Wine II. - 21. časť

linux.jpg V tej­to čas­ti se­riá­lu do­kon­čí­me té­mu ve­no­va­nú ap­li­kač­né­mu roz­hra­niu Wine. Opí­še­me, ako Wine nain­šta­lo­vať a ako ho pou­žiť na spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií Win­dows.

In­šta­lá­cia Wine
Wine API je naj­jed­no­duch­šie nain­šta­lo­vať po­mo­cou niek­to­ré­ho z na­mi pou­ží­va­ných správ­cov ba­líč­kov. Ne­zá­le­ží na tom, či pou­ži­je­me ma­na­žér Yum, Apt-get ale­bo iný. Dô­le­ži­tý pr­vok pri in­šta­lá­cii je nas­ta­ve­nie správ­nych re­po­zi­tá­rov. V prí­pa­de, že má­me náš Li­nux ak­tua­li­zo­va­ný, ne­mal by byť s in­šta­lá­ciou Wine ni­ja­ký prob­lém. Ma­na­žé­ri ba­líč­kov náj­du všet­ky pot­reb­né sú­bo­ry a Wine nain­šta­lu­jú bez zby­toč­ných prob­lé­mov.

V prí­pa­de, že chce­me Wine in­šta­lo­vať zo zdro­jo­vých sú­bo­rov, bu­de­me pot­re­bo­vať stiah­nuť pat­rič­ný ba­lík, naj­lep­šie pria­mo z do­mov­skej strán­ky Wine. Tá pos­ky­tu­je ba­lí­ky so zdro­jo­vým kó­dom pre všet­ky zná­me dis­tri­bú­cie Li­nuxu. Po stiah­nu­tí tre­ba sú­bor roz­ba­liť a nain­šta­lo­vať po­mo­cou kla­sic­kej troj­kom­bi­ná­cie prí­ka­zov ./con­fi­gu­re, ma­ke a ma­ke in­stall.

Úspeš­nou in­šta­lá­ciou Wine zís­ka­me mož­nosť spúš­ťať prí­kaz wine, kto­rým bu­de spúš­ťa­ná ap­li­ká­cia Wine ulo­že­ná v ad­re­sá­ri usr/bin. Ap­li­ká­ciu Wine mož­no spus­tiť nie­len ako su­per­pou­ží­va­teľ root, ale aj ako bež­ný pou­ží­va­teľ, sa­moz­rej­me, po­kiaľ to su­per­pou­ží­va­teľ expli­cit­ne ne­za­ká­že.

In­šta­lá­cia ap­li­ká­cií Win­dows pre Wine
In­šta­lá­ciu a vlas­tné pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií Win­dows mož­no reali­zo­vať via­ce­rý­mi spô­sob­mi. Pr­vý z nich je nain­šta­lo­va­nie no­vej ap­li­ká­cie po­mo­cou jej in­šta­lač­né­ho prog­ra­mu (vo Win­dows je to naj­čas­tej­šie sú­bor se­tup.exe). Pri pr­vom vy­uži­tí ap­li­ká­cie Wine sa nám v na­šom do­mov­skom ad­re­sá­ri vy­tvo­rí zlož­ka .wine, kto­rá bu­de ob­sa­ho­vať všet­ko pot­reb­né na spúš­ťa­nie win­dowso­vých ap­li­ká­cií.

Po zbež­nom pre­hliad­nu­tí ob­sa­hu tej­to zlož­ky zis­tí­me, že jej ob­sah sa po­do­bá ob­sa­hu štan­dar­dné­ho dis­ku Win­dows. Ob­sa­hu­je zlož­ku dos­de­vi­ces, kto­rá bu­de ob­sa­ho­vať od­ka­zy na vir­tuál­ne win­dowso­vé dis­ky, ako napr. c:, d:, z: a zlož­ku dri­ve_c, kto­rá bu­de ob­sa­ho­vať ďal­šie zlož­ky zná­me z Win­dows, kon­krét­ne:

 zlož­ku Prog­ram Fi­les,
 zlož­ku Win­dows.

Tak­to sa nám v na­šom li­nuxovom sú­bo­ro­vom stro­me vy­tvo­rí vir­tuál­ny win­dowso­vý sú­bo­ro­vý strom, do kto­ré­ho sa bu­dú in­šta­lo­vať všet­ky win­dowso­vé ap­li­ká­cie.
In­šta­lá­ciu win­dowso­vej ap­li­ká­cie us­ku­toč­ní­me spus­te­ním prí­ka­zu wine se­tup.exe. Sú­bor se­tup.exe je prá­ve ten sú­bor, kto­rý slú­ži na nain­šta­lo­va­nie da­nej ap­li­ká­cie Win­dows. Náj­de­me ho buď na vlo­že­nom CD, stiah­ne­me ho z inter­ne­tu, ale­bo na­čí­ta­me z iné­ho pa­mä­ťo­vé­ho mé­dia. Na obr. 1 mô­že­me vi­dieť spus­te­nie pro­ce­su in­šta­lá­cie kla­sic­kej ap­li­ká­cie Win­dows – preh­rá­va­ča MP3 sú­bo­rov Winamp.

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Spus­te­nie in­šta­lá­cie MP3 preh­rá­va­ča Winamp


Po­čas in­šta­lá­cie nás in­šta­lá­tor po­žia­da o za­da­nie zlož­ky, do kto­rej sa má ap­li­ká­cia nain­šta­lo­vať. Ne­boj­me sa po­ne­chať štan­dar­dne po­núk­nu­tú ces­tu C:\Prog­ram Fi­les\Winamp. Z pre­doš­lé­ho od­se­ku vie­me, že je to iba vir­tuál­na zlož­ka na­chá­dza­jú­ca sa v zlož­ke .wine. Winamp mô­že­me te­da bez prob­lé­mov nain­šta­lo­vať do po­núk­nu­tej zlož­ky.

Po ús­peš­nej in­šta­lá­cii bu­de­me mať okam­ži­tú mož­nosť vy­uží­vať nain­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu. Sta­čí za­dať prí­kaz wine winamp.exe a ap­li­ká­cia sa spus­tí rov­na­ko, ako by to bo­lo v ori­gi­nál­nych Win­dows.

linux_sukromne obr2.bmp

Obr. 2 Ap­li­ká­cia Winamp spus­te­ná po­mo­cou Wine


Vy­uži­tie par­tí­cie Win­dows
Ap­li­ká­cia Wine nám pop­ri in­šta­lá­cii no­vých win­dowso­vých ap­li­ká­cií do vir­tuál­nej zlož­ky .wine, vy­tvo­re­nej na na­šom li­nuxovom dis­ku, po­nú­ka ďal­šiu, ele­gan­tnej­šiu ces­tu, ako spúš­ťať ap­li­ká­cie Win­dows. Tou ces­tou je vy­čle­ne­nie ur­či­tej čas­ti dis­ko­vé­ho pries­to­ru, do kto­rej nain­šta­lu­je­me kla­sic­ký Win­dows so všet­ký­mi vy­uží­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi.

V Li­nuxe nie je po­tom nič jed­no­duch­šie ako sprís­tup­niť tú­to win­dowso­vú par­tí­ciu po­mo­cou prí­ka­zu mount a spúš­ťať win­dowso­vé ap­li­ká­cie pria­mo bez nut­nos­ti ich in­šta­lá­cie do pros­tre­dia Li­nuxu.

Na obr. 3, 4 a 5 sú zob­ra­ze­né kla­sic­ké win­dowso­vé ap­li­ká­cie, spus­te­né v rám­ci Li­nuxu po­mo­cou Wine. Bo­li nain­šta­lo­va­né na win­dowso­vej par­tí­cii a ap­li­ká­cia Wine k nim zís­ka­la prís­tup prá­ve po­mo­cou sprís­tup­ne­nia win­dowso­vej par­tí­cie prí­ka­zom mount.

linux_sukromne obr3.bmp

Obr. 3 Ap­li­ká­cia To­tal Com­man­der spus­te­ná po­mo­cou Wine


Ta­ký­to spô­sob vy­uží­va­nia ap­li­ká­cií Win­dows má svo­je vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy. Ne­vý­hod­ná je ur­či­te ne­vyh­nut­nosť vy­čle­niť časť dis­ko­vé­ho pries­to­ru na in­šta­lá­ciu OS Win­dows a pot­reb­ných ap­li­ká­cií. V ta­kom­to prí­pa­de bu­de­me mať na na­šom dis­ku tzv. duál­ny sys­tém (dual boot), pri kto­rom mô­že­me v jed­nom oka­mi­hu vy­uží­vať OS Win­dows a nes­kôr OS Li­nux. Vý­ho­da ta­ké­ho­to pos­tu­pu spo­čí­va v ko­rek­tnom nain­šta­lo­va­ní všet­kých win­dowso­vých ap­li­ká­cií v pros­tre­dí Win­dows a ich nás­led­nom vy­uži­tí po­mo­cou Wine. Vy­hne­me sa tak rie­še­niu kom­pli­ko­va­ných prob­lé­mov, kto­ré mô­žu nas­tať pri in­šta­lá­cii win­dowso­vej ap­li­ká­cie pria­mo do Li­nuxu.

linux_sukromne obr4.bmp

Obr. 4 Ap­li­ká­cia Fi­re­fox spus­te­ná po­mo­cou Wine


Z vlas­tných skú­se­nos­tí mô­žem po­ve­dať, že nain­šta­lo­vať win­dowso­vú ap­li­ká­ciu po­mo­cou Wine pria­mo na li­nuxový disk je po­mer­ne ná­roč­ná úlo­ha. Vý­sled­ky po­ku­sov rôz­nych nad­šen­cov ap­li­ká­cie Wine mož­no zís­kať na jej do­mov­skej strán­ke, resp. na strán­ke http://fran­kscor­ner.org. Obe tie­to inter­ne­to­vé strán­ky ob­sa­hu­jú zoz­nam ap­li­ká­cií, kto­ré sa po­da­ri­lo ús­peš­ne nain­šta­lo­vať a spus­tiť po­mo­cou Wine, ako aj opis naj­zná­mej­ších chýb a prob­lé­mov, kto­ré sa vy­skyt­li pri sna­he o spus­te­nie prís­luš­nej ap­li­ká­cie.

linux_sukromne obr5.bmp

Obr. 5 Ap­li­ká­cia Ir­fan­View spus­te­ná po­mo­cou Wine


Dop­re­du si mu­sí­me po­ve­dať, že po­mo­cou Wine ne­mož­no spus­tiť úpl­ne všet­ky ap­li­ká­cie Win­dows. Pod­ľa ná­zo­ru ur­či­tej sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov je Wine iba nás­troj ur­če­ný na spúš­ťa­nie win­dowso­vých hier v rám­ci Li­nuxu. Naj­väč­ším prob­lé­mom Li­nuxu je to­tiž ab­sen­cia mo­der­ných po­čí­ta­čo­vých hier, kto­ré sa vy­ví­ja­jú naj­mä pre pros­tre­die OS Win­dows. Na strán­ke http://www.winehq.org mož­no náj­sť množ­stvo ná­vo­dov na spus­te­nie po­čí­ta­čo­vých hier a ap­li­ká­ciám ur­če­ným na se­rióz­nej­šiu prá­cu sa auto­ri ve­nu­jú iba ok­ra­jo­vo.

Nič to však ne­me­ní na fak­te, že Wine nie je ur­če­né iba na spúš­ťa­nie po­čí­ta­čo­vých hier. Je po­mer­ne dob­re pou­ži­teľ­né aj pri rie­še­ní ná­roč­nej­ších úloh a ur­či­te si náj­de svo­je mies­to v rám­ci množ­stva ap­li­ká­cií pou­ží­va­ných v Li­nuxe.

Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu by sme si na chvíľ­ku od­dých­li od opi­su ná­roč­ných li­nuxových ap­li­ká­cií a po­kú­si­me sa čo naj­jed­no­duch­šie opí­sať a ná­zor­ne pred­sta­viť mož­nos­ti gra­fic­ké­ho ma­na­žé­ra Ber­yl.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter