Pripájanie vzdialenej pracovnej plochy I - 17. časť

linux.jpg V tej­to a bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu sa bu­de­me ve­no­vať tzv. pri­pá­ja­niu vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy (re­mo­te des­ktop con­nec­tion). Té­mu roz­de­lí­me na dve čas­ti. V pr­vej si po­vie­me, ako pri­po­jiť pra­cov­nú plo­chu po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným OS Win­dows. V dru­hej čas­ti bu­de­me ho­vo­riť o úpl­ne rov­na­kých čin­nos­tiach, no za­me­ria­me sa na pri­po­je­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným OS Li­nux.

Keď­že sa po­va­žu­je­me za pou­ží­va­te­ľov Li­nuxu, ne­bu­de­me ho­vo­riť o ďal­ších dvoch mož­nos­tiach, a to o pri­pá­ja­ní pra­cov­nej plo­chy me­dzi dvo­ma win­dowso­vý­mi po­čí­tač­mi, resp. o pri­pá­ja­ní li­nuxovej pra­cov­nej plo­chy z po­čí­ta­ča s OS Win­dows. Tú­to ob­lasť pre­ne­chá­me pou­ží­va­te­ľom Win­dows, pre kto­rých exis­tu­je nie­koľ­ko nás­tro­jov, po­mo­cou kto­rých mož­no pri­pá­jať vzdia­le­né pra­cov­né plo­chy.

rdes­ktop (http://www.rdes­ktop.org)
Ap­li­ká­cia rdes­ktop – A Re­mo­te Des­ktop Pro­to­col (RDP) client (klient na prá­cu so vzdia­le­nou pra­cov­nou plo­chou) je bež­ná li­nuxová ap­li­ká­cia, kto­rá slú­ži na pri­pá­ja­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným OS Win­dows. Spúš­ťa­cí sú­bor ap­li­ká­cie rdes­ktop sa po jej nain­šta­lo­va­ní na­chá­dza v ad­re­sá­ri /usr/bin a mô­že ho spúš­ťať kto­rý­koľ­vek pou­ží­va­teľ Li­nuxu. Nie je te­da pod­mien­kou byť prih­lá­se­ný ako su­per­pou­ží­va­teľ root.

Ap­li­ká­cia rdes­ktop umož­ňu­je pri­pá­jať pra­cov­né plo­chy tak­mer všet­kých zná­mych OS Win­dows, me­dzi kto­ré pat­rí naj­mä Win­dows NT, Win­dows 2000, Win­dows XP a Win­dows 2003. Pred­pok­la­dom je ko­rek­tná fun­kčnosť tzv. Ter­mi­nal Server­a, resp. ter­mi­ná­lo­vých slu­žieb (ter­mi­nal servic­es). Kaž­dý zo spo­mí­na­ných OS mož­no dopl­niť o služ­bu, kto­rá má na sta­ros­ti prí­jem po­žia­da­viek o pri­po­je­nie pra­cov­nej plo­chy. Ta­kú­to ter­mi­ná­lo­vú služ­bu mož­no nain­šta­lo­vať a spus­tiť pria­mo pri in­šta­lá­cii Win­dows, sa­moz­rej­mos­ťou je však aj jej do­da­toč­né nain­šta­lo­va­nie a sprá­va.

Po tom, ako na po­čí­ta­či s Win­dows ko­rek­tne nain­šta­lu­je­me a spus­tí­me ter­mi­ná­lo­vé služ­by, ne­bu­de­me mať prob­lém s pri­po­je­ním pra­cov­nej plo­chy to­ho po­čí­ta­ča z pros­tre­dia Win­dows ani z pros­tre­dia Li­nuxu. Prá­ve na ten­to účel pou­ži­je­me opi­so­va­nú ap­li­ká­ciu rdes­ktop.

In­šta­lá­cia
Po­kiaľ sa ap­li­ká­cia rdes­ktop ne­nain­šta­lo­va­la sú­čas­ne s in­šta­lá­ciou Li­nuxu, mô­že­me ju ke­dy­koľ­vek doin­šta­lo­vať napr. po­mo­cou ma­na­žé­ra ba­líč­kov yum. Za­dá­me jed­no­du­chý prí­kaz:

yum in­stall rdes­ktop

a in­šta­lá­tor yum vy­ko­ná všet­ky pot­reb­né kro­ky. Po nain­šta­lo­va­ní ap­li­ká­cie nie sú pot­reb­né do­da­toč­né úp­ra­vy. Net­re­ba up­ra­vo­vať nas­ta­ve­nia Fi­rewal­lu ani up­ra­vo­vať kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry. Ap­li­ká­ciu rdes­ktop te­da mô­že­me za­čať bez prob­lé­mov pou­ží­vať.

Mož­nos­ti ap­li­ká­cie rdes­ktop
Zá­klad­ný tvar prí­ka­zu na spus­te­nie ap­li­ká­cie rdes­ktop je nas­le­du­jú­ci:

rdes­ktop [op­tions] server[:port]

kde:
rdes­ktop - ná­zov ap­li­ká­cie
[op­tions] - mô­že ob­sa­ho­vať mno­ži­nu pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie
server[:port] - me­no po­čí­ta­ča (mô­že byť je­ho ad­re­sa IP), kto­ré­ho pra­cov­nú plo­chu chce­me pri­po­jiť (mož­no uviesť kon­krét­ny port)

V nas­le­du­jú­cej ta­buľ­ke je zoz­nam naj­dô­le­ži­tej­ších a zrej­me aj naj­pou­ží­va­nej­ších pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie rdes­ktop:

tabulka.jpg


Os­tat­né pa­ra­met­re ap­li­ká­cie rdes­ktop sú ta­kis­to za­ují­ma­vé a v niek­to­rých špe­ci­fic­kých prí­pa­doch ne­vyh­nut­né, ale na zria­de­nie bež­né­ho spo­je­nia nie sú pod­stat­né. V prí­pa­de, že nech­ce­me pou­žiť ni­ja­ký z uve­de­ných pa­ra­met­rov, ap­li­ká­cia pri­po­jí vzdia­le­nú pra­cov­nú plo­chu štan­dar­dným spô­so­bom. Mož­no te­da za­dať jed­no­du­chý prí­kaz – rdes­ktop server, kto­rým ta­kis­to zís­ka­me že­la­ný vý­sle­dok.

Pri­po­je­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným OS Win­dows Na nad­via­za­nie jed­no­du­ché­ho spo­je­nia a pri­po­je­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy mô­že­me pou­žiť nas­le­du­jú­ci prí­kaz:

rdes­ktop -g 1024x768 -u me­no 192.168.58.1

Uve­de­ným prí­ka­zom za­dá­me ap­li­ká­cii rdes­ktop úlo­hu pri­po­jiť vzdia­le­nú pra­cov­nú plo­chu po­čí­ta­ča s ad­re­sou IP 192.168.58.1, pri­čom na prih­lá­se­nie chce­me pou­žiť pou­ží­va­teľ­ské me­no „me­no“ a chce­me, aby na­ša pra­cov­ná plo­cha ma­la roz­me­ry „1024×768“ bo­dov.

V prí­pa­de, že exis­tu­je ko­rek­tné sie­ťo­vé spo­je­nie k po­čí­ta­ču so za­da­nou ad­re­sou IP a na tom­to po­čí­ta­či bež­ia ter­mi­ná­lo­vé služ­by, ma­li by sme zís­kať vý­stup po­dob­ný to­mu na obr. 1.

Linuxs-obr1.bmp

Obr. 1 Pri­po­je­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným OS Win­dows


Obr. 1 zná­zor­ňu­je prih­la­so­va­cí di­alóg OS Win­dows 2000 Server­a, kto­rý má nain­šta­lo­va­nú a spus­te­nú služ­bu Ter­mi­nal Servic­es, a te­da je prip­ra­ve­ný pri­jí­mať po­žia­dav­ky na pri­po­je­nie pra­cov­nej plo­chy. Na ús­peš­né pri­po­je­nie tre­ba za­dať správ­nu „troj­kom­bi­ná­ciu“ me­no, hes­lo, do­mé­na. V prí­pa­de nes­práv­ne­ho za­da­nia uve­de­ných úda­jov vzdia­le­ný Win­dows od­miet­ne prih­lá­siť pou­ží­va­te­ľa rov­na­ko, ako ke­by sme sa prih­la­so­va­li na da­ný po­čí­tač lo­kál­ne. Po ús­peš­nom prih­lá­se­ní sa v pros­tre­dí Li­nuxu zob­ra­zí pra­cov­ná plo­cha vzdia­le­né­ho po­čí­ta­ča (obr. 2).

Linuxs-obr2.bmp

Obr. 2 Pra­cov­ná plo­cha vzdia­le­né­ho po­čí­ta­ča


Po ko­rek­tnom pri­po­je­ní vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy mož­no v da­nom ok­ne vy­ko­ná­vať všet­ky čin­nos­ti, ako­by sme pra­co­va­li pria­mo s kon­krét­nym po­čí­ta­čom (to zna­me­ná, ako­by sme fy­zic­ky se­de­li za da­ným po­čí­ta­čom a pra­co­va­li lo­kál­ne na ňom). Je jed­no, či je ten­to po­čí­tač vzdia­le­ný pár met­rov ale­bo nie­koľ­ko sto­viek ki­lo­met­rov. Je sa­moz­rej­mé, že rých­losť prá­ce s tak­to pri­po­je­nou pra­cov­nou plo­chou zá­le­ží na rých­los­ti sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia me­dzi na­ším a vzdia­le­ným po­čí­ta­čom. Po­kiaľ dis­po­nu­je­me kva­lit­nou a rých­lou sie­ťou, mô­že­me si do­vo­liť vy­ko­ná­vať tak­mer všet­ky čin­nos­ti bez to­ho, aby sme spo­zo­ro­va­li aké­koľ­vek spo­ma­le­nie. V prí­pa­de po­mal­ších li­niek však mu­sí­me po­čí­tať s is­tým, nie­ke­dy dosť vý­raz­ným spo­ma­le­ním. Po stra­te ko­nek­ti­vi­ty na vzdia­le­ný po­čí­tač, sa­moz­rej­me, dôj­de k zne­mož­ne­niu prá­ce s je­ho pra­cov­nou plo­chou. To sa zväč­ša pre­ja­ví „za­mr­znu­tím“ ok­na ap­li­ká­cie rdes­ktop a ne­mož­nos­ťou ďal­šie­ho ov­plyv­ne­nia je­ho pr­vkov. V ta­kom­to prí­pa­de nám ne­zos­tá­va nič iné, iba poč­kať na ob­no­ve­nie spo­je­nia, resp. v niek­to­rých prí­pa­doch je ne­vyh­nut­né za­vrieť vy­tvo­re­né ok­no a zno­vu spus­tiť prí­kaz rdes­ktop.

Na obr. 3 je zob­ra­ze­né kom­plet­né pros­tre­die OS Li­nux so zob­ra­ze­ným ok­nom ap­li­ká­cie rdes­ktop s pri­po­je­nou pra­cov­nou plo­chou vzdia­le­né­ho po­čí­ta­ča. V rám­ci toh­to ok­na je spus­te­ný pre­hlia­dač dis­kov (Fi­le Explo­rer) a ap­li­ká­cia MS Word. Pod­ľa ob­ráz­ka mož­no skon­šta­to­vať, že ap­li­ká­cia rdes­ktop bez prob­lé­mov pl­ní svo­ju fun­kciu a umož­ní nám spúš­ťať všet­ky ap­li­ká­cie, kto­ré sú nain­šta­lo­va­né v pri­po­je­nom pros­tre­dí OS Win­dows.

Linuxs-obr3.bmp

Obr. 3 OS Li­nux s ok­nom ap­li­ká­cie rdes­ktop


Na­bu­dú­ce…
Bu­dú­cou čas­ťou se­riá­lu nad­via­že­me na tú­to, pri­čom sa za­me­ria­me na opis ap­li­ká­cie VNC, kto­rá slú­ži na pri­pá­ja­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným OS Li­nux. Vy­tvo­rí­me tak spo­je­nie Li­nux – Li­nux. Ta­ký­to typ spo­je­nia dopĺňa texto­vo orien­to­va­né spo­je­nie vy­tvá­ra­né po­mo­cou ap­li­ká­cií tel­net či ssh.

Prá­ca s kom­plet­ným GUI vzdia­le­né­ho po­čí­ta­ča je pod­stat­ne kom­for­tnej­šia a v mno­hých prí­pa­doch ne­vyh­nut­ná, pre­to­že mo­der­né li­nuxové ap­li­ká­cie pl­ne vy­uží­va­jú mož­nos­ti gra­fic­kých pros­tre­dí a už dl­hší čas nie sú prip­ra­vo­va­né iba pre čo­raz me­nej pou­ží­va­ný texto­vý re­žim.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter