Beryl II. - 23. časť

linux.jpg Tou­to čas­ťou se­riá­lu uza­vrie­me opis vlas­tnos­tí oken­né­ho ma­na­žé­ra Ber­yl. Za­me­ria­me sa na nas­ta­ve­nia vy­bra­tých mo­du­lov. Člá­nok ne­bu­de­me kon­ci­po­vať ako ma­nuál k ap­li­ká­cii, ale skôr ako preh­ľad to­ho naj­lep­šie­ho, čo Ber­yl pos­ky­tu­je.

Naj­zau­jí­ma­vej­šie nas­ta­ve­nia ma­na­žé­ra Ber­yl
V nas­le­du­jú­com blo­ku opí­še­me naj­zau­jí­ma­vej­šie nas­ta­ve­nia ma­na­žé­ra Ber­yl, kto­ré bu­dú zrej­me naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šie väč­ši­nou bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Je sa­moz­rej­mé, že sku­pi­na nas­ta­ve­ní Be­ry­lu je pod­stat­ne väč­šia, ale cie­ľom toh­to člán­ku nie je nah­ra­diť pou­ží­va­teľ­ský ma­nuál, pre­to ne­bu­de­me za­chá­dzať do pod­rob­nos­tí.

Všeo­bec­né nas­ta­ve­nia
Zo sku­pi­ny všeo­bec­ných nas­ta­ve­ní nás bu­de zrej­me naj­viac za­ují­mať kva­li­ta textú­ro­va­cie­ho filtra (Textu­re Fil­ter), prí­kaz na zos­ní­ma­nie ob­sa­hu pra­cov­nej plo­chy (Screen­shot com­mand li­ne), pou­ži­tie os­vet­le­nia (Lig­hting), nas­ta­ve­nie poč­tu vir­tuál­nych pra­cov­ných plôch (Num­ber of Des­ktops) a dĺžka pau­zy pred reak­ciou na zme­nu po­lo­hy my­ši (Ed­ge Trig­ge­ring De­lay). Os­tat­né nas­ta­ve­nia sú ne­me­nej za­ují­ma­vé, no nie vždy okam­ži­te vi­di­teľ­né.
Čo je dô­le­ži­tej­šie, všeo­bec­né nas­ta­ve­nia GUI dopĺňa­jú nas­ta­ve­nia v zá­lož­ke prí­ka­zy (Com­mands). Tu mož­no nas­ta­viť až 11 rôz­nych prí­ka­zov, vy­ko­ná­va­ných po stla­če­ní vy­bra­tej sku­pi­ny klá­ve­so­vých skra­tiek.
Az­da naj­výz­nam­nej­šia časť všeo­bec­ných nas­ta­ve­ní je nas­ta­ve­nie klá­ve­so­vých skra­tiek (Shor­tcuts), kto­rý­mi sa spúš­ťa­jú jed­not­li­vé ak­cie pod­po­ro­va­né Be­ry­lom. V tej­to čas­ti nas­ta­vu­je­me aj reak­ciu Be­ry­lu na umies­tne­nie my­ši v jed­not­li­vých ro­hoch, resp. na ok­ra­joch pra­cov­nej plo­chy (Screen Ed­ges).
Pos­led­nú časť všeo­bec­ných nas­ta­ve­ní tvo­rí nas­ta­ve­nie ulo­že­nia vop­red prip­ra­ve­ných vlas­tnos­tí do vy­bra­né­ho pro­fi­lu na bu­dú­ce pou­ži­tie (Set­tings, Pro­fi­les and Des­ktop In­teg­ra­tion).

Sprá­va okien
V mo­du­le sprá­vy okien nas­ta­vu­je­me tak­mer všet­ky vlas­tnos­ti tý­ka­jú­ce sa okien zob­ra­ze­ných na ob­ra­zov­ke. V pr­vej čas­ti nas­ta­vu­je­me sprá­va­nie sa Be­ry­lu pri pre­pí­na­ní me­dzi ok­na­mi spus­te­ných ap­li­ká­cií (Ap­pli­ca­tion Win­dow Swit­cher). Dru­há časť opi­su­je sprá­va­nie sa ok­na po­čas je­ho pre­su­nu (Mo­ve Win­dow, Pla­ce Win­dows, Put). Ďalej pok­ra­ču­jú nas­ta­ve­nia sprá­va­nia sa ok­na pri zme­ne je­ho veľ­kos­ti (Re­si­ze Win­dow, Sca­le).
Jed­na z veľ­mi vy­da­re­ných fun­kcií Be­ry­lu je mož­nosť úp­ra­vy vy­bra­tých vlas­tnos­tí ok­na na zá­kla­de špe­ci­fi­ko­va­ných kri­té­rií (Set Win­dow At­tribs by va­rious cri­te­ria). Tou­to ne­ná­pad­nou fun­kciou sme schop­ní do­pod­rob­na up­ra­viť vlas­tnos­ti jed­not­li­vých okien na zá­kla­de ich ty­pu, náz­vu, prís­luš­nos­ti k da­nej ap­li­ká­cii ale­bo niek­to­ré­ho z ďal­ších kri­té­rií.
Fun­kcie na sprá­vu okien dopĺňa nas­ta­ve­nie sprá­va­nia sa ok­ra­jov ok­na k iným ok­nám, resp. ok­ra­jom pra­cov­nej plo­chy (Snap­ping Win­dows).

Pra­cov­ná plo­cha
V tom­to mo­du­le ok­rem iné­ho mo­di­fi­ku­je­me sprá­va­nie sa okien po ich umies­tne­ní na troj­roz­mer­nú koc­ku, resp. nas­ta­vu­je­me vlas­tnos­ti 3D koc­ky. V rám­ci tých­to nas­ta­ve­ní sme schop­ní mo­di­fi­ko­vať tak­mer všet­ky gra­fic­ké vlas­tnos­ti 3D koc­ky, kto­rej ste­ny rep­re­zen­tu­jú jed­not­li­vé pra­cov­né plo­chy. Do­ká­že­me up­ra­viť zá­klad­né vlas­tnos­ti 3D koc­ky (Op­tions), vlas­tnos­ti jej hor­nej a dol­nej sta­ny (Caps), vlas­tnos­ti po­za­dia (Sky­do­me) a pries­vit­nosť (Tran­spa­ren­cy).

Nás­led­ne mô­že­me nas­ta­viť vlas­tnos­ti 3D koc­ky tý­ka­jú­ce sa jej ro­tá­cie (Ro­ta­te Cu­be). V rám­ci tých­to nas­ta­ve­ní, resp. pri nas­ta­vo­va­ní ďal­ších vlas­tnos­tí GUI spra­vo­va­ných Be­ry­lom zväč­ša nas­ta­vu­je­me rých­losť jed­not­li­vých ak­cií. V sú­vis­los­ti s 3D koc­kou sú to ak­cie tý­ka­jú­ce sa jej ro­tá­cie, resp. reak­cie na zme­nu po­lo­hy my­ši.

Vi­zuál­ne efek­ty
Mo­dul vi­zuál­ne efek­ty pat­rí k naj­zau­jí­ma­vej­ším z po­nu­ky Be­ry­lu. Pr­vú sku­pi­nu nas­ta­ve­ní tvo­ria nas­ta­ve­nia 3D efek­tov (3D Ef­fects). Tie­to nas­ta­ve­nia sa tý­ka­jú vlas­tnos­tí troj­roz­mer­né­ho us­po­ria­da­nia okien pri zob­ra­ze­ní 3D koc­ky. Ná­zor­nú ukáž­ku toh­to efek­tu mož­no vi­dieť na obr. 1.

Linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Efekt troj­roz­mer­né­ho us­po­ria­da­nia okien


V dru­hej čas­ti mož­no nas­ta­viť reak­cie ok­na po je­ho mi­ni­ma­li­zá­cii, maxima­li­zá­cii, za­tvo­re­ní, ot­vo­re­ní, prí­pad­ne ďal­ších sta­voch, do kto­rých sa mô­že ok­no dos­tať (Ani­ma­tions). Pri nas­ta­vo­va­ní reak­cií ok­na na za­da­ný prí­kaz mož­no vy­užiť veľ­ké množ­stvo vop­red prip­ra­ve­ných ani­má­cií.
Nas­le­du­jú nas­ta­ve­nia efek­tov roz­ma­za­nia a od­ra­zi­vos­ti okien (Blur ef­fects), nas­ta­ve­nia efek­tu pries­vit­nos­ti ok­na pri je­ho ak­ti­vá­cii či deak­ti­vá­cii (Fa­ding Win­dows) a aj nas­ta­ve­nia pries­vit­nos­ti, ja­su a sý­tos­ti jed­not­li­vých okien zob­ra­ze­ných na pra­cov­nej plo­che (Trail­fo­cus). Uve­de­né fun­kcie mo­di­fi­ku­jú vzhľad oboch sku­pín okien – ak­tív­nych aj neak­tív­nych. Fun­kcia Trail­fo­cus rea­gu­je v oka­mi­hu pre­pí­na­nia me­dzi jed­not­li­vý­mi ok­na­mi.
Časť nas­ta­ve­ní Be­ry­lu tý­ka­jú­cu sa vi­zuál­nych efek­tov uzat­vá­ra veľ­mi pek­ná fun­kcia, po kto­rej za­pnu­tí bu­dú na­še ok­ná ohyb­né, bu­de­me ich môcť na­ťa­ho­vať, stlá­čať, bu­dú sa triasť... (Wobb­ly Win­dows). Ukáž­ku tej­to fun­kcie mož­no vi­dieť na obr. 2.

Linux_sukromne obr2.bmp

Obr. 2 Efekt „na­tiah­nu­té­ho“ ok­na


Dos­tup­nosť
Me­dzi nas­ta­ve­nia­mi pa­tria­ci­mi k to­mu­to mo­du­lu tre­ba spo­me­núť nas­ta­ve­nie zväč­še­nia pra­cov­nej plo­chy, ne­gá­cie fa­rieb a pries­vit­nos­ti. Fun­kciu zväč­še­nia pra­cov­nej plo­chy (In­put enab­led Zoom) zrej­me poz­ná­te, pre­to­že je sú­čas­ťou via­ce­rých ope­rač­ných sys­té­mov. Sa­moz­rej­mosť je aj zväč­še­nie kom­plet­né­ho ob­sa­hu pra­cov­nej plo­chy bez oh­ľa­du na to, či ide o ok­no ale­bo ce­lú pra­cov­nú plo­chu.
Fun­kcia ne­gá­cie fa­rieb slú­ži na zne­go­va­nie fa­rieb ak­tuál­ne­ho ok­na, resp. ne­gá­ciu fa­rieb ce­lej pra­cov­nej plo­chy. Ide o po­mer­ne jed­no­du­chú fun­kciu, kto­rá však mô­že sprí­jem­niť prá­cu nie­len ľu­ďom so zra­ko­vým pos­tih­nu­tím, ale mož­no ju veľ­mi dob­re vy­užiť aj v prí­pa­doch, keď sa nám zní­ži vi­di­teľ­nosť ob­sa­hu pra­cov­nej plo­chy, napr. vply­vom od­les­kov do­pa­da­jú­cich sl­neč­ných lú­čov.

Roz­ší­re­né
Z roz­ší­re­ných nas­ta­ve­ní mô­že­me spo­me­núť fun­kciu poz­ná­mok (An­no­ta­te). Ďal­šie dopl­nko­vé fun­kcie Be­ry­lu sú tes­to­va­nie je­ho vý­kon­nos­ti (Benchmark), mož­nosť zos­ní­ma­nia ob­sa­hu pra­cov­nej plo­chy (Screen­shot) či vod­né efek­ty (Water Ef­fects). Tie­to fun­kcie sa spúš­ťa­jú zvo­le­nou kom­bi­ná­ciou klá­ve­sov vrá­ta­ne vy­uži­tia tla­či­diel my­ši.
Časť vod­ných efek­tov opí­še­me pod­rob­nej­šie. Ide o veľ­mi pek­nú fun­kciu, po­mo­cou kto­rej Ber­yl si­mu­lu­je do­pad vod­ných kva­piek na pra­cov­nú plo­chu. Ukáž­ku toh­to efek­tu mož­no vi­dieť na obr. 3. Kvap­ky sa da­jú umies­tniť na po­zí­ciu my­ši (Poin­ter wave), ale ta­kis­to ich mož­no ne­chať pa­dať na ľu­bo­voľ­né mies­to pra­cov­nej plo­chy, čo pri­po­mí­na dážď (Rain). Na­ko­niec mož­no vy­tvo­riť efekt vĺn na ok­ra­joch ok­na (Win­dow wave).
Pos­led­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi toh­to mo­du­lu mo­di­fi­ku­je­me vzhľad mi­ni­ma­li­zo­va­ných okien na pra­cov­nej liš­te (Win­dow Pre­views).

Linux_sukromne obr3.bmp

Obr. 3 Efekt „daž­ďa“


Vý­voj
V mo­du­le Vý­voj Be­ry­lu ur­čí­me, aký iný oken­ný ma­na­žér má Ber­yl spus­tiť v prí­pa­de, ak sa je­ho čin­nosť z ur­či­té­ho dô­vo­du na­ru­ší. V ta­kom­to prí­pa­de dôj­de k vý­sky­tu vý­nim­ky, pri kto­rej Ber­yl od­ov­zdá sprá­vu pra­cov­nej plo­chy pred­vo­le­né­mu ma­na­žé­ru.

Gra­fic­ké for­má­ty
V pos­led­nom mo­du­le nás Ber­yl in­for­mu­je, aké mo­du­ly ob­sa­hu­je na pod­po­ru prá­ce s gra­fic­ký­mi for­mát­mi. V zob­ra­ze­nom ok­ne zrej­me náj­de­me mo­du­ly na pod­po­ru gra­fic­kých for­má­tov JPEG, PNG a ďal­ších.

Na­bu­dú­ce…
Tým sme ukon­či­li té­mu ve­no­va­nú oken­né­mu ma­na­žé­ru Ber­yl. Opí­sa­li sme väč­ši­nu je­ho naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­zau­jí­ma­vej­ších nas­ta­ve­ní. Zos­tá­va iba vy­skú­šať jed­not­li­vé mož­nos­ti v praxi a v maximál­nej mie­re si sprí­jem­niť prá­cu s OS Li­nux.

V bu­dú­cej čas­ti sa vrá­ti­me k tro­chu zlo­ži­tej­ším té­mam. Pr­vou z nich bu­de ukáž­ka syn­chro­ni­zá­cie úda­jov me­dzi sto­lo­vým PC s OS Li­nux a tzv. osob­ným di­gi­tál­nym asis­ten­tom (Per­so­nal Di­gi­tal As­sis­tant – PDA).

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter