Používame linuxové aplikácie - 15. časť

linux.jpg V tom­to člán­ku opí­še­me tie ap­li­ká­cie, kto­ré bu­de­me s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou po­uží­vať pri kaž­do­den­nej prá­ci v Li­nuxe. Po­vie­me si, s aký­mi ap­li­ká­cia­mi sa mô­že­me stret­núť pri po­uží­va­ní Li­nuxu, prí­pad­ne kto­ré no­vé ap­li­ká­cie je dob­ré doin­šta­lo­vať. Opis po­uží­va­ných li­nuxových ap­li­ká­cií v žiad­nom prí­pa­de ne­mô­že­me zov­šeo­bec­niť pre všet­ky zná­me dis­tri­bú­cie Li­nuxu, bu­de však po­sta­ču­jú­ci na to, aby sme zís­ka­li preh­ľad o kon­krét­nych ap­li­ká­ciách po­uži­teľ­ných na vy­ko­na­nie po­ža­do­va­ných úloh.

Štan­dar­dné ap­li­ká­cie Li­nuxu
Člá­nok za­čne­me opi­som tých ap­li­ká­cií, kto­ré do pros­tre­dia Li­nuxu in­šta­lu­je­me zväč­ša pria­mo po­čas je­ho in­šta­lá­cie. Sa­moz­rej­me, že in­šta­lač­ný pro­ces mô­že­me ov­plyv­niť a zoz­nam in­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií do­ká­že­me roz­ší­riť či skrá­tiť o ap­li­ká­cie, kto­ré po­ža­du­je­me, resp. kto­ré si ne­že­lá­me nain­šta­lo­vať. Nap­riek to­mu exis­tu­je ur­či­tá sku­pi­na ap­li­ká­cií, kto­ré si kaž­dý po­uží­va­teľ Li­nuxu rád nain­šta­lu­je. Prá­ve tej­to sku­pi­ne ap­li­ká­cií ve­nu­je­me pr­vú časť náš­ho člán­ku.

:: K Me­nu
Vez­mi­me do úva­hy prí­pad, pri kto­rom sme po­ža­do­va­li nain­šta­lo­vať oken­ný ma­na­žér KDE. V ta­kom­to prí­pa­de sa v GUI auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí iko­na tzv. K Me­nu. To­to me­nu mož­no po­rov­nať s me­nu Štart, po­uží­va­ným v OS Win­dows. Na obr. 1 sú zob­ra­ze­né jed­not­li­vé po­lož­ky K Me­nu v sta­ve, v akom bo­li nain­šta­lo­va­né do môj­ho po­čí­ta­ča bez to­ho, aby som ich do­da­toč­ne up­ra­vo­val.

Med­zi tie­to po­lož­ky pa­tria naj­mä:

 od­kaz na zme­nu ak­tuál­ne­ho po­uží­va­te­ľa Switch User,
 od­kaz na uzam­knu­tie ak­tuál­ne­ho se­de­nia Lock Ses­sion,
 od­kaz, kto­rým ukon­čí­me prá­cu v pros­tre­dí, Log Out...,
 mož­nosť spus­te­nia zvo­le­nej ap­li­ká­cie, prí­pad­ne vy­ko­na­nie za­da­né­ho prí­ka­zu Run Com­mand...,
 od­ka­zy na vy­bra­né ap­li­ká­cie, resp. na po­dme­nu, kto­ré nás nás­led­ne nas­me­ru­je na ním zos­ku­pe­né od­ka­zy na ďal­šie ap­li­ká­cie.

V K Me­nu sa te­da nac­hád­za­jú od­ka­zy na ap­li­ká­cie nain­šta­lo­va­né v na­šom po­čí­ta­či. Nie je však vy­lú­če­né, že v prí­pa­de in­šta­lá­cie no­vej ap­li­ká­cie sa od­kaz na jej spúš­ťa­cí sú­bor neu­mies­tni do K Me­nu a my bu­de­me nú­te­ní ten­to od­kaz vy­tvo­riť ruč­ne (ak na tom tr­vá­me). Po­kiaľ by sme chce­li po­znať zoz­nam všet­kých ap­li­ká­cií nain­šta­lo­va­ných v is­tom Li­nuxe, mu­se­li by sme ich náj­sť ruč­ne. Nie je pra­vid­lom, že K Me­nu ob­sa­hu­je vždy kom­plet­ný zoz­nam ap­li­ká­cií, nap­riek to­mu pred­sta­vu­je mies­to, kto­ré bu­de ur­či­tým „vstup­ným bo­dom“ v prí­pa­doch, keď chce­me spus­tiť ur­či­tú ap­li­ká­ciu.

Do K Me­nu sa po štan­dar­dnej in­šta­lá­cii Li­nuxu zväč­ša umies­tnia od­ka­zy na tie­to ap­li­ká­cie:

 kon­fi­gu­rá­cia sys­té­mu (Sys­tem Set­tings, Con­trol Cen­ter),
 po­moc­ník Li­nuxu (Help),
 hľa­da­nie sú­bo­rov (Find Fi­les/Fol­ders),
 pri­da­nie/od­strá­ne­nie ap­li­ká­cií (Add/Re­mo­ve Prog­rams).

linux_sukromne OBR1.bmp

Obr. 1 Po­lož­ky K Me­nu


Uve­de­nú sku­pi­nu od­ka­zov ďa­lej dopl­ňu­jú jed­not­li­vé po­dme­nu ob­sa­hu­jú­ce od­ka­zy na kon­krét­ne ap­li­ká­cie, ako je napr.
 sys­té­mo­vá kon­zo­la (Kon­so­le Ter­mi­nal Prog­ram, Ter­mi­nal),
 prá­ca s do­ku­men­tmi (Ope­nOf­fi­ce.org),
 nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti zvu­ko­vej kar­ty (Kmix Sound Mixer),
 preh­rá­vač CD (KsCD CD Player),
 preh­lia­dač inter­ne­tu (Fi­re­fox Web Browser),
 preh­lia­dač sú­bo­rov PDF (KPDF PDF Viewer).

:: Vy­uži­tie štan­dar­dných li­nuxových ap­li­ká­cií
V nas­le­du­jú­cej ta­buľ­ke uve­die­me pár zá­klad­ných in­for­má­cií o vy­uži­tí štan­dar­dných li­nuxových ap­li­ká­cií, nain­šta­lo­va­ných zväč­ša po­čas in­šta­lá­cie Li­nuxu. Je sa­moz­rej­mé, že náz­vy uvád­za­ných ap­li­ká­cií nie sú rov­na­ké vo všet­kých dis­tri­bú­ciách, ta­kis­to ako nie je to­tož­né umies­tne­nie od­ka­zov na tie­to ap­li­ká­cie v rám­ci K Me­nu. Po­usi­lu­je­me sa však uviesť tie ap­li­ká­cie, kto­ré sa všeo­bec­ne po­uží­va­jú v pros­tre­dí OS Li­nux, pri­čom nie je dô­le­ži­té, o akú kon­krét­nu dis­tri­bú­ciu ide.

tabulka_sukromne_lin.jpg


Uve­de­ná ta­buľ­ka ani zďa­le­ka neob­sa­hu­je všet­ky ap­li­ká­cie, s kto­rý­mi sa mô­že­me stret­núť pri po­uží­va­ní Li­nuxu. Zoz­nam ap­li­ká­cií nain­šta­lo­va­ných pria­mo po­čas in­šta­lá­cie Li­nuxu je roz­siah­ly a ob­sa­hu­je veľ­ký po­čet ap­li­ká­cií rôz­ne­ho dru­hu, ako napr. nás­tro­je na sprá­vu sys­té­mu (po­dme­nu Ad­mi­nis­tra­tion, Set­tings, Sys­tem, Uti­li­ties), uti­li­ty vy­uži­teľ­né pri vý­vo­ji ap­li­ká­cií (po­dme­nu De­ve­lop­ment), ap­li­ká­cie na prá­cu s ob­ráz­ka­mi, hud­bou a mul­ti­me­diál­ny­mi sú­bor­mi (po­dme­nu Grap­hics, Mul­ti­me­dia), uti­li­ty na prá­cu v sie­ťo­vom pros­tre­dí (po­dme­nu Inter­net) a v ne­pos­led­nom ra­de jed­no­duc­hé hry (po­dme­nu Ga­mes).

Ďal­šie čas­to po­uží­va­né ap­li­ká­cie Li­nuxu
Dru­hú časť toh­to člán­ku ve­nu­je­me ap­li­ká­ciám, kto­ré sa spra­vid­la nein­šta­lu­jú po­čas in­šta­lá­cie Li­nuxu, sú však veľ­mi dob­re po­uži­teľ­né na rie­še­nie za­da­ných úloh. Ne­bu­de­me ho­vo­riť o kon­krét­nych ver­ziách, ja­zy­ko­vých mu­tá­ciách či ur­če­ní ap­li­ká­cií pre kon­krét­nu dis­tri­bú­ciu Li­nuxu. Ku kaž­dej ap­li­ká­cii si však uve­die­me jej kon­krét­ne vy­uži­tie a za­ra­de­nie v rám­ci K Me­nu, tak ako sme to uro­bi­li pri cha­rak­te­ris­ti­ke štan­dar­dných ap­li­ká­cií, a v struč­nos­ti opí­še­me jej vý­znam.

1. Nie­ke­dy sa nám mô­že stať, že sme po­čas in­šta­lá­cie nez­vo­li­li ako hlav­ný ja­zyk sys­té­mu slo­ven­či­nu. To by ne­bol až ta­ký zá­važ­ný prob­lém, ob­čas sa však sta­ne, že sys­tém po vy­ko­na­ní ta­kej­to in­šta­lá­cie ne­nain­šta­lu­je do Ope­nOf­fi­ce.org po­dpo­ru kon­tro­ly slo­ven­ské­ho pra­vo­pi­su. Rie­še­nie toh­to prob­lé­mu je po­mer­ne jed­no­duc­hé:

 zo strán­ky http://ftp.servic­es.ope­nof­fi­ce.org/pub/Ope­nOf­fi­ce.org/con­trib/di­ctio­na­ries/ stiah­ne­me sú­bo­ry Di­cOOo.sxw a sk_SK-pack.zip,
 v ap­li­ká­cii Ope­nOf­fi­ce.org Wri­ter ot­vo­rí­me sú­bor Di­cOOo.sxw a po­stu­pu­je­me po­dľa kro­kov uve­de­ných v tom­to sú­bo­re.

2. Kaž­dý po­uží­va­teľ po­čí­ta­ča bu­de v dneš­nej do­be di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov ur­či­te po­tre­bo­vať ne­ja­ký kva­lit­ný prog­ram, v kto­rom by si mo­hol up­ra­viť svo­je ťaž­ko zís­ka­né fo­tog­ra­fie z do­vo­len­ky. Nie­len na ten­to účel bo­la vy­vi­nu­tá ap­li­ká­cia Gimp, kto­rá hra­vo zvlád­ne akú­koľ­vek úlo­hu tý­ka­jú­cu sa úp­ra­vy ob­ráz­kov. Ap­li­ká­cia sa dá stiah­nuť zo strán­ky http://www.gimp.org/, ale rov­na­ko dob­re ju mož­no nain­šta­lo­vať aj po­mo­cou po­uží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov (yum, apt-get...). Nain­šta­lu­je sa do K Me­nu – Grap­hics, kde ju mô­že­me náj­sť ozna­če­nú ikon­kou líš­ky.

3. S edi­tá­ciou ob­ráz­kov je úz­ko spo­je­né preh­lia­da­nie mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov (vi­dea, hud­by...). Tú­to úlo­hu hra­vo zvlád­ne zrej­me naj­viac po­uží­va­ný mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač mplayer. Všet­ko po­treb­né na in­šta­lá­ciu preh­rá­va­ča náj­de­me na strán­ke http://www.mplayerhq.hu. Po­pri zdro­jo­vých sú­bo­roch tu náj­de­me rôz­ne ko­de­ky po­treb­né na roz­kó­do­va­nie vi­dea, ulo­že­né­ho v rôz­nych for­má­toch. Z uve­de­nej strán­ky mô­že­me stiah­nuť aj po­treb­né fon­ty s di­ak­ri­ti­kou na po­dpo­ru slo­ven­ských ti­tul­kov. Ap­li­ká­cia sa nain­šta­lu­je do K Me­nu – Grap­hics.

4. Zoz­nam po­treb­ných ap­li­ká­cií do­za­ista dopl­ní ap­li­ká­cia K3b (http://www.k3b.org/), ur­če­ná na na­pa­ľo­va­nie mé­dií CD/DVD. Je sa­moz­rej­mé, že ani je­den po­uží­va­teľ mo­der­né­ho po­čí­ta­ča sa bez ta­kej­to ap­li­ká­cie ne­zao­bí­de. Od­kaz na ap­li­ká­ciu K3b sa v umies­tni do K Me­nu – Mul­ti­me­dia. Väč­ši­na dis­tri­bú­cií Li­nuxu po­nú­ka­ná na stiah­nu­tie v kom­plexnom ba­lí­ku má ap­li­ká­ciu K3b, ale napr. aj ap­li­ká­ciu Gimp za­ra­de­nú do toh­to ba­lí­ka, tak­že uve­de­né ap­li­ká­cie ne­bu­de­me nú­te­ní hľa­dať a sťa­ho­vať z inter­ne­tu.

5. Kaž­dý po­uží­va­teľ Li­nuxu si ur­či­te chce up­ra­vo­va­teľ­né pros­tre­die KDE či GNO­ME oken­né­ho ma­na­žé­ra do­pod­rob­na nas­ta­viť po­dľa svo­jich po­žia­da­viek. Pri­tom čas­to nej­de iba o na­vo­de­nie ume­lec­ké­ho doj­mu, ale po­uží­va­te­lia si svo­ju „ploc­hu“ ra­di pris­pô­so­bu­jú tak, aby im bo­la prá­ca v sys­té­me čo naj­prí­jem­nej­šia. Na pris­pô­so­be­nie kom­plexné­ho vzhľa­du pra­cov­nej ploc­hy, úp­ra­vu tzv. té­my slú­ži ap­li­ká­cia KDM The­me Ma­na­ger, kto­rá pra­cu­je s té­ma­mi stiah­nu­tý­mi napr. zo strán­ky http://www.kde-look.org/. Na tej­to strán­ke mô­že­me náj­sť nes­po­čet­né množ­stvo ob­ráz­kov, ikon, sys­té­mo­vých zvu­kov, ta­piet, fa­reb­ných schém, šet­ri­čov ob­ra­zo­viek a ďal­šie. Všet­ky tie­to tzv. zdo­ko­na­le­nia (angl. Im­pro­ve­ments) sú lá­kad­lom pre mno­hých po­uží­va­te­ľov Li­nuxov.

6. Po­kiaľ pat­rí­me med­zi za­čí­na­jú­cich po­uží­va­te­ľov Li­nuxu, ur­či­te bu­de­me v tom­to OS hľa­dať ne­ja­ké­ho správ­cu sú­bo­rov, po­dob­né­ho Win­dows Com­man­de­ru, kto­rý sme bo­li zvyk­nu­tí po­uží­vať vo Win­dows. V OS Li­nux pl­ní úpl­ne rov­na­kú úlo­hu ap­li­ká­cia Kru­sa­der. Ne­má zmy­sel opi­so­vať, na čo tá­to ap­li­ká­cia slú­ži. Kaž­dý ur­či­te vie, že ide o správ­cu sú­bo­rov (ad­re­sá­rov) ulo­že­ných na na­šom dis­ku. Sprá­va spo­čí­va v prá­ci s dvo­ma či via­ce­rý­mi ok­na­mi, v kto­rých sa nac­hád­za vý­pis sú­bo­rov ak­tuál­ne vy­bra­né­ho ad­re­sá­ra. Tie­to sú­bo­ry mož­no ľu­bo­voľ­ne vy­tvá­rať, od­stra­ňo­vať, pre­sú­vať, ko­pí­ro­vať... Sú­bor so zdro­jo­vým kó­dom ap­li­ká­cie Kru­sa­der mož­no stiah­nuť zo strán­ky http://www.kde-apps.org, pri­čom od­kaz na ap­li­ká­ciu sa po jej nain­šta­lo­va­ní umies­tni do K Me­nu – Uti­li­ties. Na obr. 2 je zob­ra­ze­ný preh­lia­dač sú­bo­rov Kru­sa­der po je­ho nain­šta­lo­va­ní.

linux_sukromne OBR2.bmp

Obr. 2 Ap­li­ká­cia Kru­sa­der


7. Z ap­li­ká­cií vy­uži­teľ­ných v sie­ťo­vom pros­tre­dí mô­že­me spo­me­núť Lin­Neig­hbor­hood, o kto­rom sa mô­že­me doz­ve­dieť viac na strán­ke http://www.bnro.de/~schmid­jo/. Tú­to ap­li­ká­ciu vy­uži­jú mno­hí po­uží­va­te­lia Li­nuxu, kto­rí bu­dú chcieť pris­tu­po­vať k zdie­ľa­ným zlož­kám os­tat­ných po­čí­ta­čov pra­cu­jú­cich v po­čí­ta­čo­vej sie­ti. Ap­li­ká­cia je za­lo­že­ná na po­uži­tí Sam­by ako nás­tro­ja na pre­nos sú­bo­rov v po­čí­ta­čo­vej sie­ti. Ten­to pre­nos sa pri­tom ne­tý­ka iba li­nuxových, ale aj win­dowso­vých po­čí­ta­čov. Lin­Neig­hor­hood tak pl­ní fun­kciu is­té­ho in­teg­rá­to­ra úlož­né­ho pries­to­ru med­zi uve­de­ný­mi plat­for­ma­mi, pri­čom všet­ka čin­nosť je pl­ne tran­spa­ren­tná a po­uží­va­teľ vô­bec ne­mu­sí ve­dieť, či ide o po­čí­tač s nain­šta­lo­va­ným OS Win­dows ale­bo OS Li­nux.

Na­bu­dú­ce…
V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu bu­de­me po­kra­čo­vať v opi­se dopl­nko­vých ap­li­ká­cií po­uží­va­ných pri kaž­do­den­nej prá­ci s OS Li­nux. Za­me­ria­me sa na ap­li­ká­cie vy­uži­teľ­né pri prá­ci v sie­ťo­vom pros­tre­dí. Nain­šta­lu­je­me a na­kon­fi­gu­ru­je­me e-mai­lo­vé­ho klien­ta Kon­tact (KMail) a opí­še­me prá­cu s ním.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter