Wine I. - 20. časť

linux.jpg V tej­to a aj v bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu opí­še­me ap­li­ká­ciu Wine. Tá­to na pr­vý poh­ľad ne­vý­raz­ná ap­li­ká­cia nám mô­že v niek­to­rých prí­pa­doch pod­stat­ne sprí­jem­niť prá­cu v pros­tre­dí Li­nuxu. Za jej po­mo­ci to­tiž do­ká­že­me spus­tiť via­ce­ré bež­né ap­li­ká­cie Win­dows, pri­čom ne­ro­zoz­ná­me, že v sku­toč­nos­ti bež­ia v Li­nuxe.

Mno­hé mo­der­né ap­li­ká­cie sú zväč­ša prip­ra­ve­né iba pre OS Win­dows a pou­ží­va­te­ľom Li­nuxu čas­to ne­zos­tá­va nič iné iba hľa­dať rôz­ne ich náh­ra­dy, ho­ci mno­hé z nich do­po­siaľ pou­ží­va­li a po­va­žo­va­li za vhod­né pre ich pot­re­by. Pre­cho­dom na Li­nux by sa mu­se­li pô­vod­ných ap­li­ká­cií Win­dows vzdať. Za po­mo­ci Wine sa však do­ká­žu veľ­mi rých­lo a ele­gan­tne pris­pô­so­biť no­vé­mu pros­tre­diu a zvý­šiť flexibi­li­tu prá­ce vy­uží­va­ním os­ved­če­ných ap­li­ká­cií.

linux_sukromne OBR.png Wine (http://www.winehq.org)
Wine je open sour­ce im­ple­men­tá­cia Win­dows API bež­iaca nad X-Win­dows a OpenGL v rám­ci Li­nuxu. Wine pred­sta­vu­je ap­li­kač­nú vrstvu (API), na zá­kla­de kto­rej mož­no v Li­nuxe spúš­ťať ap­li­ká­cie pô­vod­ne ur­če­né pre OS Win­dows. Na svo­ju čin­nosť ne­vy­ža­du­je mať nain­šta­lo­va­ný OS Win­dows, a ho­ci neob­sa­hu­je ori­gi­nál­ny prog­ra­mo­vý kód fir­my Mic­ro­soft, mô­že pou­ží­vať kniž­ni­ce toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu (WinDLL).

Wine spá­ja vý­vo­jo­vý ba­lík na pre­vod zdro­jo­vé­ho kó­du Win­dows do zdro­jo­vé­ho kó­du zro­zu­mi­teľ­né­ho pre Li­nux a tzv. spúš­ťač, po­mo­cou kto­ré­ho mož­no spus­tiť tak­mer ľu­bo­voľ­nú ap­li­ká­ciu Win­dows. Do­ká­že pra­co­vať nie­len v Li­nuxe, ale aj s iný­mi dis­tri­bú­cia­mi za­lo­že­ný­mi na pô­vod­nom Unixe, ako napr. FreeBSD, Mac OS X, So­la­ris a ďal­ší­mi.

Zoz­nam ap­li­ká­cií, kto­ré bo­li ús­peš­ne spus­te­né po­mo­cou Wine, sa dá zís­kať na je­ho do­mov­skej strán­ke. Mož­no tam ta­kis­to náj­sť všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie o in­šta­lá­cii a vy­uží­va­ní Wine, ako aj pod­rob­né in­for­má­cie o tom­to API. Pod­ľa in­for­má­cií, kto­ré sa da­jú zís­kať z do­mov­skej strán­ky, je Wine schop­ný spúš­ťať ap­li­ká­cie Win­dows bez vý­raz­né­ho zní­že­nia vý­ko­nu, kto­rý by sme moh­li za­zna­me­nať pri pou­ži­tí tzv. emu­lá­to­rov. Ap­li­ká­cia spus­te­ná po­mo­cou Wine má rov­na­ký vzhľad ako kto­rá­koľ­vek iná ap­li­ká­cia spus­te­ná v na­tív­nom Li­nuxe.

Hlav­né čr­ty ap­li­kač­né­ho roz­hra­nia Wine
:: Sú­čas­ná ver­zia Wine sa pre­zen­tu­je nie­koľ­ký­mi hlav­ný­mi čr­ta­mi:

1. umož­ňu­je spúš­ťať Win­dows 9x/NT/2000/XP, Win­dows 3.x a pô­vod­né ap­li­ká­cie DOS s vy­uži­tím ori­gi­nál­nych kniž­níc, ide te­da hlav­ne o 32-bi­to­vé ap­li­ká­cie, do­vo­ľu­je umies­tňo­vať kniž­ni­ce ELF (.so) spo­lu s kniž­ni­ca­mi PE (.dll) do spo­loč­né­ho ad­res­né­ho pries­to­ru,
2. ko­pí­ru­je roz­de­le­nie pa­mä­te pod­ľa špe­ci­fi­ká­cie Win32, umož­ňu­je spra­cú­vať vý­nim­ky (excep­tions), vlák­na (threads) a pro­ce­sy (pro­cess), je kom­pa­ti­bil­ná s kom­pi­lá­tor­mi štan­dar­dné­ho ja­zy­ka C,
3. je prip­ra­ve­ná pre tzv. PO­SIX kom­pa­ti­bil­né OS (napr. Li­nux, FreeBSD), do­ká­že sú­čas­ne spra­co­vať kód Win32 aj PO­SIX,
4. do­ká­že auto­ma­tic­ky ge­ne­ro­vať do­ku­men­tá­ciu k API, vy­uží­va kom­pi­lá­tor zdro­jov, správ a IDL.

:: V ob­las­ti vy­uži­tia gra­fic­ké­ho sys­té­mu je Wine schop­ný spra­co­vať ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce:

 gra­fi­ku X-Win­dows (Li­nux),
 fon­ty True­Ty­pe (.ttf/.ttc), Win­dows Bit­map (.fon),
 Di­rectX (ob­me­dze­ná pod­po­ra Di­rec­t3D),
 OpenGL (pl­ne pod­po­ro­va­né),
 tlač s vy­uži­tím ov­lá­da­čov PostScript, resp. štan­dar­dných 16-bi­to­vých win­dowso­vých ov­lá­da­čov,
 ov­lá­da­če En­han­ced Me­ta­fi­le (EMF) a Win­dows Me­ta­fi­le (WMF),
 vrstvu Win­dows Mul­ti­me­dia (WinMM) so za­bu­do­va­ný­mi ko­dek­mi.

:: Čo sa tý­ka vy­uží­va­nia zvu­ko­vé­ho a ďal­ších mul­ti­me­diál­nych vstu­pov/vý­stu­pov, Wine do­ká­že spúš­ťať ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce:

 zvu­ko­vé za­ria­de­nia s vy­uži­tím ov­lá­da­čov AL­SA, OSS, ARTS, JACK, li­baudio...
 viac­ja­zyč­né klá­ves­ni­ce a vstu­py CJK ces­tou XIM,
 mo­de­my, za­ria­de­nia so sé­rio­vý­mi por­ta­mi,
 sie­ťo­vé služ­by (TCP/IP, IPX),
 ske­ne­ry AS­PI,
 tab­le­ty ces­tou XIn­put (napr. Wacom).

Dô­le­ži­tosť Wine
Ve­ľa ľu­dí si mys­lí, že Wine je to pos­led­né, čo svet Li­nuxu pot­re­bo­val. V nas­le­du­jú­com blo­ku sa po­kú­si­me to­to tvr­de­nie vy­vrá­tiť a uve­die­me vý­ho­dy a niek­to­ré as­pek­ty pou­ži­tia Wine.

:: Roz­ma­ni­tosť (Di­ver­si­bi­li­ty)
V mo­der­nom sve­te je schop­nosť pra­co­vať s neob­me­dze­ným množ­stvom ap­li­ká­cií, kto­ré mô­žu viesť k do­siah­nu­tiu vý­sled­ku, nes­mier­ne pot­reb­ná. Kaž­dý z nás ur­či­te na­ra­zil na prob­lém, ako spra­co­vať da­ný typ in­for­má­cie v prí­pa­de, že náš po­čí­tač neob­sa­hu­je pat­rič­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá by to umož­ňo­va­la. Svet Li­nuxu je prepl­ne­ný množ­stvom ap­li­ká­cií, kto­ré do­ká­žu spl­niť tak­mer kaž­dú na­šu po­žia­dav­ku, nie však všet­ky.
Čas­to sa sta­ne, že in­for­má­cia je ulo­že­ná v ta­kej for­me, kto­rú nie je žiad­na z bež­ných li­nuxových ap­li­ká­cií schop­ná spra­co­vať. Ide hlav­ne o for­má­ty sú­bo­rov špe­ci­fic­ké prá­ve pre OS Win­dows.
Wine nám mô­že veľ­mi jed­no­du­cho po­môcť pre­ko­nať prob­lé­my so spra­co­va­ním in­for­má­cií ur­če­ných pre plat­for­mu Win­dows.

:: Ho­mo­gén­ne ap­li­ká­cie sú ri­zi­kom
Ap­li­ká­cie vy­ví­ja­né pre OS Win­dows mô­že­me naz­vať tzv. ho­mo­gén­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, pre­to­že všet­ky na svo­ju čin­nosť pot­re­bu­jú niek­to­rú z ver­zií Win­dows. To zna­me­ná, že všet­ky tie­to ap­li­ká­cie sú dos­lo­va zá­vis­lé od sprá­va­nia sa vý­vo­já­rov fir­my Mic­ro­soft. Tí ne­pria­mo ov­plyv­ňu­jú pos­to­je vý­vo­já­rov ďal­ších ap­li­ká­cií, keď­že im sta­no­vu­jú pra­vid­lá pre vý­voj.
Je len otáz­ka ča­su, ke­dy by moh­lo dôjsť k zneu­ži­tiu do­mi­nan­tné­ho pos­ta­ve­nia fir­my Mic­ro­soft na sve­to­vom po­čí­ta­čo­vom tr­hu, ne­ho­vo­riac o tom, že sa tak už nie­koľ­kok­rát sta­lo. Vy­uží­va­nie iné­ho OS, kto­rý je zá­ro­veň schop­ný spúš­ťať ap­li­ká­cie ur­če­né vý­hrad­ne pre OS Win­dows, je po­mer­ne veľ­ká vý­ho­da. Jed­noz­nač­ne za­brá­ni ne­vyh­nut­nos­ti mať nain­šta­lo­va­né to ope­rač­né pros­tre­die, kto­ré nám „di­ktu­je“ vý­rob­ca ap­li­ká­cie.

:: Pou­ži­teľ­nosť a bez­bo­lest­ný pre­chod na Li­nux
Jed­na z naj­väč­ších ťaž­kos­tí pri za­ča­tí pou­ží­va­nia Li­nuxu je od­liš­nosť ap­li­ká­cií, kto­ré v ňom tre­ba pou­ží­vať, ani ne­ho­vo­riac o od­liš­nos­ti ope­rač­né­ho pros­tre­dia. Z hľa­dis­ka vy­na­lo­že­ných fi­nan­cií tre­ba ta­kis­to to­le­ro­vať, že raz za­pla­te­né ap­li­ká­cie ne­bu­de­me môcť ďa­lej pou­ží­vať.
Aj ten­to prob­lém rie­ši Wine tým, že raz za­kú­pe­né ap­li­ká­cie ur­če­né pre OS Win­dows bu­de­me môcť na­ďa­lej pou­ží­vať, čím mi­ni­ma­li­zu­je­me ne­priaz­ni­vý vplyv pre­cho­du na Li­nux.

Na­bu­dú­ce…
Ten­to člá­nok sme ve­no­va­li opi­su Wine API, pri­čom sme sa nez­mie­ni­li o pos­tu­poch je­ho prak­tic­ké­ho vy­uži­tia na spus­te­nie da­nej ap­li­ká­cie. To sa pou­si­lu­je­me nap­ra­viť a v bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu vám uká­že­me, ako Wine nain­šta­lo­vať a pou­ží­vať.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter