Beryl I. - 22. časť

linux.jpg Tá­to a nas­le­du­jú­ca časť se­riá­lu o pou­ží­va­ní Li­nuxu bu­de od­dy­chom op­ro­ti člán­kom, v kto­rých sme sa ve­no­va­li zlo­ži­tej­ším tech­nic­kým de­tai­lom. Pred­sta­ví­me vám to­tiž mož­nos­ti ok­no­vé­ho ma­na­žé­ra Ber­yl. Vy­uži­tím Be­ry­lu do­ká­že­me na­še bež­né pra­cov­né pros­tre­die pret­vo­riť na veľ­mi pek­né, oku la­ho­dia­ce pros­tre­die. Pop­ri zme­ne kla­sic­ké­ho zob­ra­zo­va­nia okien na­še pros­tre­die dopl­ní­me o skve­lé gra­fic­ké efek­ty, kto­ré nám bu­de zá­vi­dieť ne­je­den pou­ží­va­teľ Win­dows.

Ber­yl (http://www.ber­yl-pro­ject.org)
Ok­no­vý ma­na­žér (win­dow ma­na­ger, com­po­si­te ma­na­ger) Ber­yl je ap­li­ká­cia ur­če­ná na sprá­vu vzhľa­du gra­fic­ké­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia (GUI). Na svo­ju čin­nosť vy­uží­va gra­fic­kú kniž­ni­cu OpenGL, z čo­ho vy­plý­va, že ho mož­no spus­tiť vša­de tam, kde zvo­le­ný OS pod­po­ru­je OpenGL, kon­krét­ne je­ho roz­ší­re­nie GLX_EXT_textu­re_from_bit­map. Me­dzi tie­to OS, resp. me­dzi gra­fic­ké pros­tre­dia pod­po­ru­jú­ce uve­de­né roz­ší­re­nie mô­že­me za­ra­diť aj pros­tre­die xgl a aixgl (Li­nux). Na zá­kla­de uve­de­né­ho sa dá po­ve­dať, že všet­ky li­nuxové OS, kto­rých GUI je pos­ta­ve­né na pros­tre­dí xgl, resp. aixgl a kto­ré ob­sa­hu­jú ďal­šie ne­vyh­nut­né kniž­ni­ce, bu­dú schop­né spus­tiť a pou­ží­vať Ber­yl. Všeo­bec­ne mož­no skon­šta­to­vať, že ta­ké­to pod­mien­ky spĺňa­jú tak­mer všet­ky mo­der­né li­nuxové dis­tri­bú­cie.

Ber­yl je tak ako tak­mer všet­ky li­nuxové ap­li­ká­cie voľ­ne ší­ri­teľ­ný sof­tvér po­dlie­ha­jú­ci li­cen­cii GNU/GPL. Je­ho sú­čas­ná ver­zia je 0.2.0 rc3. Ap­li­ká­ciu Ber­yl dopĺňa ap­li­ká­cia s náz­vom Eme­rald. Ide o správ­cu vzhľa­du gra­fic­kých okien (win­dows de­co­ra­tion). Eme­rald (obr. 1) je správ­com tém, z kto­rých mož­no vy­brať tú, kto­rá sa nám bu­de svo­jím vzhľa­dom naj­viac pá­čiť a kto­rá nám zá­ro­veň pri­dá ur­či­tý kom­fort pri prá­ci v GUI. Eme­rald pl­ní po­dob­nú fun­kciu ako ma­na­žér tém, kto­rý je sú­čas­ťou kaž­dé­ho bež­né­ho Li­nuxu. Je však ur­če­ný pred­nos­tne na sprá­vu tém pre Ber­yl.

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Správ­ca tém Eme­rald


In­šta­lá­cia a pou­ží­va­nie
Z vlas­tných skú­se­nos­tí mô­žem po­ve­dať, že in­šta­lá­cia Be­ry­lu na star­ších sys­té­moch je nes­mier­ne ná­roč­ná. V is­tom oka­mi­hu sa mi to­tiž po­da­ri­lo ús­peš­ne do­kon­čiť in­šta­lá­ciu všet­kých pot­reb­ných kniž­níc a nás­led­ne aj in­šta­lá­ciu Be­ry­lu, no Ber­yl sa na­priek to­mu nes­pus­til. Na­vy­še pri po­ku­se o je­ho spus­te­nie sys­tém neod­po­ve­dal žiad­nou, ani len ne­ga­tív­nou sprá­vou. V ta­kom­to oka­mi­hu, keď sys­tém ne­za­rea­gu­je ani len chy­bo­vým hlá­se­ním, je veľ­mi otáz­ne, ako v in­šta­lá­cii pok­ra­čo­vať. To­to sa však „naš­ťas­tie“ tý­ka­lo iba star­ších dis­tri­bú­cií.

V sú­čas­nos­ti nie je prob­lém Ber­yl nain­šta­lo­vať a pou­ží­vať vo via­ce­rých dis­tri­bú­ciách, me­dzi kto­ré mô­že­me za­ra­diť napr. dis­tri­bú­cie Fe­do­ra Co­re či Ubun­tu. In­šta­lá­ciu mô­že­me bez naj­men­ších prob­lé­mov vy­ko­nať pou­ži­tím správ­cu ba­líč­kov yum, resp. apt-get. Ta­ká­to for­ma in­šta­lá­cie je ur­či­te jed­na z naj­kom­for­tnej­ších, pre­to­že prá­ve správ­ca ba­líč­kov sa „pos­ta­rá“ o doin­šta­lo­va­nie všet­kých pot­reb­ných sú­bo­rov. Osob­ne neod­po­rú­čam Ber­yl in­šta­lo­vať kom­pi­lá­ciou zdro­jo­vé­ho kó­du. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou sa stret­ne­me s men­ší­mi či väč­ší­mi prob­lé­ma­mi, kto­ré sa nám ne­mu­sí po­da­riť od­strá­niť. Naj­cit­li­vej­šia ob­lasť je pri­tom správ­na in­šta­lá­cia ov­lá­da­čov gra­fic­kej kar­ty, resp. nas­ta­ve­nie pot­reb­ných pre­pí­na­čov v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re Be­ry­lu.

Po in­šta­lá­cii Be­ry­lu bu­de v na­šom štar­to­va­com me­nu dopl­ne­ný od­kaz na ma­na­žér Ber­yl (Ber­yl Ma­na­ger), resp. na ma­na­žér nas­ta­ve­ní Be­ry­lu (Ber­yl Set­tings Ma­na­ger). V prí­pa­de, že nám sys­tém auto­ma­tic­ky ne­vyt­vo­ril pot­reb­né od­ka­zy, mô­že­me Ber­yl spus­tiť aj z ľu­bo­voľ­né­ho ter­mi­ná­lu za­da­ním prí­ka­zu ber­yl, ber­yl-ma­na­ger, resp. spus­tiť ma­na­žér nas­ta­ve­ní prí­ka­zom ber­yl-set­tings.

Po spus­te­ní ap­li­ká­cie nes­po­zo­ru­je­me tak­mer ni­ja­kú vi­di­teľ­nú zme­nu náš­ho GUI, az­da ok­rem ne­patr­nej zme­ny fa­rieb ale­bo vzhľa­du jed­not­li­vých okien, a to len v prí­pa­de, že sme pred­tým Ber­yl pat­rič­ne nas­ta­vi­li. V čom te­da spo­čí­va vý­znam Be­ry­lu? Ten si vy­svet­lí­me v nas­le­du­jú­com blo­ku.

Spus­te­nie Be­ry­lu
Ber­yl rov­na­ko ako iné ok­no­vé ma­na­žé­ry do­ká­že spra­vo­vať gra­fic­ký vzhľad pra­cov­nej plo­chy, resp. ce­lé­ho GUI so všet­kým, čo k to­mu pat­rí.
Po spus­te­ní Be­ry­lu by sa nám mal v sys­té­mo­vom pa­ne­li zob­ra­ziť čer­ve­ný znak di­aman­tu, kto­rý nás upo­zor­ní, že Ber­yl je spus­te­ný a prip­ra­ve­ný prev­ziať sprá­vu nad GUI. Kon­krét­ne nas­ta­ve­nia je­ho sprá­va­nia nás­led­ne vy­ko­ná­va­me v ok­ne ma­na­žé­ra nas­ta­ve­ní Be­ry­lu (obr. 2).

linux_sukromne obr2.bmp

Obr. 2 Ma­na­žér nas­ta­ve­ní Be­ry­lu


Ma­na­žér nas­ta­ve­ní Be­ry­lu
Ma­na­žér nas­ta­ve­ní Be­ry­lu je po­mer­ne kom­plexná ap­li­ká­cia, kto­rá slú­ži na nas­ta­ve­nie všet­kých vlas­tnos­tí, kto­ré nám po­nú­ka Ber­yl. Ako väč­ši­na mo­der­ných ap­li­ká­cií spra­vu­je jed­not­li­vé nas­ta­ve­nia po­mo­cou tzv. zá­suv­ných mo­du­lov (plug-ins). Je­ho jed­not­li­vé mo­du­ly a ich vý­znam pri sprá­ve okien a ce­lé­ho GUI uvá­dza­me v ta­buľ­ke.

tabulka linux.jpg


Tým by sme ukon­či­li všeo­bec­ný opis mo­du­lov ok­no­vé­ho ma­na­žé­ra Ber­yl. Na dopl­ne­nie eš­te uve­die­me, že kaž­dý je­den pa­ra­me­ter, kto­rý sa roz­hod­ne­me nas­ta­viť, mož­no vrá­tiť do pô­vod­né­ho sta­vu stla­če­ním tla­čid­la s vy­zna­če­ným štet­com. Zme­ne­ná hod­no­ta sa tak vrá­ti do pô­vod­né­ho sta­vu.

Na­bu­dú­ce…
V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu bu­de­me pok­ra­čo­vať v tej­to té­me. Pris­tú­pi­me ku kon­krét­ne­mu opi­su kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho mo­du­lu. Zá­ro­veň vy­be­rie­me nie­koľ­ko naj­pou­ží­va­nej­ších, resp. naj­zau­jí­ma­vej­ších nas­ta­ve­ní, kto­ré ma­jú zá­sad­ný vplyv na zvý­še­nie kva­li­ty náš­ho GUI.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter