Inštalácia nových aplikácií IV. - 14. časť

linux.jpg Ten­to člá­nok bu­de pria­mym pok­ra­čo­va­ním pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu. Je­ho ob­sa­hom bu­de do­kon­če­nie in­šta­lá­cie ap­li­ká­cie showimg, kto­rou sme sa za­ča­li za­obe­rať mi­nu­lý me­siac. Za­me­ria­me sa na kom­pi­lá­ciu a umies­te­nie skom­pi­lo­va­ných sú­bo­rov na pat­rič­né mies­to v sú­bo­ro­vom stro­me Li­nuxu. Zmie­ni­me si o mož­ných vý­sled­koch kom­pi­lač­né­ho pro­ce­su, od kto­ré­ho oča­ká­va­me zos­ta­ve­nie bi­nár­ne­ho spus­ti­teľ­né­ho sú­bo­ru da­nej ap­li­ká­cie.

Pok­ra­čo­va­nie v in­šta­lá­cii
Po ús­peš­nom „na­kon­fi­gu­ro­va­ní“ ap­li­ká­cie sa v ad­re­sá­ri, v kto­rom sme spus­ti­li prí­kaz ./con­fi­gu­re, vy­tvo­rí sú­bor con­fig.sta­tus, kto­rý ob­sa­hu­je in­for­má­cie o tom, ako pris­pô­so­biť kom­pi­lá­ciu zdro­jo­vé­ho kó­du ap­li­ká­cie na pod­mien­ky, kto­ré sú vy­tvo­re­né v na­šom po­čí­ta­či. V prí­pa­de, že sa z ne­ja­ké­ho dô­vo­du roz­hod­ne­me kon­fi­gu­rá­ciu zo­pa­ko­vať, sta­čí, ak od­strá­ni­me sú­bor con­fig.sta­tus a zno­vu za­dá­me prí­kaz ./con­fi­gu­re. Ak uve­de­ný sú­bor neodstrá­ni­me, kon­fi­gu­rá­tor nám pri po­ku­se o spus­te­nie no­vej kon­fi­gu­rá­cie vy­hlá­si, že všet­ky pot­reb­né kro­ky kon­fi­gu­rá­cie už bo­li vy­ko­na­né (nep­la­tí vždy pre všet­ky ap­li­ká­cie).

:: Kom­pi­lá­cia
V tom­to oka­mi­hu sta­čí v ad­re­sá­ri, v kto­rom má­me ulo­že­né zdro­jo­vé sú­bo­ry, spus­tiť prí­kaz ma­ke a ča­kať na do­kon­če­nie kom­pi­lá­cie zdro­jo­vé­ho kó­du. Tá mô­že tr­vať nie­koľ­ko se­kúnd, ale aj nie­koľ­ko mi­nút, čo je pod­mie­ne­né vý­ko­nom náš­ho po­čí­ta­ča. Aj zdan­li­vo ma­lá ap­li­ká­cia sa mô­že kom­pi­lo­vať nie­koľ­ko mi­nút, pre­to mu­sí­me byť tr­pez­li­ví a po­zor­ne sle­do­vať kom­pi­lač­ný pro­ces. Sa­moz­rej­me, ne­ho­vo­rím o čí­ta­ní kaž­dé­ho riad­ku vý­pi­su, to je prak­tic­ky ne­mož­né, ale kom­pi­lá­cia sa vždy skon­čí ur­či­tým vý­sled­kom.

Kom­pi­lá­cia zdro­jo­vých kó­dov v Li­nuxe sa vy­ko­ná­va po­mo­cou prí­ka­zu ma­ke, kto­rý od­ka­zu­je na sú­bor Ma­ke­fi­le umies­tne­ný v ad­re­sá­ri, v kto­rom po­ža­du­je­me kom­pi­lá­ciu vy­ko­nať. Na dopl­ne­nie tre­ba uviesť, že kom­pi­lač­ný pro­ces za­hŕňa tzv. pred­príp­ra­vu (angl. prep­ro­ces­sing), kom­pi­lá­ciu (angl. com­pi­la­tion), zos­ta­ve­nie (angl. as­semb­ly) a pre­po­je­nie (angl. lin­king). Tie­to šty­ri pro­ce­sy spo­lu vy­ko­na­jú prek­lad zdro­jo­vé­ho kó­du ap­li­ká­cie a vy­tvo­re­nie tzv. bi­nár­ne­ho (angl. bi­na­ry) sú­bo­ru. Ten ob­sa­hu­je kód, kto­rý je zro­zu­mi­teľ­ný pre CPU náš­ho po­čí­ta­ča. Ide o tzv. spus­ti­teľ­ný (angl. execu­tab­le) sú­bor, kto­rým sa da­ná ap­li­ká­cia spus­tí, pri­čom CPU ju za­čne spra­cú­vať ria­dok po riad­ku. Pou­ží­va­teľ v da­nom oka­mi­hu pra­cu­je s ap­li­ká­ciou, až po­kiaľ sa ju ne­roz­hod­ne ukon­čiť (angl. exit), resp. po­kiaľ sa ne­vys­kyt­ne ta­ká chy­ba, kto­rá pri­nú­ti ap­li­ká­ciu pred­čas­ne ukon­čiť aj bez zá­sa­hu pou­ží­va­te­ľa (angl. ter­mi­na­te with error).

Poz­nám­ka: Spus­ti­teľ­né sú­bo­ry v OS Li­nux ma­jú rov­na­ký cha­rak­ter ako spus­ti­teľ­né sú­bo­ry, kto­ré poz­ná­me z OS Win­dows. Je­di­ný vý­raz­nej­ší roz­diel je to, že tie­to sú­bo­ry ne­ma­jú prí­po­nu .exe, ale spoz­ná­me ich pod­ľa to­ho, že ma­jú nas­ta­ve­ný tzv. spúš­ťa­cí (angl. execu­te) bit vo svo­jich at­ri­bú­toch.

:: Vý­sled­ky kom­pi­lá­cie
Vý­sled­kom kom­pi­lá­cie mô­žu byť nas­le­du­jú­ce tri sta­vy:
1. Kom­pi­lá­cia pre­beh­ne ús­peš­ne, pri­čom jej pos­led­né riad­ky ne­ho­vo­ria o žiad­nej chy­be ani va­ro­va­ní. Na obr. 1 sú zob­ra­ze­né pos­led­né riad­ky kom­pi­lá­cie ap­li­ká­cie showimg, tak ako pre­beh­la na mo­jom po­čí­ta­či.
2. Kom­pi­lá­cia sí­ce pre­beh­ne ús­peš­ne, ale kom­pi­lá­tor nás va­ru­je (angl. war­ning), že po­čas pro­ce­su sa vy­skyt­li ur­či­té sta­vy, kto­ré by moh­li viesť k nes­práv­nej fun­kcio­na­li­te skom­pi­lo­va­nej ap­li­ká­cie. Va­rov­né sprá­vy sa ne­mu­sia vždy tý­kať ap­li­ká­cie, ale mô­žu mať s ňou is­tý sú­vis. Nap­rík­lad ap­li­ká­cia po­be­ží ko­rek­tne, no pou­ží­va­teľ ne­bu­de môcť vy­ko­ná­vať ur­či­té čin­nos­ti, pre­to­že tie ne­bo­li v ča­se kom­pi­lá­cie „prip­ra­ve­né“.

linux_sukromne OBR1.bmp

Obr. 1 Úspeš­ná kom­pi­lá­cia zdro­jo­vé­ho kó­du ap­li­ká­cie showimg


3. Kom­pi­lá­cia sa náh­le za­sta­ví a kom­pi­lá­tor vy­pí­še chy­bo­vé hlá­se­nie (angl. error). Ten­to stav je naj­hor­ší z uve­de­ných. V ta­kom­to prí­pa­de tre­ba iden­ti­fi­ko­vať sú­bor, kto­rý sa ne­po­da­ri­lo pre­lo­žiť, prí­pad­ne ur­čiť dô­vod neús­pe­chu. Kom­pi­lá­tor nám mô­že pos­kyt­núť množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií, v tom hor­šom prí­pa­de uve­die ria­dok zdro­jo­vé­ho kó­du, kto­rý ob­sa­hu­je ur­či­tú chy­bu. Vte­dy si zrej­me ne­po­ra­dí­me, a po­kiaľ sme aj na­priek uve­de­nej chy­be roz­hod­nu­tí ap­li­ká­ciu skom­pi­lo­vať, prav­de­po­dob­ne bu­de­me mu­sieť kon­tak­to­vať jej auto­ra, prí­pad­ne sa po­kú­siť prob­lém vy­rie­šiť sa­mi. No úp­ra­va zdro­jo­vé­ho kó­du ap­li­ká­cie pre nás, ako laic­kých pou­ží­va­te­ľov Li­nuxu, nep­ri­chá­dza do úva­hy. Niek­to­ré chy­by však mô­že­me vy­rie­šiť aj vlas­tný­mi si­la­mi. V na­šom po­čí­ta­či napr. mô­žu chý­bať niek­to­ré dô­le­ži­té sú­bo­ry, kto­ré by sme moh­li byť schop­ní dopl­niť, prí­pad­ne pre­mies­tniť z jed­né­ho ad­re­sá­ra do dru­hé­ho, čím by sa moh­la kom­pi­lá­cia skon­čiť bez chýb. Ta­ké­to chy­by sú po­mer­ne čas­té, kom­pi­lo­va­ná ap­li­ká­cia to­tiž mô­že hľa­dať sú­bo­ry v ur­či­tom ad­re­sá­ri a pri­tom sa v na­šom sys­té­me na­chá­dza­jú na inom mies­te. Ak má­me pat­rič­né op­ráv­ne­nia (op­ráv­ne­nia roo­ta), nie je prob­lém po­ža­do­va­né sú­bo­ry náj­sť a pre­ko­pí­ro­vať na správ­ne mies­to.

Do­kon­če­nie in­šta­lá­cie
In­šta­lá­ciu do­kon­čí­me za­da­ním prí­ka­zu ma­ke in­stall. Tu však mu­sí­me rá­tať s jed­nou vý­nim­kou. Ak sme pri kon­fi­gu­rá­cii ap­li­ká­cie neur­či­li iný ako štan­dard­ný ad­re­sár (zväč­ša /usr), do kto­ré­ho sa ma­jú umies­tniť spus­ti­teľ­né sú­bo­ry ap­li­ká­cie, je na­naj­výš prav­de­po­dob­né, že in­šta­lá­tor bu­de chcieť umies­tniť sú­bo­ry do ad­re­sá­rov, ku kto­rým ne­má bež­ný pou­ží­va­teľ prís­tup. To zna­me­ná, že prí­kaz ma­ke in­stall bu­de­me mu­sieť spus­tiť ako su­per­pou­ží­va­teľ root, resp. bu­de­me ho mu­sieť po­žia­dať, aby to uro­bil za nás. V opač­nom prí­pa­de sa nám ap­li­ká­ciu ne­po­da­rí nain­šta­lo­vať a ce­lá kon­fi­gu­rá­cia a kom­pi­lá­cia bo­la zby­toč­ná.

Mo­je pre­doš­lé tvr­de­nie nie je úpl­ne prav­di­vé. Vý­ho­da kom­pi­lá­cie li­nuxových ap­li­ká­cií op­ro­ti tým win­dowso­vým je to­tiž v tom, že skom­pi­lo­va­né bi­nár­ne sú­bo­ry sú umies­tne­né pria­mo v ad­re­sá­ri, resp. v po­dad­re­sá­roch ad­re­sá­ra, v kto­rom sme vy­ko­na­li kom­pi­lá­ciu. Sta­čí chvíľ­ku hľa­dať a me­dzi skom­pi­lo­va­ný­mi sú­bor­mi is­tot­ne náj­de­me aj spus­ti­teľ­ný bi­nár­ny sú­bor ap­li­ká­cie. Is­tým prob­lé­mom by moh­la byť ab­sen­cia pot­reb­ných kniž­níc na mies­tach, na kto­rých ich tá­to ap­li­ká­cia hľa­dá, ale množ­stvo ap­li­ká­cií sa nám zrej­me po­da­rí spus­tiť aj bez to­ho, aby sme mu­se­li vy­ko­ná­vať ich ko­neč­nú in­šta­lá­ciu.

Ten­to prí­pad však pla­tí iba pre pou­ží­va­te­ľa, kto­rý si da­nú ap­li­ká­ciu skom­pi­lo­val vo svo­jom do­mov­skom ad­re­sá­ri. Os­tat­ní pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú mať k tej­to ap­li­ká­cii prís­tup, a tak je lep­šie vy­ko­nať jej ko­neč­nú in­šta­lá­ciu po­mo­cou prí­ka­zu ma­ke in­stall.

Jed­ným z hlav­ných bo­dov pro­ce­su in­šta­lá­cie je pre­sun jed­not­li­vých sú­bo­rov na pat­rič­né mies­ta v sú­bo­ro­vom stro­me Li­nuxu. Ďal­šia úlo­ha „in­šta­lá­to­ra“ je úp­ra­va pat­rič­ných sú­bo­rov pou­ží­va­né­ho gra­fic­ké­ho pros­tre­dia a za­ra­de­nie od­ka­zu na no­vú ap­li­ká­ciu do hlav­né­ho me­nu, prí­pad­ne do­da­toč­ná in­šta­lá­cia pot­reb­ných ikon, po­moc­ní­ka, ďal­ších ob­ráz­kov... Na obr. 2 je uve­de­ný ko­niec vý­pi­su, kto­rý zís­ka­me po ús­peš­nom do­kon­če­ní in­šta­lá­cie ap­li­ká­cie. V tom­to mo­men­te sta­čí v prí­ka­zo­vom riad­ku za­dať ná­zov nain­šta­lo­va­nej ap­li­ká­cie a mô­že­me za­čať pra­co­vať. Od­kaz na spus­ti­teľ­ný sú­bor sa čas­to umies­tni aj do niek­to­ré­ho me­nu pros­tre­dia KDE či GNO­ME, to však nie je vždy pra­vid­lom a čas­to sa stá­va, že ten­to od­kaz bu­de­me mu­sieť vy­tvo­riť ruč­ne.

linux_sukromne OBR2.bmp

Obr. 2 Vý­sle­dok po vy­ko­na­ní prí­ka­zu ma­ke in­stall


:: Ad­re­sá­re so sú­bor­mi pa­tria­ci­mi no­vej ap­li­ká­cii
Na zá­ver uve­die­me pár slov o umies­tne­ní nain­šta­lo­va­ných sú­bo­rov v sú­bo­ro­vom stro­me Li­nuxu. Pla­tí pra­vid­lo, že po­kiaľ prí­ka­zu ./con­fi­gu­re nep­ri­dá­me tzv. pre­fixy (angl. pre­fix), na in­šta­lá­ciu da­nej ap­li­ká­cie sa pou­ži­jú štan­dar­dné mies­ta v sú­bo­ro­vom stro­me Li­nuxu, pri­čom ide zväč­ša o tie­to ad­re­sá­re:

 spus­ti­teľ­ný sú­bor ap­li­ká­cie - /usr/bin ale­bo /usr/lo­cal/bin,
 kniž­ni­ce pa­tria­ce ap­li­ká­cii - /usr/lib ale­bo /usr/lo­cal/lib,
 po­moc­ník, resp. do­ku­men­tá­cia k ap­li­ká­cii - /usr/sha­re/doc.

To­to štan­dar­dné umies­tne­nie jed­not­li­vých skom­pi­lo­va­ných sú­bo­rov pa­tria­cich ap­li­ká­cii (angl. in­stalla­tion path) mô­že­me zme­niť prá­ve po­mo­cou pre­fixov dopl­ne­ných k prí­ka­zu ./con­fi­gu­re. Po­kiaľ však ne­má­me evi­dent­ný zá­ujem o vý­ber iné­ho ako štan­dar­dné­ho umies­tne­nia skom­pi­lo­va­ných sú­bo­rov, net­re­ba vy­ko­ná­vať ni­ja­ké zme­ny.

Na­bu­dú­ce…
Tou­to čas­ťou se­riá­lu sme ukon­či­li té­mu ve­no­va­nú in­šta­lá­cii no­vých ap­li­ká­cií. V tom­to oka­mi­hu by sme ma­li byť schop­ní nain­šta­lo­vať akú­koľ­vek po­ža­do­va­nú ap­li­ká­ciu. V bu­dú­cej čas­ti sa zmie­ni­me o tom, s aký­mi ap­li­ká­cia­mi sa mô­že­me stret­núť pri pou­ží­va­ní Li­nuxu, prí­pad­ne kto­ré no­vé ap­li­ká­cie je dob­ré doin­šta­lo­vať. Sa­moz­rej­me, náš vý­klad ne­bu­de­me môcť zov­šeo­bec­niť, po­kú­si­me sa však vy­brať ta­ké ap­li­ká­cie, kto­ré sú rov­na­ko fun­kčné v rôz­nych li­nuxových dis­tri­bú­ciách.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter