PDA I. - 24. časť

linux.jpg Nas­le­du­jú­ce dve čas­ti se­riá­lu vy­uži­je­me na opí­sa­nie jed­né­ho zo spô­so­bov pri­pá­ja­nia vrec­ko­vých po­čí­ta­čov ( PDA – Per­so­nal Di­gi­tal As­sis­tant) k PC s nain­šta­lo­va­ným OS Li­nux. Uká­že­me si, akým spô­so­bom mož­no tie­to za­ria­de­nia pri­pá­jať, čo všet­ko pot­re­bu­je­me na nad­via­za­nie spo­je­nia a aké ope­rá­cie mož­no s pri­po­je­ným za­ria­de­ním vy­ko­ná­vať.

Pri­tom si cha­rak­te­ri­zu­je­me pro­jekt s náz­vom Syn­CE, kto­ré­ho hlav­ným cie­ľom je po­mo­cou špe­cia­li­zo­va­ných uti­lít nad­via­zať spo­je­nie s PDA (s nain­šta­lo­va­ným OS Win­dows) a nás­led­ne vy­ko­ná­vať nie­koľ­ko zá­klad­ných pou­ží­va­teľ­ských fun­kcií.

Syn­CE (http:://www.syn­ce.org)
Pro­jekt Syn­CE je ur­če­ný na vy­tvo­re­nie ko­mu­ni­kač­né­ho ka­ná­la me­dzi za­ria­de­nia­mi PDA, kto­ré pra­cu­jú s OS Win­dows (naj­čas­tej­šie Win­dows Mo­bi­le) a kto­ré pri­pá­ja­me k Li­nuxu pou­ži­tím roz­hra­nia USB, resp. Blue­tooth.
Ap­li­ká­cia­mi pa­tria­ci­mi uve­de­né­mu pro­jek­tu do­ká­že­me vy­ko­ná­vať zá­klad­né ope­rá­cie, ako napr. pre­ze­rať sú­bo­ro­vý sys­tém PDA, in­šta­lo­vať a spúš­ťať ap­li­ká­cie, syn­chro­ni­zo­vať kon­tak­ty, úlo­hy...
Ce­lý pro­jekt je roz­de­le­ný na nie­koľ­ko čas­tí, kto­rých zá­kla­dom sú ap­li­ká­cie (uti­li­tes) vy­ko­ná­va­jú­ce čin­nos­ti pot­reb­né na nad­via­za­nie a udr­ža­nie spo­je­nia me­dzi PDA a PC. Na ús­peš­ný beh pro­jek­tu tre­ba nain­šta­lo­vať tie­to dve zá­klad­né čas­ti:

1. ap­li­ká­ciu udr­žia­va­jú­cu nad­via­za­né spo­je­nie – vdccm,
2. ap­li­ká­ciu ur­če­nú na nad­via­za­nie/kon­fi­gu­rá­ciu/ukon­če­nie spo­je­nia – syn­ce-se­rial.

Ďal­šia dô­le­ži­tá časť je súp­ra­va nás­tro­jov slú­žia­cich na vy­ko­ná­va­nie jed­not­li­vých pou­ží­va­teľ­ských čin­nos­tí. Tie­to nás­tro­je sí­ce nie sú ne­vyh­nut­né na nad­via­za­nie spo­je­nia, sú však pot­reb­né v prí­pa­de, ak chce­me s PDA vy­ko­ná­vať ne­ja­kú zmys­lupl­nú čin­nosť.

In­šta­lá­cia ap­li­ká­cií pro­jek­tu Syn­CE
Pri čí­ta­ní toh­to se­riá­lu sme si ur­či­te všim­li, že in­šta­lá­ciu via­ce­rých ap­li­ká­cií v pros­tre­dí Li­nuxu mô­že­me us­ku­toč­niť buď ele­gan­tne, ale­bo sa mô­že­me vy­dať stras­tipl­nou ces­tou, kto­rá sa vo väč­ši­ne prí­pa­dov kon­čí neús­pe­chom. Me­dzi prob­le­ma­tic­ké čin­nos­ti mô­že­me za­ra­diť naj­mä in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cií zo zdro­jo­vých kó­dov (sour­ces), ab­sen­ciu pot­reb­ných kniž­níc (lib­ra­ries), ne­vy­rie­še­né zá­vis­los­ti (de­pen­den­cies), ne­dos­ta­toč­né prís­tu­po­vé prá­va (per­mis­sion)... Ta­kým­to prob­lé­mom sa rad­šej po­kús­me vy­hnúť.
Uro­bí­me tak naj­lep­šie tým, že pou­ži­je­me čo naj­nov­šiu ver­ziu zvo­le­nej dis­tri­bú­cie Li­nuxu a zís­ka­me mož­nosť pra­co­vať ako su­per­pou­ží­va­teľ (buď ním sme, ale­bo o pot­reb­né prá­va po­žia­da­me su­per­pou­ží­va­te­ľa). Stá­le sa mô­že­me stret­núť s ur­či­tý­mi prob­lé­ma­mi, ale tie bu­dú ur­či­te men­šie ako v prí­pa­de sna­hy o in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cií v sta­rých dis­tri­bú­ciách. In­šta­lá­ciu sa pou­si­luj­me vy­ko­nať po­mo­cou ma­na­žé­ra ba­líč­kov. In­šta­lo­vať jed­not­li­vé sú­bo­ry sa­mos­tat­ne mô­že viesť k ďal­ším chy­bám, kto­rým sa chce­me vy­hnúť. Na obr. 1 mô­že­me vi­dieť ok­no ma­na­žé­ra ba­lí­kov Syn­ap­tic so zob­ra­ze­ný­mi in­for­má­cia­mi o nain­šta­lo­va­nom ba­lí­ku vdccm.

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Ma­na­žér ba­lí­kov Syn­ap­tic


Pri dodr­ža­ní spo­mí­na­ných pod­mie­nok mô­že­me pris­tú­piť k in­šta­lá­cii:

1. nain­šta­lu­je­me nas­le­du­jú­ce ba­lí­ky: vdccm, librra, lib­ra­pi2, lib­syn­ce
Z uve­de­ných ba­lí­kov je naj­dô­le­ži­tej­ší ba­lík vdccm. Ide o dé­mo­na (ap­li­ká­ciu bež­iacu na po­za­dí), kto­rý má na sta­ros­ti udr­žia­va­nie vy­tvo­re­né­ho spo­je­nia. Bez tej­to ap­li­ká­cie ne­bu­de­me schop­ní nad­via­zať spo­je­nie. Ba­lík ob­sa­hu­je spus­ti­teľ­nú ap­li­ká­ciu s rov­no­men­ným náz­vom vdccm, kto­rú mô­že­me spus­tiť ih­neď po jej in­šta­lá­cii.

2. nain­šta­lu­je­me ba­lík syn­ce-se­rial
Ba­lík syn­ce-se­rial ob­sa­hu­je už spo­mí­na­né nás­tro­je pot­reb­né na nad­via­za­nie/kon­fi­gu­rá­ciu/ukon­če­nie spo­je­nia. Jed­not­li­vé čin­nos­ti sa vy­ko­ná­va­jú spus­te­ním ap­li­ká­cií syn­ce-se­rial-start, syn­ce-se­rial-con­fig a syn­ce-se­rial-abort.

Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti si na kon­krét­nom prík­la­de pred­ve­die­me nad­via­za­nie spo­je­nia s PDA. Po vy­tvo­re­ní spo­ja uká­že­me, akým spô­so­bom mož­no vy­ko­nať niek­to­ré zá­klad­né čin­nos­ti spo­je­né so syn­chro­ni­zá­ciou úda­jov me­dzi PDA a na­ším sto­lo­vým PC.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter