož­ky ne­mu­sí­me ni­ja­ko me­niť a po za­da­ní náz­vu vý­stup­né­ho sú­bo­ru (Fi­le) mô­že­me pris­tú­piť k vý­ro­be vý­stup­né­ho sú­bo­ru (stla­čí­me tla­čid­lo Export).
V tom­to oka­mi­hu za­čne ap­li­ká­cia Ki­no kon­ver­to­vať zá­znam do for­má­tu MPEG, kto­rý je či­ta­teľ­ný v bež­ných DVD preh­rá­va­čoch. Vý­stu­pom bu­de te­da sú­bor zvo­le­né­ho náz­vu s prí­po­nou .mpeg, kto­rý po­uži­je­me v ďal­šom kro­ku pro­ce­su vý­ro­by DVD fil­mu.
Je dô­le­ži­té ve­dieť, že kon­ver­zia zá­zna­mu tr­vá veľ­mi dl­ho. Je zá­vis­lá naj­mä od dĺžky zá­zna­mu a aj od vý­ko­nu náš­ho PC (v tom­to prí­pa­de naj­mä od vý­ko­nu CPU). Nez­ried­ka sa mô­že­me dop­ra­co­vať k nie­koľ­kým ho­di­nám, po­čas kto­rých bu­de náš PC tak­mer ne­pou­ži­teľ­ný, pre­to­že ce­lý je­ho vý­poč­to­vý vý­kon bu­de ve­no­va­ný na kom­pre­siu zá­zna­mu. Ne­zos­tá­va nám nič iné ako ča­kať.

Na­bu­dú­ce…
Po skon­če­ní pro­ce­su vy­tvo­re­nia sú­bo­ru MPEG mô­že­me pris­tú­piť k ďal­šie­mu kro­ku v pro­ce­se vý­ro­by DVD fil­mu. V tom­to oka­mi­hu sa po­tre­bu­je­me oboz­ná­miť s ap­li­ká­ciou 'Q' DVD-Aut­hor. Prá­ve o nej bu­de nas­le­du­jú­ca časť se­riá­lu.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter