Organizátor Kontact - 16. časť

linux.jpg V tej­to čas­ti se­riá­lu bu­de­me po­kra­čo­vať v opi­se dopl­nko­vých ap­li­ká­cií po­uží­va­ných pri kaž­do­den­nej prá­ci v OS Li­nux. Po­stup­ne vám pred­sta­ví­me nie­koľ­ko ap­li­ká­cií, s kto­rý­mi sa is­tot­ne stret­ne­te, a to naj­mä pri prá­ci v sie­ťo­vom pros­tre­dí. Za­čne­me opi­som or­ga­ni­zá­to­ra Kon­tact (http://www.kon­tact.org) (je­ho kom­po­nen­tu KMail).

Or­ga­ni­zá­tor Kon­tact (Kon­tact Per­so­nal In­for­ma­tion Ma­na­ge­ment, skrá­te­ne PIM)
Or­ga­ni­zá­tor Kon­tact (obr. 1) je úpl­ne bež­ná li­nuxová ap­li­ká­cia, s kto­rou sa mô­že­me stret­núť pri po­uží­va­ní oken­né­ho pros­tre­dia KDE. Zos­ku­pu­je via­ce­ré ap­li­ká­cie, pri­čom vy­tvá­ra pros­tre­die, kto­ré má slú­žiť na or­ga­ni­zá­ciu pra­cov­né­ho či voľ­né­ho ča­su. Do jed­né­ho cel­ku s jed­not­ným gra­fic­kým pros­tre­dím in­teg­ru­je nas­le­du­jú­ce kom­po­nen­ty:

 Sum­ma­ry (súhrn) – po­dá­va preh­ľad­ný súhrn vy­bra­ných in­for­má­cií z os­tat­ných kom­po­nen­tov or­ga­ni­zá­to­ra,
 Mail (poš­ta) – je za­lo­že­ný na e-mai­lo­vom klien­to­vi KMail (opí­še­me nes­kôr),
 Ca­len­dar (ka­len­dár) – je za­lo­že­ný na ap­li­ká­cii KOr­ga­ni­zer a slú­ži na preh­ľad­né us­po­ra­dú­va­nie in­for­má­cií v rám­ci ka­len­dá­ra plat­né­ho na da­ný deň či me­siac,
 Con­tacts (kon­tak­ty) – spra­vu­je per­so­nál­ne in­for­má­cie o na­šich spo­lup­ra­cov­ní­koch, vy­uží­va ap­li­ká­ciu KAd­dres­sbook,
 No­tes (po­znám­ky) – je za­lo­že­ný na ap­li­ká­cii KNo­tes a slú­ži na uc­ho­vá­va­nie akýc­hkoľ­vek po­zná­mok v di­gi­tál­nej for­me,
 News (no­vin­ky) ale­bo aj tzv. Feeds (napl­ne­nie) – vy­uží­va ap­li­ká­ciu KNo­des, kto­rú mož­no vy­užiť na zís­ka­va­nie naj­nov­ších in­for­má­cií zo zvo­le­ných in­for­mač­ných zdro­jov (tzv. RSS feeds).

linux_sukromne obr1.bmp

Obr. 1 Or­ga­ni­zá­tor Kon­tact


Kom­po­nent Mail
Kom­po­nent Mail or­ga­ni­zá­to­ra Kon­tact pri svo­jej prá­ci vy­uží­va bež­nú ap­li­ká­ciu Li­nuxu KMail (KDE mail client). Ap­li­ká­cia KMail im­ple­men­tu­je nas­le­du­jú­cu fun­kcio­na­li­tu:

 po­dpo­ru pro­to­ko­lov IMAP, PO­P3, SMTP,
 bez­peč­né prih­la­so­va­nie po­mo­cou SSL, TLS ale­bo DI­GEST-MD5,
 po­dpi­so­va­nie a šif­ro­va­nie po­šty po­mo­cou PGP aj GnuPG,
 na­čí­ta­va­nie po­šty HTML,
 in­teg­rá­ciu anti­spa­mo­vých tec­hník,
 po­dpo­ru med­zi­ná­rod­ných zna­ko­vých súp­rav,
 vy­hľa­dá­va­nie a filtro­va­nie po­šty,
 kon­tro­lu pra­vo­pi­su,
 im­port zlo­žiek z exter­ných e-mai­lo­vých klien­tov
 a ďal­šie.

Prá­ca s KMail
E-mai­lo­vý klient KMail pl­ní rov­na­kú fun­kciu ako kaž­dý bež­ný e-mai­lo­vý klient. Je te­da ur­če­ný na po­sie­la­nie a prí­jem elek­tro­nic­kých správ. Ok­no ap­li­ká­cie je roz­de­le­né na 4 zá­klad­né čas­ti:

1. pa­nel nás­tro­jov s iko­na­mi vy­ko­ná­va­jú­ci­mi po­ža­do­va­nú čin­nosť (tzv. tool­bar),
2. pa­nel s jed­not­li­vý­mi zlož­ka­mi, do kto­rých sa uk­la­da­jú sprá­vy,
3. pa­nel, v kto­rom sa vy­pi­su­je ob­sah vy­bra­nej zlož­ky,
4. pa­nel, v kto­rom sa vy­pi­su­je ob­sah vy­bra­nej sprá­vy.

Na za­čia­tok tre­ba KMail napl­niť osob­ný­mi in­for­má­cia­mi o je­ho po­uží­va­te­ľo­vi (obr. 2). V me­nu Set­tings – Con­fi­gu­re KMail... zvo­lí­me iko­nu Iden­ti­ties (iden­ti­ta) a stla­čí­me tla­čid­lo Add... (pri­daj).

Na to, aby sme moh­li KMail pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať, net­re­ba nas­ta­vo­vať všet­ky po­lož­ky v zob­ra­ze­nom di­aló­gu. Úpl­ne po­sta­čí vy­pl­niť po­lož­ku me­no (Your na­me) a e-mai­lo­vá ad­re­sa (Email ad­dress). V zá­lož­ke Ad­van­ced je ďa­lej vhod­né vy­pl­niť po­lož­ku náv­ra­to­vá ad­re­sa (Rep­ly-To ad­dress), kto­rá ho­vo­rí o tom, kam sa má za­slať poš­ta v prí­pa­de, že sa ad­re­sát roz­hod­ne od­po­ve­dať na na­mi za­sla­nú po­štu. Na dopl­ne­nie osob­ných in­for­má­cií, resp. ich skva­lit­ne­nie mož­no vy­pl­niť aj ďal­šie po­lož­ky di­aló­gu, kto­ré však ne­ma­jú vý­raz­ný vplyv na do­ru­čo­va­nie či prí­jem po­šty.

linux_sukromne obr2.bmp

Obr. 2 Osob­né in­for­má­cie (iden­ti­ta) po­uží­va­te­ľa


Nas­ta­ve­nie pri­jí­ma­nia a od­osie­la­nia po­šty
Nas­ta­ve­nie pri­jí­ma­nia a od­osie­la­nia po­šty vy­ko­ná­me v kon­fi­gu­rač­nom di­aló­gu KMail po zvo­le­ní iko­ny Ac­counts (úč­ty). V zá­lož­ke Re­cei­ving (prí­jem) stla­čí­me tla­čid­lo Add... Vy­be­rie­me po­ža­do­va­ný pro­to­kol, naj­čas­tej­šie PO­P3, a v zá­lož­ke Ge­ne­ral (všeo­bec­né) vy­pl­ní­me tie­to zá­klad­né po­lož­ky:

 ná­zov úč­tu (Ac­count na­me),
 prih­la­so­va­cie me­no (Lo­gin),
 prih­la­so­va­cie hes­lo (Password),
 ad­re­su URL server­a (Host).

Vy­pl­ne­nie uve­de­ných po­lo­žiek po­sta­ču­je na to, aby sme bo­li schop­ní pri­jať po­štu zo zvo­le­né­ho po­što­vé­ho server­a (obr. 3). Prí­pad­né prob­lé­my s prih­la­so­va­ním na zvo­le­ný server mô­že­me vy­rie­šiť v zá­lož­ke Extras, v kto­rej nas­ta­vu­je­me me­tó­du šif­ro­va­nia ka­ná­la, kto­rým sa k nám dos­ta­ne pri­jí­ma­ná poš­ta, resp. me­tó­du auten­ti­fi­ká­cie na server­i. V prí­pa­de, že ani správ­ne nas­ta­ve­nie uve­de­ných pa­ra­met­rov ne­do­po­mô­že k to­mu, aby sme ús­peš­ne pri­ja­li na­šu po­štu, zrej­me bu­de­me nú­te­ní kon­tak­to­vať správ­cu po­što­vé­ho server­a a po­žia­dať ho o vy­rie­še­nie prob­lé­mu. Sa­moz­rej­me, nes­mie­me za­bud­núť na správ­ne nas­ta­ve­nie sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia a na to, aby bo­lo to­to pri­po­je­nie fun­kčné. V opač­nom prí­pa­de sa nám po­štu ne­po­da­rí pri­jať, ani ke­by sme ako­koľ­vek dob­re nas­ta­vi­li pa­ra­met­re di­aló­gu Ac­counts.

linux_sukromne obr3.bmp

Obr. 3 Nas­ta­ve­nie pa­ra­met­rov na prí­jem po­šty


Pa­ra­met­re od­osie­la­nia po­šty nas­ta­vu­je­me v zá­lož­ke Sen­ding (od­osie­la­nie), kto­rej ob­sah mož­no vi­dieť na obr. 4. Zá­lož­ka Ge­ne­ral ob­sa­hu­je všeo­bec­né in­for­má­cie, med­zi kto­ré pa­tria:

 ná­zov úč­tu (Na­me),
 ad­re­sa URL server­a (Host),
 prih­la­so­va­cie in­for­má­cie v prí­pa­de, že ich server vy­ža­du­je (Server requires aut­hen­ti­ca­tion – Lo­gin, Password).

V zá­lož­ke Se­cu­ri­ty po­tom mô­že­me nas­ta­viť po­dob­né pa­ra­met­re od­osie­la­nia ako v prí­pa­de pri­jí­ma­nia po­šty. Zno­vu ide o nas­ta­ve­nie šif­ro­va­nia pre­no­so­vé­ho ka­ná­la (En­cryp­tion) a nas­ta­ve­nie prih­la­so­va­cej me­tó­dy (Aut­hen­ti­ca­tion Met­hod).

linux_sukromen obr4.bmp

Obr. 4 Nas­ta­ve­nie pa­ra­met­rov na od­osie­la­nie po­šty


Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu sa bu­de­me ve­no­vať pri­pá­ja­niu vzdia­le­nej pra­cov­nej ploc­hy (re­mo­te des­ktop con­nec­tion). Z pros­tre­dia Li­nuxu do­ká­že­me pri­po­jiť pra­cov­nú ploc­hu po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným OS Win­dows, ale aj OS Li­nux či iným OS. To­to tzv. zdie­ľa­nie pra­cov­nej ploc­hy je po­zos­tat­kom niek­daj­ších ter­mi­ná­lov, kto­ré pra­co­va­li na prin­cí­pe vy­uží­va­nia vý­ko­nu vzdia­le­né­ho po­čí­ta­ča, pri­čom ter­mi­nál bol iba vstup­ným mies­tom na za­dá­va­nie prí­ka­zov a vý­stup­ným mies­tom na zob­ra­ze­nie po­ža­do­va­ných in­for­má­cií.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter