RSS - 19. časť

linux.jpg V tej­to čas­ti se­riá­lu bu­de­me po­kra­čo­vať v pred­sta­vo­va­ní sie­ťo­vých ap­li­ká­cií, kto­ré mož­no vy­užiť pri kaž­do­den­nej prá­ci v Li­nuxe. Bu­de­me ho­vo­riť o tzv. RSS fee­doch (in­for­mač­ných blo­koch RSS, sprá­vach, ale­bo aj tzv. kŕmid­lách). Uká­že­me si, ako na­čí­ta­vať in­for­mač­né blo­ky RSS a aké je ich prak­tic­ké vy­uži­tie. Pred­sta­ví­me ich naj­zau­jí­ma­vej­šie vlas­tnos­ti a uve­die­me, kde vša­de mož­no in­for­mač­né blo­ky RSS náj­sť.

RSS (Real­ly Simp­le Syn­di­ca­tion)
RSS je in­for­mač­ný blok (sprá­va ale­bo aj tzv. kŕmid­lo) za­lo­že­ný na pro­to­ko­le XML a po­uží­va­ný naj­mä na pub­li­ko­va­nie krát­kych člán­kov v jed­no­duc­hej for­me zro­zu­mi­teľ­nej po­čí­ta­čom. Pre člo­ve­ka (či­ta­te­ľa) je zväč­ša dô­le­ži­tej­ší ce­lý ob­sah po­nú­ka­nej sprá­vy, no pred­tým, ako je mu po­núk­nu­tá jej po­drob­ná for­ma, dôj­de k zob­ra­ze­niu skrá­te­nej ver­zie tej­to sprá­vy. RSS mož­no naz­vať aj tzv. ató­mom, čo zna­me­ná, že ide o ur­či­tú jed­not­ku in­for­má­cie pred­kla­da­nej či­ta­te­ľo­vi. Atóm sa prip­ra­vu­je po­mo­cou ja­zy­ka XML, kto­rý bol up­ra­ve­ný špe­ciál­ne pre po­tre­by umies­tňo­va­nia krát­kych ak­tua­li­zač­ných správ na webo­vé strán­ky.

Ap­li­ká­ciu, kto­rá slú­ži na zhro­maž­ďo­va­nie blo­kov RSS, na­zý­va­me čí­tač­ka RSS (RSS rea­der, feed rea­der, resp. atom rea­der). Ob­čas sa na­zý­va tzv. ag­re­gá­to­rom, pre­to­že slú­ži na na­čí­ta­va­nie blo­kov RSS a ich zhro­maž­ďo­va­nie na jed­nom mies­te, od­kiaľ sa nás­led­ne po­nú­ka­jú či­ta­te­ľo­vi. Ap­li­ká­cie ag­re­gá­to­rov spra­vid­la zís­ka­va­jú in­for­mač­né blo­ky zo za­da­ných miest (URL lo­ca­tions) a zob­ra­zu­jú ich vo for­me krát­kych správ, z kto­rých si či­ta­teľ vy­be­rá pre ne­ho za­ují­ma­vé čas­ti.

Hlav­ným dô­vo­dom na za­ve­de­nie RSS bo­lo spreh­ľad­ne­nie množ­stva in­for­má­cií pra­vi­del­ne umies­tňo­va­ných na webo­vé strán­ky. Náv­štev­ník strán­ky už ne­mu­sí preh­ľa­dá­vať ce­lý jej ob­sah a hľa­dať in­for­má­cie, kto­ré bo­li pri­da­né za po­sled­né ob­do­bie. Ak­tua­li­zo­va­né in­for­má­cie sa mu po­nú­ka­jú prá­ve po­mo­cou RSS.

V sú­čas­nos­ti exis­tu­jú tri ver­zie blo­kov RSS: RSS 0.9, RSS 1.0 a RSS 2.0.

sukromne-obr1.bmp

Obr. 1 Ok­no ap­li­ká­cie Ak­re­ga­tor


Ak­re­ga­tor (http://ak­re­ga­tor.kde.org)
Ak­re­ga­tor je jed­no­duc­há ap­li­ká­cia KDE, ur­če­ná na prá­cu s in­for­mač­ný­mi blok­mi RSS. Po­dpo­ru­je všet­ky zná­me ver­zie RSS a ató­mov. Jej po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie je po­dob­né roz­hra­niam e-mai­lo­vých klien­tov. Ok­no je spra­vid­la roz­de­le­né na tri čas­ti:

1. časť ob­sa­hu­je sku­pi­ny in­for­mač­ných blo­kov (feed list),
2. časť ob­sa­hu­je vý­pis správ z da­nej sku­pi­ny in­for­mač­ných blo­kov (ar­tic­les),
3. časť ob­sa­hu­je krát­ky vý­pis sprá­vy (ar­tic­le con­tent).

Ap­li­ká­cia Ak­re­ga­tor po­dpo­ru­je vy­tvá­ra­nie sku­pín in­for­mač­ných blo­kov, jed­no­duc­hé vy­hľa­dá­va­nie a ar­chi­vá­ciu správ. Po vý­be­re kon­krét­nej sprá­vy Ak­re­ga­tor zob­ra­zí po­drob­ný ob­sah tej­to sprá­vy v rám­ci vlas­tné­ho ok­na (no­vej zá­lož­ky), kto­ré má po­dob­né vlas­tnos­ti ako bež­ný inter­ne­to­vý preh­lia­dač (nie je však pl­no­hod­not­ným preh­lia­da­čom). Po­drob­ný ob­sah sprá­vy mož­no preh­lia­dať aj po­mo­cou zvo­le­né­ho exter­né­ho preh­lia­da­ča.

Prá­ca v ap­li­ká­cii
Na ús­peš­né vy­uží­va­nie ap­li­ká­cie Ak­re­ga­tor je naj­dô­le­ži­tej­šie nas­ta­ve­nie tzv. kŕmi­diel, resp. zdro­jov in­for­mač­ných blo­kov RSS. No­vé kŕmid­lo pri­dá­me vý­be­rom me­nu Kŕmid­lo -> Pri­dať kŕmid­lo (Feed -> Add feed). Do di­aló­gu, kto­rý sa zob­ra­zí na ob­ra­zov­ke, tre­ba za­dať ad­re­su URL, kde sa nac­hád­za­jú blo­ky RSS. Naj­jed­no­duc­hšie ju zís­ka­me klik­nu­tím na od­kaz RSS nac­hád­za­jú­ci sa na webo­vej strán­ke.

Od­kaz na RSS sa čo­raz čas­tej­šie pri­dá­va na mo­der­né inter­ne­to­vé strán­ky. Mô­že­me ho náj­sť napr. na strán­kach pe­rio­dík SME, Prav­da, na po­rtá­li IT­NEWS, me­diál­nom po­rtá­li Mar­kí­za či CNN. Uve­de­né zdro­je však neu­zat­vá­ra­jú zoz­nam po­uži­teľ­ných blo­kov RSS. Ta­kýc­hto blo­kov (a od­ka­zov na ne) je vo sve­te inter­ne­tu nes­mier­ne množ­stvo. Zá­le­ží iba na po­uží­va­te­ľo­vi (či­ta­te­ľo­vi), o kto­ré in­for­mač­né blo­ky má zá­ujem. Od­kaz na RSS sa spra­vid­la nac­hád­za pria­mo na do­mov­skej strán­ke da­né­ho po­rtá­lu. Je­ho vy­hľa­da­nie je otáz­kou nie­koľ­kých se­kúnd. V prí­pa­de, že sa nám ne­da­rí zís­kať od­kaz na RSS, da­ný po­rtál RSS neob­sa­hu­je, prí­pad­ne je nev­hod­ne umies­tne­ný. V ta­kom prí­pa­de sa mô­že­me po­kú­siť kon­tak­to­vať správ­cu po­rtá­lu a spý­tať sa, či je RSS k dis­po­zí­cii, ale­bo nie.

Tak ako sme pri pri­jí­ma­ní e-mai­lo­vých správ dá­va­li po­kyn na ich na­čí­ta­nie z po­što­vé­ho server­a (od­os­lať/pri­jať všet­ko), aj čí­tač­ka RSS ob­sa­hu­je tla­čid­lo, kto­rým vy­ko­ná­me na­čí­ta­nie no­vých blo­kov RSS z in­for­mač­né­ho zdro­ja. Kon­krét­ne v ap­li­ká­cii Ak­re­ga­tor na to slú­ži tla­čid­lo Napl­niť kŕmid­lá (F5). Po­tom Ak­re­ga­tor ove­rí, či sa na za­da­nom zdro­ji správ nac­hád­za­jú no­vé sprá­vy, a na­čí­ta ich do svoj­ho ok­na, v kto­rom si ich mô­že­me pre­čí­tať, resp. us­po­ria­dať po­dľa na­šich po­trieb.

sukromne-obr2.bmp

Obr. 2 Zob­ra­ze­nie ob­sa­hu vy­bra­tej sprá­vy v ok­ne preh­lia­da­ča


Na obr. 2 mô­že­me vi­dieť ok­no ap­li­ká­cie Ak­re­ga­tor so zvo­le­nou zlož­kou IT­NEWS, vy­bra­tou sprá­vou a nás­led­ne ok­no preh­lia­da­ča, v kto­rom je zob­ra­ze­ný po­drob­ný ob­sah vy­bra­tej sprá­vy. Na zob­ra­ze­nie ob­sa­hu sprá­vy net­re­ba ot­vá­rať exter­ný preh­lia­dač, Ak­re­ga­tor ob­sa­hu­je vsta­va­ný preh­lia­dač, kto­rý však nie je pl­no­hod­not­nou náh­ra­dou exter­né­ho inter­ne­to­vé­ho preh­lia­da­ča. Na obr. 3 mô­že­me vi­dieť po­drob­ný ob­sah vy­bra­tej sprá­vy zob­ra­ze­ný v zá­lož­ke Ak­re­ga­to­ra, kto­rá sa vy­tvo­rí po klik­nu­tí na od­kaz Ce­lý prí­beh, umies­tne­ný na kon­ci krát­ke­ho vý­pi­su sprá­vy.

Po mi­ni­ma­li­zo­va­ní ap­li­ká­cie sa jej iko­na umies­tni na sys­té­mo­vú liš­tu, čím ap­li­ká­cia ozna­mu­je, že beží na po­za­dí a pri­jí­ma no­vé sprá­vy. Inter­val, v kto­rom ap­li­ká­cia Ak­re­ga­tor kon­tro­lu­je prí­tom­nosť no­vých správ, mož­no zme­niť v jej kon­fi­gu­rač­ných nas­ta­ve­niach.

V nas­ta­ve­niach sa ďa­lej dá zme­niť spô­sob ar­chi­vá­cie správ, pred­vo­le­ný exter­ný inter­ne­to­vý preh­lia­dač na zob­ra­zo­va­nie po­drob­né­ho ob­sa­hu správ a v ne­pos­led­nom ra­de aj vzhľad ap­li­ká­cie.

sukromne-obr3.bmp

Obr. 3 Zob­ra­ze­nie ob­sa­hu vy­bra­tej sprá­vy v zá­lož­ke Ak­re­ga­to­ra


Na­bu­dú­ce…
Nas­le­du­jú­cu časť se­riá­lu bu­de­me ve­no­vať na pr­vý po­hľad ne­vý­raz­nej ap­li­ká­cii Wine. Tá nám mô­že v niek­to­rých prí­pa­doch vý­raz­ne sprí­jem­niť prá­cu v pros­tre­dí Li­nuxu. Za jej po­mo­ci to­tiž v Li­nuxe do­ká­že­me spus­tiť tak­mer kaž­dú bež­nú ap­li­ká­ciu Win­dows, pri­čom ne­ro­zoz­ná­me, že beží nad Li­nuxom. Pre nie­ko­ho to mô­že byť ža­rt, pre mno­hých to však zna­me­ná veľ­mi jed­no­duc­hú ces­tu, ako spus­tiť napr. niek­to­rú z mo­der­ných po­čí­ta­čo­vých hier. Hry sú to­tiž zväč­ša prip­ra­ve­né iba pre Win­dows. No pre­čo by mal byť po­uží­va­teľ Li­nuxu oc­hu­dob­ne­ný o ta­kú­to for­mu zá­ba­vy? Spúš­ťa­nie hier Win­dows však ani zďa­le­ka nie je hlav­ná úlo­ha ap­li­ká­cie Wine, kto­rá s preh­ľa­dom zvlád­ne spus­tiť aj ove­ľa so­fis­ti­ko­va­nej­šie prog­ra­my, ako sú napr. ap­li­ká­cie z ba­lí­ka MS Of­fi­ce či rôz­ne gra­fic­ké a 3D mo­de­lo­va­cie ba­lí­ky ur­če­né pre OS Win­dows.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter